Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling naturalisatietoets Nederlandse Antillen[Regeling vervallen per 10-10-2010.]

Geldend van 01-10-2007 t/m 09-10-2010

Regeling van de Minister van Justitie van 25 juni 2007, nr. DDS 5490470, ter uitvoering van het Besluit naturalisatietoets

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

Gelet op het Besluit naturalisatietoets;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 10-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 10-10-2010]

De naturalisatietoets, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Besluit naturalisatietoets is de toets zoals in opdracht van de IND ontwikkeld door het Bureau ICE te Lienden en de Stichting CITO Markt tussen 28 oktober 2002 en 1 september 2004, welke in de Nederlandse taal is overhandigd aan de regering van de Nederlandse Antillen en aldaar is vertaald in de Papiamentse en de Engelse taal.

Artikel 3 [Vervallen per 10-10-2010]

 • 1 Bevoegd tot het afnemen van de naturalisatietoets is de door de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen daartoe aangewezen ambtenaar, autoriteit of instelling.

 • 2 Tot de onder het eerste lid bedoelde bevoegdheid behoort de examinering van de Nederlandstalige naturalisatietoets alsmede de Papiamentstalige naturalisatietoets op Curaçao en Bonaire en de Engelstalige naturalisatietoets op Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius.

 • 3 De gezaghebber reikt aan de kandidaat die de naturalisatietoets met succes heeft afgelegd, twee gelijkluidende exemplaren van het certificaat naturalisatietoets uit, bedoeld in artikel 6, met daarop de aantekening of de verzoeker de naturalisatietoets heeft behaald in de Nederlandse taal, de Papiamentse dan wel de Engelse taal. Eén van de twee uit te reiken exemplaren bevat de zin ‘Dit betreft een duplicaat ten behoeve van het indienen van een naturalisatieverzoek’.

Artikel 4 [Vervallen per 10-10-2010]

 • 1 De resultaten van de naturalisatietoets worden standaard door twee correctoren beoordeeld. Er vindt geen nadere beoordeling plaats.

 • 2 Indien een of meer onderdelen van de naturalisatietoets als onvoldoende worden beoordeeld, kan de verzoeker eerst na zes maanden het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen opnieuw afleggen.

Artikel 5 [Vervallen per 10-10-2010]

 • 1 Aan het afleggen en de beoordeling van de resultaten van de naturalisatietoets alsmede aan het opnieuw afleggen en het beoordelen van de resultaten van niet gehaalde toetsonderdelen zijn kosten verbonden die door de verzoeker voorafgaande aan het afleggen van de betreffende toetsonderdelen voldaan dienen te worden.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde examengelden zijn:

  a. voor het afleggen van deel I

  Naf. 275,–;

  b. voor het afleggen van deel II

  Naf. 225,–;

  c. voor herkansing van deel I

  Naf. 140,–;

  d. voor herkansing onderdeel van deel II

  Naf. 75,–;

  e. voor herkansing van meer dan drie onderdelen van deel II

  Naf. 225,–;

 • 3 De inning van de in het eerste lid bedoelde examengelden geschiedt door middel van storting per onderdeel van het daarvoor genoemde bedrag op een door de gezaghebber of door de tot toetsafname bevoegde autoriteit of instelling aangehouden rekening.

Artikel 6 [Vervallen per 10-10-2010]

Het modelcertificaat, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit naturalisatietoets, is het model in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 7 [Vervallen per 10-10-2010]

 • 1 Deze regeling wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen gepubliceerd.

 • 2 Zij treedt in werking op 1 oktober 2007

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling naturalisatietoets Nederlandse Antillen.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Bijlage [Vervallen per 10-10-2010]

Bijlage 242536.png