Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling brandbreedtes, maatstaven en tarieven 2007 ex. art. 3 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 14-02-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Financiën van 19 juni 2007, nr. FM 2007-01443 M, Directie Financiële Markten, tot vaststelling voor 2007 van de bandbreedtes, maatstaven en tarieven, bedoeld in artikel 3 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 3 en 7 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

De bandbreedtes, maatstaven en tarieven, bedoeld in artikel 7 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Bijlage [Vervallen per 01-01-2013]

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel voor accountantsorganisaties waaraan voor het jaar 2008 kosten voor doorlopend toezicht in rekening zijn of worden gebracht

Verdeelsleutel voor accountantsorganisaties waaraan voor het jaar 2008 geen kosten voor doorlopend toezicht in rekening zijn of worden gebracht

Artikel 5, onder a, van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties zijnde accountantsorganisaties die beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang.

Aantal wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

0 tot 6 controles

€  12.340

€  10.314

6 t/m 50 controles

€  74.043

€  61.886

> 50 controles

€ 222.128

€ 185.658

Artikel 5, onder b, van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties zijnde accountantsorganisaties die beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, en die niet vallen onder de categorie zoals bedoeld in artikel 5 onder a van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties.

Aantal wettelijke controles

per controle

€ 0,00

€ 0,00