Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling tenderperiode en subsidieplafond 2007 krachtens Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds

Geldend van 01-09-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 juni 2007, nr. DJZ2007015961, houdende vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond voor het jaar 2007 krachtens de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 1.2, vierde lid, en 1.5 van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Als periode in 2007 na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: 10 september 2007 tot en met 19 oktober 2007.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 40.463.992.

  • 3 Van het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt € 1.000.000 gereserveerd voor aanvragen waarvan de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 200.000.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op het Waddenfonds in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 juni 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer