Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsregeling Commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat[Regeling vervallen per 01-05-2008.]

Geldend van 08-07-2007 t/m 30-04-2008

Regeling van 11 mei 2007, nr. 5486965/07/6, houdende instelling van een Commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat (Instellingsregeling Commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat)

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges alsmede artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2008]

Er is een Commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2008]

De Commissie heeft tot taak advies uit te brengen over het ontwikkelen van een beleidskader voor het gericht stimuleren van activiteiten, waarvan aannemelijk is dat ze bijdragen aan het uitdragen van kernwaarden van de rechtsstaat.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2008]

 • 1 De Commissie brengt vóór 1 december 2007 advies uit.

 • 2 Na het uitbrengen van het advies is de Commissie opgeheven.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Tot voorzitter van de Commissie wordt benoemd: Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • Prof. dr. M.L.M. Hertogh

  • H.A.L. van Hoof

  • J. Kuiper

  • R. Krajicek

  • Mw. Drs. J. Leenhouts

  • Dr. A. Ljamai

  • Mw. Drs. G.R. Peetoom

  • Mr. A.B. Vast

  • A.C.G. Verlind

  • Dr. R.L. Vreeman

  • Ir. R. Willems

  • Mw. Prof. dr. C. van den Wyngaert

 • 3 Tot secretarissen van de Commissie worden benoemd:

  • Mw. Drs. S.A.P.J. van Melis

  • Mw. Mr. E.C. Drexhage

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2008]

De Commissie wordt bijgestaan door de volgende ambtelijke adviseurs:

 • Mw. Mr. M.L. Haimé, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in het bijzonder voor Wonen, Wijken en Integratie

 • Mr. H.P. Heida, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ing. J.C.M. Veenman, Ministerie van Algemene Zaken/Rijksvoorlichtingsdienst

 • Mw. Mr. R.G.K. Voss, Inspectie van het Onderwijs

 • Drs. A. IJzerman, Ministerie van Justitie.

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2008]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Justitie.

Artikel 7 [Vervallen per 01-05-2008]

 • 1 De voorzitter van de Commissie, genoemd in artikel 4, eerste lid, ontvangt een vergoeding van € 310 per vergadering.

 • 2 De leden van de Commissie, genoemd in artikel 4, tweede lid, ontvangen een vergoeding van € 235 per vergadering.

Artikel 8 [Vervallen per 01-05-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt van rechtswege op 1 mei 2008.

Artikel 9 [Vervallen per 01-05-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2007

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst