Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling classificatie medische hulpmiddelen (heup-, knie- en schouderprothesen)[Regeling vervallen per 21-03-2010.]

Geldend van 01-09-2007 t/m 20-03-2010

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 mei 2007, nr. GMT/MVG 2759005, houdende wijziging van de Regeling classificatie medische hulpmiddelenin verband met de herindeling van heup-, knie- en schouderprothesen in een hogere risicoklasse

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op Richtlijn 2005/50/EG van de Commissie van 11 augustus 2005 betreffende de herindeling van heup-, knie- en schouderprothesen in het kader van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen (PbEG L 28) en op artikel 8, derde lid, van het Besluit medische hulpmiddelen;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 21-03-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling classificatie medische hulpmiddelen.]

Artikel II [Vervallen per 21-03-2010]

  • 1 Onverminderd artikel 9, tweede lid, onder b, van het Besluit medische hulpmiddelen, mogen heup-, knie- en schouderprothesen waarvoor vóór 1 september 2007 op basis van artikel 9, derde lid, onder a, van het Besluit medische hulpmiddelen, door de aangemelde instantie een certificaat van conformiteit is afgegeven, met ingang van 1 september 2009 niet meer worden ingevoerd, voorhanden zijn, worden afgeleverd en toegepast, tenzij deze prothesen alsnog zijn onderworpen aan een bijkomend ontwerp-onderzoek overeenkomstig onderdeel 2, onder punt 4, van de bijlage bij het Besluit medische hulpmiddelen dat leidt tot een EG-onderzoekcertificaat voor het onderwerp vóór 1 september 2009.

Artikel III [Vervallen per 21-03-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink