Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling stimulering totstandkoming arbocatalogi[Regeling vervallen per 01-07-2010.]

Geldend van 15-07-2009 t/m 30-06-2010

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2007, nr. ARBO/A&V/2007/22338, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie voor de totstandkoming van arbocatalogi (Subsidieregeling stimulering totstandkoming arbocatalogi)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, 5 en 8 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-07-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. Arbocatalogus: schriftelijke afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werk-nemers in een branche, bedrijfssector of op landelijk niveau, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in die bedrijfssector of branche dan wel op landelijk niveau kan worden voldaan aan bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde doelvoorschriften;

 • c. het Agentschap SZW: het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Subsidieverstrekking [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor één project per branche ter opstelling van een arbocatalogus, die maatregelen of voorzieningen bevat ter voorkoming of vermindering van ten minste twee arbeidsrisico’s.

 • 2 Is sprake van een arbocatalogus, die meer branches omvat dan wel betrekking heeft op de hele bedrijfssector of meerdere bedrijfssectoren, dan wordt geacht sprake te zijn van één project in de zin van het eerste lid. Ter zake van een dergelijk project kan slechts één verzoek om subsidie worden gedaan.

 • 3 Bij de bedrijfssector- en branche-indeling hanteert de Minister zoveel mogelijk de indeling van de Kamer van Koophandel. De bedrijfssector- en branche-indeling is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Subsidiabele activiteit [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor een project, bedoeld in artikel 2, dat is afgerond en nadat de arbocatalogus door de Minister is beoordeeld op het proces van totstandkoming, strijd met de arbeidsomstandighedenwetgeving en schriftelijk voor akkoord is bevonden.

 • 2 Een afschrift van de akkoordbevinding, bedoeld in het eerste lid, wordt bij de aanvraag voor subsidie gevoegd.

Artikel 4. Subsidieaanvrager [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De subsidie wordt aangevraagd door één werkgevers- of werknemersorganisatie die partij is bij de desbetreffende arbocatalogus.

 • 2 Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een verklaring gevoegd, waaruit blijkt dat de overige partijen bij de arbocatalogus akkoord zijn met de aanvraag.

Artikel 5. Procedure betreffende de indiening en afhandeling aanvraag voor subsidie [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk gericht aan de Minister. De arbocatalogus, waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt bijgevoegd.

 • 2 Aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling kunnen worden ingediend tot 1 januari 2010.

 • 3 De Minister kan voor het aanvragen van subsidie en het verstrekken van gegevens ingevolge deze regeling een formulier vaststellen.

 • 5 De Minister doet de aanvrager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige subsidie-aanvraag een beschikking omtrent de vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 2 juncto artikel 8, toekomen.

 • 6 Van een volledige subsidieaanvraag als bedoeld in het vijfde lid, is sprake, indien is voldaan aan de artikelen 3, 4 en 5, eerste, derde en vierde lid. Wanneer de subsidieaanvrager in de gelegenheid is gesteld om zijn onvolledige subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als tijdstip van ontvangst het tijdstip van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 7 De Algemene regeling SZW-subsidies is niet van toepassing op aanvragen, besluiten of handelingen te doen, te nemen of te verrichten in het kader van de uitvoering van deze regeling.

Artikel 6. Afwijking in uitzonderlijke gevallen [Vervallen per 01-07-2010]

De Minister kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van artikel 2, eerste lid.

Artikel 7. Agentschap SZW [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat verleend om namens de Minister besluiten ter zake van subsidie te nemen in het kader van de uitvoering van deze regeling, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.

 • 2 De directeur van het Agentschap SZW kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat verleend om in het kader van de uitvoering van deze regeling beslissingen op bezwaar te nemen, voor zover het besluit ter zake van subsidie waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

 • 4 De directeur van het Agentschap SZW kan van het in het derde lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit ter zake van subsidie waartegen het bezwaar zich richt, niet door dezelfde functionaris in ondermandaat is genomen.

 • 5 De directeur van het Agentschap SZW wordt machtiging verleend om namens de Minister verweer te voeren in beroepszaken.

 • 6 De directeur van het Agentschap SZW kan de hem in het vijfde lid verleende machtiging doorgeven aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

 • 7 Aan de directeur van het Agentschap wordt machtiging verleend om ter voorbereiding van de in de vorige leden bedoelde besluiten of handelingen alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 8 De directeur van het Agentschap SZW kan de in het zevende lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 8. Hoogte subsidiebedrag [Vervallen per 01-07-2010]

De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt voor een arbocatalogus, bedoeld in artikel 2, eerste lid, € 50.000,–.

Artikel 9. Subsidieplafond [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Voor de toepassing van deze regeling is het subsidieplafond, voor zover het gaat om arbocatalogi in andere bedrijfssectoren dan de bedrijfssector openbaar bestuur en overheidsdiensten, bedoeld in de bijlage, onderdeel 50, in 2007 1 miljoen euro en in 2008 € 1.000.000.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling is het subsidieplafond, voor zover het gaat om arbocatalogi in de bedrijfssector openbaar bestuur en overheidsdiensten, bedoeld in de bijlage, onderdeel 50, in 2007 € 0 en in 2008 € 400.000.

 • 3 Voor de toepassing van deze regeling is het subsidieplafond in 2009 € 8.250.000.

Artikel 10. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-07-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 3 september 2007 en vervalt per 1 juli 2010.

Artikel 11. Citeertitel [Vervallen per 01-07-2010]

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling stimulering totstandkoming arbocatalogi.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Bijlage ter uitvoering van artikel 2, derde lid [Vervallen per 01-07-2010]

A. Landbouw, jacht en bosbouw [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw

01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

011 Akker- en tuinbouw

012 Fokken en houden van dieren

013 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

014 Hoveniersbedrijven en dienstverlening voor de landbouw (geen veterinaire diensten)

015 Jacht

02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

021 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw

B. Visserij [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssector [Vervallen per 01-07-2010]

03 Visserij, kweken van vis en schaaldieren

03 Visserij, kweken van vis en schaaldieren [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

031 Visserij, kweken van vis en schaaldieren

C. Winning van delfstoffen [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

04 Turfwinning

05 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning

06 Winning van zand, grind, klei, zout e.d.

04 Turfwinning [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

041 Turfwinning

05 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

051 Aardolie- en aardgaswinning

052 Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning

06 Winning van zand, grind, klei, zout e.d. [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

061 Zand-, grind- en kleiwinning

062 Zoutwinning

063 Overige delfstoffenwinning

D. Industrie [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

07 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

08 Vervaardiging van tabak

09 Vervaardiging van textiel en textielproducten

10 Vervaardiging van kleding; bereiding en verven van bont

11 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding)

12 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

13 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

14 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media

15 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen

16 Vervaardiging van chemische producten

17 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

18 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten

19 Vervaardiging van metalen in primaire vorm

20 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen)

21 Vervaardiging van machines en apparaten

22 Vervaardiging van kantoormachines en computers

23 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden

24 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en -⁠benodigdheden

25 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d. precisie- en optische instrumenten en uurwerken

26 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers

27 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto’s, aanhangwagens en opleggers)

28 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g.

29 Voorbereiding tot recycling

07 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

071 Slachterijen en vleesverwerking

072 Visverwerking

073 Groente- en fruitverwerking

074 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

075 Vervaardiging van zuivelproducten

076 Vervaardiging van meel

077 Vervaardiging van diervoeder

078 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

079 Vervaardiging van dranken

08 Verwerking van tabak [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

081 Verwerking van tabak

09 Vervaardiging van textiel en textielproducten [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

091 Bewerken en spinnen van textielvezels

092 Weven van textiel

093 Textielveredeling

094 Vervaardiging van textielwaren (geen kleding)

095 Vervaardiging van overige textielproducten

096 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

097 Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen

10 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

101 Vervaardiging van kleding van leer

102 Vervaardiging van kleding en -⁠toebehoren (geen kleding van leer)

103 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

11 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

111 Looien en bewerken van leer

112 Vervaardiging van lederwaren (geen kleding en schoeisel)

113 Vervaardiging van schoeisel

12 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

121 Primaire houtbewerking

123 Vervaardiging van fineer en plaatmaterialen

124 Vervaardiging van timmerwerk

125 Vervaardiging van houten emballage

126 Vervaardiging van overige artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet en

13 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

131 Vervaardiging van pulp, papier en karton

132 Vervaardiging van papier- en kartonwaren

14 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

141 Uitgeverijen

142 Drukkerijen en aanverwante activiteiten

143 Reproductie van opgenomen media

15 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

151 Vervaardiging van cokesovenproducten

152 Aardolieverwerking

153 Bewerking van splijt- en kweekstoffen

16 Vervaardiging van chemische producten [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

161 Vervaardiging van basischemicaliën

162 Vervaardiging van landbouwchemicaliën

163 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek

164 Vervaardiging van farmaceutische producten

165 Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica

166 Vervaardiging van overige chemische producten

167 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

17 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

171 Vervaardiging van producten van rubber

172 Vervaardiging van producten van kunststof

18 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

181 Vervaardiging van glas en glaswerk

182 Vervaardiging van keramische producten (geen producten voor de bouw)

183 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

184 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)

185 Vervaardiging van cement, kalk en gips

186 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips

187 Natuursteenbewerking

188 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

19 Vervaardiging van metalen in primaire vorm [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

191 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen

192 Vervaardiging van gietijzeren en stalen buizen

193 Overige eerste verwerking van ijzer en staal

194 Vervaardiging van non-ferrometalen

195 Gieten van metalen

20 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen) [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

201 Vervaardiging van metalen constructiewerken, ramen, deuren en kozijnen

202 Vervaardiging van tanks en reservoirs en van ketels en radiatoren voor de centrale verwarming

203 Vervaardiging van stoomketels

204 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

205 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking

206 Vervaardiging van scharen en bestek, gereedschap en hang- en sluitwerk

207 Vervaardiging van overige producten van metaal (geen machines en transportmiddelen)

21 Vervaardiging van machines en apparaten [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

211 Vervaardiging van machines voor de productie en toepassing van mechanische energie (geen

212 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

213 Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen

214 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen

215 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor specifieke industriële activiteiten

216 Vervaardiging van wapens en munitie

217 Vervaardiging van huishoudelijke apparaten

22 Vervaardiging van kantoormachines en computers [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

221 Vervaardiging van kantoormachines en computers

23 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

231 Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren

232 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

233 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad

234 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en batterijen

235 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van verlichtingsbenodigdheden

236 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden n.e.g.

24 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en -⁠benodigdheden [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

241 Vervaardiging van elektronische componenten

242 Vervaardiging van zendapparaten voor televisie en radio en van apparaten voor lijntelefonie en -

243 Vervaardiging van audio- en videoapparaten

25 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

251 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en orthopedische en protheseartikelen

252 Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparaten (niet voor de bewaking van industriële processen)

253 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen

254 Vervaardiging van optische instrumenten, foto- en filmapparaten

255 Vervaardiging van uurwerken

26 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

261 Vervaardiging van auto’s

262 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

263 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires

27 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto’s, aanhangwagens en opleggers) [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

271 Scheepsbouw en -reparatie

272 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

273 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen

274 Vervaardiging van fietsen, motor- en bromfietsen en invalidenwagens

275 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.

28 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

281 Vervaardiging van meubels

282 Vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatiesieraden)

283 Vervaardiging van muziekinstrumenten

284 Vervaardiging van sportartikelen

285 Vervaardiging van spellen en speelgoed

286 Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

29 Voorbereiding tot recycling [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

291 Voorbereiding tot recycling van metaalafval

292 Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval)

E. Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en water [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

30 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water

31 Winning en distributie van water

30 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

301 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water

31 Winning en distributie van water [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

311 Winning en distributie van water

F. Bouwnijverheid [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssector [Vervallen per 01-07-2010]

32 Bouwnijverheid

32 Bouwnijverheid [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

321 Bouwrijp maken van terreinen

322 Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

323 Bouwinstallatie

324 Afwerken van gebouwen

325 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel

G. Reparatie van consumentenartikelen en handel [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

33 Handel in en reparatie van auto’s en motorfietsen; benzineservicestations

34 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)

35 Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto’s, motorfietsen en motorbrandstoffen)

33 Handel in en reparatie van auto’s en motorfietsen; benzineservicestations [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

331 Handel in en reparatie van auto’s (1)

332 Handel in en reparatie van auto’s (2)

333 Handel in auto-onderdelen en -⁠accessoires

334 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan

335 Benzineservicestations

34 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen) [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

341 Handelsbemiddeling

342 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

343 Groothandel in voedings- en genotmiddelen

344 Groothandel in overige consumentenartikelen

345 Groothandel in intermediaire goederen (geen agrarische), afval en schroot

346 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren

347 Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met een algemeen assortiment

35 Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto’s, motorfietsen en motorbrandstoffen) [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

351 Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

352 Winkels gespecialiseerd in voedings- en genotmiddelen

353 Winkels in farmaceutische en medische artikelen, parfums en cosmetica

354 Winkels gespecialiseerd in overige artikelen

355 Winkels in tweedehands goederen en antiek

356 Detailhandel niet in winkel

357 Reparatie van consumentenartikelen (geen auto’s en motorfietsen)

H. Horeca [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssector [Vervallen per 01-07-2010]

36 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking

36 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

361 Hotels, pensions en conferentieoorden

362 Kampeerterreinen en overige voorzieningen voor recreatief verblijf n.e.g.

363 Restaurants, cafetaria’s, snackbars e.d.

364 Cafés e.d.

365 Kantines en catering

I. Vervoer, opslag en communicatie [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

37 Vervoer over land

38 Vervoer over het water

39 Vervoer door de lucht

40 Dienstverlening voor het vervoer

41 Post en telecommunicatie

37 Vervoer over land [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

371 Vervoer per spoor

372 Vervoer over de weg (geen verhuisvervoer)

373 Vervoer via pijpleidingen

38 Vervoer over water

Branches

381 Zeevaart

382 Binnenvaart

39 Vervoer door de lucht [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

391 Vervoer door de lucht

40 Dienstverlening voor het vervoer [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

401 Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag

402 Overige dienstverlening voor het vervoer n.e.g.

403 Reisorganisatie en -bemiddeling; informatieverstrekking op het gebied van toerisme

404 Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

41 Post en telecommunicatie [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

411 Post- en koeriersdiensten

412 Telecommunicatie

J. Financiële instellingen [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

42 Financiële instellingen (uitgezonderd verzekeringswezen en pensioenfondsen)

43 Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

44 Financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d.

42 Financiële instellingen (uitgezonderd verzekeringswezen en pensioenfondsen) [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

421 Geldscheppende financiële instellingen

422 Hypotheekbanken, bouwfondsen, financierings- en participatiemaatschappijen, beleggingsinstellingen, financiële holdings

43 Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

431 Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

44 Financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d. [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

441 Optie- en effectenbeurzen, commissionairs in effecten, administratiekantoren voor aandelen, hypotheek- en kredietbemiddeling, bank- en spaaragentschappen

442 Verzekeringsbeurzen, assurantietussenpersonen, waarborgfondsen, schade-expertise, actuarissen, beheer en administratie van pensioenvermogens

K. Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

45 Verhuur van en handel in onroerend goed

46 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen

47 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.

48 Speur- en ontwikkelingswerk

49 Overige zakelijke dienstverlening

45 Verhuur van en handel in onroerend goed [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

451 Projectontwikkeling en handel in onroerend goed

452 Verhuur van onroerend goed

453 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed

46 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

461 Verhuur van personenauto’s

462 Verhuur van transportmiddelen (geen personenauto’s)

463 Verhuur van machines en werktuigen

464 Verhuur van overige roerende goederen

47 Computerservice en informatietechnologie [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

471 Hardware consultancy

472 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software; softwareconsultancy

473 Computercentra en data-entry; webhosting

474 Exploitatie van databanken, zoekmachines, startpagina’s, informatieve websites e.d.

475 Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines

476 Netwerkbeheer, computerbeveiliging, automatiseringsdiensten n.e.g.

48 Speur- en ontwikkelingswerk [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

481 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

482 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

49 Overige zakelijke dienstverlening [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

491 Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten, markt- en opinie-onderzoekbureaus, economische adviesbureaus en holdings

492 Architecten-, ingenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus

493 Keuring en controle

494 Reclamebureaus e.d.

495 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven, arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren van personeel

496 Beveiliging en opsporing

497 Reiniging van gebouwen en transportmiddelen e.d.

498 Fotografie, pakken en sorteren in loon, secretariaats- en vertaalwerk, zakelijke dienstverlening n.e.g.

L. Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

50 Openbaar bestuur, overheidsdiensten

51 Verplichte sociale verzekeringen

50 Openbaar bestuur en overheidsdiensten [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

501 Rijk, exclusief Defensie, Onderwijs en Politie

502 Defensie

503 Primair onderwijs

503a Voortgezet onderwijs, anders dan MBO, HBO en WO

504 Politie

505 Middelbaar beroepsonderwijs

506 Hoger beroepsonderwijs

507 Wetenschappelijk onderwijs

508 Universitaire medische centra

509 Rechterlijke macht

5010 Provincie

5011 Gemeente

5012 Waterschappen

5013 Onderzoeksinstellingen

51 Verplichte sociale verzekeringen [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

511 Verplichte sociale verzekeringen

M. Onderwijs (anders dan bedoeld onder 50 Openbaar bestuur/overheidsdiensten) [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssector [Vervallen per 01-07-2010]

52 Onderwijs

52 Onderwijs [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

521 Primair onderwijs voor leerplichtigen en speciaal onderwijs

522 Secundair onderwijs en educatie

523 Tertiair onderwijs

524 Auto- en motorrijscholen, afstandsonderwijs, bedrijfsopleidingen, studiebegeleiding en onderwijs n.e.g.

N. Gezondheids- en welzijnszorg [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssector [Vervallen per 01-07-2010]

53 Gezondheids- en welzijnszorg

53 Gezondheids- en welzijnszorg [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

531 Gezondheidszorg

532 Veterinaire diensten

533 Welzijnszorg

O. Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening [Vervallen per 01-07-2010]

Bedrijfssectoren [Vervallen per 01-07-2010]

54 Milieudienstverlening

55 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d.

56 Cultuur, sport en recreatie

57 Overige dienstverlening

54 Milieudienstverlening [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

541 Milieudienstverlening

55 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d. [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

551 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties

552 Werknemersorganisaties

553 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d.;

56 Cultuur, sport en recreatie [Vervallen per 01-07-2010]

Branches

561 Activiteiten op het gebied van film en video

562 Radio en televisie

563 Overig amusement en kunst

564 Pers- en nieuwsbureaus; journalisten

565 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen; natuurbehoud

566 Sport

567 Overige recreatie

57 Overige dienstverlening [Vervallen per 01-07-2010]

Branche

571 Overige dienstverlening