Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2007[Regeling vervallen per 28-12-2016.]

Geldend van 01-05-2012 t/m 27-12-2016

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 mei 2007, nr. WJZ 7056845, houdende nadere regels in verband met elektromagnetische compatibiliteit van uitrusting (Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2007)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, onderdeel i, en 18 van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-12-2016]

De overeenkomsten bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 zijn:

 • a. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika (PbEG 1999, L 31);

 • b. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Canada (PbEG 1998, L 280);

 • c. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië (PbEG 1998, L 229);

 • d. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland (PbEG 1998, L 229);

 • e. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, tussen de Europese Gemeenschap en Japan (PbEG 2001, L 284);

 • f. de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland (PbEG 2002, L 114).

Artikel 2 [Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 2a [Vervallen per 28-12-2016]

Artikel 2b [Vervallen per 28-12-2016]

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wijst slechts een instantie aan als een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 voor een in kolom 2 genoemd land indien voldaan is aan de bepalingen genoemd in kolom 4 van de overeenkomst genoemd in kolom 3.

1

2

3

4

Nr.

Land

Overeenkomst

Aanwijzingsprocedure

1

Australië

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië (PbEG 1998, L 229)

Bijlage, onderdelen A en B, en sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit, afdelingen I en IV

2

Nieuw-Zeeland

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland (PbEG 1998, L 229)

Bijlage onderdelen A en B, en sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit, afdelingen I en IV

3

Canada

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Canada (PbEG 1998, L 280)

Sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC), paragraaf 4.2, en bijvoegsel 1 van de sectorbijlage

4

Verenigde Staten

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika (PbEG 1999, L 31)

Sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC), afdelingen I en VI

5

Japan

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, tussen de Europese Gemeenschap en Japan (PbEG 2001, L 284)

Sectorbijlage betreffende elektrisch materiaal, deel b, afdeling IV

6

Zwitserland

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland (PbEG 2002, L 114)

Bijlage 1, hoofdstuk 9 afdelingen I en IV, en bijlage 2, onderdelen A en B

Artikel 3* [Vervallen per 28-12-2016]

 • 1 De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan maatregelen nemen om de ingebruikneming of het gebruik van uitrusting die voldoet aan de beschermingseisen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 te beperken

  • a. om een bestaand of te verwachten probleem in verband met elektromagnetische compatibiliteit op een bepaalde locatie verhelpen, of

  • b. om openbare elektronische communicatienetwerken of apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of ontvangen van radiocommunicatiesignalen, om veiligheidsredenen te beschermen indien die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden in duidelijk gedefinieerde spectrumsituaties.

 • 2 Degenen tot wie de maatregelen als bedoeld in het vorige lid zich richten, volgen deze maatregelen op.

Artikel 3 [Vervallen per 28-12-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling randapparaten en radioapparaten.]

Artikel 4 [Vervallen per 28-12-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling storingsklachten, de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2007 en de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning.]

Artikel 5 [Vervallen per 28-12-2016]

De Regeling elektromagnetische compatibiliteit wordt ingetrokken.

Artikel 6 [Vervallen per 28-12-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2007.

Artikel 7 [Vervallen per 28-12-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 juli 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk