Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling tarieven 2007 ex art. 8 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren[Regeling materieel uitgewerkt per 28-06-2009.][Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 28-06-2007 t/m 31-12-2012

Regeling van 19 juni 2007, nr. FM 2007-01431 M, Directie Financiële Markten, tot vaststelling voor 2007, van de tarieven bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

Artikel I [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet toezicht trustkantoren.

Artikel II [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos