Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 07-07-2007 t/m 31-12-2014

Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters

De voorzitter van de Raad van bestuur van het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, hoofdstuk I en de paragrafen 2.7 en 2.8 van de Regeling subsidies AWBZ alsmede artikel 2, sub b, van het Besluit mandaten en volmachten College voor zorgverzekeringen 2007

Heeft op 19 juni 2007 besloten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Subsidieverstrekking als bedoeld in de paragrafen 2.7 en 2.8 van de Regeling subsidies AWBZ vindt plaats in overeenstemming met de bij deze beleidsregel gevoegde bijlage met als titel Projectsubsidies ADL-clusters.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

De beleidsregel zal met de toelichting maar zonder de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage ligt met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst ter inzage in de bibliotheek van het College voor zorgverzekeringen.

Voorzitter

,

P.C. Hermans

Bijlage Projectsubsidies ADL-clusters [Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het College voor zorgverzekeringen.]