Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing voor de Consumentenautoriteit inzake het sluiten van massaschade-overeenkomsten[Regeling vervallen per 01-04-2013.]

Geldend van 09-06-2007 t/m 31-03-2013

Algemene aanwijzing van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juni 2007, nr. EP/MW 7064640, inzake de wijze waarop de Consumentenautoriteit een overeenkomst tot vergoeding van schade, als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Wet handhaving consumentenbescherming tot stand brengt

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2.6, derde lid, van de Wet handhaving consumentenbescherming;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2013]

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

  • a. Minister: de Minister van Economische Zaken;

  • b. wet: de Wet handhaving consumentenbescherming;

  • c. overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade: een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de wet.

  • d. onafhankelijk derde: persoon die als onafhankelijk bemiddelaar optreedt bij de onderhandelingen tot het sluiten van een overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2013]

Het starten van onderhandelingen door de Consumentenautoriteit tot het sluiten van een overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade behoeft de instemming van de Minister.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2013]

Alvorens de Consumentenautoriteit een verzoek tot instemming als bedoeld in artikel 2 doet, stelt zij consumentenorganisaties gedurende tien werkdagen in de gelegenheid om hun zienswijze te geven over het voornemen om een overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade te sluiten. Van het voornemen doet de Consumentenautoriteit mededeling op haar website.

Artikel 4 [Vervallen per 01-04-2013]

De Consumentenautoriteit draagt bij de wederpartij, waarmee de Consumentenautoriteit voornemens is om een overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade te sluiten een onafhankelijke derde voor. De wederpartij dient schriftelijk in te stemmen met de benoeming van de onafhankelijke derde.

Artikel 5 [Vervallen per 01-04-2013]

Het verzoek tot instemming als bedoeld in het artikel 2 dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

  • a. de naam van de betrokken partijen;

  • b. de wettelijke bepalingen die naar het oordeel van de Consumentenautoriteit zijn overtreden;

  • c. de reden op grond waarvan de Consumentenautoriteit onderhandelingen wil starten;

  • d. de naam van de persoon van de onafhankelijke derde;

  • e. informatie waaruit blijkt dat deze persoon onafhankelijk is;

  • f. de schriftelijke instemming van de wederpartij met de benoeming van de onafhankelijke derde.

Artikel 6 [Vervallen per 01-04-2013]

De Minister kan aan zijn instemming aanvullende voorwaarden verbinden omtrent de wijze waarop de Consumentenautoriteit de overeenkomst tot de afwikkeling van massaschades tot stand brengt.

Artikel 7 [Vervallen per 01-04-2013]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8 [Vervallen per 01-04-2013]

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing voor de Consumentenautoriteit inzake het sluiten van massaschade-overeenkomsten.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk