Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Adviescommissie melding voorgenomen reorganisatie[Regeling vervallen per 07-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2009.]

Geldend van 02-06-2007 t/m 31-08-2009

Instellingsbesluit Adviescommissie melding voorgenomen reorganisatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Akkoord arbeidsvoorwaarden sector politie (2005–2007);

Mede gelet op artikel 55j, eerste lid jo. 55v, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Na overleg met de Commissie georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken als bedoeld in artikel 2 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-01-2010]

Er is een Adviescommissie melding voorgenomen reorganisatie Nederlandse politie. De Adviescommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Artikel 2 [Vervallen per 07-01-2010]

De Adviescommissie is paritair samengesteld en bestaat enerzijds uit drie vertegenwoordigers van de politievakorganisaties en anderzijds uit twee vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3 [Vervallen per 07-01-2010]

De taken van de Adviescommissie zijn:

  • a. Het adviseren van de Commissie georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken (CGOP) of de melding van een voorgenomen reorganisatie voldoet aan voornoemd Protocol en, of het daarbij voorgestelde flankerend beleid adequaat is ter ondervanging van de gevolgen voor de algemene rechtstoestand c.q. de rechtspositie van het personeel dat door het voorgenomen reorganisatiebesluit wordt getroffen.

  • b. Het in het algemeen, gevraagd of ongevraagd adviseren van de CGOP over het ontwikkelen van bijzondere procedures ingeval er sprake is van algemene trends met betrekking tot reorganisaties bij afzonderlijke korpsen die van belang zijn voor de totale Nederlands politieorganisatie en over al hetgeen bevorderlijk is voor reorganisatieprocessen daarbinnen.

Artikel 4 [Vervallen per 07-01-2010]

De Adviescommissie is bevoegd om met betrekking tot een gemelde voorgenomen reorganisatie het bevoegd gezag te verzoeken nadere stukken te zenden of een nadere toelichting daarop te geven.

Artikel 5 [Vervallen per 07-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2006.

Artikel 6 [Vervallen per 07-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie melding voorgenomen reorganisatie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden bekendgemaakt.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst