Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering AKW-bedragen juli 2007[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-07-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 26 juni 2007, nr. DBO 2780831, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling indexering AKW-bedragen juli 2007)

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen [Vervallen per 01-01-2009]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdelen b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot € 339,38, € 415,98 respectievelijk € 477,37.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2007.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW-bedragen juli 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Bijlage [Vervallen per 01-01-2009]

Kinderbijslagbedragen

voorlaatste prijsindexcijfer

   

100,47%

laatste prijsindexcijfer

   

101,96%

Index per

1-7-2007

1,48%

 
Rangordebedragen AKW

rangorde kind

1-1-2007

na index

inclusief wettelijke/bijzondere verhogingen

1

267,74

271,70

271,70

2,3

334,43

339,38

339,38

4,5,6,7

409,91

415,98

415,98

8 of meer

470,41

477,37

477,37

AKW-bedragen

I. kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

aantal

85%

100%

kinderen

6–11 jr

12–17 jr

 

18–24 jr

 

1

230,95

271,70

2

259,71

305,54

3

269,30

316,82

4

290,37

341,61

5

303,01

356,48

6

311,44

366,40

7

317,46

373,48

8

328,50

386,47

9

337,08

396,57

10

343,95

404,65

II. kinderen geboren op of na 1 januari 1995

aantal

70%

85%

100%

kinderen

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

12 t/m 17 jr

1

190,19

230,95

271,70

2

190,19

230,95

271,70

etc.