Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2013.]

Geldend van 01-08-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 mei 2007, nr. DBO/ADV-2753520, houdende Taakverdeling Minister/Staatssecretaris

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van Minister zonder portefeuille en van de Staatssecretaris;

Mede gelet op de Koninklijke Besluiten van 22 februari 2007, nr. 07.000658 en nr. 07.000669;

Besluit:

Enig artikel

De Staatssecretaris is binnen de grenzen van het door mij vastgestelde beleid en de daarmee gemoeide sturingsconcepten in het bijzonder belast met:

  • a. Het beleid met betrekking tot de WMO, uitgezonderd het jeugdbeleid.

  • b. Het beleid met betrekking tot voorzieningen op gebied van verpleging en verzorging respectievelijk de uitvoering van de AWBZ op deze terreinen, voor zover ondergetekende bepaalt dat deze niet onder de Zorgverzekeringswet (komen te) vallen.

  • c. Het sociale beleid (welzijn), uitgezonderd gezinsbeleid.

  • d. Het ouderenbeleid.

  • e. Het sportbeleid.

  • f. Medisch ethische vraagstukken, inclusief het zogenoemde toetsingskader, exclusief technologisch onderzoek.

  • g. Biotechnologie, exclusief technologisch onderzoek.

  • h. Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.

  • i. Andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de Minister aan haar wordt toevertrouwd.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink