Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaste beloning voorzitter Kennisplatform EVM&G

Geldend van 11-07-2007 t/m heden

Besluit van 13 juni 2007, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (Besluit vaste beloning voorzitter Kennisplatform EVM&G)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 juni 2007, nr.DGM/SAS2007044577;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De vergoeding van de voorzitter van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Kennisplatform EMV&G wordt vastgesteld op 21,01 % van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 per maand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning voorzitter Kennisplatform EVM&G.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de tiende juli 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin