Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het [...] sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007

Geldend van 04-07-2007 t/m heden

Besluit van 11 mei 2007 tot vaststelling van een eenmalige uitkering 2005, een eenmalige uitkering 2006 en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 januari 2004 tot en met 28 februari 2007, alsmede in verband met enige technische wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 1 maart 2007, nr. P/2007001742;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede artikel 12, eerste lid, van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 21 maart 2007, nr. W07.07.0056/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 2 mei 2007, nr. P/2007009677;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Toekenning van een eenmalige uitkering 2005 aan het defensiepersoneel (Toekenning eenmalige uitkering 2005 defensiepersoneel)

Artikel 1

  • 2 De betrokkene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, heeft aanspraak op een eenmalige uitkering 2005 ter grootte van 1,85% van het twaalfvoud van de voor betrokkene geldende berekeningsbasis.

  • 4 De eenmalige uitkering 2005 maakt voor de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° en 4°, deel uit van de pensioengrondslag.

Hoofdstuk 2. Toekenning van een eenmalige uitkering 2006 aan het defensiepersoneel (Toekenning eenmalige uitkering 2006 defensiepersoneel)

Artikel 2

  • 2 De betrokkene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, heeft aanspraak op een eenmalige uitkering 2006 ter grootte van 1% van het twaalfvoud van de voor betrokkene geldende berekeningsbasis.

  • 4 De eenmalige uitkering 2006 maakt voor de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° en 4°, deel uit van de pensioengrondslag.

Hoofdstuk 3. Toekenning van een eenmalige nominale uitkering 2006 en een eenmalige nominale uitkering 2007 aan gewezen militairen met een UKW-uitkering (Toekenning nominale uitkeringen 2006 en 2007 aan UKW-ers)

Artikel 3

  • 1 De gewezen militair die op 1 januari 2006 aanspraak heeft op een uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen, heeft aanspraak op een eenmalige nominale bruto uitkering ter grootte van € 435.

  • 2 De gewezen militair die op 1 januari 2007 aanspraak heeft op een uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen, heeft aanspraak op een eenmalige nominale bruto uitkering ter grootte van € 300.

Hoofdstuk 4. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2006

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie).]

Artikel 5

[Red: Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt het Besluit dienstreizen defensie.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 9

[Red: Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

Artikel 10

[Red: Wijzigt het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 11

[Red: Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Artikel 12

[Red: Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 13

[Red: Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 5. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2007

Artikel 14

[Red: Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel 15

[Red: Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]

Artikel 16

[Red: Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

Artikel 17

[Red: Wijzigt het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 18

[Red: Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 19

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 mei 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie

,

C. van der Knaap

Uitgegeven de derde juli 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin