Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging [...] missie en Gezantschap) Siam/Thailand, (1930) 1945–1954

Geldend van 08-07-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 juni 2007, nr. DDI/ST/reg. 014/2007, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging (Militaire missie en Gezantschap) te Siam/Thailand (Bangkok), (1930) 1945–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging (Militaire missie en Gezantschap) te Siam/Thailand (Bangkok), (1930) 1945–1954, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer:

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

321

2026

322

2026

338

2022

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging (Militaire missie en Gezantschap) te Siam/Thailand (Bangkok), (1930) 1945–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen