Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Adviescommissie Indonesiëfaciliteit[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 11-08-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 28 juni 2007, nr. DAO-383-2007, tot instelling van de Adviescommissie Indonesiëfaciliteit

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

Er is een Adviescommissie Indonesiëfaciliteit.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beslissing op aanvragen om subsidie op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de bilaterale samenwerking met Indonesië voor het tijdvak 2007 tot en met 2010, met inachtneming van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2006, nr. DAO 0894/06, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De commissie bestaat uit drie leden die niet in dienst zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en drie ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • 2 Niet-ambtelijk lid zijn dhr. R.A. Wagener, prof. W.A.L. Stokhof en prof. dr. N. Schulte Nordholt.

  • 3 Ambtelijk lid zijn drs. A. van Ojik, drs. D.C. van den Nieuwenhof en drs. R.J. Quarles van Ufford.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2007. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos