Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Kennisplatform EMV&G[Regeling vervallen per 31-12-2010.]

Geldend van 27-06-2007 t/m 30-12-2010

Instellingsbesluit Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Defensie, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Besluit:

Artikel 1. Definities [Vervallen per 31-12-2010]

Dit besluit verstaat onder:

 • 1. de Minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

 • 2. EMV&G: Elektromagnetische Velden behorende tot het spectrum van 0 Hz tot en met 300 GHz in relatie tot gezondheid.

Artikel 2. Instelling [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Er is een Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, hierna te noemen het Kennisplatform EMV&G.

 • 2 Het Kennisplatform EMV&G houdt 31 december 2010 op te bestaan, tenzij de Minister besluit dit te continueren.

Artikel 3. Taak [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Het Kennisplatform EMV&G heeft tot taak:

  • a. Het actief en passief beschikbaar stellen van informatie over elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid, zodanig dat de maatschappij in brede zin waaronder burgers, pers, professionals van overheden en bedrijfsleven, daarvan kennis kan nemen en gebruik kan maken.

  • b. Het, op basis van de stand der wetenschap, voorzien in onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde informatie op het gebied van EMV&G.

 • 2 Het Kennisplatform dient deze taak op objectieve wijze te vervullen, onafhankelijk van belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en vigerend overheidsbeleid.

 • 3 De Minister draagt er zorg voor dat het Kennisplatform zijn taak op objectieve, onafhankelijke en onpartijdige wijze kan vervullen.

Artikel 4. Deelnemende instellingen [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De volgende instellingen nemen deel aan het Kennisplatform:

  • Agentschap Telecom;

  • Gemeentelijke Gezondheidsdienst Nederland (GGD Nederland, vereniging voor GGD’en);

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

  • De Nederlandse organisatie voor Toegepast – Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO);

  • ZorgOnderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (Zon/Mw).

 • 2 De Minister kan ook andere organisaties en instanties die een algemene maatschappelijke rol op het gebied van EMV&G vervullen en die ter zake beschikken over specifieke deskundigheid op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en/of risicocommunicatie verzoeken om deel te nemen in het Kennisplatform.

 • 3 Deelname aan het Kennisplatform houdt in dat een organisatie of instantie:

  • 1. Middels een vertegenwoordiger op directieniveau en in geval van diens ontstentenis of belet een plaatsvervangend vertegenwoordiger deelneemt in het bestuur van het Kennisplatform;

  • 2. Medewerking verleent aan één of meer van de andere organen van het Kennisplatform, zoals hierna benoemd;

  • 3. Bereid is om binnen het Kennisplatform samen te werken met de andere deelnemers teneinde de taak van het Kennisplatform te realiseren;

  • 4. Bereid is er in de eigen organisatie zorg voor te dragen en bij de achterban ernaar te streven dat standpunten en boodschappen van het Kennisplatform gerespecteerd worden en niet door eigen communicatie-uitingen worden ondermijnd.

 • 4 De Minister legt een gemotiveerd verzoek tot deelname aan een organisatie of instantie voor. De deelname gaat in op het moment dat de betreffende instelling hierop schriftelijk in positieve zin reageert. Zowel een deelnemende instelling als de Minister kan tussentijds besluiten deelname aan het Kennisplatform EMV&G te beëindigen. De deelname wordt geacht te zijn beëindigd als de betreffende deelnemer de Minister daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. De uittredende deelnemer stelt ook de andere deelnemers daarvan schriftelijk op de hoogte. Indien de Minister de deelname van een organisatie of instantie tussentijds wil beëindigen zal hij dit, gehoord hebbende het bestuur, met redenen omkleed, schriftelijk mededelen.

Artikel 5. Het bestuur [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Minister benoemt de leden van het bestuur.

 • 2 Iedere deelnemende instelling draagt een bestuurslid en een plaatsvervanger voor.

 • 3 De Minister benoemt – gehoord hebbende de andere betrokken bewindslieden en de overige bestuursleden – de voorzitter van het bestuur. De voorzitter heeft een onafhankelijke status ten opzichte van de deelnemende instellingen en de Minister. Hij of zij heeft een grote bestuurlijke ervaring en beschikt over een breed maatschappelijk gezag.

 • 4 Het bestuur benoemt uit haar leden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 5 Het bestuur is belast met alle voorkomende bestuurstaken en draagt zorg voor het goed functioneren van het Kennisplatform en van de daaronder ressorterende organen.

 • 6 De werkwijze van het bestuur wordt vastgelegd in een reglement, dat wordt opgesteld door het bestuur en de instemming behoeft van de Minister.

 • 7 Het bestuur ziet toe op het onafhankelijk functioneren van het Kennisplatform en de organen van het Kennisplatform zoals hierna benoemd.

Artikel 6. Het wetenschappelijke forum [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Het Kennisplatform kent een wetenschappelijk forum, dat belast is met het op basis van de stand der wetenschap, gevraagd en ongevraagd, formuleren van onafhankelijke en objectieve standpunten over actuele thema’s aangaande EMV&G.

 • 2 De voorzitter van het wetenschappelijke forum en de plaatsvervangend voorzitter van het forum worden door het bestuur aangewezen.

 • 3 De leden van het wetenschappelijke forum zijn wetenschappers met erkende expertise op relevante kennisdomeinen.

 • 4 De leden van het wetenschappelijke forum worden door het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 5 De werkwijze van het wetenschappelijke forum wordt vastgelegd in een reglement, dat wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 7. Het communicatieforum [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Het Kennisplatform kent een communicatieforum, dat belast is met het verzorgen van de externe communicatie, zowel actief als passief. Het communicatieforum draagt er zorg voor dat de standpunten van het wetenschappelijke forum in een passende vorm beschikbaar worden gesteld en (kunnen) worden uitgedragen.

 • 2 De voorzitter van het communicatieforum en de plaatsvervangend voorzitter van het forum worden door het bestuur aangewezen.

 • 3 De leden van het communicatieforum zijn ervaren (communicatie-) deskundigen op het terrein van EMV&G.

 • 4 De leden van het communicatieforum worden door het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 5 De werkwijze van het forum wordt vastgelegd in een reglement, dat wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 8. Het Kennisplatformbureau [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Het Kennisplatform kent een ondersteunend bureau bestaande uit tenminste:

  • a. Een algemeen secretaris;

  • b. Administratieve- secretariële ondersteuning.

 • 2 Het bureau heeft tot taak het ondersteunen van het bestuur en van de overige organen van het Kennisplatform. De dagelijkse leiding van het bureau berust bij de algemeen secretaris. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de algemeen secretaris zullen worden vastgelegd in een door het bestuur op te stellen instructie. De algemeen secretaris legt verantwoording af aan het bestuur.

 • 3 Het bureau draagt zorg voor het organiseren van de inhoudelijke ondersteuning van de organen van het platform, omvattende:

  • 1. het treffen van een regeling met de deelnemende instellingen voor beschikbaarheid, voor het beantwoorden van toonbankvragen en voor deelname aan inhoudelijke werkgroepvergaderingen;

  • 2. het treffen van een regeling met de deelnemende instellingen en zonodig derden voor het uitvoeren van specifieke kennisonderzoeksopdrachten;

  • 3. het maken van afspraken met Zon/Mw over het doorgeleiden van onderzoeksvragen op wetenschappelijk gebied.

 • 4 Het Kennisplatformbureau wordt gehuisvest bij en facilitair ondersteund door het RIVM te Bilthoven. Onder het begrip ondersteuning wordt mede verstaan het ter beschikking stellen van personeel ten behoeve van het bureau. De ondersteuning van het Kennisplatform door het RIVM vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur en zal worden vastgelegd in een document, dat de goedkeuring van de Minister behoeft, terwijl de financiering van de ondersteuning wordt verwerkt in het jaarplan en de begroting als bedoeld in de artikelen 10 en 11.

Artikel 9. Gezondheidsraad [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Het Kennisplatform treedt waar nodig in overleg met de Gezondheidsraad inzake informatie op het gebied van EMV&G.

 • 2 De Gezondheidsraad en het Kennisplatform stellen daartoe werkafspraken op.

Artikel 10. Jaarplan en jaarverslag [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Het Kennisplatform legt in voortschrijdende jaarplannen vast welke activiteiten zullen worden ondernomen ter realisering van haar taak.

 • 2 Het jaarplan voor het eerstvolgende jaar wordt na vaststelling door het bestuur vóór 1 oktober (voorafgaand aan het betreffende jaar) ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister .

 • 3 Het Kennisplatform stelt jaarlijks een verslag op van de voortgang en resultaten van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen kalenderjaar en zendt dit voor 1 april van het daarop volgende jaar aan de Minister, en de overige betrokken bewindspersonen.

Artikel 11. Begroting [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Minister stelt jaarlijks middelen ter beschikking ter voldoening van de noodzakelijke kosten ter uitvoering van het jaarplan en van de organen van het Kennisplatform. De hoogte van de te verlenen financiële bijdrage is afhankelijk van het beleid en de begroting van het ministerie betreffende de kennisinfrastructuur op EMV&G-gebied.

 • 2 Het Kennisplatform legt jaarlijks voor 1 november, tezamen met het jaarplan, bedoeld in artikel 10, aan de Minister een begroting van inkomsten en uitgaven ter beoordeling voor, aangaande het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 3 Het is het Kennisplatform niet toegestaan om andere financiële middelen te betrekken voor activiteiten van het Kennisplatform, dan na schriftelijke toestemming van de Minister.

Artikel 12. Evaluatie [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Voor 1 oktober 2008 brengt het Kennisplatform een rapport uit aan de Minister, en de overige betrokken bewindspersonen, waarin realisatie van de doelstellingen en de bijdragen van de deelnemers van het Kennisplatform zijn geëvalueerd. Op grond van het rapport kan de Minister, in overeenstemming met de overige betrokken bewindspersonen, besluiten om de instelling van het Kennisplatform in opzet te wijzigen.

 • 2 Voor 1 oktober 2010 brengt het Kennisplatform een advies uit over het al dan niet wijzigen en/of continueren van de activiteiten. Het advies gaat vergezeld van een rapport waarin realisatie van de doelstellingen en de bijdragen van de deelnemers van het Kennisplatform zijn geëvalueerd. Het rapport beslaat de gehele periode sinds de oprichting van het Kennisplatform. Op grond van het advies kan de Minister, in overeenstemming met de overige betrokken bewindspersonen, besluiten om de instelling van het Kennisplatform te continueren, in opzet te wijzigen of te beëindigen.

Artikel 13. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2010.

Artikel 14. Citeertitel [Vervallen per 31-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Kennisplatform EMV&G.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 mei 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer