Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))

Geldend op 16-10-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Basisselectiedocument landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Kwaliteit van het uitgangsmateriaal en Biotechnologie vanaf 1945

  Bestemd voor de zorgdragers:

  Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  (Voorlopige) Commissie Genetische Modificatie ((V)COGEM)

  Commissie van Beroep inzake Keuringen

  Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  Minister van Buitenlandse Zaken

  Minister van Financiën

  Minister van Justitie

  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W)

  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

  Minister van Verkeer en Waterstaat

  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

  Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)

  Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed (NAK)

  Productschappen van Vee, Vlees en Eieren

  Productschap voor Landbouwzaaizaden

  Raad van Beroep inzake Keuringen

  Rathenau Instituut

  Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK)

  Tuchtgerecht op het gebied van de landbouwkwaliteit

  versie november 2006

  Aleid Overbeeke

  Inleiding

  De voorliggende selectielijst geldt voor alle actoren onder de archiefzorg van de Minister van LNV. Elke actor selecteert de neerslag van zijn handelen binnen het beleidsterrein Landbouwkwaliteit en Voeding voortaan met deze lijst. Voor handelingen op andere beleidsterreinen gelden andere selectielijsten.

  Enkele in het oog springende kenmerken van een selectielijst zijn de volgende.

  • De selectielijst vervangt de tot nu toe gebruikte vernietigingslijsten en blijft in de huidige vorm maximaal twintig jaar geldig.

  • De lijst geldt voor alle directies en diensten die bij dit beleidsterrein betrokken zijn.

  • De lijst beschrijft geen documenten, maar handelingen.

  • De lijst geldt voor alle vormen van neerslag die resulteren uit de beschreven handelingen: papieren documenten, elektronische bestanden, audiovisuele producten enz.

  • De lijst noemt niet alleen de handelingen waarvan de neerslag vernietigd kan worden, maar ook de handelingen waarvan de neerslag bewaard moet blijven.

  Hieronder volgen toelichtingen op respectievelijk de selectielijst, het project Pivot/LNV en het achterliggende nieuwe selectiebeleid van de rijksoverheid.

  Toelichting op de voorliggende selectielijst

  Geldigheid van deze selectielijst

  Voor het Ministerie van LNV is de selectielijst Landbouwkwaliteit en Voeding van toepassing voor:

  • 1. Handelingen van de actor ‘Minister van LNV’ (uitgevoerd door met name de directies Landbouw en Voedselkwaliteit en diergezondheid, Juridische Zaken Internationale Zaken, Industrie en Handel)

  • 2. Handelingen van andere actoren onder de archiefzorg van LNV (zoals o.a. de Algemene Inspectiedienst, de Raad voor het Kwekersrecht en de Rijksdienst voor de Keuring van vee en Vlees).

  • 3. Handelingen van andere overheidsactoren (zoals o.a. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

  • 4. Handelingen van overige actoren zoals productschappen en controle-instellingen (zoals o.a. Productschappen van Vee, Vlees en Eieren, Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole)

  De vastgestelde selectielijst vormt de formele grondslag voor bewerking van archiefbestanden tot vernietiging dan wel overbrenging naar de Rijksarchiefdienst. Tevens wordt de lijst toegepast in het informatiebeheer van alle LNV-onderdelen die bij dit beleidsterrein betrokken zijn. De lijst heeft overigens geen betrekking op het interne functioneren van de genoemde actoren; daarvoor worden beleidsterreinoverstijgende onderzoeken toegepast naar de aandachtsgebieden financiën, personeel, organisatie, huisvesting, informatievoorziening en voorlichting.

  De selectielijst treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant en blijft in de huidige vorm hoogstens 20 jaar geldig.

  Intrekking van bestaande vernietigingslijsten

  Bij vaststelling van deze selectielijst vervallen de volgende categorieën uit de Algemene Vernietigingslijst van LNV (laatste wijziging: Stcrt. 1999, 22):

  • categorie

  • categorie

  • categorie

  • categorie

  • categorie

  Deze categorieën vervallen voor stukken met betrekking tot Landbouwkwaliteit en Voeding

  Indeling van deze lijst

  De handelingen van de voornaamste actor op dit beleidsterrein, de Minister van LNV (inclusief taakvoorgangers) zijn samengebracht in deel 1 en deel 2 van deze lijst. Daar zijn ze nader onderverdeeld volgens dezelfde indeling als het gelijknamige rapport en met dezelfde nummering.

  Bij elke handeling van de actor ‘Minister van LNV’ is vermeld welke organisatie-onderdelen daarbij betrokken zijn. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt:

  In deel 1 en 2 staan tevens de handelingen van andere actoren onder de archiefzorg van LNV.

  Het archief van ieder van die actoren valt onder de beheersverantwoordelijkheid van een directie of dienst van LNV. Daarom is ook hier bij elke handeling een dienstonderdeel vermeld.

  In deel 3 staan de handelingen van actoren buiten de archiefzorg van LNV.

  Informatie over de actoren en de context van de beschreven handelingen

  De actoren waarvan in deze lijst handelingen zijn opgenomen, worden nader beschreven in het bijbehorende onderzoeksrapport. Daarin is tevens een beschrijving opgenomen van de context van het beleidsterrein.

  Het formeel doorlopen traject van vaststelling

  Op 14 september 2006 heeft de directeur Facilitaire Dienst van het Ministerie van LNV, mede namens de voorzitter van de Akkerbouwproductschappen, de ontwerp-selectielijst aangeboden aan de staatssecretaris van OC&W, die er vervolgens advies over heeft gevraagd aan de Raad voor Cultuur. De Raad heeft tegelijk een verslag gekregen van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen. Vanaf 1 februari 2006 lag de ontwerp-selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Algemeen Rijksarchief en in de bibliotheken van het Ministerie van LNV, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie. Tijdens het bovengenoemde driehoeksoverleg was, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, een op het beleidsterrein deskundige historicus aanwezig. Van andere organisaties of individuele burgers werd gedurende de terinzagelegging geen reactie ontvangen.

  De Bijzondere Commissie Archieven van de Raad voor Cultuur heeft de ontwerp-selectielijst besproken. Bij de voorbereiding van het advies is het verslag van het driehoeksoverleg mede in beschouwing genomen. Op 4 april 2006 bracht de Raad advies uit aan de Staatssecretaris van OC&W (kenmerk C/S&A/06/108).

  Pivot bij LNV

  De voorliggende selectielijst en het bijbehorende onderzoeksrapport zijn producten van het projectteam Pivot/LNV.

  Het project

  Vooruitlopend op de nieuwe Archiefwet stelde de Rijksarchiefdienst in 1991 Pivot in: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn. Het project is gericht op de selectie van overheidsarchieven vanaf 1945, en gaat uit van institutioneel onderzoek op alle beleidsterreinen waarbij het rijk betrokken is. Pivot is een interdepartementaal project op basis van convenanten tussen de Rijksarchiefdienst en alle Ministeries en Hoge Colleges van Staat. Het convenant voor LNV werd op 9 december 1992 gesloten tussen de secretaris-generaal van LNV en de algemene rijksarchivaris.

  Hoofdpunten van de gehanteerde methodiek van institutioneel onderzoek:

  • Een onderzoek richt zich niet op een organisatie, maar op de volle breedte van een beleidsterrein;

  • De wet- en regelgeving die samenhangt met het beleidsterrein staat in principe centraal als bron, aangevuld met literatuur en interviews met beleidsambtenaren;

  • De zelfstandig handelende partijen worden aangeduid als ‘actoren’;

  • Daden die gebaseerd zijn op een zelfstandige bevoegdheid van een actor worden aangeduid als ‘handelingen’;

  • De periode van onderzoek strekt zich in principe uit van 1945 tot heden, hoewel ook relevante ontwikkelingen of wetgeving van voor 1945 beschreven worden.

  De beleidsterreinen

  De LNV-beleidsterreinen zijn in het Pivot-project als volgt gedefinieerd:

  Landbouw: Agrarisch markt- en prijsbeleid en voedselvoorziening, Gewasbescherming, Gezondheid en welzijn van dieren, Grondprijsbeleid, Landbouwkwaliteit en Voeding, Landbouwstructuurbeleid, Landinrichting, Meststoffenbeleid, Pachtbeleid

  Natuurbeheer: Flora en fauna, Natuur- en landschapsbeheer, Relatienotabeleid

  Visserij: Binnenvisserij, Zee- en kustvisserij

  Overige LNV-beleidsterreinen: Agrarische handelspolitiek en exportbevordering, Agrarisch onderwijs, Algemeen LNV-beleid, Bosbouwbeleid, Openluchtrecreatie

  Voor deze beleidsterreinen is LNV primair verantwoordelijk, en daarom is afgesproken dat LNV de desbetreffende selectielijsten opstelt (en dan ook voor de actoren buiten de eigen archiefzorg). De meeste van deze selectielijsten zijn inmiddels afgerond (al dan niet formeel vastgesteld).

  Staftaken zijn onderdeel van rijksbrede beleidsterreinen. Hiervoor worden selectielijsten opgesteld door het Ministerie dat het desbetreffende rijksbeleid coördineert.

  Rijksbrede beleidsterreinen: Financiën, Huisvesting, Informatievoorziening, Overheidspersoneel, Organisatie, Voorlichting

  Relevant zijn ook nog bepaalde selectielijsten voor beleidsterreinen buiten de primaire verantwoordelijkheid van LNV. Het gaat om terreinen waarop een of meer LNV-actoren een inbreng leveren. Voor de neerslag van die inbreng geldt de desbetreffende selectielijst. Voorbeelden:

  Overige relevante beleidsterreinen: Buitenlands beleid, Sociale voorzieningen, Staatsdeelnemingen, Politiebeleid, Waterstaat, Invoerrechten en accijnzen, Arbeidsomstandigheden

  Inbreng van LNV-directies en diensten bij de totstandkoming van de lijsten

  Het team van Pivot/LNV onderzoekt alle LNV-beleidsterreinen in nauwe samenwerking met de betrokken directies en diensten. De inbreng van de organisatieonderdelen bestaat uit het geven van interviews, het toetsen van concepten en het deelnemen aan overleg met de Rijksarchiefdienst. Deze inbreng wordt geleverd door deskundigen inzake het beleidsterrein en inzake de archiefvorming.

  Producten van Pivot

  1. Rapport van institutioneel onderzoek (RIO)

  Dit rapport bevat alle handelingen van de overheidsactoren binnen het beschreven beleidsterrein, binnen de grenzen van de onderzochte periode. Daarnaast bevat het relevante contextinformatie over deze handelingen, zoals een schets van de historische ontwikkelingen, een karakterisering van de opgevoerde actoren, een aanduiding van de organisatorische ontwikkelingen binnen het voornaamste betrokken Ministerie en een opsomming van de geraadpleegde wet- en regelgeving die geldt binnen het beleidsterrein. Na vaststelling wordt het rapport gedrukt.

  2. Basisselectiedocument (BSD)

  Een basisselectiedocument (BSD) bevat dezelfde handelingen van dezelfde actoren als het bijbehorende rapport, maar dan gegroepeerd per actor. ‘BSD’ is overigens een informele term, in tegenstelling tot het officiële begrip ‘selectielijst’ uit het Archiefbesluit.

  3. Selectielijst

  Een selectielijst is het formeel vastgestelde gedeelte van een BSD. De lijst geeft aan iedere handeling een ‘waardering’: een keuze voor al dan niet bewaren van de neerslag, met bij de V-handelingen een vernietigingstermijn. Selectielijsten van LNV noemen bij iedere handeling tevens de directies die daarbij betrokken zijn. De reikwijdte van een selectielijst hangt samen met de zorgdragers die hem indienen. Wanneer alle zorgdragers die voorkomen in een BSD tegelijk de selectielijst zouden indienen, dan vallen BSD en selectielijst dus samen.

  Toepassing van de selectielijsten

  1. Bewerking en overbrenging van de archieven tot 1985

  Met de vastgestelde selectielijst vindt de selectie en bewerking van de archiefbestanden plaats. De bestanden met cultuurhistorische waarde worden overgebracht naar de Rijksarchiefdienst en de rest is vernietigbaar. Het Ministerie van LNV heeft met de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) een raamconvenant afgesloten, op basis waarvan LNV archieven aan kan bieden ter selectie en bewerking. Bij de bewerking en overbrenging voert de Facilitaire Dienst de coördinatie namens LNV, maar de desbetreffende directies en diensten zijn opdrachtgever voor de bewerkingen, vanwege hun archiefverantwoordelijkheid.

  2. Voorkoming van het ontstaan van nieuwe achterstanden in overbrenging

  De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de directies en diensten. Een essentieel element bij het voorkomen van nieuwe achterstanden is de invoering van de selectielijsten in het informatiebeheer, zowel voor de papieren documenten als voor elektronische bestanden en audiovisuele materialen. De inbreng van de FD bestaat uit de ontwikkeling van een methodiek voor invoering en de advisering over toepassing daarvan.

  Toepassing van de onderzoeksrapporten

  1. Achtergrondinformatie voor beter beheer en selectie van archief

  De selectiebeslissingen worden gebaseerd op de contextbeschrijving in het bijbehorende rapport. Die beschrijving kan verder dienen als input voor een archiefstructuur die aansluit op de beleidsprocessen.

  2. Informatiebron voor beleidsmedewerkers

  Voor beleidsmedewerkers kunnen de rapporten dienen als naslagwerk. Per beleidsterrein geven ze een compact overzicht van de geldende wet- en regelgeving, de organisatie, de maatschappelijke context en de actoren binnen en buiten LNV, en dat over een periode van ongeveer vijftig jaar. Uniek is de specifieke combinatie van een brede invalshoek, een grote hoeveelheid feitelijke gegevens en een objectieve analyse vanuit het perspectief van de overheid. De nauwe samenwerking met materiedeskundigen van binnen en buiten het Ministerie verzekert de betrouwbaarheid van de rapporten.

  Toelichting op het nieuwe archiefselectiebeleid van de rijksoverheid

  Het selectiebeleid van de rijksoverheid en dus ook van LNV is enkele jaren geleden drastisch veranderd. Voorheen vond selectie plaats op documentniveau aan de hand van vernietigingslijsten, en daarnaast kon toestemming gevraagd worden voor incidentele vernietiging. Cultuurhistorisch waardevolle gedeelten van archieven moesten binnen 50 jaar overgebracht worden naar de Rijksarchiefdienst.

  Na invoering van de nieuwe Archiefwet (1996) is de selectiepraktijk als volgt veranderd:

  • De termijn van overbrenging is verkort tot 20 jaar.

  • Ieder overheidsorgaan moet selectielijsten opstellen.

  • Een selectielijst beschrijft geen documenten, maar handelingen.

  • Een selectielijst geldt voor alle vormen van neerslag die resulteren uit de beschreven handelingen: papieren documenten, elektronische bestanden en audiovisuele materialen.

  • Een selectielijst beperkt zich niet langer tot wat vernietigd moet worden, maar noemt eveneens wat bewaard moet worden.

  • Een selectielijst beschrijft het complete overheidshandelen binnen een heel beleidsterrein.

  • Incidentele vernietiging is niet meer mogelijk.

  Handelingen en hun cultuurhistorische waarde

  Tot voor kort bestonden er voor de archiefselectie alleen negatieve criteria, want vernietigingslijsten gaven per overheidsinstelling slechts aan welke bestanden niet in aanmerking kwamen voor overbrenging naar een Rijksarchief. Deze criteria werden toegepast op documentniveau. Afgezien van de bewerkelijkheid van deze microselectie bestonden de voornaamste nadelen van deze werkwijze uit de onoverzichtelijkheid van datgene dat wel overgebracht zou moeten worden, het gebrek aan inzicht in de grondslagen van het handelen waaruit die bestanden resulteren, en het gebrek aan inzicht in de samenhang tussen de taken van actoren die op eenzelfde beleidsterrein actief zijn.

  Om deze bezwaren te ondervangen werd de methode institutioneel onderzoek ontwikkeld, waarmee de beleidsontwikkelingen en het handelen van alle relevante actoren over de hele bandbreedte van een beleidsterrein beschreven worden. Op deze basis kan een effectievere (macro)selectie plaatsvinden aan de hand van positieve criteria.

  Een selectielijst beschrijft het handelen van overheidsactoren op een bepaald beleidsterrein. De handelingen worden vervolgens beoordeeld op de mate waarin ze cultuurhistorische waarden weerspiegelen. Zodoende kan de Rijksarchiefdienst de gegevensbestanden overnemen die een reconstructie mogelijk maken van het overheidshandelen op hoofdlijnen in relatie tot haar omgeving.

  De cultuurhistorische waarde van een handeling wordt bepaald aan de hand van zes algemene criteria, die in het volgende schema genoemd worden. Een handeling die voldoet aan een van de criteria wordt aangemerkt met B (bewaren). De neerslag van die handeling wordt dan volgens de archiefwettelijke normen van goede, geordende en toegankelijke staat overgebracht naar de Rijksarchiefdienst. Daar blijven de archieven onder klimatologisch verantwoorde condities voor onbepaalde tijd bewaard als onderdeel van het nationale culturele erfgoed, openbaar voor raadpleging en historisch onderzoek.

  De handelingen die niet voldoen aan een van de selectiecriteria worden aangemerkt met V, wat staat voor vernietigen. De neerslag van ieder van deze handelingen krijgt een vernietigingstermijn. De archiefvormende organisatie bepaalt daarvan zelf de duur, die afhankelijk van de belangen van verantwoording en bedrijfsvoering doorgaans uiteenloopt van 1 tot 20 jaar.

  Wanneer een handeling geselecteerd wordt voor overbrenging naar de Rijksarchiefdienst, dan wordt in principe de complete neerslag van die handeling bewaard. Een reconstructie van het overheidshandelen zou immers niet lukken wanneer alleen de eindproducten bewaard werden. Zo is van bv. regelingen en beleidsnota’s juist de totstandkomingsfase interessant, vanwege de aanvankelijke bedoelingen, de discussies en de afgekeurde versies.

  Algemene selectiecriteria

  De cultuurhistorische waarde van handelingen wordt getoetst aan de onderstaande algemene selectiecriteria. Wanneer een handeling aan een van de onderstaande criteria voldoet, dan komt de neerslag ervan in aanmerking voor overbrenging naar de Rijksarchiefdienst (B).

  Algemene selectiecriteria

  1. Handelingen die betrekking hebben op de voorbereiding en bepaling van het beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Agendavorming, analyse van informatie, beleidsadvisering, beleidsvoorbereiding of -planning, besluitvorming over de inhoud van beleid, terugkoppeling van beleid. Zowel de keuze als de specificatie van de doeleinden en instrumenten.

  2. Handelingen die betrekking hebben op de evaluatie van het beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Beschrijving en beoordeling van de inhoud, het proces of de effecten van beleid, toetsing van en toezicht op beleid. Niet perse leidend tot consequenties zoals bij terugkoppeling van beleid.

  3. Handelingen die betrekking hebben op de verantwoording aan andere actoren van de hoofdlijnen van het beleid

  Toelichting: Ook verslaglegging ten aanzien van de beleidsmatige hoofdlijnen.

  4. Handelingen die betrekking hebben op de (her)inrichting van organisaties belast met het beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Instelling, wijziging, opheffing en werkwijze van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

  5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

  Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt de toepassing verstaan van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

  6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen, voor zover die in direct verband staan met voor Nederland bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

  Toelichting: Zoals wanneer de Ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of in noodsituaties.

  Uitzondering op de algemene selectiecriteria

  De neerslag van handelingen die als vernietigbaar zijn aangemerkt kan soms worden uitgezonderd van vernietiging. Deze mogelijkheid gaat terug op artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995. Het gaat om bestanden die samenhangen met personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang. De toepassing van dit uitzonderingscriterium vindt plaats gedurende de bewerking voor overbrenging en in overleg tussen de zorgdrager, het Algemeen Rijksarchief en de bewerkers.

  Afkortingen

  Landbouwkwaliteit

  AID: Algemene Inspectie Dienst

  AKK: Algemene Keten Kennis

  APVA: Hoofddirectie Agrarische Productie, Verwerking en Afzet

  AT: Directie Akker- en Tuinbouw

  ATP: Accord Transport Périssables

  BIP’s: Buiten Inspectieposten van de EG

  BKD: Bloembollen Keuringsdienst

  BSD: Basis Selectiedocument

  BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  CAC: De Codex Alimentarius Commission

  CBL: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

  CBT: Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen

  CCFAC: Codex Commission on Food Additives and Contaminants

  CCFFP: Codex Committee on Fish and Fishery Products

  CCFH: Codex Committee on Food Hygiene

  CCFL: Codex Committee on Food Labeling

  CCGP: Codex Comittee on General Principles

  CCP: Codex Contact Point

  CCRVDF: Codex Committee on residues of Veterinary drugs in Food

  CNV: Nederlandse Christelijke Voedingsbond

  COKZ: Centraal Orgaan voor de Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

  COZ: Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole

  CPE: Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten

  CVM: Vereniging ‘Het controlestation voor melkproducten’

  CZL: Controlestation voor Zuivelproducten Leiden

  DL: Directie Landbouw

  DLO: Dienst Landbouwkundig Onderzoek

  EC: Europese Commissie

  EZ: Economische Zaken

  FAO: Food and Agriculture Organisation

  FNV: Federatie Nederlandse Vakbeweging

  GLB: Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

  HPA: Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten

  IGB: Inspectie Gezondheidsbescherming van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Voorheen Keuringsdienst van Waren

  IKB: Integrale Ketenbeheersing

  IKC-L: Informatie- en Kenniscentrum Landbouw

  IKZ: Integrale Keten zorgsystemen

  ISC: Stichting Internationale Scharrelvleescontrole

  KAP: Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten

  KB: Koninklijk Besluit

  KCB: Kwaliteits Controle Bureau voor Groenten en Fruit

  KNBTB: Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

  KNLC: Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité

  KvW: Keuringsdienst van Waren

  LAC: Landbouw Advies Commissie Milieukritische stoffen

  LV: Landbouw en Visserij

  MKG: Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid

  MKV: Milieu, Kwaliteit en Voeding

  MDW: Project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit

  NAKB: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen

  NAKG: Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groentezaden

  NBC: Stichting Nederlandse Baconcontrole

  NEB: Stichting Nederlands Eiercontrole Bureau

  NMF: Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer

  NVA: Projectbureau Nederlandse Voedselautoriteit

  NVK: Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole

  PBO: Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

  PD: Plantenziektenkundige Dienst

  PEE: Productschap voor Pluimvee en Eieren

  PGF: Productschap voor Groenten en Fruit

  PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

  PPE: Productschap Pluimvee en Eieren

  PT: Productschap Tuinbouw

  PVA: Productschap voor Aardappelen

  PVE: Productschappen Vee, Vlees en Eieren

  PVS: Productschap voor Siergewassen

  PVV: Productschap voor Vee en Vlees

  RDW: Rijksdienst voor het Wegverkeer

  RIKILT: Rijks Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten

  RIVO-DLO: Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

  ROW: Regulier Overleg Warenwet

  RVV: Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

  RWT: Rechtspersoon Wettelijke Taak

  SER: Sociaal Economische Raad

  SISC: Stichting Internationale Scharrelvlees Controle

  SKAL: Stichting Keuralternatief voortgebrachte landbouwproducten

  S/LAVO: Stafbureau Landbouw en Voedselvoorziening

  Stb.: Staatsblad

  Stcrt.: Staatscourant

  SWOKA: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Consumenten Aangelegenheden

  TNO: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

  UCB: Uitvoer Controle Bureau

  VAAP: Verwerking en Afzet van Agrarische Producten

  VCP: Voedselconsumptiepeiling

  VIB: Voedsel In- en Verkoop Bureau

  VKA: Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden

  VKB: Stichting Vleeswaren Kwaliteitscontrolebureau

  VN: Verenigde Naties

  VNB: Vereeniging Nederlandsche Baconcontrole

  VoVo: Voorlichtings Bureau voor de Voeding

  VROM: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

  VVM: Veterinaire, Voedings en Milieuaangelegenheden

  VVP: Directie Voeding en Veiligheid van Producten (VWS)

  VVR: Het Productschap voor Veevoeder

  VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  VZ: Directie Veeteelt en Zuivel

  WHO: World Health Organisation

  WTO: World Trade Organisation

  VWS: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport

  ZBO: Zelfstandig Bestuursorgaan

  ZKB: Zuivel Kontrole Bureau

  Zaaizaad en plantgoed

  BKD: Stichting Bloembollen Keuringsdienst

  CBP: Communautair Bureau voor Plantenrassen

  CNG: Centrum voor Genetische Bronnen

  CNV: Nederlandse Christelijke Voedingsbond

  CPO: Centrum voor Plantenveredelingsonderzoek

  CPRO: Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek

  CRB: Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Bomen

  CRF: Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijsten voor Fruitgewassen

  CRZ: Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie

  CKR: Communautair Kwekersrecht

  DLO: Dienst Landbouwkundig Onderzoek

  ECE : Economic Commission for Europe

  EEG: Europese Economische Gemeenschap

  EG: Europese Gemeenschap

  EPPO : European and Mediterranean Plant Protection Organization

  FAO: Food and Agricultural Organization

  GZP: Productschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

  ISTA: International Seed Testing Association

  ITAL: Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw

  IVRO: Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen

  IVT: Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen

  KB: Koninklijk Besluit

  KNLC: Koninklijk Nederlands Landbouw Comité

  KNTB: Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

  NAK: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

  NAK-B: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen

  NAK-G: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor groente- en bloemzaden

  NAK-S: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor siergewassen

  NKB: Nederlandse Kwekersbond

  NVZP: Nederlandse Vereniging van kwekers van en handelaren in Zaaizaad en Plantgoed

  OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

  PBO: Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

  PD: Plantenziektenkundige Dienst

  PVS: Productschap voor Siergewassen

  RIBL: Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw

  RIVRO: Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen

  RPvZ: Rijksproefstation voor Zaadonderzoek

  SVP: Stichting voor Plantenveredeling Wageningen

  UPOV: Union pour la Protection des Obtentions Végétales (Unie tot bescherming van kweekproducten)

  WBNC: Werkgroep beoordeling nieuwe commissievoorstellen

  ZPW: Zaaizaad- en plantgoedwet

  Biotechnologie

  ABON: Associatie van Biotechnologische Onderzoekscholen in Nederland

  AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur

  BGGO: Besluit Genetisch Gemodificeerde Organismen

  BMW: Bestrijdingsmiddelenwet

  BSDL: Onderzoeksschool Biotechnical Sciences Delft Leiden

  BuZa/OS: Minister van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking

  C&B: Stichting Consument en Biotechnologie

  CIVI: Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling

  CLM: Centrum voor Landbouw en Milieu

  COGEM: Commissie Genetische Modificatie

  DLO: Dienst Landbouwkundig Onderzoek

  DLV: Dienst Landbouwvoorlichting (LNV), vanaf 1993 Stichting Dienst Landbouwvoorlichting, vanaf 1998 DLV Adviesgroep NV

  EK: Eerste Kamer

  EU: Europese Unie

  EZ: Ministerie van Economische Zaken

  FES: Fonds Economische Structuurversterking voor technologische vernieuwingen

  GBB: Onderzoeksschool Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnologie

  GGO: Genetisch Gemodificeerd Organisme

  ID-Lelystad: Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad

  IOP: Innovatief Onderzoeksprogramma

  IOP-b: Innovatief Onderzoeksprogramma-biotechnologie

  IOP-b: Innovatiegericht Onderzoeksprogramma-biotechnologie

  IOP-Lb: Innovatief Onderzoeksprogramma-Landbouwbiotechnologie

  LASER: Landelijke Service bij Regelingen van het Ministerie van LNV

  LEI-DLO: Landbouw Economisch Instituut – Dienst Landbouwkundig Onderzoek

  LNV: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  LUW: Landbouwuniversiteit Wageningen

  NOTA: Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (vanaf 1994 Rathenau Instituut)

  NRLO: Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek

  NWO: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  OC&W: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  PBTS: Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering

  PCB: Programmacommissie biotechnologie

  PcLB: Programmacommissie Landbouwbiotechnologie

  PPS MIBITON: Stichting Publiek Private Samenwerking Materiele Infrastructuur Biotechnologisch Onderzoek in Nederland

  PWT: Stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Technologie (in 1996 na een fusie overgegaan in Stichting WeTeN)

  RIKILT-DLO: Rijksinstituut voor de kwaliteit in de land- en tuinbouw – Dienst Landbouwkundig Onderzoek

  Stb.: Staatsblad

  Stcrt.: Staatscourant

  STW: Stichting voor de Technische Wetenschappen

  SWOKA: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden

  SZW: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  TA-studies: Technologische Aspecten studies

  TK: Tweede Kamer

  TNO: Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

  V&W: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  VCOGEM: Voorlopige Commissie Genetische Modificatie

  VLAG: Onderzoeksschool Voeding, Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie en Gezondheid

  VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  W en T: Beleidsplan Wetenschap en Technologie

  Wageningen UR: Wageningen Universiteits en Researchcentrum

  WCFS: Wageningen Centre for Food Sciences

  WIAS: Wageningen Institute for Animal Sciences

  WOD: Wet op de Dierproeven

  WTC: Nota Wetenschap en Techniekcommunicatie (2000)

  WVC: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  Verantwoording

  Voor u ligt het Basis Selectie Document (BSD) Landbouwkwaliteit en Voeding, een onderzoek naar het overheidshandelen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op het gebied van de landbouwkwaliteit en voeding.

  In dit BSD worden niet alleen de handelingen beschreven die voortkomen uit de Landbouwkwaliteitswet, maar ook de handelingen uit de deelterreinen; voedselveiligheid, kwaliteit van het uitgangsmateriaal en biotechnologie in de plantaardige sector.

  Hoewel in de titel van dit rapport de tijdsaanduiding vanaf 1945 staat genoemd, zijn er handelingen opgenomen van voor deze periode. Dit zijn handelingen uit wet- en regelgeving die in 1945 nog van kracht was.

  Begripsbepaling, doelstelling Landbouwkwaliteit en Voeding

  Het begrip kwaliteit binnen de landbouwsector is een begrip dat door de jaren heen is aangepast aan de eisen van de tijd. In de Landbouwuitvoerwet 1938 (Stb. 1938, 600) betekende kwaliteit ‘het waarborgen van bepaalde eigenschappen en hoedanigheden van uitgevoerde voortbrengselen van het landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf’.De doelstelling van deze wet is was het geven van een wettelijke grondslag voor het hooghouden van de naam van het Nederlands product en voor het verwerven, behouden en uitbreiden van afzetgebieden. Hoewel in de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371) de bevordering van de afzet nog steeds als voornaamste doelstelling genoemd wordt, is het begrip kwaliteit meegegroeid met de tijd. Door de toenemende eisen van de consument voor kwaliteit van producten en de kwaliteit van het productieproces kan kwaliteit nu omschreven worden als ‘de producteigenschappen zoals die door de afnemer gewaardeerd worden’.

  De overheid heeft voor het tot stand brengen van het landbouwkwaliteitsbeleid de volgende instrumenten tot haar beschikking;

  • wetgeving zoals de Landbouwkwaliteitswet, de Zaaizaad en Plantgoedwet en een uitgebreid stelsel van daaruit voortkomende regelgeving. Daarnaast hebben de productschappen verordende bevoegdheden waarop de Minister algemeen toezicht houdt;

  • keuring, een belangrijke plaats binnen het kwaliteitsbeleid in ingeruimd voor keuringen. Keuringen en controles maken kwaliteit zichtbaar en dragen op die manier bij aan afzetbevordering en aan de bescherming van de gezondheid van mens en dier;

  • subsidies, het Ministerie ondersteunt initiatieven door het georganiseerde bedrijfsleven op het gebied van de landbouwkwaliteit;

  • onderzoek; waarin per product of productieproces het uitwerken van kwaliteitscriteria centraal staat;

  • voorlichting, resultaten van onderzoek en voorlichting worden vertaald en doorgegeven aan de praktijk .

  Begripsbepaling en doelstelling uitgangsmateriaal en biotechnologie

  Het uitgangspunt van het landbouwkwaliteitsbeleid was vanouds het tegengaan van bedrog in de handel om de naam van het Nederlandse product in het buitenland te waarborgen, zodat de concurrentiepositie verbeterde en in stand gehouden werd. De wensen en eisen van de Nederlandse consumenten speelden door de jaren heen een toenemende rol in het Nederlandse kwaliteitsbeleid. Binnen dit landbouwkwaliteitsbeleid neemt het beleid ten aanzien van het teeltmateriaal met zijn eigen wetgeving een eigen plaats in. Nederland heeft een vooraanstaande positie bij het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen en het in de handel brengen van teeltmateriaal. De doelstelling kan samengevat worden als het middels voorschriften beschermen van de in Nederland ontwikkelde plantenrassen en het daaraan stellen van kwaliteitseisen.

  Eigenschappen die in het teeltmateriaal zijn ‘opgeslagen’, kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van agrarische producten. Met het veredelen van gewassen is het mogelijk om die eigenschappen en kenmerken zodanig te ‘manipuleren’ dat deze aan de wensen van de gebruiker tegemoet komen. Met het veredelen van plantenmateriaal, ook wel het kwekerswerk genoemd, kan invloed uitgeoefend worden op de kwaliteitsaspecten van landbouwproducten:

  Het Nederlandse kwekerswerk heeft zich ten doel gesteld te kunnen blijven voldoen aan de zich steeds wijzigende vraag van zowel consument als producent van agrarische producten.

  Een belangrijk hulpmiddel hierbij zou Biotechnologie kunnen zijn. Biotechnologie omvat technieken en processen om vormen van biologisch leven te analyseren. Biotechnologie kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van betere producten en productieprocessen voor industriële, agrarische en maatschappelijke toepassingen. Dit kan variëren van de ‘klassieke’ veredeling van een soort, technieken om te kloneren, tot technieken om genetische informatie van het ene in het andere organisme te brengen (genetische modificatie). De komende jaren wordt een sterke toename aan biologische, biomedische en biotechnologische kennis verwacht.

  Voor de plantenveredeling- en teelt (inclusief bosbouw) betekent deze kennisontwikkeling dat de genetische oorsprong van waardevolle eigenschappen snel kan worden opgespoord, zodat planten en bomen in kortere tijd dan voorheen, kunnen worden veredeld. Ook in de dierfokkerij kan deze kennis worden gebruikt voor het direct uitzoeken van het gewenste genotype voor het fokken van dieren. Het onderkennen van dierziekten, het identificeren en registreren van dieren kan met moleculaire technieken worden verbeterd. Het inbouwen van genen om de weerstand tegen ziekten te vergroten, of om kwaliteit van bijvoorbeeld melk en vlees te verbeteren, behoort eveneens tot de mogelijkheden. In de agro(food) industrie vormt het vergroten van fundamentele inzichten in de structuur van verschillende essentiële voedingsbestanddelen de basis voor geheel nieuwe hoogwaardige voedingsmiddelen, bijvoorbeeld voor de preventie van ziekten.

  Doelstelling

  Het overheidsbeleid op het terrein van de landbouwbiotechnologie is gericht op verantwoorde toepassing van biotechnologie in de landbouwkolom. Uitgangspunt is maatschappelijke inbedding waarbij aan economische, ecologische, gezondheids-, milieu-, welzijns-, wetenschappelijke en morele aspecten gelijktijdig en op een gelijkwaardige wijze aandacht wordt besteed.

  Het beleid richt zich op verwerving van nieuwe kennis en opbouw van onderzoekscapaciteit met daarnaast ontwikkeling van milieuregelgeving en voorlichting. Het feit dat de komende jaren steeds meer producten van de nieuwe biotechnologie op de markt komen, brengt met zich mee dat het beleid zich meer op markt en consument zal oriënteren.

  Biotechnologische technieken kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het realiseren van een concurrerende, veilige en duurzame landbouw. Biotechnologie is daarom ook een speerpunt in het Beleidsplan Wetenschap en Technologie (W en T), dat het Ministerie van LNV uitbracht in 1992. Doelen die hierin worden nagestreefd zijn:

  • Het ondersteunen van fundamentele en strategische biotechnologieonderzoeksprogramma’s, gericht op de LNV beleidsprioriteiten;

  • Het bevorderen van een internationaal vooraanstaande (landbouw)biotechnologische onderzoeksinfrastructuur;

  • Het stimuleren van onderzoek ten behoeve van de maatschappelijke discussie en toelating;

  • Het stimuleren van de verspreiding en overdracht van biotechnologische kennis.

  In het biotechnologiebeleid van de Minister van LNV zijn de volgende aspecten te onderscheiden:

  • het bevorderen van fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek;

  • toelatingsbeleid;

  • het geven van voorlichting en het stimuleren van maatschappelijke meningsvorming.

  Vaststellingsprocedure

  In 2004 is het ontwerp-BSD door mw. Overbeeke namens de zorgdragers aan destijds de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). T

  Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.

  Vanaf 1 februari 2006 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals bij de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

  Op 4 april 2006 bracht de RvC advies uit (arc-2006.02834/2), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

  • Aanpassen van de reikwijdte van de selectielijst naar ‘vanaf 1945’;

  • Aanpassen van de titelpagina van de selectielijst;

  • Om de toegankelijkheid te vergroten zal de selectielijst worden gepagineerd;

  • De nummeringen van RIO en BSD zullen met elkaar in overeenstemming worden gebracht waardoor een concordantie overbodig is.;

  • De inconsistenties in vernietigingstermijnen van de handelingen 4, 25, 41, 196, 200, 251, 255, 262, 267, 608 en 666 zullen worden gestroomlijnd;

  • Inconsistenties in de vernietigingstermijnen voor neerslag van uitvoerende handelingen met betrekking tot subsidieverlening zullen worden gestroomlijnd;

  • De waardering van de handelingen 689, 676 en 679 zal gewijzigd worden naar B (5).

  Daarop werd het BSD op 18 oktober 2006 door de algemene rijksarchivaris namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (C/S&A/06/2221), de Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (C/S&A/06/2222), de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst (C/S&A/06/2220) en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C/S&A/06/2210) en de Project Directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden (conform het convenant d.d. 30 mei 2006) namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (C/S&A/06/2211), de Minister van Buitenlandse Zaken (C/S&A/06/2212), de Minister van Financiën (C/S&A/06/2213), de Minister van Justitie (C/S&A/06/2214), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (C/S&A/06/2215), de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (C/S&A/06/2216), de Minister van Verkeer en Waterstaat (C/S&A/06/2217), de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C/S&A/06/2219), de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (C/S&A/06/2218) vastgesteld.

  Deel 1. Handelingen van de Minister van LNV en taakvoorgangers

  Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)

  10. Handelingen

  10.1. Algemene handelingen

  1

  Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties,

  Opmerking: De eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de Ministerraad.

  Onder deze handeling valt ook:

  – het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het gebied van de landbouwkwaliteit

  – het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Ministerraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming betreffende de landbouwkwaliteit

  – het voeren van overleg met en het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende de landbouwkwaliteit

  – het aan externe adviescommissies verzoeken om advies over de landbouwkwaliteit

  – het informeren (voorlichten) van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het gebied van de landbouwkwaliteit

  – het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument).

  Waardering: B, 1 ,2

  2

  Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1945–

  Product: Boterwet; Wet op de Rijksbotermerken; Wet, houdende bepalingen betreffende het merken van kaas; Haringwet; Landbouwuitvoerwet; Landbouwkwaliteitswet

  Waardering: B, 1

  3

  Handeling: Het instellen, instrueren en opheffen van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Grondslag: Wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten

  Opmerking: Een voorbeeld hiervan is het Comité van levensmiddelen toevoegingen (1961).

  Waardering: B, 1

  4

  Handeling: Het benoemen en ontslaan van leden van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V 7 jaar na adminstratieve afhandeling van het ontslag

  5

  Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Series, jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

  Opmerking: Het betreft hier ook de verslaglegging waarvoor geen grondslag kan worden aangewezen in de voor het landbouwkwaliteits specifieke wet- en regelgeving. Wat betreft voedselveiligheid vindt rapportage plaats in geval van ernstige ongeregeldheden.

  Waardering: B, 3

  6

  Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het anderszins informeren van leden van of commissies uit het parlement

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Waardering: B, 2 en 3

  7

  Handeling: Het informeren van de Nationale Ombudsman en parlementaire onderzoekscommissies naar aanleiding van klachten over de gevolgen of de uitvoering van het beleid inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Opmerking: Zie ook PIVOT-rapport Behoorlijk behandeld over de Nationale Ombudsman. Parlementair onderzoek gebeurt meestal door de Commissies voor de Verzoekschriften.

  Waardering: B, 3

  8

  Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratiefrechtelijke organen

  Periode: 1945–

  Product: Beschikkingen en verweerschriften

  Opmerking: Zie ook PIVOT-rapport Drie maal ’s Raads recht over de Raad van State.

  De Minister van VWS is verantwoordelijk voor de eindproducten Warenwet en als zodanig ook voor deze handeling als het gaat om voedselveiligheid.

  Waardering: B, 3

  9

  Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid, inzake het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties

  Periode: 1945–

  Product: Internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten

  Waardering: B, 1,2

  10

  Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities

  Waardering: B+V 3 jaar B waardering in tijden van crises

  11

  Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Opmerking: Voorbeelden hiervan zijn de voorlichtingscampagnes van het Voedingscentrum.

  Product: Voorlichtingsmateriaal

  Waardering: B+V 2 jaar, B, 5 eindproducten

  12

  Handeling: Het voorbereiden van interdepartementaal overleg ten aanzien van landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van de geleverde inbreng

  Periode: 1945–

  Product: Brieven; notities; verslagen; notulen; etc.

  Opmerking: Niet te verwarren met verderop in dit rapport voorkomende vergelijkbare handelingen, waarvan de neerslag wel bewaard wordt. Er is regelmatig overleg met het Ministerie van VWS.

  Waardering: V 5 jaar

  10.2. Europese regels

  10.2.1. Standaard Algemene Europese handelingen

  13

  Handeling: Het voorbereiden van bijdragen aan expertgroepen van de Europese Commissie inzake de Landbouwkwaliteit en Voedselveiligheid en het opstellen van verslagen over de geleverde bijdrage

  Periode: 1958–

  Product: Brieven; notities; verslagen; notulen; etc.

  Waardering: B, 1

  14

  Handeling: Het opstellen van concept-informatieafiches over voorstellen, mededelingen en Groenboeken van de Europese Commissie op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1958–

  Product: Concept-fiches; documentatie over het onderhandelingsproces

  Opmerking: De interdepartementale WBNC stelt de informatiefiches vast (de handeling is opgenomen in het concept-RIO ‘Gedane Buitenlandse Zaken’.

  Waardering: B, 1

  15

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van Raadswerkgroepen met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke Ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken Ministeries tot departementale standpunten.

  Waardering: B, 1

  16

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc groepen Raden/Attachés met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke Ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken Ministeries tot departementale standpunten.

  Waardering: B, 1

  17

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van het Coreper met betrekking tot de landbouwkwaliteit en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiger in het Coreper (de PV) worden vastgesteld in interdepartementaal overleg onder leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke Ministerie met name tot concept-instructies; bij de overige betrokken Ministeries tot departementale standpunten.

  Waardering: B, 1

  18

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc High Level groepen met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke Ministerie met name tot concept-instructies; bij de overige betrokken Ministeries tot departementale standpunten.

  Waardering: B, 1

  19

  Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake agendapunten van Raadsvergaderingen met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van Raadsvergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Nationale standpunten en onderhandelingsposities inzake agendapunten van Raadsvergaderingen komen tot stand in de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo). Hier wordt hier de lange termijn strategie besproken die van invloed is op het voedselveiligheidsbeleid.

  Waardering: B, 1

  20

  Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake algemene en op langere termijn spelende zaken van EU-belang inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1993–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Overleg hierover in de Coördinatiecommissie op Hoog Ambtelijk Niveau (CoCoHan) leidt tot algemene rapporten aan de betrokken Ministers

  Waardering: B, 1

  21

  Handeling: Het rapporteren over de implementatie van Europese (of internationale) regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1940–

  Product: Rapport

  Waardering: B, 3

  22

  Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten inzake door de Europese Commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid, die besproken worden in een raadgevend comité, een beheerscomité of een reglementeringscomité, en het opstellen van verslagen van vergaderingen van deze comités

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. Wanneer meerdere departementen betrokken zijn leidt het eerstverantwoordelijke Ministerie het coördinatieoverleg. Onder deze handeling valt ook het opstellen van instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiging in de comités.

  Waardering: B, 1, Indien de Minister van VWS de eerstverantwoordelijke is. V 10 jaar in alle andere gevallen

  23

  Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten over door de Europese Commissie voorgenomen besluiten, maatregelen en onderhandelingen met derde landen op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid, voorzover deze niet zijn vastgelegd in Raadsbesluiten en worden besproken in commissies en werkgroepen, en het opstellen van verslagen van vergaderingen van de commissies en werkgroepen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Waardering: B, 1

  24

  Handeling: Het geven van aanwijzingen aan uitvoeringsorganen over de toepassing van internationale verdragen of verordeningen inzake de landbouwkwaliteit

  Periode: 1940–

  Product: Circulaires

  Waardering: B, 5

  25

  Handeling: Het voordragen van personen voor benoeming in een raadgevend comité, beheerscomité of reglementeringscomité inzake de landbouwkwaliteit

  Periode: 1958–

  Product: Benoemingen

  Opmerking: De Raad benoemt de leden van de comités

  Waardering: B+V ,2

  2 jaar na ontheffing uit de benoeming bij de Raad.

  Op deze handeling kan het uitzonderingscriterium worden toegepast, bijvoorbeeld politiek belangrijke personen

  26

  Handeling: Het voordragen aan de Europese Commissie van deskundigen belast met de controle op de naleving van de bepalingen van communautaire besluiten betreffende de landbouwkwaliteit

  Periode: 1958–

  Grondslag: Richtlijnen

  Product: Besluit

  Waardering: B+V 2

  V 10 jaar na benoeming door EC. Op deze handeling kan het uitzonderingscriterium worden toegepast, bijvoorbeeld politiek belangrijke personen

  27

  Handeling: Het aanwijzen van regeringsvertegenwoordigers in commissies of werkgroepen van de Europese Unie inzake de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1958–

  Product: Beschikkingen

  Waardering: Criterium 2

  5 jaar na ontslag uit commissie of werkgroep

  Op deze handeling kan het uitzonderingscriterium worden toegepast, bijvoorbeeld voor politiek belangrijke personen

  28

  Handeling: Het opstellen van een plan ter implementatie van een door de Raad vast te stellen besluit inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1993–

  Grondslag: Aanwijzing voor regelgeving (Stcrt. 1992, 230), nr. 334

  Product: Implementatieplan

  Opmerking: Het betreft hier plannen ter implementatie van richtlijnen en verordeningen die onderworpen zijn aan de samenwerkingsprocedure of de medebeslissingsprocedure (co-decisie) van Raad en Europees Parlement. Het implementatieplan moet binnen een maand nadat de Raad het gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld voorgelegd worden aan de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen.

  Waardering: B, 5

  29

  Handeling: Het nemen van maatregelen voor de toepassing van EEG richtlijnen en de daarbijbehorende bijlagen op het gebied van landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1958–

  Opmerking: De Commissie voor Europese Gemeenschappen wordt hiervan in kennis gesteld.

  Waardering: B, 5

  30

  Handeling: Het inwerking stellen van de nodige wettige en bestuursrechtelijke bepalingen om datgene dat bij of krachtens de EEG richtlijnen en de daarbijbehorende bijlagen op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid bepaald is toe te passen

  Periode: 1968–

  Grondslag: EEG richtlijn indeling onbewerkt hout art. 7

  Opmerking: De Commissie voor Europese Gemeenschappen wordt hiervan in kennis gesteld.

  Waardering: B, 5

  31

  Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanpassing van de nationale wet- en regelgeving ten aanzien van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit onbewerkt hout art. 4.1

  Product: Regelingen

  Opmerking: Krachtens de EEG richtlijn 68/89. Indien de regels betrekking hebben op een bepaling die de handel raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken

  Waardering: B, 1

  10.3. Onderzoek en subsidie

  10.3.1. Onderzoek

  32

  Handeling: Het verstrekken van opdrachten voor (intern en extern) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Nota’s, notities TNO-rapporten, Rapporten Universiteit Wageningen

  Opmerking: De handeling betreft ook wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek gebeurt door RIKILT/DLO.

  Waardering: B criterium 1,2 voor opdrachten en eind-producten

  10 jaar rest van het materiaal

  33

  Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van intern en extern onderzoek inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Nota’s, notities TNO-rapporten, Rapporten Universiteit Wageningen

  Opmerking: De handeling betreft ook wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek gebeurt door RIKILT/DLO.

  Waardering: B, 1 en 2

  36

  Handeling: Het verstrekken van opdrachten en het vaststellen van eindrapportages van extern onderzoek inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Opdrachten; eindrapportages

  Opmerking: De handeling betreft ook wetenschappelijk onderzoek.

  Waardering: B, 1 en 2

  37

  Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Waardering: V 15 jaar

  38

  Handeling: Het financieren van zowel intern (wetenschappelijk) als extern (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Waardering: V 7 jaar

  39

  Handeling: Het instellen van het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten

  Periode: 1975–

  Grondslag: Instellingsregeling het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten art. 1

  Product: Instellingsbesluit

  Opmerking: Het instituut heeft tot taak het verrichten van onderzoek en anderszins verzamelen van kennis inzake echtheid en samenstelling, en de fysische, chemische, sensorische en biologische aspecten van producten die vallen onder de Landbouwkwaliteitswet alsmede het verwerken van deze kennis.

  Waardering: B, 4

  40

  Handeling: Het opdragen van werkzaamheden aan het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten

  Periode: 1975–

  Grondslag: Instellingsregeling het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten art. 2.1c

  Product: Opdrachten

  Opmerking: Het gaat om alle andere werkzaamheden die niet omschreven staan in deze instellingsregeling.

  Waardering: B, 5

  41

  Handeling: Het benoemen van een directeur en zonodig van een of meer adjunct-directeuren van het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten

  Periode: 1975–

  Grondslag: Instellingsregeling het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten artt 4.1 en 4.3

  Product: Benoemingen

  Waardering: 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag

  42

  Handeling: Het aanwijzen van leden van een Wetenschappelijke Adviescommissie

  Periode: 1975–

  Grondslag: Instellingsregeling het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten art. 4.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na ontslag uit commissie

  3.2. Subsidies

  44

  Handeling: Het vaststellen van beleid voor kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen inzake de landbouwkwaliteit alsmede voor ‘landbouwkwaliteitsverbetering dmv subsidiering’

  Periode: 1992–

  Grondslag: Interview Directie Veterinaire, Voedings en Milieuaangelegenheden

  Waardering: B, 5

  45

  Handeling: Het openstellen van extra termijnen voor de aanvraag van subsidies voor kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen

  Periode: 1992–1995

  Grondslag: Bijdrageregeling art. 9.2

  Product: Openstelling en intrekking Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten (Stcrt. 1995, 111)

  Waardering: V 7 jaar

  46

  Handeling: Het vaststellen van een subsidieaanvraagformulier voor kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen

  Periode: 1992–1995

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 10.1

  Product: Subsidieaanvraagformulier

  Opmerking: De Minister kan hierbij tevens het gebruik van dit formulier verplicht stellen. Aanvragen dienen vergezeld te gaan van een overzicht van deelnemers, een projectplan en een begroting.

  Waardering: V 3 jaar

  47

  Handeling: Het bepalen van de vorm waarin aanvragers van bijdragen dienen te rapporteren omtrent de voortgang van de kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen

  Periode: 1992–1995

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 12.1

  Product: Richtlijnen voor rapportages

  Opmerking: Een dergelijke rapportage zal minimaal een maal per jaar worden verlangd.

  Waardering: V 12 jaar

  48

  Handeling: Het aanwijzen van personen die inzage hebben in de voor de kwaliteitsprojecten relevante boeken en bescheiden van de aanvragers

  Periode: 1992–1995

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 16.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na beëindiging regeling of vertrek persoon

  49

  Handeling: Het instellen van een Klankbordgroep kwaliteitsprojecten

  Periode: 1992–1995

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 18.1

  Product: Instellingsbesluit

  Waardering: B, 4

  51

  Handeling: Het verstrekken van subsidies aan bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 2

  Opmerking: Het gaat om projecten die naar de oordeel van de Minister wezenlijke bijdragen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het door hem gevoerde kwaliteitsbeleid zoals de Integrale Ketenbeheersing (IKB) op initiatief van het bedrijfsleven. Ook subsidies die vallen onder de ‘Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productprocessen’ en ‘landbouwkwaliteitsverbetering door middel van subsidiering’. Wat betreft voedselveiligheid gaat het om Bijvoorbeeld subsidie voor voedingsvoorlichting, of aan consumentenorganisaties voor het verrichten van consumentenonderzoek.

  Waardering: B, 5

  52

  Handeling: Het, de aanvrager van subsidie, verzoeken om nadere gegevens te verstrekken inzake kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen

  Periode: 1992–1995

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen 10.3

  Product: Verzoeken

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur van de Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding

  Waardering: V 10 jaar

  53

  Handeling: Het binnen drie maanden beslissen omtrent het al dan niet verlenen van bijdragen voor kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen

  Periode: 1992–1995

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 11.1

  Opmerking: Drie maanden na afloop van de betreffende aanvraagtermijn.

  Waardering: V 15 jaar

  54

  Handeling: Het verbinden van nadere voorschriften aan een besluit tot verlening van bijdragen aan kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen alsmede tot welk bedrag ten hoogste een bijdrage wordt geleverd

  Periode: 1992–1995

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 11.2–3

  Product: Besluit

  Waardering: B, 5

  55

  Handeling: Het rangschikken van ingediende aanvragen voor kwaliteitsprojecten, naar de mate waarin deze bijdragen aan het door de Minister gevoerde kwaliteitsbeleid

  Periode: 1995–

  Grondslag: Openstelling en intrekking Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten art. 3.2

  Product: Indieningsaanvragen

  Waardering: V 5 jaar

  56

  Handeling: Het verstrekken van voorschotten voor kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen

  Periode: 1992–

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 11.4

  Waardering: V 6 jaar na eindafrekening

  57

  Handeling: Het meedelen aan de directeur Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding of en in welke mate wijzigingen in kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen gevolgen hebben voor de verleende bijdragen

  Periode: 1992–

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 12.2

  Product: mededelingen

  Waardering: V 6 jaar na eindafrekening

  58

  Handeling: Het vaststellen van de definitieve bijdrage voor kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen

  Periode: 1992–

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 14

  Product: Vaststellingen

  Opmerking: Ten behoeve van de vaststelling van de definitieve bijdrage dient de aanvrager in drievoud de volgende documenten te verschaffen; een exemplaar van het evaluatierapport, een financiële verantwoording en een beoordeling van een registratieaccountant inzake de naleving van de aan de verlening van de bijdrage verbonden voorschriften. De Minister kan toestaan dat er wordt volstaan met een rapport van bevindingen van een accountadministratieconsulent.

  Waardering: B, 5

  59

  Handeling: Het geheel of gedeeltelijk intrekken van de bijdragen voor kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen alsmede het verplichten tot het terugvorderen van reeds uitgekeerde bedragen

  Periode: 1992–

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 15

  Product: Intrekkingsbesluiten

  Opmerking: Dit gebeurt indien blijkt dat de aanvrager zich niet heeft gehouden aan de in deze bijdrageregeling voorgeschreven voorschriften of in het geval van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking.

  Waardering: V 10 jaar

  10.4. Kwaliteit van Landbouwproducten voor de uitvoer

  60

  Handeling: Het opnieuw machtigen van personen om boter en margarine ter verkoop aan te bieden

  Periode: 1900–1953

  Grondslag: Boterwet art. 5; Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 12

  Product: Machtigingen

  Opmerking: Het gaat om personen die de boterwet overtreden hebben.

  Waardering: V 2 jaar na opheffing Boterwet of beëindiging werkzaamheden

  61

  Handeling: Het aanwijzen van landen waar vandaan retourzendingen zijn vrijgesteld van formaliteiten zoals benoemd in de Boterwet

  Periode: 1912–1973

  Grondslag: Boterwet zoals gewijzigd in 1912 (Stb. 1912,3) art.I.4c

  Waardering: V 2 jaar na ontheffing Boterwet of beëndiging werkzaamheden

  63

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van de kwaliteit van landbouwproducten die voor de uitvoer bestemd zijn

  Periode: 1930–1981

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 11; Uitvoercontrolebesluit 1948 kaas art. 3; Uitvoercontrolebesluit 1948 melkpoeder art. 3; Uitvoercontrolebesluit 1951 boter art. 4; Uitvoercontrolebesluit 1957 melk en melkproducten artt. 3.1c, 4 e; Uitvoercontrolebesluit 1939 tuinbouwproducten artt. 3f en 3c 4a tot 1963; Uitvoercontrolebesluit 1951 drogerijen art. 3; Uitvoercontrolebesluit 1951 bloembollen art. 3; Uitvoercontrolebesluit 1949 late consumptieaardappelen art. 2 tot 1955; Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen artt.3.1, 4.2 1955 tot 1963

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1956 kaas Stcrt. 1956, 251; Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas (Stcrt. 1958); Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder (Stcrt. 1948, 157); Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter Stcrt. 1952, 63; Uitvoercontrolebeschikking 1968 boter (Stcrt. 1968, 101); Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen (Stcrt. 1955, 246); Beschikking verwerking grondstoffen in zuivelproducten 1976 (Stcrt. 1976, 217) ; Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 13)

  Opmerking: Het gaat om regels met betrekking tot de herkomst, hoedanigheid en verzorging alsmede voor het sorteren en verpakken van landbouwproducten.

  Waardering: B, 5

  64

  Handeling: Het voorbereiden van KB’s voor het aanwijzen van stoffen, die geschikt zijn om margarine, zelfs in kleine hoeveelheid, in mengsels te herkennen.

  Periode: 1935–1973

  Grondslag: Boterwet zoals gewijzigd in 1935 (Stb. 146) art. 3

  Product: Koninklijke Besluiten

  Waardering: V 5 jaar

  65

  Handeling: Het voorbereiden van KB’s waar landen genoemd worden die eisen dat Nederland aan de zelf gestelde eisen voldoet wat betreft het toelaten van stoffen in de Nederlandse margarine als voorwaarde van toelating tot invoer van Nederlandse zuivelproducten

  Periode: 1935–1973

  Grondslag: Boterwet zoals gewijzigd in 1935 (Stb. 146) art. 3

  Waardering: V 5 jaar

  66

  Handeling: Het stellen van voorwaarden inzake de uitvoer van buitenlandse vis en visproducten

  Periode: 1938–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 13.4

  Product: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Opmerking: Het gaat om uit het buitenland afkomstige producten, die in Nederland een bewerking ondergaan hebben en vervolgens weer worden uitgevoerd.

  Waardering: B, 5

  67

  Handeling: Het stellen van voorwaarden inzake de uitvoer van buitenlandse landbouwproducten

  Periode: 1938–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 13.4

  Product: Beschikking betreffende de aanduiding van uit het buitenland afkomstige melkpoeder en melk- en melkproducten (Stcrt. 1968, 218);

  Beschikking Voorwaarde voor de uitvoer van buitenlandse boter, kaas en melkpoeder (Stcrt. 1952, 228); Wederuitvoer van buitenlandse melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 183); Uitvoercontrolebeschikking 1968 boter (Stcrt. 1968, 101); Uitvoercontrolebesluit 1948 melkpoeder (Stb.1948, I346); Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder (Stcrt.1948, 157); Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 130); Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 (Stcrt. 1964, 62)

  Opmerking: Het gaat om uit het buitenland afkomstige producten, die in Nederland een bewerking ondergaan hebben en vervolgens weer worden uitgevoerd.

  Waardering: B, 5

  68

  Handeling: Het vaststellen van maximum hoeveelheden van uit te voeren landbouwproducten

  Periode: 1938–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 13. 2–3

  Product: Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder (Stcrt. 1948, 157)

  Waardering: V 2 jaar na opheffing of aanpassing beschikking

  69

  Handeling: Het, in onderlinge overeenstemming aanwijzen van de plaatsen waar de ten uitvoer bestemde landbouwproducten moeten worden aangeboden

  Periode: 1938–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 4

  Product: Aanvulling uitvoercontrolebesluit 1948 kaas (Stb.1948, J419)

  Waardering: V 2 jaar na opheffing of aanpassing beschikking

  70

  Handeling: Het voorbereiden van de benoeming van een of meer adviescommissies, die tot taak hebben de Minister van advies te dienen over maatregelen ter uitvoering van de Landbouwuitvoerwet, alsmede het voorbereiden van het regelen van hun werkzaamheden

  Periode: 1938–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 15.1

  Opmerking: De Minister is bevoegd om aan deze commissies adviserende leden toe te voegen.

  Waardering: V 2 jaar

  124

  Handeling: Het geven van voorschriften betreffende de wijze waarop de betaling van het gebruik van stempelmerken bedoelde bedragen, door de exporteur zal moeten plaatsvinden

  Periode: 1938–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 art.8c

  Product: Voorschriften

  Opmerking: Het gaat om bedragen zoals genoemd in artikel 7 van het Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938.

  Waardering: V 5 jaar

  74

  Handeling: Het geven van voorschriften betreffende het invullen van exportformulieren

  Periode: 1938–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 art.8f

  Product: Voorschriften

  Opmerking: Het bedoelde formulier staat omschreven in art 3.10 van het reglement.

  Waardering: V 5 jaar

  75

  Handeling: Het aanwijzen van organisaties van belanghebbenden voor deelname aan het overleg met de Minister over kwaliteitseisen van landbouwproducten die voor de uitvoer bestemd zijn

  Periode: 1938–1982

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 3

  Product: Uitvoercontrolebesluit 1949 late consumptieaardappelen (Stb. 949, J119); Uitvoercontrolebesluit 1947 boomkwekerijproducten (Stb.1947, H160); Uitvoercontrolebesluit 1951 drogerijen (Stb.1951,415); Uitvoercontrolebesluit 1957 melk en melkproducten (Stb.1957,63); Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt.1961,13); Uitvoercontrolebesluit 1939 tuinbouwproducten (Stb. 1940, N.679vv); Wijzigingen en aanvullingen Uitvoercontrolebesluit 1939 tuinbouwproducten (Stb.1946, G.174)

  Waardering: B, 4

  76

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van het vermelden van het gewicht of het getal van de zending op de verpakkingen van tuinbouwproducten

  Periode: 1940–1946

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit tuinbouwproducten art. 4b

  Product: Beschikkingen en besluiten

  Waardering: V 2 jaar na opheffing of aanpassing beschikking

  77

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van de toevoeging van stoffen aan zuivelproducten die bestemd voor de uitvoer

  Periode: 1948–1985

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1948 melkpoeder art. 2; Wijziging Uitvoercontrolebesluit 1948 melkpoeder art. 1 (1964); Uitvoercontrolebesluit 1957 melk en melkproducten art. 2; Wijziging Uitvoercontrolebesluit 1957 melkpoeder art. 1 (1964)

  Product: Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder (Stcrt. 1948, 157); Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 13)

  Waardering: B, 5

  81

  Handeling: Het stellen van regels inzake de waarborging van de hygiënische kwaliteit van melk en melkproducten

  Periode: 1961–1985

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten art. 6

  Product: Beschikkingen en Besluiten

  Waardering: B, 5

  82

  Handeling: Het opstellen van regels voor het bijhouden van administratie door exporteurs van haring

  Periode: 1964–1988

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 artt. 6 en 7

  Product: Registers en controlestaten in bijlage B en C van de Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Opmerking: Het gaat om registers waarin exporteurs aantekeningen moeten maken van het aantal vaten of andere eenheden van verpakking waarin gezouten haring is aangevoerd.

  Waardering: V 5 jaar

  84

  Handeling: Het bepalen van de plaatsen waar de ten in- of uitvoer bestemde landbouwproducten krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten moeten worden aangeboden

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.6.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  10.5. (Algemene) voorschriften voor de kwaliteit van landbouwproducten

  86

  Handeling: Het voorbereiden van een algemene maatregel van bestuur inzake het in de handel brengen van op boter gelijkende mengsels, onder een andere naam dan margarine

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 2

  Product: Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij de artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet (Stb.1909, 346)

  Waardering: B, 5

  87

  Handeling: Het bij AMvB vaststellen van lijsten van vetten die aanwezig mogen zijn in de bereidplaatsen voor boter

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 8.1

  Product: AmvB’s

  Waardering: V 10 jaar

  88

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van bereid- en bewaarplaatsen voor de margarine- en boterbereiding

  Periode: 1909–1955

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 9.3-4; Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij het 2de lid van artikel 9 der Boterwet art. 5.G

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  89

  Handeling: Het bij AMvB geven van voorschriften voor de invoer van boter en margarine

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 19; Landbouwkwaliteitswet art. 19.1

  Product: Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij de artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet (Stb.1909, 346)

  Opmerking: Het gaat om voorwaarden voor de invoer van boter en margarine;

  De voorwaarden waarvan, die in te voeren boter en margarine moeten voldoen; en de wijze waarop gehandeld dient de worden indien de boter en margarine niet aan de gestelde eisen voldoen.

  Waardering: B, 5

  91

  Handeling: Het aanwijzen van soorten haring, waarvoor de bepalingen in de Haringwet gelden

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Haringwet 1937 art.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  92

  Handeling: Het bij AMvB vaststellen van nadere voorschriften ter uitvoering van de Haringwet

  Periode: 1945–1955

  Grondslag: Haringwet 1937 art.12.a

  Product: AmvB’s

  Opmerking: Buitenwerking gesteld Stb. 1955, 213

  Waardering: B, 5

  93

  Handeling: Het voorschrijven van de wijze waarop haring verpakt dient te worden

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Haringwet 1937 artt.1, 2.a–b

  Product: Voorschriften

  Opmerking: Dit houdt ook in het voorschrijven van de maten van de verpakkingen alsmede het gewicht van de verpakte haring.

  Waardering: B, 5

  97

  Handeling: Het opheffen van alle bepalingen welke indelingen voorschrijven voor onbewerkt hout dat afkomstig is van andere Lidstaten

  Periode: 1968–

  Grondslag: EEG richtlijn indeling onbewerkt hout art. 6

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  99

  Handeling: Het voordragen tot vaststelling, wijziging of intrekking van AMvB’s inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.2

  Product: Landbouwkwaliteitsbesluiten

  Waardering: B, 1

  100

  Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.4.2; Landbouwkwaliteitsbesluiten; Landbouwkwaliteitsbeschikkingen

  Product: Verordeningen; landbouwkwaliteitsbeschikkingen en landbouwkwaliteitsregelingen

  Opmerking: Deze regels hebben ondermeer betrekking op de hoedanigheid, de sortering, de verzorging de aanduiding, de verpakking van landbouwproducten.

  Waardering: B, 5

  102

  Handeling: Het voordragen tot vaststelling, wijziging of intrekking van een AMvB die de gevallen bepaalt waarin de Minister van Economische Zaken betrokken moet worden bij de vaststelling van nadere regels krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.5

  Product: KB van 13 november 1973 (Stb.1973, 587)

  Opmerking: Wanneer de regels gevolgen inhouden voor industrie, handel en ambacht is overeenstemming met de Minister van Economische Zaken vereist, en wanneer er consumentenbelangen geraakt worden moet de Minister van Economische Zaken deze regels mede vaststellen.

  Waardering: B, 1

  103

  Handeling: Het vaststellen van een beschikking krachtens een Landbouwkwaliteitsbesluit die de gevallen bepaalt waarin de Minister van Economische Zaken betrokken moet worden bij de vaststelling van nadere regels

  Periode: 1973–

  Grondslag: Besluit uitvoeringsregelen 13 november 1973, Stb 587, art.1

  Product: Beschikking

  Opmerking: Het gaat om de volgende regels;

  a. bindende regels inhoudt voor degenen, die ondernemingen drijven op het gebied van de detailhandel of het ambacht;

  b. de mededeling beperkt tussen degenen, die ondernemingen drijven op het gebied van de industrie of de handel;

  c. met betrekking tot voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemde producten bindende regelen stelt, waarvan is aan te nemen dat zij in belangrijke mate van invloed zijn op de omvang of de hoedanigheid van het aanbod.

  Waardering: B, 5

  108

  Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de aanduiding en de productiewijze van scharreleieren

  Periode: 1979–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 4

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  109

  Handeling: Het toelaten van bestanddelen in kaaskorstbehandelingsmiddelen

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 25.3a

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  110

  Handeling: Het toelaten van kaaskorstbehandelingsmiddelen voor gebruik bij de productie van kaas

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 25.3b

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur Directie Landbouw en bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 2 jaar na afloop ontheffing

  112

  Handeling: Het verlenen van toestemming inzake het toevoegen van vitaminen in zuigelingenvoeding

  Periode: 1984–1994

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding artt. 6.1 en 21.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B,

  113

  Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het verhandelen van grondstoffen voor zuigelingenvoeding

  Periode: 1984–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art.6.2

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding (Stcrt.1984, 197); Landbouwkwaliteitsregeling Zuigelingenvoeding 1994 (Stcrt.1994, 116)

  Opmerking: Indien deze regels betrekking hebben op een bepaling die de gezondheid raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

  Waardering: B, 5

  115

  Handeling: Het aanwijzen van plaatsen waar de aanlanding van bepaalde vis of visproducten moet plaatsvinden

  Periode: 1988–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 10.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  117

  Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de erkenningen voor inrichtingen voor zuivelbereiding

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding art. 5.2

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling rauwe melk en zuivelbereiding (Stcrt. 1994, 25)

  Opmerking: Deze inrichtingen zijn: melkbehandelings- of melkverwerkingsinrichting, centraal melkdepot of centrum voor standaardisering.

  Waardering: B, 5

  118

  Handeling: Het vaststellen van voorwaarden inzake de samenstelling van de ingrediënten en stoffen die gebruikt worden bij de biologische productiemethoden

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode art. 4.3

  Product: Bijlage II behorend bij de Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode (Stcrt.1992, 253)

  Opmerking: Deze ingrediënten en stoffen zijn opgenomen in een aparte bijlage.

  Waardering: B, 5

  119

  Handeling: Het verlengen van de omschakelingsperiode van ‘gewone-‘ naar biologische productiemethode

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode art. 11.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Er zijn verschillende standaardperiodes voor verschillende producten.

  Waardering: B, 5

  126

  Handeling: Het stellen van regels op het gebied van identificatie- en registratieregelingen voor runderen alsmede inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesprodukten

  Periode: 1997–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees art 3.1b

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  127

  Handeling: Het, in onderlinge overeenstemming, aan de Ministerraad verslag uit brengen over de wenselijkheid van intrekking van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten

  Periode: 1998–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten art. 16

  Product: Verslagen

  Opmerking: Dit gebeurt binnen zes jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

  Waardering: B, 3

  10.6. Medewerking van productschappen

  128

  Handeling: Het geven van aanwijzingen aan productschappen en bedrijfschappen ten aanzien van de door hen te stellen nadere regels voor de kwaliteit van landbouwproducten die voor de uitvoer bestemd zijn

  Periode: 1962–1973

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten art. 5; Wijziging van 1963 Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen, art. 1D.3a; Uitvoercontrolebesluit eieren 1962 art. 6.4; Uitvoercontrolebesluit haring 1964 art. 6

  Product: Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 (Stcrt. 1964, 62); Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Waardering: B, 5

  130

  Handeling: Het goedkeuren van (PBO-)verordeningen aangaande de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1962–

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten art. 6.1; Wijziging van 1963 Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen, art. 1D. 3b.1; Uitvoercontrolebesluit eieren 1962 art. 7.1; Landbouwkwaliteitswet artt.4.2 en 5.3; Uitvoercontrolebesluit haring 1964 art. 7.1

  Product: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102); PBO-verordeningen

  Opmerking: Bij de handelingen waarbij de Minister van Volksgezondheid genoemd wordt treedt deze alleen als actor naar voren wanneer de regels de volksgezondheid raken.

  Waardering: B, 5

  131

  Handeling: Het bepalen dat kwaliteitsvoorschriften van PBO’s goedkeuring behoeven

  Periode: 1962–1973

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten art. 6.2; Wijziging van 1963 Uitvoercontrolebesluit 1954, art. 1D. 3b.2; Uitvoercontrolebesluit eieren 1962 art. 7.2; Uitvoercontrolebesluit haring 1964 art. 7.2

  Product: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Waardering: V 10 jaar

  133

  Handeling: Het goedkeuren van besluiten en nadere regels die door productschappen zijn vastgesteld

  Periode: 1978–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 5.3 (1978); Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art 6.3; Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden bloembollen art. 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptieaardappelen art. 4.3; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 7.3; Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees art. 4.3; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 6.3; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 7.3; Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding art. 4.3; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 7.3; Landbouwkwaliteitsbeschikking poedervormige melkproducten art. 14.1; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 3.3; Landbouwkwaliteitsbeschikking productiemethoden scharreleieren art. 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 4.4; Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden vleeswaren art. 3; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 7.3

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid bij de Directeur-Generaal van de Landbouw.

  Waardering: B, 5

  134

  Handeling: Het stellen van regels of het geven van aanwijzingen ten aanzien van verordeningen van productschappen inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1978–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art.5.2; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art. 6.2; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 7.2;

  Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 19.3; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding art. 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 3a.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 3.2 ; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 5.2; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 4.3; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptieaardappelen art 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art.6.2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Bij de handelingen waarbij de Minister van Volksgezondheid genoemd wordt treedt deze alleen als actor naar voren wanneer de regels de volksgezondheid raken.

  Waardering: B, 5

  10.7. Vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen

  10.7.1. Vrijstellingen en ontheffingen van rijkswege

  135

  Handeling: Het verlenen of het weigeren van het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van hetgeen is geregeld bij of krachtens de Boterwet landbouwuitvoerbesluiten, uitvoercontrolebeschikkingen en controlebeschikkingen.

  Periode: 1900–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet artt. 6.1, 9.5, 11.3, 14.6; Wijziging boterwet art I. 7.3; Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij de artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet artt. 2.i en 4; Landbouwuitvoerwet 1938 art. 14; Uitvoercontrolebesluit 1957 melk en melkproducten art. 3.3; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 4.2; Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten artt. 9.1, 11.3, 14; Kaascontrolebeschikking 1970 artt. 8.2, 16.1, 17.3, 51.1; Wijziging kaascontrolebeschikking 1970 art. 60.1;

  Product: Mandaatbeschikking uitvoer V.I.B.-melkpoeder W.V.P. (Stcrt. 1970,177); Mandaatbeschikking uitvoer magere melkpoeder onder de werking van Verordening (EEG) no. 1624/76; Ontheffingsbeschikking uitvoer boter- of melkvet en gesmolten boter 1966 (Stcrt. 1966, 216); Wijziging Ontheffingsbeschikking uitvoer boter- of melkvet en gesmolten boter 1966 (Stcrt. 1968, 3; 1976, 217); Ontheffingsbeschikking verwerking EEG-melk 1970 melk en melkproducten ( Stcrt.1970, 247); Beschikking verwerking grondstoffen in zuivelproducten (Stcrt. 1976, 217); Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 13); Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 Stcrt. 1964, 62; Ontheffing ingevolge art. 14 landbouwuitvoerwet 1938 voor door uitsmelting verkregen botervet (Stcrt. 1958, 167); Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1968, 218)

  Opmerking: Ontheffing kan verleend worden voor het vervoeren en de opslag van boter uit percelen bestemd voor de bereiding van margarine. Hieronder vallen ook toegestane afwijkingen indien buitenlandse wetgevingen dit nodig achten. Het gaat om ontheffingen inzake de uitvoer van landbouwproducten die niet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in landbouwuitvoerbesluiten.

  Waardering: V 2 jaar na afloop ontheffing of wijzing regelgeving

  136

  Handeling: Het verlenen van vergunningen tot het gebruik van andere verpakkingen en merken dan in het Reglement genoemd

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 art.7, vernummerd naar art. 5 in Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole Stb. 1952, 12. Art. XIV; Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 zoals gewijzigd Stb. 1956, 78 art, 1.IV

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  137

  Handeling: Het verlenen van vrijstelling en ontheffing van hetgeen bij of krachtens uitvoercontrolebeschikkingen, controlebeschikkingen en ontheffingsbeschikkingen is geregeld

  Periode: 1948–1993

  Grondslag: Beschikking verwerking grondstoffen in zuivelproducten 1976 art. 7.1; Ontheffingsbeschikking uitvoer boter- of melkvet en gesmolten boter 1966 art.3; Uitvoercontrolebeschikking 1956 kaas artt. 8, 20.3, 21;

  Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas artt. 9.1-3 en 21.1-2; Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art.4; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking boter 1968 art 13.h; Kaascontrolebeschikking 1970 artt. 16.2, 17.1b,51.2, 54.2b, 60.1,60.3a; Kaascontrolebeschikking 1970, zoals gewijzigd artt. 1, 60.2, 60.3.a, 60.4; Botercontrolebeschikking 1957, zoals gewijzigd art IE, 30.2; Botercontrolebeschikking 1967 art. 33.1b, 43; Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk- en melkproducten artt. 9.2, 13; Botercontrolebeschikking 1967 artt. 22.2, 23.1, 42, 43

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Ontheffing ten aanzien van kaas kan verleend worden op verzoek van de exporteur en hangt samen met de bestemming van de kaas, of als

  in het land van bestemming andere regels gelden inzake korstbehandeling.

  De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw en bij de directeur directie veeteelt en zuivel.

  Waardering: V 5 jaar na afloop of intrekking wijziging beschikking

  140

  Handeling: Het verlenen van vergunningen inzake de toevoeging van stoffen tijdens de bereiding van boter

  Periode: 1957–1967

  Grondslag: Botercontrolebeschikking 1957 art. 24

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 2 jaar na afloop van vergunning

  142

  Handeling: Het verlenen van ontheffing van hetgeen bij of krachtens de Botercontrolebeschikking 1957 en de Rijkskaasmerkenbeschikking is geregeld

  Periode: 1957–1982

  Grondslag: Botercontrolebeschikking 1957 artt. 22.2, 23.1; Rijkskaasmerkenbeschikking 1952 en 1947(?): Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 art. 21, 33.2, 49, 59

  De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: V 2 jaar na afloop ontheffing

  144

  Handeling: Het verlenen van een vergunning om het Rijksbotermerk te drukken op deksels van kartonnen bekers met een inhoud van 250 gram, waarin boter wordt verpakt

  Periode: 1960–1967

  Grondslag: Besluit tot het bedrukken van kartonnen bekerverpakking met het Rijksbotermerk art. 1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur van de afdeling veeteelt en zuivelwezen

  Waardering: V 2 jaar na intrekking vergunning of verandering wetgeving

  145

  Handeling: Het verlenen van ontheffing van hetgeen bij of krachtens de Rijkskaasmerkenbeschikking is geregeld

  Periode: 1962–1970

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1952 ; Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 artt. 22.3 art. 48.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2jaar na afloop ontheffing

  146

  Handeling: Het verlenen en intrekken van toestemming voor het gebruik van korstbehandelingsmiddelen voor kaas

  Periode: 1962–1982

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1952; Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 artt. 14, 22.6; Kaascontrolebeschikking 1970 artt. 9.2-3, 42, 43

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 2 jaar na afloop toestemming

  150

  Handeling: Het verbinden van voorschriften aan vrijstellingen en ontheffingen met betrekking tot het bij of krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten is bepaald

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art 3.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  151

  Handeling: Het verlenen van vrijstelling en ontheffing van hetgeen bij of krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten bepaald is

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluiten; landbouwkwaliteitsregelingen

  Product: Regeling Vrijstelling aanbrengen Rijksbaconmerk (Stcrt. 1983, 209); Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode (Stb. 1992, 661); Vrijstelling Landbouwkwaliteitsbeschikking bloembollen (Stcrt. 1983, 167); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring bloembollen (Stcrt. 1981, 136); Vrijstelling verplichte aanduiding classificatie bloembollen leverbaar (Stcrt. 1984, 122); Vrijstellingsregeling Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten (Stcrt. 1986, 96); Vrijstellingsregeling boterproducten (EEG) (Stcrt. 1987, 16); Vrijstellingsregeling halfvolle boter (Stcrt. 1988, 170); Vrijstellingsregeling halfvolle roomboter (Stcrt. 1990, 196); Vrijstellingsregels boterwikkels (Stcrt. 1994, 246); Vrijstellingsregeling bak- en braadboter EEG (Stcrt. 1985, 233); Vrijstellingsregeling pure butter ghee EEG (Stcrt. 1984, 171)

  Opmerking: Indien zodanige vrijstelling of ontheffing betrekking heeft op een bepaling die de volksgezondheid raakt, verleent deze Minister slechts in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid. Indien deze nadere regels betrekking hebben op een bepaling die de handel raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken (onbewerkt hout).

  Waardering: V 5 jaar na afloop vrijstelling of wijziging intrekking landbouwkwaliteitsbesluit

  153

  Handeling: Het goedkeuren van het verlenen van vrijstelling door het Productschap voor Vee en Vlees

  Periode: 1978–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling vrijstelling en ontheffing vleeswaren 1978 art 3.1; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstelling en ontheffing vleeswaren 1981 art 3.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 10 jaar

  154

  Handeling: Het verlenen van toestemming voor verhandeling van Nederlands melkpoeder dat niet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten art. 30

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Deze eisen hebben betrekking op vetgehalte, vochtgehalte, hulpstoffen en toevoegingen, residuen van bestrijdingsmiddelen. Toestemming in het geval van niet aangeslotenen wordt gegeven door de Directeur Veehouderij en Zuivel van het Ministerie van Landbouw. Toestemming in het geval van aangeslotenen wordt gegeven door de Directeur van de Stichting COZ.

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur veehouderij en Zuivel

  Waardering: V 2 jaar na afloop vrijstelling, ontheffing of na intrekking regelgeveing

  155

  Handeling: Het verlenen van vrijstelling van hetgeen bij of krachten het Landbouwkwaliteitsbesluiten is geregeld

  Periode: 1983–1983

  Grondslag: Vrijstellingsbeschikking kaasproducten 1983 art. 2; Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (EEG) artt. 1-2; Vrijstellingsregeling zuigelingenvoeding artt. 1-2; Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (proefverpakkingen) artt. 1-2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om vrijstellingen met betrekking tot het bedrijfsmatig bereiden van fabriekskaas door anderen dan aangeslotenen bij de COKZ, voorzover het bereiden uitsluitend bestaat uit: a. het in opslag hebben van fabriekskaas door anderen dan de bereider tijdens het voor rijping bepaalde opslagtijdvak; b. het anders dan op de plaats van verkoop aan de verbruiker vermalen of versnijden van kaas tot eenheden product, bestemd of geschikt om als zodanig aan de verbruiker te worden afgeleverd. Deze beschikking is slechts enkele maanden van kracht geweest. De formele bevoegdheid ligt bij de Staatssecretaris.

  Waardering: V 2 jaar na afloop vrijstelling of wijziging , intrekking Landbouwkwaliteitsbesluit.

  156

  Handeling: Het machtigen van importeurs om biologische producten te importeren uit derde landen die niet zijn opgenomen in de lijst van de Europese Commissie

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode art. 10

  Product: Machtigingen

  Opmerking: Deze machtiging wordt slechts verleend en is uitsluitend geldig, indien door de importeur wordt aangetoond dat het product is verkregen op een wijze die gelijkwaardig is aan de ingevolge deze regeling aangewezen productiemethoden. De uit derde landen afkomstige producten dienen bij invoer vergezeld te gaan van een certificaat, waaruit blijkt dat deze producten gecontroleerd zijn in het kader van een door de Commissie van de EG erkende controleregeling. – De machtiging vervalt zodat het derde land in de lijst van de Europese Commissie is opgenomen.

  Waardering: V 10 jaar

  10.7.2. Delegatie van bevoegdheden

  158

  Handeling: Het aan privaatrechtelijke instellingen en productschappen delegeren van de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van hetgeen bij of krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten bepaald is geregeld

  Periode: 1962–

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluiten; landbouwkwaliteitsbesluiten

  Product: Landbouwkwaliteitsregelingen; Landbouwkwaliteitsbeschikkingen; Vrijstellingsregelingen

  Opmerking: De ontheffingen kunnen verleend worden door organisaties die nauw betrokken zijn bij de regelgeving zoals bijvoorbeeld het COKZ en SKAL.

  Waardering: B, 5

  160

  Handeling: Het delegeren van bevoegdheden aan productschappen tot het stellen van regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1979–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art. 6.1; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 7.1; Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees art. 4.1-2; Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art 10.2; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 7.1; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 7.1; Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding art. 4.1; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 3a.1; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 3.1; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 5.1; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 7.1

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden bloembollen (Stcrt. 1986, 97); Regeling houdende overdracht bevoegdheden scharreleieren en intrekking Landbouwkwaliteitsbeschikking productiemethoden scharreleieren (Stcrt.1989, 222); Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden vleeswaren (Stcrt. 1981, 204)

  Opmerking: De Minister kan bepalen dat voorschriften van productschappen, goedkeuring behoeven van een door hem aangewezen autoriteit Indien de voorschriften betrekking hebben op een bepaling die de gezondheid raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid.

  Waardering: B, 5

  161

  Handeling: Het (aan de directeur van Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole) delegeren van de bevoegdheid tot verlenen van ontheffingen van hetgeen dat bij of krachtens het Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten bepaald is

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten art. 73

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur Veehouderij en Zuivel.

  Waardering: B, 5

  162

  Handeling: Het machtigen van controle-instellingen tot het verlenen van toestemming aan haar aangeslotenen, tot het aanbrengen van merken

  Periode: 1983–1998

  Grondslag: Vrijstelling aanbrengen Rijksbaconmerk art. 1

  Product: Machtigingen

  Opmerking: Het gaat om bacon die door de aangeslotenen van de Stichting Nederlandse Baconcentrale bereid is en die in het Verenigd Koninkrijk wordt verpakt in consumenteneenheden. Voorbeeld van zo’n controle instelling is de Stichting Nederlandse baconcontrole.

  Waardering: B, 5

  183

  Handeling: Het goedkeuren van een verleende vrijstelling die door controle-instellingen en productschappen verleend worden met betrekking tot hetgeen bij of krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten bepaald is

  Periode: 1977–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art 10.3; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 16.2; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptieaardappelen art 10.4; Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 12.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 9.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 8.2; Landbouwkwaliteitsbesluit Gemedicineerd veevoeder art 20.3; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art 13.3; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 14.2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen, ontheffingen en nadere voorschriften groenten en fruit art. 3; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 10.2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen en ontheffingen vleeswaren art. 3; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 11.4; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 16.2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen, ontheffing en nadere voorschriften bacon art 3.1

  Product: Machtigingen

  Opmerking: Het gaat om regels die betrekking hebben op de bereiding, de bewaring, de keuring, het gebruik van toevoegingen, grond- of hulpstoffen , en het gebruik van merken voor bacon en kunnen voorschriften inhouden inzake de inrichting en het gebruik van bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen voorzover de desbetreffende regels de gezondheid niet raken.

  De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw.

  Waardering: V 2 jaar na afloop vrijstelling, ontheffing of na intrekking regeling

  10.8. Het controlesysteem

  10.8.1. Controle

  185

  Handeling: Het stellen van regels voor het registreren van aangiftes van bedrijven die boter en of margarine bereiden

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 4.4

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Schriftelijke registraties worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar het bedrijf wordt uitgeoefend, van de ligging van de bereid- en bewaarplaatsen met een omschrijving van die plaatsten en opgaven van de kadastrale sectie en nummering.

  Waardering: B,5

  186

  Handeling: Het voorbereiden tot het geven van voorschriften tot het uitoefenen van controlefuncties ten aanzien van de kwaliteit van boter

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 13.3

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om functies voor inspecteurs, adjunctinspecteurs, en visiteurs.

  Waardering: B, 5

  187

  Handeling: Het toevoegen van leden aan de Centrale Commissie voor de botercontrolestations

  Periode: 1912–1920

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 27; Besluit tot wijziging van het KB van 17 juli 1912 (Stb. 1920, 84) art. 3.

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Deze leden hebben in de vergaderingen van de Commissie een raadgevende stem.

  Waardering: V 2 jaar na vertrek uit commissie

  188

  Handeling: Het vaststellen van de eisen waaraan personen/bedrijven moeten voldoen om te kunnen worden aangesloten bij een botercontrolestations

  Periode: 1912–1976

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 10

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  189

  Handeling: Het regelen van hetgeen besproken moet worden bij de vergaderingen van de Centrale Commissie voor de botercontrolestations

  Periode: 1912–1976

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 29; Besluit tot wijziging van het KB van 17 juli 1912 (Stb. 1920, 84) art. 4

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Artikel 29 wordt artikel 28

  Waardering: V 2 jaar

  190

  Handeling: Het vaststellen van kringen waarbinnen botercontrolestations hun werkzaamheden mogen beoefenen

  Periode: 1920–1982

  Grondslag: Wijziging van het Botermerkenbesluit art. 1; botermerkenbesluit 1912 art. 3.2; Botercontrolebeschikking 1967 art. 5

  Product: Botermerkenbeschikking Kringen 1967 (Stcrt. 1967, 162); Wijziging botermerkenbeschikking Kringen 1967 (Stcrt. 1973, 3)

  Waardering: B, 5

  191

  Handeling: Het vaststellen welke verplichtingen opgelegd moeten worden aan aangeslotenen bij controle-instellingen

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 20.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  192

  Handeling: Het aanwijzen van personen in dienst van een controle-instelling die bevoegd zijn tot onderzoek en controle van landbouwproducten

  Periode: 1938–

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 9; Landbouwkwaliteitswet art. 15.3

  Product: Landbouwuitvoerbesluit 1946 algemene voorwaarden (Stb. 1946, G263); Landbouwuitvoerbesluit 1963 algemene voorwaarden (Stb. 1963, 67); Uitvoercontrolebesluit 1951 boter (Stb. 1952, 17); Uitvoercontrolebesluit 1951 drogerijen (Stb. 1951, 416); Uitvoercontrolebesluit 1957 melk en melkproducten (Stb. 1957, 63); Uitvoercontrolebesluit 1939 tuinbouwproducten (Stb. 1940, N.679vv); Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten (Stb. 1963, 218); Regeling houdende wijziging KCB-controlepersoneel als onbezoldigd ambtenaar van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (Stcrt. 1993, 74)

  Opmerking: Het gaat hier om de bevoegdheden tot het onderwerpen aan een onderzoek van voertuigen en andere plaatsen, waar producten aanwezig zijn en het nemen van monsters van die producten. e bevoegdheid kan alleen toegepast worden op producenten die aangesloten zijn bij de desbetreffende controle-instellingen.

  Waardering: V 2 jaar bna vertrek

  193

  Handeling: Het regelen van de verschillende bevoegdheden voor andere dan controle-instellingen als bedoeld in art. 8 van de Landbouwuitvoerwet 1938

  Periode: 1938–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 12

  Product: Uitvoercontrolebesluit haring 1964 (Stcrt.1964,149); Uitvoercontrolebesluit 1949 late consumptieaardappelen (Stb.1949, J119); Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen (Stb.1955,58); Uitvoercontrolebesluit 1951 bloembollen (Stb.1951,329)

  Waardering: B, 5

  194

  Handeling: Het geven van nadere voorschriften met betrekking tot het controleren van landbouwproducten die bestemd zijn voor de uitvoer

  Periode: 1938–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 22.2

  Product: Voorschriften

  Opmerking: Het gaat om voorschriften met betrekking tot de monsterneming, de verzegeling, de verzending, het onderzoek van monsters en het toevoegen van bederfwerende middelen.

  Waardering: B, 5

  195

  Handeling: Het aanwijzen van uitvoercontrole-organen met het toezicht op naleving van hetgeen bij of krachtens de Landbouwuitvoerwet 1938 art. 5 en het Landbouwuitvoerbesluit 1946 is geregeld

  Periode: 1946–1964

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het stellen van de regels wordt gedaan door de kroon.

  Waardering: B, 1/5

  196

  Handeling: Het benoemen van de voorzitter van het bestuur van uitvoercontrole-organen en controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1946–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 2.8; Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 2.i; Landbouwkwaliteitswet art.12.1; Landbouwkwaliteitsbesluiten

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Benoeming geschiedt op voordracht van het bestuur van de controle-instelling.

  Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag

  197

  Handeling: Het vaststellen van de bijdrage die aangeslotenen bij controlestations moeten betalen

  Periode: 1948–1976

  Grondslag: Besluit van 30 oktober 1947, houdende aanvulling van het Botermerkenbesluit art. 16a. 1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 3 jaar

  198

  Handeling: Het vaststellen van voorschriften voor de verrichtingen van de Plantenziektenkundige Dienst ten aanzien van de controle op boomkwekerijgewassen

  Periode: 1959–1963

  Grondslag: Wijziging Uitvoercontrolebesluit 1947 boomkwekerijproducten art. I d

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De verrichtingen hebben betrekking op toezicht op naleving door aangeslotenen, het keuren en afgifte van geleidebiljetten.

  Waardering: B, 5

  199

  Handeling: Het geven van nadere voorschriften omtrent de uitvoer van proeven voor de controle op kaas

  Periode: 1962–1970

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 art. 55.4

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de landbouw

  Waardering: B, 5

  200

  Handeling: Het aanwijzen van de voorzitters voor kaascontrolestations

  Periode: 1962–1970

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 art. 9.2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de landbouw

  Waardering: V 2 jaar na ontheffing van het voorzitterschap.

  201

  Handeling: Het bepalen dat gedragingen, ter zake waarvan bij of krachtens een landbouwkwaliteitsbesluit regelen zijn gesteld, uitsluitend zijn toegestaan aan degenen die zijn aangewezen bij een controle-instelling, aangewezen krachtens art. 8 van de Landbouwkwaliteistwet

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteistwet art.9.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 4/5

  202

  Handeling: Het erkennen van controlediensten alsmede het intrekken van erkenningen van controlediensten op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluiten; Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees art 3.1b; Landbouwkwaliteitswet art. 8.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 4

  203

  Handeling: Het instellen van controlestructuren op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluiten; Landbouwkwaliteitsregelingen; Verordening inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 14.1-2 en 14.5

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Een controlestructuur kan één of meer controlediensten en/of particuliere organisaties omvatten, die daartoe door de Lidstaten zijn aangewezen, respectievelijk erkend. Vanaf 1 januari 1998 moeten particuliere organisaties, om in het kader van deze verordening door de Lidstaten te worden erkend, voldoen aan de vereisten van norm EN 45011 van 26 juni 1989.

  Waardering: B, 4

  204

  Handeling: Het goedkeuren van methoden voor het vaststellen of zuivelproducten voldoen aan hetgeen bij landbouwkwaliteitsbesluiten of landbouwkwaliteitsregelingen bepaald is

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 169; Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten art. 77.1; Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten art. 117.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Alleen in die gevallen waarvoor geen methoden zijn opgenomen in de bijlage.

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur van het RIKILT en de directeur Veehouderij en Zuivel

  Waardering: V 10 jaar na aanpassing methode

  205

  Handeling: Het nemen van maatregelen om er voor te zorgen dat een producent die aan de bepalingen van deze verordening voldoet toegang heeft tot het controlesysteem

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 10.6; EG-verordening inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 14.6

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 6 jaar

  219

  Handeling: Het voordragen van bepalingen van bijzonder toezicht op percelen waar zowel boter en margarine worden bereid alsmede het berekenen van de kosten hiervan

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 9.1-2

  Product: Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij het 2de lid van artikel 9 der Boterwet (Stb.1909, 406)

  Opmerking: Bepaling gebeurt door de kroon.

  Waardering: B, 5

  220

  Handeling: Het vaststellen van regels ten aanzien van de betaling van de kosten voor bijzonder toezicht op de bereiding van boter

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij het 2de lid van artikel 9 der Boterwet art. 12

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het hoofd of de bestuurder (van een bedrijf) kan hier tegen in beroep gaan bij de Directeur Generaal van de Landbouw.

  Waardering: V 10 jaar

  221

  Handeling: Het voordragen van Rijkszuivelvisiteurs

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 13.2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Aanstelling gebeurt door de kroon.

  Waardering: V 2 jaar

  225

  Handeling: Het goedkeuren van statuten en keuringsreglementen van controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit alsmede de wijzigingen en aanvullingen hiervan

  Periode: 1912–

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 8; Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 2b; Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 2.7; Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 2.g; Kaascontrolebeschikking 1970 art. 2.2; Botercontrolebeschikking 1967, art. 3.2; Rijksbotermerkenbeschikking 1951 art. 2.1; Rijkskaasmerkenbeschikking 1952; Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 artt. 6.f en 8.2; Rijkskaasmerkenbeschikking 1970 art. 5.e; Landbouwkwaliteitswet art.10.3

  Product: Goedkeuring keuringsreglement NBC (Stcrt. 1978, 77); Goedkeuring voorlopig reglement op de Tuchtrechtspraak KCB (Stcrt. 1978, 91); Goedkeuring voorlopig Tuchtbesluit (Stcrt. 1978, 94); Goedkeuring wijziging Reglement uitreiking merken bacon (Stcrt. 1989, 147); Controlereglement biologische productiemethoden (Stcrt. 1993, 140)

  Waardering: B, 4

  226

  Handeling: Het goedkeuren van de benoemingen van directeuren van botercontrolestations

  Periode: 1912–1976

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 19

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 2 jaar

  227

  Handeling: Het vaststellen van de eisen waaraan bestuursleden, commissarissen en directeuren van botercontrolestations moeten voldoen

  Periode: 1912–1976

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 17

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  228

  Handeling: Het goedkeuren van besluiten van controle-instellingen

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: KB tot uitvoering van artikel 7, houdende bepalingen, waaraan een baconcontrole-instelling moet voldoen om onder rijkstoezicht te worden geplaatst (Landbouwuitvoerbesluit bacon) art. 20.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 3

  230

  Handeling: Het goedkeuren van door controle-instellingen vastgestelde tarieven voor controlekosten alsmede de wijze van inning daarvan

  Periode: 1930–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 15; Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 12; Landbouwkwaliteitswet art. 11.2

  Product: Goedkeuring Financieel Reglement Stichting scharreleierencontrole (Stcrt. 1979, 169); Wisselende bijdrage (Stcrt. 1981,34)

  Opmerking: Tot 1963 geldt dit voor de Stichting Nederlands Eiercontrole Bureau. Het gaat hier om kosten met betrekking tot toezicht en keuring door de controle-instelling vastgesteld

  Waardering: V 5 jaar

  232

  Handeling: Het toevoegen van een adviserend lid aan het bestuur van controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: KB tot uitvoering van artikel 7, houdende bepalingen, waaraan een baconcontrole-instelling moet voldoen om onder rijkstoezicht te worden geplaatst (Landbouwuitvoerbesluit bacon) art. 3.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na wijziging

  233

  Handeling: Het goedkeuren van de aanwijzing van een voorzitter alsmede de benoeming van de bestuursleden van een baconcontrole-instelling

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: KB tot uitvoering van artikel 7, houdende bepalingen, waaraan een baconcontrole-instelling moet voldoen om onder rijkstoezicht te worden geplaatst (Landbouwuitvoerbesluit bacon) art. 3.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na wijziging

  234

  Handeling: Het voorbereiden tot het intrekken van de controlebevoegdheid van controlestations voor landbouwproducten

  Periode: 1940–1982

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1948 kaas art. 6; Uitvoercontrolebesluit 1948 melkpoeder art. 6; Uitvoercontrolebesluit 1957 melk en melkproducten art. 7; Uitvoercontrolebesluit 1939 tuinbouwproducten art. 7; Uitvoercontrolebesluit 1947 boomkwekerijproducten art. 8

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1956 kaas (Stcrt. 1956, 251)

  Opmerking: Intrekking van de bevoegdheid geschiedt indien de controle-instellingen niet meer voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Landbouwuitvoerbesluit 1946 of op enigerlei wijze handelt in strijd met de belangen van de Uitvoercontroleregeling voor zuivelproducten.

  Waardering: B, 5

  235

  Handeling: Het benoemen van ambtenaren ter bevordering van een behoorlijke uitvoering van de Haringwet

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Haringwet 1927 art.3

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Uitvoeren van controlewerkzaamheden.

  Waardering: V 2 jaar na ontslag

  236

  Handelingen: Het regelen van de werkkring en de bevoegdheden van de ambtenaren, die ter bevordering van een behoorlijke uitvoering van de Haringwet zijn benoemd

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Haringwet 1927 art.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 4

  237

  Handeling: Het goedkeuren van benoemingen van directeuren van uitvoercontrole-organen en controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1946–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 2.9; Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 2.j; Landbouwkwaliteitswet art. 12.2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Voor de Vereniging Uitvoer Controle Bureau voor Tuinbouwproducten treedt dit in werking met ingang van april 1964.

  Waardering: V 2 jaar

  238

  Handeling: Het stellen van regels inzake het toezicht op uitvoercontrole-organen

  Periode: 1946–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 2.6; Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 2.f

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Voor de Vereniging Uitvoer Controle Bureau voor Tuinbouwproducten treedt dit in werking met ingang van april 1964.

  Waardering: B, 5

  239

  Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die toegang hebben tot bestuursvergaderingen van controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1946–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 2.12; Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 2.m; Landbouwkwaliteitswet art. 12.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na vertrek

  240

  Handeling: Het toezien op het financieel beheer van controle-organen

  Periode: 1946–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 2.10; Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 2.h

  Waardering: B, 5

  241

  Handeling: Het goedkeuren van de zekerheidsstellingen die door de uitvoercontrole-organen zijn opgesteld

  Periode: 1946–1963

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 12

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om zekerheidsstellingen ten aanzien van de juiste naleving van de uit de Landbouwuitvoerwet 1938 voortvloeiende verplichtingen. Tot 1963 geld dit voor de Stichting Nederlands Eiercontrole Bureau.

  Waardering: V 15 jaar

  243

  Handeling: Het houden van toezicht op de keuring door het CVM, CZL en UCB

  Periode: 1961–1983

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten artt. 11.2; Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 art.10

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij directeur afdeling veeteelt en zuivelwezen en bij de directeur Directie Tuinbouw. Deze laatste wordt bijgestaan door daartoe aangewezen ambtenaren van de Algemene inspectiedienst.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor alle eindrapportages

  V, 10 jaar voor alle overige producten

  244

  Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Justitie met betrekking tot het aanwijzen van de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten

  Periode: 1974–

  Grondslag: Beschikking aanwijzing ambtenaren Algemene Inspectiedienst als opsporingsambtenaren (Landbouwkwaliteitswet) van 26 februari 1974, Stcrt. (art. 1-2)

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  245

  Handeling: Het benoemen van ambtenaren belast met de uitoefening van het rijkstoezicht op controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit, alsmede het (kunnen) verlenen van nader omschreven bevoegdheden

  Periode: 1977–

  Grondslag: Beschikking rijkstoezicht op de controle-instellingen 15 augustus 1977/no. J2094 Stcrt.159 art.2.1

  Product: Besluit

  Waardering: V 10 jaar

  248

  Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken met betrekking tot het aanwijzen van de ambtenaren van de Keuringsdiensten van Waren belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten

  Periode: 1979–

  Grondslag: Beschikking aanwijzing ambtenaren Algemene Inspectiedienst als opsporingsambtenaren (Landbouwkwaliteitswet) van 15 mei 1979, Stcrt.115

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat hier om ambtenaren van de Keuringsdiensten van Waren bedoeld in de artikelen 18.1 en 33 van de Warenwet (art. 1-2) ?

  Waardering: V 10 jaar

  250

  Handeling: Het goedkeuren van bestemmingen van bezittingen van de Vereniging Kwaliteits-Controlebureau voor groenten en fruit nadat deze is ontbonden

  Periode: 1977–

  Grondslag: Statuten en keuringsreglement Kwaliteits-Controle-Bureau voor groenten en fruit art. 35.2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De bezittingen krijgen een bestemming nadat aan de schulden zijn voldaan.

  Waardering: V 6 jaar

  251

  Handeling: Het belasten van ambtenaren met de uitoefening van het rijkstoezicht op controle-instellingen

  Periode: 1977–

  Grondslag: Regeling rijkstoezicht op de controle-instellingen art. 2.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De Minister kan deze ambtenaren nader omschreven bevoegdheden verlenen.

  Waardering: V 10 jaar

  253

  Handeling: Het vaststellen van nadere regels omtrent de voorschriften die door de controle-instellingen in hun reglementen worden vastgesteld inzake door deze instellingen uit te oefenen controles

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art.4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduiding art. 6.3

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Deze controle-instellingen zijn: SKAL, COZ, COKZ, KCB en CPE.

  Waardering: B, 5

  10.8.2. Keuring

  254

  Handeling: Het stellen van regels voor het onderzoeken van boter- en margarinemonsters

  Periode: 1900–1953

  Grondslag: Boterwet art. 10; Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 18.2; Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij de artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet art. 4h; Wijziging boterwet art. VII. 117.2 (Stcrt. 1953, 417)

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  255

  Handeling: Het aanwijzen van deskundigen voor het onderzoeken van botermonsters

  Periode: 1900–1973

  Grondslag: Boterwet art. 9; Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 17.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na ontheffing als deskundige

  257

  Handeling: Het vaststellen van voorschriften voor het bemonsteren van boter en het onderzoek van botermonsters

  Periode: 1912–1976

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 24

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: B, 5

  258

  Handeling: Het bij AMvB aanwijzen van stoffen die geschikt zijn om margarine in mengsels te herkennen

  Periode: 1935–1973

  Grondslag: Wet van 21 maart 1935 tot wijziging van art. 3 van de Boterwet art. 1.I; Buitenwerking gesteld bij Landbouwkwaliteitswet art. 19.1

  Product: AMvB’s

  Waardering: V 2 jaar na intrekking AMvB of Wet

  259

  Handeling: Het regelen van de wijze waarop de keuring en het toezicht op keuringen van Rijkswege zal geschieden

  Periode: 1938–

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 11; Landbouwkwaliteitswet art. 12.4

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen (Stcrt. 155, 246); Uitvoercontrolebeschikking 1968 boter (Stcrt. 1968, 101); Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder (Stcrt. 1948, 157); Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 13); Regeling rijkstoezicht op de controle-instellingen (Stcrt.1977,159)

  Waardering: B, 5

  260

  Handeling: Het vaststellen van de standplaatsen alsmede de instructie voor de opperkeurmeester voor haring

  Periode: 1945–1964

  Grondslag: Besluit keuring gekaakte haring art 3.2

  Product: Beschikking van 28 juni 1911, C.V.

  Waardering: V 5 jaar

  261

  Handeling: Het bepalen van de jaarwedde van de haringkeurmeesters

  Periode: 1945–1964

  Grondslag: Besluit keuring gekaakte haring art.2-2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 3 jaar

  262

  Handeling: Het verlenen van de titel van opperkeurmeester aan een der haringkeurmeesters

  Periode: 1945–1964

  Grondslag: Besluit keuring gekaakte haring art.3-1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na ontheffing van de titel

  264

  Handeling: Het stellen van regels voor het keuren van landbouwproducten, de methoden van monsterneming en onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art. 15.4; Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 8; Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art.5; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art.7; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 10-11; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptie-aardappelen art. 6; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 7; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 10-11; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 10-11; Landbouwkwaliteitswet vis en visproducten art. 8; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 4.1; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 5; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 5; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 10-11; Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten artt. 4 en 5.1

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten (Stcrt.1982, 145, Stcrt. 1982,145 bijlage); Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten (Stcrt. 1981, 251, Stcrt. 1981, 251 bijlage); Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten (Stcrt. 1983, 200); Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding bijlage (Stcrt.1984, 197); Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding 1994 bijlage (Stcrt. 1994, 116); Landbouwkwaliteitsregeling baconkeuring en -merken (Stcrt. 1978, 63); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring bloembollen (Stcrt. 1981, 136); Landbouwkwaliteitsregeling keuring bloembollen (Stcrt. 1986, 97); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (Stcrt. 1977, 182); Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 (Stcrt. 1993. 60); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring en tekenen scharreleieren (Stcrt. 1979, 120); Landbouwkwaliteitsregeling scharreleierenkeuring en -merken (Stcrt.1993, 229); Landbouwkwaliteitsregeling vleeswarenkeuring en -merken (Stcrt. 1981, 204)

  Waardering: B, 1/5

  267

  Handeling: Het benoemen, ontslaan en schorsen van haringkeurmeesters

  Periode: 1911–1964

  Grondslag: Besluit keuring gekaakte haring art. 2-1

  Product: Beschikingen

  Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag

  272

  Handeling: Het vaststellen van bedragen voor de kosten van toezicht en keuring en het daarbij regelen van de wijze van de inning

  Periode: 1930–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 15; Uitvoercontrolebesluit 1949 late consumptieaardappelen art. 9; Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen art. 7; Uitvoercontrolebesluit haring 1964, art. 11; Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 12; Landbouwkwaliteitswet art.11.1

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen (Stcrt. 1955. 246); Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Waardering: V 5 jaar

  297

  Handeling: Het machtigen van inspecteurs, adjunct-inspecteurs, visiteurs en scheikundigen tot het betreden van plaatsen waar boter, margarine en andere vetten worden bereid of verkocht

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 14.2-4 en 18.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na intrekking machtiging

  298

  Handeling: Het goedkeuren van mededelingen van controle-instellingen die voor de openbaarmaking bestemd zijn

  Periode: 1912–1978

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 25; Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 13.1

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  299

  Handeling: Het goedkeuren van garantiebedragen vastgesteld door een baconcontrole-instelling alsmede de voorwaarden waaronder deze worden gesteld

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Besluit van 5 april 1930 tot uitvoering van artikel 7 houdenden bepalingen waaraan een baconcontrole-instelling moet voldoen om onder rijkstoezicht te kunnen worden gesteld (Landbouwuitvoerbesluit bacon) art. 7

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het bestuur van een baconcontrole-instelling kan van de aangeslotenen eisen om een bankgarantie voor te leggen.

  Waardering: V 15 jaar

  300

  Handeling: Het goedkeuren van regels die door de VNB gesteld zijn ten aanzien van het keuren van bacon

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: KB tot uitvoering van art. 7 houdende bepalingen, waaraan een baconcontrole-instelling moet voldoen om onder rijkstoezicht te worden gesteld, (Landbouwuitvoerbesluit bacon) art. 12

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 15 jaar

  301

  Handeling: Het houden van toezicht op de keuring door het ZKB

  Periode: 1948–1982

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 23.2; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 3 (Stcrt. 1961,90); Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 1.b (Stcrt. 1968,197); Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 6; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 1; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 3.2d; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. I.c (Stcrt. 1968,197); Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter art.20.2

  Product: Aanwijzing ambtenaren tot bijstand rijkszuivelinspecteur (Stcrt. 1955,79)

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur Veeteelt en Zuivel. Deze wordt vanaf 1961 bijgestaan door daartoe aangewezen ambtenaren van de Algemene inspectiedienst.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindrapportages

  V, 10 jaar overige neerslag

  302

  Handeling: Het houden van toezicht op het uitreiken en het gebruik van uitvoercertificaten door het CVM en CZL

  Periode: 1961–1983

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten art. 11.2

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur Veeteelt en Zuivel.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor alle eindreportages

  V 10 jaar voor alle overige producten

  303

  Handeling: Het goedkeuren van keuringsinstructies voor tuinbouwproducten die voor de uitvoer bestemd zijn

  Periode: 1964–1977

  Grondslag: Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 art. 3

  Producten: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  10.8.3. Merken, tekenen en bewijsstukken

  306

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van het merken van boter en kaas

  Periode: 1900–1973

  Grondslag: Boterwet art. 2; Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 7.1-2; Wijziging boterwet art I. 7.1 (Stcrt. 1953, 417); Wet op de Rijkskaasmerken art.2; Voorschriften voor het bemonsteren van kaas en het onderzoek van monsters kaas; Landbouwkwaliteitswet art. 19.1-2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  307

  Handeling: Het vaststellen van merken voor boter en kaas

  Periode: 1905–1973

  Grondslag: Wet houdende bepaling betreffende het merken van boter en kaas, afkomstig van aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht staand botercontrolestations art. 1; Wet op de Rijkskaasmerken art. 1; Landbouwkwaliteitswet art. 19.1-2

  Product: Botermerkenbesluit (Stb. 1912, 263); Rijksbotermerkenbeschikking 1951 (Stcrt. 1951, 249); Rijksbotermerkenbeschikking 1967 (Stcrt. 1967, 162);Beschikking van 31 juni 1960 met betrekking tot het bedrukken van kartonnen bekerverpakking met het Rijksbotermerk (Stcrt. 1960, 110);Rijkskaasmerkenbeschikking 1952; Rijkskaasmerkenbeschikking 1970 (Stcrt. 1970, 19); Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 (Stcrt. 1962, 61);Voorschriften voor het bemonsteren van kaas en het onderzoek van monsters kaas (Stcrt. 1932, 55) ; Besluit tot het bedrukken van kartonnen bekerverpakking met het Rijksbotermerk (Stcrt. 1960, 110)

  Opmerking: Deze merken zijn uitsluitend bestemd om door of vanwege aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht staand boter- of kaascontrolestation te worden aangebracht op door hen bereide of aangekochte boter en kaas of op de verpakking hiervan. Het gaat om exportkwaliteitsmerken en ‘gewone merken’.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindproduct

  V 10 jaar overige neerslag

  308

  Handeling: Het geven van voorschriften inzake herkomstbewijzen waar in te voeren boter van moet zijn voorzien

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij de artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet art. 4e en f; Landbouwkwaliteitswet art. 19.1

  Product: Voorschriften

  Opmerking: Het gaat om voorwaarden voor de invoer van boter en margarine;

  De voorwaarden waarvan, die in te voeren boter en margarine moeten voldoen; en de wijze waarop gehandeld dient de worden indien de boter en margarine niet aan de gestelde eisen voldoen.

  Waardering: B, 5

  309

  Handeling: Het vaststellen van merken waarmee wordt aangeduid dat boter vervalst is

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij de artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet art. 4h; Landbouwkwaliteitswet art. 19.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5 voor eindproduct

  V 10 jaar overige neerslag

  310

  Handeling: Het voorschrijven van de wijze waarop de verpakking van haring gemerkt moet worden

  Periode: 1937–1963

  Grondslag: Haringwet 1937 art.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  311

  Handeling: Het vaststellen van het model geleidebiljet voor vervoer van haring binnen Nederland

  Periode: 1937–1963

  Grondslag: Haringwet 1937 art.1.c

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  312

  Handeling: Het vaststellen van regels betreffende het vervaardigen, voorhanden hebben en afleveren van merken, tekenen en bewijsstukken en van clichés, stempels, en andere werktuigen ter vervaardiging of aanbrenging van merken

  Periode: 1938–1977

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 7

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen (Stcrt. 1955, 246);

  Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Waardering: B, 1/5

  313

  Handeling: Het stellen van regels inzake de gebruikmaking van (kwaliteits)merken, tekenen en bewijsstukken voor landbouwproducten alsmede het vaststellen van merken, tekenen of bewijsstukken die gebruikt moeten worden bij de keuring van landbouwproducten

  Periode: 1938–

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 6,11; Kaascontrolebeschikking 1970 art. 52.1; Uitvoercontrolebesluit 1951 bloembollen art. 6.c; Uitvoercontrolebesluit 1949 late consumptieaardappelen art. 5.c; Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen art. 6.c; Landbouwkwaliteitswet art.7.1-2, 9.2; Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 6.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethoden art. 5.2; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptie-aardappelen art.7.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art 8.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 8.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 8.2; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 8.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art 6.2; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten 8.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 8.3; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 4.3-4; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art 6.3; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 6.2; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 8.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten artt. 1,6; 2.1

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen (Stcrt. 155,246);

  Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter (Stcrt. 1952, 63);

  Uitvoercontrolebeschikking 1968 boter (Stcrt. 1968, 101);

  Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder (Stcrt. 1948, 157);

  Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 13); Landbouwkwaliteitsregeling baconkeuring en -merken (Stcrt. 1978, 63); Landbouwkwaliteitsregeling keuring bloembollen (Stcrt. 1986, 97); Landbouwkwaliteitsregeling vaststelling bewijsstukken (Stcrt. 1986, 97); Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten artt. 8 en 9 (Stcrt.1982, 145); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (Stcrt. 1977, 182); Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 (Stcrt. 1993. 60); Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten artt. 11-17 (Stcrt. 1981, 251); Landbouwkwaliteitsbeschikking poedervormige melkproducten (Stcrt.1983, 200); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring en tekenen scharreleieren (Stcrt. 1979, 120); Landbouwkwaliteitsregeling vleeswarenkeuring en -merken art 3-4 (Stcrt. 1981, 204)

  Opmerking: Voor de volgende producten loopt de periode tot en met 1998: bacon.

  Waardering: B, 5

  314

  Handeling: Het bepalen wanneer een stempelmerk gebruikt wordt om aan te geven dat in de ton, de keg of het blik hommers of kuiters verpakt zijn

  Periode: 1938–1952

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 art.6-3b; Vervallen Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole Stb.1952, 12 art. X

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  315

  Handeling: Het vaststellen van de modellen van de stempels en papieren merken voor verpakte haring

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938, art.8a zoals gewijzigd in het Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole Stb.1952, 12 art. XIV

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindproduct

  V 10 jaar voor overige neerdlag

  316

  Handeling: Het vaststellen van de bedragen, waarvan tegen betaling stempels en papieren merken beschikbaar worden verstrekt voor verpakte haring

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 art.8b zoals gewijzigd in het Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole Stb.1952, 12 art. XIV

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  317

  Handeling: Het geven van voorschriften betreffende het aanvragen, het verstrekken en het inleveren van stempels voor verpakte haring

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 art.8d

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  318

  Handeling: Het geven van voorschriften betreffende het aanvragen, het verstrekken en het inleveren van papieren merken alsmede de wijze waarop de verschillende merken moeten worden aangebracht op verpakte haring

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 art.8e zoals gewijzigd in het Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole Stb.1952, 12 art. XVIII

  Product: Beschikkingen

  Waadering: B, 5

  319

  Handeling: Het voorbereiden tot het stellen van regels tot het bevoegd verklaren van uitvoercontrole-organen tot het uitreiken van merken, tekenen en bewijsstukken

  Periode: 1946–1972

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 3

  Waardering: B, 5

  320

  Handeling: Het geven van nadere voorschriften inzake de aanvraag en afdoening van vergunningen voor het bedrukken, aanbrengen en gebruiken van etiketten

  Periode: 1951–1967

  Grondslag: Rijksbotermerkenbeschikking 1951 art. 11

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 10 jaar

  321

  Handeling: Het bepalen van de wijze waarop Rijkskaasmerken door de vereniging ‘het Kaasmerk’ te Leiden vervaardigd en afgeleverd worden

  Periode: 1962–1982

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 art. 6.a–b; Rijkskaasmerkenbeschikking 1970 art. 5.b

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  322

  Handeling: Het beslissen welke Rijkskaasmerken op kaas moeten worden aangebracht waarvoor bij de bereiding een vrijstelling is verleend, alsmede het vaststellen van de wijze waarop het vetgehalte wordt aangeduid

  Periode: 1962–1970

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 artt. 3.g ,21.3 en 49.4

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 10 jaar

  323

  Handelingen: Het aanwijzen van adviserende bestuursleden voor de Stichting ‘Het Kaasmerk’

  Periode: 1962–1998

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1952; Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 art. 6.e; Rijkskaasmerkenbeschikking 1970 art. 5.e; Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 13.2d

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na wijziging

  324

  Handeling: Het vaststellen van letter- en cijfertekens in Rijkskaasmerken

  Periode: 1962–1970

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1952; Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 art. 4.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 10 jaar

  326

  Handeling: Het benoemen van de leden van de Rijksbotermerkencommissie

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art. 26.1; Wijziging Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art.29 (Stcrt. 1972, 98)

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: 1967–1972 was dit artikel 31.1

  Waardering: V 2 jaar na ontslag uit commissie

  327

  Handeling: Het treffen van maatregelen die nodig zijn voor de aanduidingen van onbewerkt hout bij indeling en verhandeling zoals dat bij of krachtens de EEG richtlijn indeling van onbewerkt hout bepaald is

  Periode: 1968–

  Grondslag: EEG richtlijn indeling onbewerkt hout art. 3

  Waardering: B, 1

  328

  Handeling: Het vaststellen van de wijze van aanduiding van toevoegingen van kruiderijen aan kaassoorten

  Periode: 1970–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 17.5

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om kaassoorten waarvoor dit bij deze beschikking niet is voorgeschreven.

  De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 10 jaar

  329

  Handeling: Het aanwijzen van bloembollen die voorzien kunnen worden van een merk

  Periode: 1980–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art. 5.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  330

  Handeling: Het intrekken van de bevoegdheid van de Stichting ‘Het Kaasmerk’ tot het vervaardigen van Rijkskaasmerken

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 13.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 4

  331

  Handeling: Het opstellen van eisen waar de Stichting ‘Het Kaasmerk’ aan moet voldoen

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 13.2a

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 4

  333

  Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het verplicht stellen van bepaalde vermeldingen op de verpakking van zuigelingenvoeding

  Periode: 1984–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art.6.3

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding (Stcrt.1984, 197); Landbouwkwaliteitsregeling Zuigelingenvoeding 1994 (Stcrt.1994, 116)

  Opmerking: Indien deze regels betrekking hebben op een bepaling die de gezondheid raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid.

  Waardering: B, 5

  334

  Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanmerken van productiemethoden als biologisch en het verdere gebruik van de term ‘biologisch’

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art.2

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode (Stb. 1992, 661)

  Waardering: B, 5

  336

  Handeling: Het stellen van nadere regels omtrent productspecificaties voor rundvlees

  Periode: 1997–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees art. 3.1a en 3.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  338

  Handeling: Het onder voorwaarden uitreiken en intrekken van merkenstempels aan controle-instellingen

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon artt. 22, 23, 24

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na intrekking

  340

  Handeling: Het vaststellen of goedkeuren van stempels voor boteretiketten

  Periode: 1951–1967

  Grondslag: Rijksbotermerkenbeschikking 1951 art. 7.2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 10 jaar

  343

  Handeling: Het goedkeuren van de prijs waartegen Rijkskaasmerken worden afgeleverd door de vereniging ‘het Kaasmerk’ te Leiden

  Periode: 1962–1982

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1962, art. 6.c; Rijkskaasmerkenbeschikking 1970 art. 5.c

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na wijziging

  346

  Handeling: Het verlenen van goedkeuring aan de vereniging ‘het Kaasmerk’ te Leiden tot het vervaardigen en afleveren van andere merken dan Rijkskaasmerken

  Periode: 1962–1982

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1952; Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 art. 6.d; Rijkskaasmerkenbeschikking 1970 art. 5.d

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  352

  Handeling: Het bevoegd verklaren van drukkers tot het bedrukken van etiketten en wikkelpapieren met het Rijksbotermerk en bijbehorende letters en nummers

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art. 22.1-2; Rijksbotermerkenbeschikking 1967 zoals gewijzigd (Stcrt. 1972, 98) art 29

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Aan deze bevoegdverklaring kunnen voorwaarden worden verbonden die bij niet nakomen ervan, kan worden ingetrokken.

  De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 10 jaar

  362

  Handeling: Het verlenen van toestemming voor het bedrukken van verpakkingsmateriaal met rijksbotermerken en rijksmelkpoedermerken

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten art. 16; Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten artt. 14-15

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur van de Directie Landbouw. Deze verstrekt hiervoor herkenningsnummers. Aan zodanige toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.

  Waardering: V 10 of 12 jaar na intrekking

  367

  Handeling: Het intrekken van merken van botercontrolestations

  Periode: 1912–1976

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 artt. 7, 22

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Indien de stations niet of niet behoorlijk de hun bij dit besluit opgelegde verplichtingen nakomen.

  De formele bevoegdheid ligt bij de Directeur-Generaal van de Landbouw

  Waardering: B,5

  368

  Handeling: Het intrekken van merkenstempels van aangeslotenen

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 27

  Product: Beschikkingen:

  Opmerking: Intrekking gebeurt in het geval van misbruik. De Minister licht hier meteen de controle-instelling over in

  Waardering: V 10 jaar

  369

  Handeling: Het stellen van regels voor het toezicht van Rijkswege op de gebruikmaking van merken, tekenen en bewijsstukken voor landbouwproducten

  Periode: 1938–1972

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 11; Landbouwkwaliteitswet art.7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 6.3; Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethoden art. 5.2; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptie-aardappelen art.7.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art 8.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 8.3; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 8.2-3; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten 8.3; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 8.3; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 4.3-4; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art 6.3; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 6.2; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 8.3; Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten art. 6

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen (Stcrt. 155, 246); Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter (Stcrt. 1952, 63); Uitvoercontrolebeschikking 1968 boter (Stcrt. 1968, 101); Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder (Stcrt. 1948, 157); Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 13); Landbouwkwaliteitsregeling baconkeuring en -merken (Stcrt. 1978, 63); Landbouwkwaliteitsregeling keuring bloembollen (Stcrt. 1986, 97); Landbouwkwaliteitsregeling vaststelling bewijsstukken (Stcrt. 1986, 97); Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten artt. 8 en 9 (Stcrt.1982, 145); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (Stcrt. 1977, 182); Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 (Stcrt. 1993. 60); Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten artt. 11-17 (Stcrt. 1981, 251); Landbouwkwaliteitsbeschikking poedervormige melkproducten art. 8-9 (Stcrt.1983, 200); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring en tekenen scharreleieren (Stcrt. 1979, 120); Landbouwkwaliteitsregeling vleeswarenkeuring en -merken art 3-4 (Stcrt. 1981, 204)

  Waardering: B+V

  B, 1 voor beschikkingen en regelingen en eindrapportages

  V 10 jaar voor overige neerslag

  370

  Handeling: Het houden van toezicht op het uitreiken en het gebruik van uitvoercertificaten door het ZKB, CVM en CZL

  Periode: 1948–1982

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 23.2; Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten artt. 11.2; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 3; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 1.b; Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 6; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 1; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 3.2d; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. I.c; Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter art.20.2

  Product: Aanwijzing ambtenaren tot bijstand rijkszuivelinspecteur (Stcrt. 1955,79)

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur van het veeteelt en zuivelwezen. Deze wordt vanaf 1961 bijgestaan door daartoe aangewezen ambtenaren van de Algemene inspectiedienst. Het COKZ voert dit in mandaat uit namens de Minister.

  Waardering: B+V

  B, 1 voor beschikkingen, regelingen en eindrapportages

  V 10 jaar overige neerslag

  372

  Handeling: Het houden van toezicht op het uitreiken en het gebruik van uitvoercertificaten door het UCB

  Periode: 1964–1977

  Grondslag: Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 art.10

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur Directie Tuinbouw. Deze wordt bijgestaan door daartoe aangewezen ambtenaren van de Algemene inspectiedienst.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor beschikkingen, regelingenn en eindrapportages

  V 10 jaar voor overige neerslag

  375

  Handeling: Het goedkeuren dat de Stichting ‘Het Kaasmerk’ andere merken dan Rijkskaasmerken vervaardigt en levert

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 13.2c

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  376

  Handeling: Het goedkeuren van statuten en reglementen van de Stichting ‘Het Kaasmerk’, alsmede wijzigingen of aanvullingen daarvan

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 13.2d

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De Stichting het kaasmerk was tot 1985 de vereniging het kaasmerk

  Waardering: B, 4

  377

  Handeling: Het goedkeuren van de verkoopprijs van Rijkskaasmerken

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 13.2b

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  10.8.4. Tuchtrecht, Strafbepalingen, en beroep

  378

  Handeling: Het belasten van Rijkszuivelinspecteurs, adjunct-Rijkszuivelinspecteurs en Rijkszuivelvisiteurs tot het opsporen van feiten die krachtens de Boterwet strafbaar zijn gesteld

  Periode: 1900–1973

  Grondslag: Boterwet art. 6; Besluit ter bekendmaking van de tekst der Boterwet art. 13.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  379

  Handeling: Het belasten van ambtenaren met de opsporing van de feiten die bij de Landbouwuitvoerwet strafbaar zijn gesteld

  Periode: 1938–1955

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 19; Landbouwuitvoerwet zoals gewijzigd (Stb. 955, 213) art. 19 (economische delicten)

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter Stcrt. 1952, 63; Uitvoercontrolebeschikking 1968 boter Stcrt. 1968, 101;

  Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder Stcrt. 1948, 157

  Waardering: V 10 jaar

  380

  Handeling: Het voorbereiden tot het vaststellen van de wijze van beëdiging van de ambtenaren die door de Minister van Landbouw zijn belast met de opsporing van de feiten die bij de Landbouwuitvoerwet strafbaar zijn gesteld

  Periode: 1938–1955

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 20; Wijziging Wet van 20 mei 1955, houdende wijziging van regelingen betreffende economische delicten, art. XIII C

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  381

  Handeling: Het vaststellen van instructies voor opsporingsambtenaren op het gebied van de Landbouwuitvoerwet

  Periode: 1938–1955

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 20; Wijziging Wet van 20 mei 1955, houdende wijziging van regelingen betreffende economische delicten, art. XIII C

  Product: Instructies

  Waardering: B, 5

  383

  Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Justitie, belasten van ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet

  Periode: 1974–

  Product: Beschikkingen

  Grondslag: Regeling aanwijzing ambtenaren Algemene Inspectiedienst als opsporingsambtenaren (Landbouwkwaliteitswet) art. 1

  Opmerking: Overeenstemming gebeurt met de Minister van Justitie

  Waardering: B, 5

  384

  Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken, belasten van ambtenaren van de Keuringsdiensten van Waren met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten

  Periode: 1979–

  Grondslag: Regeling aanwijzing ambtenaren Keuringsdiensten van Waren (Landbouwkwaliteitswet) art. 1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  385

  Handeling: Het goedkeuren van reglementen voor de tuchtrechtspraak die opgesteld zijn door de besturen

  van de uitvoercontrole-organen

  Periode: 1946–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 4.2; Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art.2

  Product: Beschikkigen

  Waardering: B,5

  387

  Handeling: Het voorbereiden van een algemene maatregel van bestuur inzake het tuchtrecht op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art. 13.3

  Product: KB van 12 juli 1979 (Stb. 1979, 455)

  Waardering: B, 5

  393

  Handeling: Het goedkeuren van de benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitters van het tuchtgerecht en eventueel het centraal tuchtgerecht

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art. 8.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na wijziging

  394

  Handeling: Het goedkeuren van het behouden van een functie in het tuchtgerecht ondanks het zwagerschap

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art. 8.4

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  407

  Handeling: Het goedkeuren van de bijzondere bestemming die controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit geven aan opbrengsten van boeten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art. 13.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 3 jaar

  408

  Handeling: Het instellen van een Raad van Beroep en het regelen van al hetgeen dat hierop betrekking heeft

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon artt. 28, 32

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Instelling geschiedt door de aanwijzing van drie leden en drie plaatsvervangende leden. De uitspraak van de Raad van Beroep is bindend voor de besturen van de controle-instellingen

  Waardering: B, 4

  410

  Handeling: Het beoordelen van uitspraken van de Raad van Beroep

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 31

  Product: Beooordelingsrapporten

  Opmerking: In geval van niet-toelating of schrapping als aangeslotene kan de betrokkene tegen de uitspraak van de raad van Beroep bij de Minister in beroep gaan. De uitspraak van de Minister is bindend voor de besturen van de controle-instellingen.

  Waardering: B, 3

  411

  Handeling: Het benoemen van leden en plaatsvervangers van de Raad van Beroep

  Periode: 1946–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 5.1; Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 5.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5/10 , Vernietigingstermijn 5 jaar na beëindiging of 10 jaar na overlijden

  414

  Handeling: Het voordragen voor benoeming van leden, plaatsvervangers, deskundige bijzitters en secretarissen van de Raad van Beroep

  Periode: 1963–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 5.3-5

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  415

  Handeling: Het regelen van vergoedingen van de werkzaamheden voor de leden van de Raad van Beroep

  Periode: 1963–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 5.6

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  417

  Handeling: Het goedkeuren van het reglement van de Raad van Beroep alsmede de aanvullingen en wijzigingen hiervan

  Periode: 1963–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 11

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  419

  Handeling: Het goedkeuren van benoemingen en aanwijzingen van leden en hun plaatsvervangers van de Centrale Raad van Beroep voor de Kaascontrolestations

  Periode: 1970–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 69.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  420

  Handeling: Het goedkeuren van reglementen van de Centrale Raad van Beroep voor de Kaascontrolestations alsmede de wijzigingen en aanvullingen hiervan

  Periode: 1970–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 69.6

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  421

  Handeling: Het voorschieten van de kosten van een ingesteld beroep

  Periode: 1963–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 8

  Waardering: V 10 jaar

  10.9. Gemedicineerde Voeders

  426

  Handeling: Het beslissen of een aanvraag tot de toelating van een diergeneesmiddel verder in behandeling wordt genomen

  Periode: 1978–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbeschikking toelatingsprocedure diergeneesmiddelen artt. 5, 6

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Indien de aanvrager zonder geldige reden in gebreke blijft met betrekking tot: het overleggen van gegevens, het opsturen van de resultaten van onderzoeken, het inzenden van monsters, het voldoen van in rekening gebrachte kosten. Van deze beslissing wordt de aanvrager per aangetekende brief mededeling gedaan. De Minister beslist over toelating binnen één maand na het uitbrengen van advies van de receptuurcommissie

  Waardering: V 5 jaar

  428

  Handeling: Het al dan niet toelaten alsmede het intrekken van toelatingen van diergeneesmiddelen die niet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Landbouwkwaliteitsbeschikking toelatingseisen diergeneesmiddelen

  Periode: 1978–1981

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbeschikking houdende overgangsregeling toelating diergeneesmiddelen 1979-I art. 4

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat hierbij om het toetsen of diergeneesmiddelen gedurende een overgangsfase aan de gestelde toelatingseisen voldoen.

  Waardering: B, 5

  429

  Handeling: Het vaststellen van een lijst van gemedicineerde voeders

  Periode: 1978–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 10.1 en 10.3

  Product: Landbouwkwaliteitsbeschikking standaardisering gemedicineerde voeders (Stcrt. 1978, 82)

  Opmerking: In deze lijst worden aard en samenstelling van de gemedicineerde voeders omschreven. Hier wordt met name vermeld: De in de diervoeders door toevoeging van diergeneesmiddelen te verwerken werkzame stoffen, aangeduid met generieke benamingen of chemische formules,

  De in de diervoeders te verwerken hoeveelheid aan werkzame stoffen.

  Waardering: B, 5

  430

  Handeling: Het benoemen van de leden van de receptuurcommissie

  Periode: 1978–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art.11.2

  Product: Benoemingen

  Waardering: V 2 jaar na ontslag uit commissie

  431

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van de toelatingseisen van geneesmiddelen op de lijst van gemedicineerde voeders

  Periode: 1978–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 12.1 en 12.3

  Product: Landbouwkwaliteitsbeschikking toelatingseisen diergeneesmiddelen (Stcrt.1987, 82); Landbouwkwaliteitsbeschikking houdende overgangsregeling toelating diergeneesmiddelen 1979-I (Stcrt. 1979,9)

  Opmerking: De toelatingsregels hebben betrekking op de hoedanigheid en verpakkingen van de geneesmiddelen alsmede op de termijnen van toelating.

  Waardering: B, 5

  432

  Handeling: Het beslissen of diergeneesmiddelen toegelaten worden tot de lijst van gemedicineerde voeders

  Periode: 1978–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder artt. 13.1 en 15.1

  Product: Landbouwkwaliteitsbeschikking houdende overgangsregeling toelating diergeneesmiddelen 1979-I (Stcrt. 1979,9)

  Opmerking: Indien blijkt dat het geneesmiddel niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet wordt het bij een met redenen omklede beschikking ingetrokken

  Waardering: B, 5

  433

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van de toelatingsprocedure van diergeneesmiddelen alsmede de kostenvergoeding voor onderzoek

  Periode: 1978–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 13.3-4

  Product: Landbouwkwaliteitsbeschikking toelatingsprocedure diergeneesmiddelen (Stcrt.1987, 82); Landbouwkwaliteitsbeschikking houdende overgangsregeling toelating diergeneesmiddelen 1979-I (Stcrt. 1979,9)

  Opmerking: De regels hebben betrekking op het indienen van een aanvraag, de wijze van behandeling daarvan, alsmede de termijn waarbinnen moet worden beslist de kosten van onderzoek vloeien voort uit een aanvraag voor toelating van gemedicineerd voeder tot de lijst van gemedicineerde voeders.

  Waardering: B, 5

  434

  Handeling: Het bijhouden van het register van toegelaten diergeneesmiddelen

  Periode: 1978–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 14.1

  Product: Register

  Opmerking: Geregistreerd wordt de naam waaronder het diergeneesmiddel in de handel wordt gebracht, het toelatingsnummer, de werkzame stof of stoffen, de naam en het adres van diegene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen en de naam en het adres van de fabrikant.

  Waardering: B, 5

  10.10. Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specifiteitscertificeringen

  437

  Handeling: Het nemen van maatregelen om rechtsbescherming te bieden tegen het onrechtmatig of bedrieglijk gebruiken of nabootsen van geregistreerde en voorbehouden benamingen, vermeldingen en van het communautaire symbool

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-Verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 17

  Product: Lijst van door de EU erkende specificiteiten, uitsluitend producten uit andere lidstaten, geen Nederlandse producten

  Opmerking: De geregistreerde benamingen worden beschermd tegen elke praktijk die het publiek kan misleiden, waaronder ook worden verstaan praktijken die de suggestie wekken dat de betrokken landbouwproducten of levensmiddelen worden gedekt door een door de Europese Gemeenschap verleende specificiteitscertificering. De Lidstaat stelt de Commissie en de andere Lidstaten van de genomen maatregelen in kennis.

  Waardering: B, 5

  438

  Handeling: Het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat de op nationaal niveau gebruikte handelsbenamingen geen aanleiding geven tot verwarring met geregistreerde en voorbehouden benamingen van landbouwproducten

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 18

  Product: Lijst van door de EU erkende specificiteiten, uitsluitend producten uit andere lidstaten, geen Nederlandse producten.

  Waardering: B, 5

  439

  Handeling: Het aantekenen van bezwaar bij de Commissie van Europese Gemeenschappen tegen registratie of wijzigen van productdossiers

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art 4.2; EG-verordening (2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art.7.1

  Product: Bezwaarschriften

  Opmerking: Het gaat om bezwaarschriften van personen die kunnen aantonen een wettelijk economisch belang te hebben bij het al dan niet in bescherming nemen van een productnaam. De bezwaarschriften worden geformuleerd door het HPA. De taak van I&H is er voor zorg te dragen dat alle betrokkenen kennis kunnen nemen van een aanvraag, ook van die uit andere lidstaten. Daarnaast dienen bezwaarschriften door I&H in overweging genomen te worden en door worden gezonden naar de Europese Commissie.

  Waardering: B, 5

  442

  Handeling: Het besluiten of een aanvraag tot registratie van een product in een productdossier gerechtvaardigd is

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 5.5

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De Minister zendt de aanvraag, het productiedossier en de andere documenten waarop zijn besluit gebaseerd is naar de Commissie, indien hij van mening is dat aan de eisen van de Verordening inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen is voldaan. Indien de aanvraag betrekking heeft op een benaming die ook in een andere lidstaat gelegen gebied aanduidt, wordt de betrokken lidstaat geraadpleegd alvorens er een besluit genomen wordt.

  Waardering: B, 5

  443

  Handeling: Het indienen van verzoeken bij de Commissie van Europese Gemeenschappen om productdossiers te wijzigen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 9

  Product: Indieningsverzoeken

  Opmerking: Het gaat in het bijzonder om rekening te houden met ontwikkelingen in de wetenschappelijke en technische kennis of om het geografische gebied opnieuw af te bakenen

  Waardering: B, 5 hoort bij productdossier!

  444

  Handeling: Het informeren van de Europese Commissie over de aangewezen en erkende instellingen die de taak hebben te waarborgen dat landbouwproducten en levensmiddelen met een beschermde benaming aan de eisen van het productdossier beantwoorden

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 10.2 en 10.5

  Waardering: B, 5 hoort bij productdossier!

  446

  Handeling: Het onderzoeken van klachten van andere lidstaten inzake het niet voldoen aan voorwaarden vermeld in productdossiers van landbouwproducten of levensmiddelen waarvoor beschermende benamingen gelden

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 11.2

  Product: Onderzoeksrapporten

  Opmerking: De andere Lidstaten worden op de hoogte gesteld van de bevindingen en genomen maatregelen

  Waardering: V 5 jaar na afhandeling klacht

  447

  Handeling: Het indienen van bezwaren bij de Europese Commissie tegen het door andere EG-lidstaten niet voldoen aan voorwaarden voor landbouwproducten of levensmiddelen met een beschermde naam

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening(2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 11.2-3

  Producten: Bezwaarschriften

  Opmerking: Eerst wordt bij de betrokken Lidstaat voorgelegd dat niet wordt voldaan aan een voorwaarde vermeld in het productdossier van landbouwproducten of levensmiddelen waarvoor een beschermende benaming geldt. Vervolgens wordt de klacht ingediend indien zich herhaaldelijk onregelmatigheden voordoen en de betrokken Lidstaten niet tot overeenstemming kunnen komen inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

  Waardering: B, 5

  448

  Handeling: Het beslissen welke van de wettelijke beschermde benamingen van landbouwproducten of levensmiddelen krachtens deze verordening geregistreerd kunnen worden

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 17.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Commissie voor Europese Gemeenschappen binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening

  Waardering: B, 5

  449

  Handeling: Het bekend maken van relevante gegevens betreffende de door de Minister aangewezen organisaties alsmede de Europese Commissie hierover in kennis stellen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 7.4

  Opmerking: De erkende organisaties, waaronder productschappen en controle-instellingen, kunnen beoordelen of producten in aanmerking komen voor registratie in een productdossier. De Minister maakt bekend aan groeperingen die gerechtigd zijn tot aanvragen van registraties bij welke organisaties zij dit kunnen doen. Dus welke organsaties daarvoor erkend zijn.

  Waardering: V 10 jaar

  450

  Handeling: Het beoordelen of registratieaanvragen voor specificering van landbouwproducten of levensmiddelen gerechtigd zijn

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 7.3

  Product: Beoordelingsverslagen

  Opmerking: Aanvragen die aan de eisen voldoen worden doorgezonden naar de Europese Commissie

  Waardering: V 5 jaar

  451

  Handeling: Het machtigen van personen en partijen om inzage te verkrijgen in de registratieaanvragen inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen artt. 8.2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om personen en partijen die kunnen aantonen dat ze een wettig economisch belang hebben bij de registratie van specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen

  Waardering: V 10 jaar

  452

  Handeling: Het treffen van maatregelen om ingediende bezwaarschriften, binnen de vereiste termen in overweging te nemen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen artt. 8.4

  Opmerking: Het gaat om bezwaarschriften van personen die kunnen aantonen een wettelijk economisch belang te hebben bij het al dan niet in bescherming nemen van een productnaam

  Waardering: V 10 jaar

  453

  Handeling: Het aantekenen van bezwaar bij de Commissie van Europese Gemeenschappen tegen specificiteitscertificering van producten en levensmiddelen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen artt. 8.4

  Opmerking: Bezwaar kan aangetekend worden binnen vijf maanden na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

  Waardering: B, 5

  454

  Handeling: Het tot overeenstemming komen met betrokken Lidstaten inzake registratieaanvragen specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 9.2

  Opmerking: De Commissie van Europese Gemeenschappen wordt in kennis gesteld van alle gegevens die deze overeenstemming mogelijk hebben gemaakt alsmede het standpunt van de aanvrager en dat van de bezwaarde. Dit gaat rechtstreeks tussen de lidstaten

  Waardering: B, 5

  455

  Handeling: Het voorleggen van twijfels aan andere betrokken Lidstaten dat niet wordt voldaan aan voorwaarden vermeld in de productdossiers van landbouwproducten of levensmiddelen waarvoor communautaire specificiteitscerificeringen gelden.

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 10.1-2

  Waardering: B, 5

  456

  Handeling: Het onderzoeken van klachten van andere Lidstaten inzake het niet voldoen aan voorwaarden vermeld in de productdossiers van landbouwproducten of levensmiddelen waarvoor communautaire specificiteitscerificering gelden

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 10.2

  Opmerking: De andere Lidstaten worden op de hoogte gesteld van de bevindingen en genomen maatregelen

  Waardering: V 5 jaar na afhandeling klacht

  457

  Handeling: Het indienen van een klacht bij de Commissie van Europese Gemeenschappen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening (2082/92) inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 10.3

  Opmerking: De klacht wordt ingediend indien zich herhaaldelijk onregelmatigheden voordoen en de betrokken Lidstaten niet tot overeenstemming kunnen komen inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

  Waardering: B, 5

  459

  Handelingen: Het bij de Europese Commissie verzoeken om, alsmede het bezwaar aantekenen tegen, het wijzigen van productdossiers

  Periode: 1993–

  Grondslag: Verordening inzake specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 11.1, 11.3 en 11.5

  Opmerking: Op verzoek van in Nederland gevestigde groeperingen van producenten

  Bezwaar kan aangetekend worden binnen drie maanden na de datum van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Waardering: B, 5

  463

  Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die vergaderingen van de adviescommissie bij kunnen wonen

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 4

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Deze ambtenaren hebben een raadgevende stem in de adviescommissie

  Waardering: V 10 jaar

  471

  Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van de procedure omtrent productdossiers

  Periode: 1994–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduiding art. 4.1-2

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering (Stcrt. 1994, 7)

  Waardering: B, 5

  10.11. Voedselveiligheid

  10.11.1. Afstemming met andere departementen

  473

  Handeling: Het vastleggen van afspraken inzake de toepassing en interpretaties van regelgeving gebaseerd op de Warenwet

  Periode: 1945–

  Product: Overeenkomst

  Bron: Interview

  Opmerking: De Minister van Volksgezondheid heeft het laatste woord indien het gaat om voorschriften uit de Warenwet (interpretatiezaken) en de Minister van Landbouw indien het gaat om voorschriften uit de Landbouwkwaliteitswet.

  Waardering: B, 5

  474

  Handeling: Het deelnemen aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW) alsmede het evalueren van de gang van zaken van het overleg

  Periode: 1997–

  Grondslag: Protocol van het Regulier Overleg Warenwet artt. 3.1c, 10

  Product: Evaluatierapporten

  Opmerking: Er zijn 2 vormen van overleg; een algemeen overleg over de hoofdlijnen van het beleid en de voorgenomen regelgeving; deskundigenoverleg over specifieke of meer technische regelgeving en beleidsvragen.

  Waardering: B, 5

  10.11.2. Nitraat

  475

  Handeling: Het in onderling overleg opstellen en vastleggen van normen over het nitraatgehalte in bladgroente

  Periode: 1982–

  Product: Beschikkingen

  Bron: Beleidsinformatie, 1992 jaargang 4 nummer 11 p. 5

  De formele bevoegdheid ligt bij de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  Waardering: B, 5

  476

  Handeling: Het vastleggen van afspraken inzake de afstemming van taken tussen de RVV en de IGB (voorheen KvW)

  Periode: 1983–

  Product: Overeenkomst

  Bron: Interview

  Opmerking: IGB: Inspectie Gezondheidsbescherming van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. RVV Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. De Minister van Volksgezondheid heeft het laatste woord indien het gaat om voorschriften uit de Warenwet (interpretatiezaken) en is in staat om de RVV in deze te instrueren.

  Waardering: B, 5

  10.11.3. Residuen, contaminatie en additieven

  477

  Handeling: Het voorbereiden, medevaststellen en evalueren van het beleid inzake de gevolgen van residuen, contaminatie en additieven in voeding

  Periode: 1945–

  Product: Beleidsstukken

  Waardering: B, 1/2

  10.11.4. Codex Alimentarius

  479

  Handeling: Het zorgdragen voor het Codex Contact Point

  Periode: 1961–

  Opmerking: Alle informatie van de dertig comités van de Codex Alimentarius komt hier binnen.

  Waardfering: B, 5 voor eindrapportages

  V 10 jaar voor overige neerslag

  480

  Handeling: Het voorbereiden van en deelnemen aan Codex comités

  Periode: 1961–

  Opmerking: Standpuntvoorbereiding, interdepartementale afstemming, overleg met maatschappelijke groeperingen, beleidsuitvoering, opstellen Codex, het leveren van de voorzitter voor de CCFAC etc.

  Waardering: B+V

  B, 4 voor eindrapportages

  V 5 jaar voor overige neerslag

  481

  Handeling: Het voorbereiden van en deelnemen aan de Codex Alimentarius Commission (CAC)

  Periode: 1961–

  Bron: Interview

  Opmerking: De CAC is de hoogste besluitvormende organisatie binnen de Codex.

  Waardering: B+V

  B, 4 voor eindrapportages

  V 5 jaar voor overige neerslag

  482

  Handeling: Het opstellen van documenten voor de relevante Codex Commissies

  Periode: 1961–1961

  Bron: Interview

  Opmerking: Codex Committee on Fish and Fishery Products

  Waardering: B,5

  10.11.5. Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten

  483

  Handeling: Het samen met het bedrijfsleven opzetten en uitvoeren van het kwaliteitsprogramma agrarische producten

  Periode: 1989–

  Product: Convenant

  Bron: KAP Jaarverslag 1993, 1997

  Waardering: B+V

  B, 5 voor programma’s en eindrapportages

  V 10 jaar uitvoering en overige neerslag

  484

  Handeling: Het maken van afspraken met betrekking tot het verzamelen, beheren en interpreteren van de resultaten van de Nederlandse residubewaking

  Periode: 1993–

  Product: Convenant

  Bron: KAP Jaarverslag 1993, 1997

  Opmerking: De activiteiten worden uitgevoerd door het RIKILT. Het bedrijfsleven en de overheid hebben afspraken gemaakt met betrekking op de aanlevering van meetresultaten uit monitorprogramma’s, de centrale verwerking van deze overzichten, de wijze waarop deze gegevens gepubliceerd worden en de participatie van het agrarisch bedrijfsleven in overlegorganen die beleidsbepalend zijn ten aanzien van de veiligheid van het agrarisch product.

  Waardering: B, 5

  486

  Handeling: Het door middel van onderling overleg beleidsmatig aansturen van de organisatie van de KAP-database

  Periode: 1993–

  Bron: Interview

  Opmerking: Het RIKILT beheert de database. Andere partijen (inclusief de industrie) leveren de data.

  Waardering: B, 5

  10.11.6. Verbetering kwaliteitszorg levensmiddelen

  487

  Handeling: Het samen met het bedrijfsleven invoeren van integrale kwaliteitszorgsystemen voor agrarische producten

  Periode: 1989–

  Bron: Feiten en cijfers 1989 deel 24, nr. 4

  Opmerking: Een integraal kwaliteitszorgsysteem betekent, dat het project betrekking heeft op de hele productieketen, van agrarische ondernemer tot detaillist

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindrapportages en eindproducten

  V 2 jaar voor overige neerslag

  488

  Handeling: Het in samenwerking met het bedrijfsleven opzetten van projecten om (microbiële) kwaliteit van levensmiddelen te verbeteren

  Periode: 1989–

  Bron: Feiten en cijfers 1989 deel 24, nr. 4

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindrapportages, eindproducten

  V 2 jaar voor overige neerslag

  489

  Handeling: Het instellen van de Wetenschappelijke Commissie Productveiligheid van Voedingsmiddelen

  Periode: 1990–

  Product: Instellingsbesluit

  Bron: Beleidsinformatie 1990, nummer 19, p. 5

  Opmerking: Aanleiding was de behoefte aan een wetenschappelijke standpuntbepaling bij de aanpak van vraagstukken op het gebied van de voedingsveiligheid. De deelnemende instanties waren: Landbouwuniversiteit Wageningen, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven, de directie VKA en het RIKILT.

  Waardering: B, 4

  10.11.7. Milieukritische stoffen

  491

  Handeling: Het instellen en opheffen van commissies met betrekking tot milieukritische stoffen

  Periode: 1960–

  Grondslag: Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij 8 januari 1960, nr. K 16 Kabinet; Opgeheven bij Beschikking Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen art. 4; Beschikking Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen art. 1; Instellingsbesluit Commissie Landelijke Platform Kritische Stoffen, Besluit (nr. J94696) van 16 januari 1994 van de Minister van LNV

  Product: Instellingsbesluit; beschikkingen

  Opmerking: Bedoeld worden hier de Landbouwadviescommissie radioactieve stoffen 1960–1973; de Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen (LAC) 1973–1994 en het Landelijke Platform Commissie Kritische Stoffen 1994–.

  Waardering: B, 4

  497

  Handeling: Het benoemen van de leden en plaatsvervangende leden van de Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen (LAC)

  Periode: 1973–1994

  Grondslag: Beschikking Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen art. 3.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  499

  Handeling: Het coördineren van de samenwerking tussen VROM, V&W en LNV inzake residuen in vis en waters waarin vis groeit

  Periode: 1945–

  Bron: Interview directie Visserij

  Waardering: B+V

  B, 5 voor voorstellen, nota’s en rapporten

  V 5 jaar voor overige neerslag

  10.11.8. Crisisbeheersing

  501

  Handeling: Het treffen van maatregelen indien naar het oordeel van de Minister bodem, water of lucht zodanig met radioactieve stoffen is, of dreigt te worden besmet dat aanmerkelijk gevaar is te duchten voor de gezondheid van dieren of planten, dan wel voor de deugdelijkheid van voortbrengselen van de landbouw

  Periode: 1945–

  Grondslag: Kernenergiewet art. 40

  Product: Noodmaatregelen in verband met radioactiviteit (schildklieren, spinazie en schapenmelk) Stcrt. 1986, 86

  Noodmaatregelingen in verband met de radioactiviteit (melkwinning)

  Melksanctiebesluit (Stcrt. 1986, 85, ingetrokken Stct. 1986, 101)

  Opmerking: De Minister treft deze maatregelen met inachtneming van de dienaangaande bij AMvB gestelde regelen.

  tot deze maatregelen kunnen behoren;

  a. het beletten dat dieren, planten of voortbrengselen van de landbouw zonder toestemming van Onze genoemde Minister buiten of binnen daarbij ingestelde gevarenzones worden gebracht

  b. het onderwerpen van dieren aan veeartsenijkundig onderzoek, DNA wel van dieren, planten of voortbrengselen van de landbouw aan reiniging, ontsmetting, afzondering of overbrenging naar elders;

  c. het in beslag nemen en vernietigen van dieren, planten of voortbrengselen van de landbouw. De Minister geeft van de maatregelen onverwijld kennis aan de burgermeester van de betrokken gemeente.

  Waardering: B, 5

  502

  Handeling: Het voeren van interdepartementaal overleg over mogelijke consequenties voor de voedselveiligheid als gevolg van calamiteiten en crises waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1945–

  Product: Agenda’s; notulen etc.

  Bron: Berenschot p. 1 bijlage Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’

  Opmerking: Voorbeelden van calamiteiten zijn; dioxineverontreiniging in zuivelproducten en loodvergiftiging bij koeien. Voorbeelden van crises zijn; kernongeval Tsjernobyl. Voorbeeld van zo’n overleg is de Bestuurlijke Coördinatiegroep BCG (coördinatie door VROM).

  Waardering: B, 6

  Handeling aangepast

  503

  Handeling: Het in onderling overleg opstellen en uitvoeren van een (gecoördineerd) onderzoek naar de lange termijn effecten van straling op mens en milieu

  Periode: 1945–

  Product: Onderzoeksopdrachten, Onderzoeksresultaten etc.

  Bron: Evaluatieonderzoek ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl, p. 14.

  Opmerking: Onderling overleg vindt plaats met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en de Minister van Verkeer en Waterstaat

  Waardering: B, 6

  Handeling is aangepast

  504

  Handeling: Het instellen van informatiecentra naar aanleiding van crises en calamiteiten waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1945–

  Product: Instellingsbesluiten

  Bron: Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl p. 39

  Opmerking: Bijvoorbeeld n.a.v. kernongeval in Tsjernobyl.

  Waardering: B, 6

  505

  Handeling: Het geven van voorlichting naar aanleiding van crises en calamiteiten waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1945–

  Product: Voorlichtingsmateriaal

  Bron: Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl p. 41

  Opmerking: Bijvoorbeeld n.a.v. het kernongeval in Tsjernobyl of calamiteiten zoals dioxineverontreiniging in zuivelproducten.

  Waardering: B, 6

  508

  Handeling: Het stellen van regels inzake tegemoetkomingen en schadevergoedingen aan boeren als gevolg van maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van crises en calamiteiten waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1945–

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine artt. 3.5 en 6.2

  Product: Beschikking nr. J 4060 van de Minister van LNV, inzake het toekennen van een financiële tegemoetkoming aan houders van melkschapen ter zake van door hen ten gevolge van het ‘schapenmelkverbod’ geleden schade

  Bron: Beleidsinformatie 1986 p.51

  Opmerking: Schadevergoedingen werden uitgekeerd aan bijvoorbeeld melkveehouders en groentetelers als gevolg van het graasverbod en de omzetdaling in bladgroenten naar aanleiding van het kernongeval in Tsjernobyl.

  Een ander voorbeeld is de schade die geleden wordt door melkveehouders en houders van schapen en geiten naar aanleiding van de verhoogde concentraties van dioxine die zijn geconstateerd in melk.

  Waardering: B, 6

  509

  Handeling: Het aanwijzen van instellingen voor het laten uitbetalen van schadevergoedingen aan gedupeerde boeren als gevolg van maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van crises en calamiteiten waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1989–

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art. 6.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Bijvoorbeeld naar aanleiding van de verhoogde concentraties van dioxine die in melk waren geconstateerd.

  Waardering: B, 5

  510

  Handeling: Het stellen van regels inzake het door aangewezen instellingen zorgdragen voor het uitbetalen van schadevergoedingen aan gedupeerde boeren als gevolg van maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van crises en calamiteiten waarbij de voedselveiligheid in het geding was

  Periode: 1989–

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art. 6.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Bijvoorbeeld naar aanleiding van de verhoogde concentraties van dioxine die waren geconstateerd in melk. Voor zuivel, vee en vlees werd voor wat de betaling betreft gekozen voor een systeem waarbij een aangewezen instelling zich namens de Minister met de uitbetaling belastte, waarna een en ander met de Minister werd verrekend. Voor wat zuivel betreft was deze instelling ingevolge de warenwetregeling Dioxine in melk de Melkunie. Voor wat het vee en vlees betreft was tot 15 september 1989 het Voedselvoorzieningen -en verkoopbureau aangewezen.

  Waardering: B, 5

  511

  Handeling: Het verrekenen van tegemoetkomingen die door de uitbetalende instellingen zijn gedaan naar aanleiding van crises en calamiteiten waarbij de voedselveiligheid in het geding was

  Periode: 1989–1994

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art. 6.2

  Waardering: B+V

  B, 6 voor eindrapportages

  V 10 jaar voor overige neerslag

  512

  Handeling: Het beoordelen of een dier uit bedrijfstechnische noodzaak moet worden afgestoten en geslacht naar aanleiding van de verhoogde concentraties van dioxine die zijn geconstateerd in melk

  Periode: 1989–1994

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art 4.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Slechts dan kan een boer aanspraken maken op een tegemoetkoming in de geleden schade.

  Waardering: V 10 jaar

  513

  Handeling: Het aanwijzen van een taxateur die de gebruikswaarde onderscheidenlijk de slachtwaarde van een dier zal beoordelen naar aanleiding van de verhoogde concentraties van dioxine die zijn geconstateerd in melk

  Periode: 1989–1994

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art. 5.1

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur Directie Landbouw en Openluchtrecreatie.

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  514

  Handeling: Het aanwijzen van een taxateur voor hertaxatie

  Periode: 1989–1994

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art. 5.4

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Beide instellingen wijzen een taxateur aan.

  Waardering: V 10 jaar

  516

  Handeling: Het verlenen van tegemoetkomingen aan diegenen voor wie een verhandelingverbod van ruwvoer geldt ingevolge het Besluit VVR verbod handel in gras 1989 gestelde

  Periode: 1989–1994

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art. 7

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  517

  Handeling: Het toestaan dat geleden schade voor de afzet van ruwvoer op andere wijze wordt aangetoond dan is vastgelegd in art. 7 van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine, en dat de tegemoetkoming op andere wijze kan worden berekend

  Periode: 1989–1994

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art. 7.4

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur Directie Landbouw en Openluchtrecreatie.

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  518

  Handeling: Het geven van opdracht tot het verrichten van evaluerend onderzoek naar de gevolgen voor de landbouw n.a.v. crises en calamiteiten waarbij de voedselveiligheid in het geding was

  Periode: 1986–

  Product: Evaluatierapport Werkplan afwikkeling Tsjernobyl

  Bron: Beleidsinformatie 1986, 46

  Opmerking: Een voorbeeld van zo’n onderzoek is het Evaluatierapport Werkplan afwikkeling Tsjernobyl door het Landbouwschap. Het rapport geeft inzicht in de kosten, de informatievoorziening, de gehanteerde normen en de coördinatie tussen de betrokken overheidsinstellingen. Ook de indirect geleden schade zoals het praktisch wegvallen van de vraag naar verse bladgroente is meegenomen.

  Waardering: B, 6

  519

  Handeling: Het voeren van onderling overleg inzake het geven van een opdracht voor een evaluatieonderzoek naar het handelen van de overheid tijdens de Tjernobylcrisis

  Periode: 1986–

  Product: Agenda’s; notulen; etc.

  Bron: Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl p. 1

  Opmerking: Overleg vindt plaats met de Secretarissen-Generaal van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken (EZ), Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De formele bevoegdheid ligt bij de Staatssecretaris van landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

  Waardering: B, 6

  7.11.9. Consumenten

  520

  Handeling: Het stellen van regels inzake aanduidingen op het gebied van de voedselveiligheid, van levensmiddelen door middel van etiketten

  Periode: 1979–

  Grondslag: Geconserveerde-aardappelenbesluit art. 5

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  521

  Vervallen

  522

  Handeling: Het instellen van alsmede participeren in de Beheerscommissie Voedselconsumptiepeiling

  Periode: 1988–

  Grondslag: Beschikking Instelling Beheerscommissie Voedselconsumptiepeiling art. 1

  Product: O.a. Instellingsbesluit

  Opmerking: De commissie is ingesteld op 2 februari 1989 met terugwerkende kracht tot 1 december 1988. Beide Ministers financieren het beheer en zijn vertegenwoordigd in de commissie.

  Waardering: , 4/5

  526

  Handeling: Het organiseren van periodieke dialogen met maatschappelijke organisaties alsmede het in overleg met consumentenorganisaties bekijken op welk gebied vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties betrokken kunnen worden bij beleidsvoorbereidend overleg en bestuurlijke activiteiten op verschillende niveaus.

  Periode: 1992–

  Product: Verslagen

  Bron: Beleidsvoornemen: van meer naar beter, p. 24, 43

  Opmerking: Dit zijn: Consumentenorganisaties, de Nederlandse Vereniging van huisvrouwen, de centrale van plattelandsvrouwenorganisaties en de stichting Natuur en Milieu, het Consumentenplatform. LNV probeerde de kloof tussen producent en consument te dichten door het bevorderen van een maatschappelijke dialoog tussen producenten en consumenten en het vergroten van het vertrouwen van de consument in de agrarische productie.

  Waardering: B+V

  B,5 voor verslagen

  V 5 jaar voor overge neerslag zoals correspondentie

  Kwaliteit van het uitgangsmateriaal

  23. Handelingen

  23.1. Algemene handelingen

  529

  Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid inzake teeltmateriaal

  Periode: 1940–

  Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties. Bijvoorbeeld ‘Notitie systeem verkeer uitgangsmateriaal in de toekomst (1991)

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: De eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de Ministerraad. Onder deze handeling valt ook:

  – het voeren van overleg met andere betrokken actoren

  – het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Ministerraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming het voeren van overleg met en het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd

  – het aan externe adviescommissies verzoeken om advies

  – het informeren (voorlichten) van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen

  – het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument).

  Waardering: B, 1/2

  530

  Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving op het gebied van teeltmateriaal

  Periode: 1940–

  Bron: Begrotingen

  Product: Wet, houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder (Stb. 1920, 957); Kwekersbesluit (vb, 1942, 8); Keuringswet Tuinbouwzaden- en Plantgoed (Stb. 1952, 160); Zaaizaad- en plantgoedwet (Stb. 1966, 455)

  Opmerking: Bijvoorbeeld: Het aanpassen van de Zaaizaad- en plantgoedwet na herziening van UPOV-conventies. Voor (agro)biotechnologie geldt ook: de implementatie van EG-regelgeving door de voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen in de vorm van formele wetten, AMvB’s, Ministeriële regelingen en verordeningen.

  Waardering: B, 1/2

  531

  Handeling: Het instellen, instrueren en opheffen van organisaties, raden, commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake teeltmateriaal

  Periode: 1940–

  Product: Instellingsbesluiten

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Voorbeelden van zo’n commissie is: Commissie van Advies voor Kwekerseigendom (1940).

  Waardering: B, 4

  532

  Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen over de beleidsvorming inzake teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Product: Jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B, 3

  533

  Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen over het beleid inzake teeltmateriaal en het anderszins informeren van leden van, of commissies uit het parlement

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B, 2/3

  534

  Handeling: Het opstellen van beleidsinformatie over teeltmateriaal en t.b.v. de Memorie van Toelichting bij begrotingen

  Periode: 1977–

  Waardering: B, 2/3

  535

  Handeling: Het informeren van de Staten-Generaal betreffende het beleid voor teeltmateriaal

  Periode: 1977–

  Waardering: B, ?

  536

  Handeling: Het opstellen van het standpunt t.a.v. teeltmateriaal van het Ministerie van LNV uit te dragen op conferenties

  Periode: 1977–

  Waardering: B, 1/2

  537

  Handeling: Het organisatorisch voorbereiden van de deelname aan conferenties, werkgroepen etc. m.b.t. teeltmateriaal, alsmede het deelnemen aan deze bijeenkomsten

  Periode: 1977–

  Waardering: B+V

  B, 5 voor rapporten, verslagen etc.

  V 2 jaar voor overige neerslag

  538

  Handeling: Het informeren van de Nationale Ombudsman en parlementaire onderzoekscommissies naar aanleiding van klachten over de gevolgen of de uitvoering van het beleid inzake teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Zie ook PIVOT-rapport Behoorlijk behandeld over de Nationale Ombudsman. Parlementair onderzoek gebeurt meestal door de Commissies voor de Verzoekschriften.

  Waardering: B, 3

  539

  Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Product: Beschikkingen

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B, 3

  540

  Handeling: Het voeren van verweer in beroepschriftprocedures inzake teeltmateriaal en voor administratiefrechtelijke organen

  Periode: 1945–

  Product: Beschikkingen en verweerschriften

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Zie ook PIVOT-rapport Drie maal ’s Raads recht over de Raad van State.

  Waardering: V 10 jaar

  541

  Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen inzake het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties op het gebied van teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Product: Internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: De belangrijkste internationale organisatie op dit gebied is de UPOV, die het Nederlandse kwekersrecht in grote mate regelt.

  Waardering: B, 1/2

  542

  Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V 3 jaar

  Uitzonderingscriterium kan worden toegepast in tijden van crisis

  543

  Handeling: Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal op het terrein van teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindproducten

  V 5 jaar voor overige neerslag

  544

  Handeling: Het voorbereiden van interdepartementaal overleg ten aanzien van teeltmateriaal en het opstellen van verslagen van de geleverde inbreng

  Periode: 1945–

  Product: Brieven; notities; agenda’s; notulen; verslagen

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B+V

  B, 1 voor verslagen

  V 5 jaar voor overige neerslag

  545

  Handeling: Het formuleren van het onderzoeksbeleid op het gebied van teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B+V

  B, 1/5 voor voorstellen, nota’s, etc.

  V 5 jaar voor overige neerslag

  546

  Handeling: Het geven van bijdragen aan instellingen voor landbouwkundig onderzoek op het gebied van teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Voorbeelden van onderzoekcentra op het gebied van teeltmateriaal zijn; het Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie (CRZ); heet Instituut voor de veredeling van Tuinbouwgewassen Wageningen (IVT) en het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO).

  Waardering: B+V

  B, 5 voor voorstellen, nota’s, etc.

  V 5 jaar vor overge neerslag

  547

  Handeling: Het beoordelen van de onderzoeksprogramma’s en de onderzoeksresultaten van de proefstations inzake teeltmateriaal

  Periode: 1945–

  Grondslag: Begrotingen

  Product: Beoordelingsverslagen

  Waardering: B, 5

  23.2. Europese handelingen

  23.2.1. Algemene Europese handelingen

  548

  Handeling: Het voorbereiden van bijdragen aan expertgroepen van de Europese Commissie inzake teeltmateriaal en het opstellen van verslagen over de geleverde bijdrage

  Periode: 1958–

  Opmerking: In de Europese Gemeenschap is het zaaizaadhandelsverkeer van teeltmateriaal van vrijwel alle belangrijke landbouw- en groentegewassen geregeld.

  Waardering: B+V

  B, 1 voor eindrapportages en verslagen

  V 5 jaar voor overige neerslag

  549

  Handeling: Het opstellen van concept-informatiefiches over voorstellen, mededelingen en Groenboeken van de Europese Commissie op het gebied van teeltmateriaal

  Periode: 1958–

  Product: Concept-fiches

  Opmerking: De interdepartementale WBNC stelt de informatiefiches vast. (Zie ook Pivotonderzoek ‘Gedane Buitenlandse Zaken’.)

  Waardering: B,1

  550

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van Raadswerkgroepen met betrekking tot teeltmateriaal en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Brieven; notities; verslagen; notulen; etc.

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

  Waardering: B, 1

  551

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc groepen Raden/Attachés met betrekking tot teeltmateriaal en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Brieven; notities; verslagen; notulen; etc.

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

  Waardering: B, 1

  552

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van het Coreper met betrekking tot teeltmateriaal en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Brieven; notities; verslagen; notulen; etc.

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiger in het Coreper (de PV) worden vastgesteld in interdepartementaal overleg onder leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Waardering: B,1

  553

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc High Level groepen met betrekking tot teeltmateriaal en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Brieven; notities; verslagen; notulen; etc.

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

  Waardering: B, 1

  554

  Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake agendapunten van Raadsvergaderingen met betrekking tot teeltmateriaal en het opstellen van verslagen van Raadsvergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Nationale standpunten en onderhandelingsposities inzake agendapunten van Raadsvergaderingen komen tot stand in de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo).

  Waardering: B, 1

  555

  Handeling: Het participeren in comités waarbinnen de besluitvorming t.a.v. het intra-handelsverkeer van zaaizaad en plantgoed plaatsvindt alsmede het uitdragen van het Nederlandse standpunt

  Periode: 1966–

  Grondslag: Nota Zaadvak 1987, p. 37–38

  Product: Brieven; notities; verslagen; notulen; etc.

  Opmerking: Deze comités zijn: het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin-, en bosbouw (1966–): voert de gestelde richtlijnen uit; het Beheerscomité Zaaizaden (1971–): uitvoerder voor de gemeenschappelijke marktordening voor de sector zaaizaad; het Raadgevend Comité zaaizaden (1974–) een adviescollege bestaande uit de diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De commissies geven met name technisch advies aan de Raad van Europa en de EC’s.

  Waardering: B+V

  B, 1 voor voorstellen, nota’s, etc.

  V 50 jaar voor overige neerslag

  556

  Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake algemene en op langere termijn spelende zaken van EU-belang inzake teeltmateriaal

  Periode: 1993–

  Opmerking: Overleg hierover in de Coördinatiecommissie op Hoog Ambtelijk Niveau (CoCoHan) leidt tot algemene rapporten aan de betrokken Ministers.

  Waardering: B, 1

  557

  Handeling: Het aan de Europese Commissie rapporteren over de implementatie van Europese (of internationale) regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau op het gebied van teeltmateriaal

  Periode: 1958–

  Product: Rapporten

  Waardering: B, 3

  558

  Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten inzake door de Europese Commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot teeltmateriaal die besproken worden in een raadgevend comité, een beheerscomité of een reglementeringscomité, en het opstellen van verslagen van vergaderingen van deze comités

  Periode: 1958–

  Product: Verslagen

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. Wanneer meerdere departementen betrokken zijn leidt het eerstverantwoordelijke Ministerie het coördinatieoverleg

  Onder deze handeling valt ook het opstellen van instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiging in de comités.

  Waardering: B, 1

  559

  Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten over door de Europese Commissie voorgenomen besluiten, maatregelen en onderhandelingen met derde landen op het gebied van teeltmateriaal en (agro)biotechnologie, voorzover deze niet zijn vastgelegd in Raadsbesluiten en worden besproken in commissies en werkgroepen, en het opstellen van verslagen van vergaderingen van de commissies en werkgroepen

  Periode: 1958–

  Product: Verslagen; rapporten; etc.

  Waardering: B, 1

  560

  Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanpassing van de nationale wet- en regelgeving ten aanzien van teeltmateriaal

  Periode: 1958–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 30

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Indien de regels betrekking hebben op een bepaling die de handel raakt verleent de Minister van Landbouw deze in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken.

  Waardering: B, 5

  561

  Handeling: Het geven van aanwijzingen aan uitvoeringsorganen over de toepassing van internationale verdragen of verordeningen inzake teeltmateriaal

  Periode: 1958–

  Product: Circulaires

  Waardering: B, 5

  562

  Handeling: Het voordragen van personen voor benoeming in een raadgevend comité, beheerscomité of reglementeringscomité inzake teeltmateriaal

  Periode: 1958–

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De Raad benoemt de leden van de comités.

  Waardering: V 5–10 jaar

  563

  Handeling: Het voordragen aan de Europese Commissie van deskundigen voor benoeming als controleur op de naleving van de bepalingen van communautaire besluiten betreffende teeltmateriaal en (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Grondslag: EG-richtlijnen

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 3 jaar

  564

  Handeling: Het aanwijzen van regeringsvertegenwoordigers in commissies of werkgroepen van de Europese Unie inzake teeltmateriaal en (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar na beëindiging functie.

  Uitzonderingscriterium kan worden toegepast bij politiek interessante personen

  565

  Handeling: Het nemen van maatregelen voor de toepassing van EEG richtlijnen en de daarbijbehorende bijlagen op het gebied van teeltmateriaal

  Periode: 1958–

  Opmerking: De Commissie voor Europese Gemeenschappen wordt hiervan in kennis gesteld.

  Waardering: B, 5

  566

  Handeling: Het opstellen van een plan ter implementatie van een Raadsbesluit inzake teeltmateriaal

  Periode: 1993–

  Grondslag: Aanwijzing voor regelgeving (Stcrt. 1992, 230), nr. 334

  Product: Implementatieplan

  Opmerking: Het betreft hier plannen ter implementatie van richtlijnen en verordeningen die onderworpen zijn aan de samenwerkingsprocedure of de medebeslissingsprocedure (co-decisie) van Raad en Europees Parlement. Het implementatieplan moet binnen een maand nadat de Raad het gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld voorgelegd worden aan de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen.

  Waardering: B, 5

  23.2.2. Specifieke Europese handelingen

  567

  Handeling: Het vertegenwoordigen van Nederland in de Raad van het bestuur van het CBP

  Periode: 1994–

  Grondslag: Verordening (EG) inzake het communautair kwekersrecht art. 37

  Product: Brieven; nota’s; agenda’s; notulen; verslagen; etc.

  Waardering: B, 4

  568

  Handeling: Het bekleden van het voorzitterschap in de Raad van het bestuur van het communautair kwekersrecht

  Periode: 1994–

  Grondslag: Verordening (EG) inzake het communautair kwekersrecht art. 38

  Product: Brieven; nota’s; agenda’s; notulen; verslagen; etc.

  Waardering: B, 4

  569

  Handeling: Het aanstellen van een Nederlandse vertegenwoordiger voor aanvraagprocedures voor het communautair kwekersrecht

  Periode: 1994–

  Grondslag: Verordening (EG) nr. 1239/95 betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen art. 2.5

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat hierom procedures waarin LNV zelf aan deelneemt.

  Waardering: V 10 jaar

  570

  Handeling: Het aanwijzen van een centrale instantie die belast is verzoeken om rechtshulp van het Communautair Bureau voor Plantenrassen in ontvangst te nemen en door te zenden aan de bevoegde instanties

  Periode: 1995–

  Grondslag: Verordening (EG) nr. 1239/95 (–) betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen art. 92.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 4

  571

  Handeling: Het aanvragen van vergoedingen bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen voor deskundigen en tolken en voor de kosten van de aanvraagprocedure

  Periode: 1995–

  Grondslag: Verordening (EG) nr. 1239/95 betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen art. 92.6

  Product: Aanvragen

  Waardering: V 5 jaar

  572

  Handeling: Het regelen van nadere bijzonderheden in de nationale voorschriften betreffende de rechten, die op grond van de verordeningen (EG) (nr. 2100/94 en 1238/95) door de Lidstaat kunnen worden aangerekend

  Periode: 1995–

  Grondslag: Verordening (EG) nr. 1238/95 van de commissie van 31 mei 1995 houdende toepassingsbepalingen van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad, met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten art. 1.4

  Waardering: B, 5

  573

  Handeling: Het deelnemen aan werkgroepen die door de UPOV-Raad zijn ingesteld

  Periode: 1961–

  Product: Brieven; nota’s; agenda’s; notulen; verslagen; etc.

  Opmerking: Deze werkgroepen hebben onder meer tot taak het voorbereiden van door de raad vast te stellen aanbevelingen, om een uniforme toepassing van het Verdrag in de verschillende lidstaten te bevorderen. De aanbevelingen zijn primair gericht tot de instanties die kwekersrechten verlenen in de UPOV-landen.

  Waardering: B, 4

  574

  Handeling: Het vertegenwoordigen van Nederland in de Raadgevende Commissie (UPOV) en de Commissie voor administratieve en juridische aangelegenheden (UPOV)

  Periode: 1961–

  Product: Brieven; nota’s; agenda’s; notulen; verslagen; etc.

  Opmerking: Taken bestaan uit het bijwonen van de tweejaarlijkse vergadering in Genève en daarin het Nederlandse standpunt vertegenwoordigen.

  Waardering: B, 4

  576

  Handeling: Het verifiëren van de rekeningen van de Unie overeenkomstig de regelen bepaald in het administratief en financieel reglement

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 25

  Product: Financiële verslagen

  Opmerking: De UPOV-Raad bepaalt, met diens instemming, welke uniestaat deze taak gaat vervullen.

  Waardering: V 7 jaar

  577

  Handeling: Het leveren van financiële bijdragen aan UPOV

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 26.1,3

  Product: Financiële verslagen

  Waardering: V 7 jaar

  578

  Handeling: Het aangaan van onderlinge bijzondere regelingen met andere uniestaten voor de bescherming van kweekproducten

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 29

  Product: Samenwerkingsovereenkomsten; bilaterale erkenningen van onderzoeksresultaten

  Opmerking: Voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen in het UPOV verdrag

  Samenwerkingsovereenkomsten onder meer met Oostenrijn, Japan, Zuid-Afrika. Acties die hier uit voortvloeien zijn: het opstellen van de overeenkomsten. Ondertekening hiervan gebeurt door de directeur van JZ, namens de Raad voor het Kwekersrecht.

  Waardering: B, 1

  579

  Handeling: Het opstellen van aktes van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding ten aanzien van de UPOV

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 36

  Product: Aktes

  Opmerking: Er wordt de SG schriftelijk medegedeeld dat deze aktes van toepassing zijn op alle of een deel van de grondgebieden aangeduid in de verklaring of kennisgeving Iedere staat die een dergelijke verklaring heeft afgelegd of een dergelijke kennisgeving heeft gedaan, kan de SG mededelen dat deze akte ophoudt van toepassing te zijn op alle of op een deel van die grondgebieden.

  Het gaat hier om de SG van het Bureau van de UPOV.

  Waardering: B, 3

  580

  Handeling: Het bekleden van het voorzitterschap van de UPOV-Raad

  Periode: 1988–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 18

  Product: Brieven; nota’s; agenda’s; notulen; verslagen; etc.

  Opmerking: De Raad is een permanent orgaan van de UPOV. Nederland heeft in de periode 1988–1991 het voorzitterschap bekleed en gaat dit in de toekomst wellicht nog eens doen.

  Waardering: B, 4

  23.3. Kwekersvergoeding

  583

  Handeling: Het geven van voorschriften aan keuringsinstellingen op het gebied van het teeltmateriaal, omtrent de vorming van kwekersvergoedingenfondsen, het geldelijk beheer daarvan en het toezicht op dat beheer van Rijkswege, alsmede omtrent de bestemming van het geld van deze fondsen

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 41.2

  Product: Voorschriftten

  Waardering: B, 5

  584

  Handeling: Het geven van nadere aanwijzingen omtrent de administratie en het beheer van de door de keuringsinstellingen ingevorderde bedragen en de afrekening daarvan met de Raad voor het Kwekersrecht

  Periode: 1944–

  Product: Beschikkingen

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij ter uitvoering van art. 16 van het Kwekersbesluit 1941 (Jaarcijnzenbeschikking landbouwgewassen) art. 5; Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot heffingen ten behoeve van de Raad voor het kwekersrecht en het door deze te verrichten rassenonderzoek art. 4; Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen artt. 5, 13.3

  Waardering: B,5

  586

  Handeling: Het goedkeuren of vernietigen van tarieven die opgesteld zijn door keuringsinstellingen op het gebied van teeltmateriaal ten behoeve van het kwekersvergoedingenfonds alsmede het zelf vaststellen van tarieven

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 artt. 42.2, 44.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  587

  Handeling: Het vaststellen van vergoedingen uit het kwekersvergoedingenfonds

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 44.2

  Waardering: B, 5

  588

  Handeling: Het aanwijzen van organisaties die advies kunnen uitbrengen over de vaststellingen van vergoedingen voor kwekers

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 44.3

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat hier om de vaststelling in tarieven

  Waardering: B, 5

  590

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van het uitbetalen van beloningen uit kwekersvergoedingenfondsen

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 46

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De beloning is bestemd voor kwekers die zich voor de instandhouding of verbetering van een ras dat op de rassenlijst geplaatst is, doch niet in het Centraal Rassenregister ingeschreven ras op bijzondere wijze verdienstelijk maakt of anderszins belangrijk kwekersarbeid verricht.

  Waardering: B, 1

  591

  Handeling: Het aanwijzen van bankstellingen voor het storten van gelden van het kwekersvergoedingenfonds

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 6.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 7 jaar

  592

  Handeling: Het in bijzondere gevallen goedkeuren van afwijkingen bij de financiële afhandeling inzake het kwekersvergoedingenfonds

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 6.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B+V

  B, 5 voor algemeen beleid

  V 7 jaar voor individuele gevallen

  593

  Handeling: Het op voorstel van de Stichting Nederlandse keuringsdienst voor landbouwzaden en aardappelpootgoed, beslissen welk bedrag jaarlijks ten hoogste ten laste van een kwekersvergoedingenfonds kan worden gebracht voor dekking van de kosten van het beheer van het fonds

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 7.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  595

  Handeling: Het beslissen om in bijzondere omstandigheden van het tijdstip voor het jaarlijks uitkeren van de kwekersvergoeding later te stellen

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 10.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 7 jaar

  23.4. Algemene voorschriften teeltmateriaal

  598

  Handeling: Het voorbereiden tot het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van meststoffen, zaaizaden en veevoeder

  Periode: 1920–1967

  Grondslag: Wet tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder art. 1

  Product: Besluit tot uitvoering van art 1 der wet van 31 december 1920 tot bestrijding van bedrog in den handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder (Stb. 1921, 671); Wijzigingsbesluit (Stb. 1924, 250)

  Waardering: B, 1

  599

  Handeling: Het bij algemene maatregel van bestuur regelen van waarborgen ten aanzien van de kwaliteit van meststoffen, zaaizaden en veevoeder

  Periode: 1920–1967

  Grondslag: Wet tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder art. 1

  Product: AMvB’s

  Waardering: B, 1

  600

  Handeling: Het opstellen van uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van het Kwekersbesluit 1941

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 59.2

  Product: Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 2 October 1942, tot plaatsing van rassen op de rassenlijst voor landbouwgewassen (Stcrt. 1942, 192); Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 2 October 1942 met betrekking tot het in het verkeer brengen van niet op de rassenlijst geplaatste rassen van landbouwgewassen, in afwijking van het bepaalde in artikel 35.1 van het Kwekersbesluit 1941 (Stcrt. 1942, 192); Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 2 October 1942 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit; Kwekersbesluit 1941 (Stcrt. 1942, 192)

  Waardering: B, 5

  601

  Handeling: Het schorsen en wederom in werking brengen van bezettingsregelingen op het gebied van teeltmateriaal

  Periode: 1945–1967

  Grondslag: Besluit bezettingsmaatregelen 1944 art. 15; Besluit houdens de opheffing van de schorsing van diverse besluiten en beschikkingen, genomen gedurende den bezettingstijd en in betrekking staande tot het Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij art. 1.1-6 art. 3

  Product: Brieven; nota’s; agenda’s; notulen; verslagen; etc.

  Opmerking: Het gaat om de volgende besluiten: Heffingsbesluit origineele zaden (Stcrt. 1944, 149); Besluit Tuinbouwkeuringsdienst 1941 (Stcrt. 1941, 227); Aansluitingsbesluit Boomkwekerijgewassen 1944 (Stcrt. 1944, 145); Besluit keuring cyclamenzaad 1943 (Stcrt. 1943, 119); Besluit keuring cyclamenzaad 1944 (Stcrt. 1944, 158); Besluit tot wijziging van de Pootaardappelenwet 1932 (Stcrt. 1942, 175); Kweekersbesluit 1941 (v.b. 1942, 8)

  Waardering: B, 1/5

  602

  Handeling: Het verlenen van ontheffing van hetgeen bij of krachtens de wetgeving op het gebied van teeltmateriaal is geregeld

  Periode: 1952–

  Grondslag: Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 2.2; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 87.3

  Product: Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Siergewassen (Stb. 1986,15); Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Boomkwekerijgewassen (Stb. 1988, 303); Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Groente- en Bloemgewassen (Stb. 1989, 208); Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Landbouwgewassen (Stb. 1990, 595); Beschikking vrijstelling aansluiting NAK-B (Stcrt. 1967, 98);

  Beschikking vrijstelling aansluiting NAK Wageningen Opperdoezer Ronde (Stcrt. 1967, 98); Beschikking vrijstelling NAK Wageningen (Stcrt. 1967, 98); Beschikking vrijstelling aansluiting NAK-G (Stcrt. 1967, 98)

  Waardering: B, 5

  603

  Handeling: Het bij AMVB bepalen dat t.a.v. andere cultuurgewassen, rassen of groepen van rassen dan die in lid 3 genoemd, voor de toepassing van deze wet als landbouwgewas dan wel als tuinbouwgewas worden beschouwd

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 3.4

  Product: AMvB’s

  Opmerking: Het gaat om rassen van gewassen die buiten de opsomming van gewassen in art 3. van de Zaaizaad- en plantgoedwet vallen

  Waardering: B, 5

  23.5. De Raad voor het Kwekersrecht

  604

  Handeling: Het regelen van de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de Raad voor het Kwekersrecht

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 6.2; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 15.1

  Product: Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht (Stb. 1967, 223); Beschikking instructie Raad voor het Kwekersrecht (Stcrt. 1974, 24)

  Opmerking: Sinds 1967 wordt het reglement van de samenstelling van de Raad bij AMvB geregeld.

  Waardering: B, 4

  605

  Handeling: Het bij AMvB instellen van onderafdelingen van de Raad voor het Kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 5.2

  Product: AMvB’s

  Waardering: B, 4

  606

  Handeling: Het voorbereiden van de benoeming, ontslag en schorsing van de voorzitter, vice-voorzitters en de overige leden van de Raad voor het Kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet artt. 7.1, 10.1, 10.4

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 3 jaar

  607

  Handeling: Het verlenen van toestemming dat echtgenoten, of geregistreerde partners, bloed- en aanverwanten tot de derde graad ingesloten, tezamen zitting hebben in dezelfde afdeling van de Raad van het Kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 8.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  608

  Handeling: Het benoemen van secretaris en adjunct-secretarissen van de Raad voor het Kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 9.1

  Product: Benoemingen

  Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag

  609

  Handeling: Het vaststellen van regels voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten en vacatiegeld of jaarlijkse vaste vergoeding voor voorzitter en vice-voorzitters van de Raad voor het Kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 13

  Product: Regeling vaststelling van de vergoedingen voor leden van de Raad voor het Kwekersrecht (Stcrt. 1988, 228)

  Waardering: V 6 jaar

  611

  Handeling: Het vaststellen van tarieven voor de verrichtingen van de Raad voor het Kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 16.1; Wet van 26 juni 1996 tot goedkeuring van de op 19 maart 1991 te Genève tot stand gekomen herziening van het Internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten

  Product: Regeling Tarieven Raad voor het Kwekersrecht (Stcrt. 1967, 104)

  Opmerking: Het gaat om verrichtingen zoals inschrijvingen en aantekeningen in, en de afgifte van afschriften uit het Nederlands Rassenregister, alsmede voor het uitbrengen van adviezen met betrekking tot de afkomst van rassen als bedoeld in artikel 41.4. Dit art. houdt in dat de Raad op verzoek kan adviseren omtrent de vraag of een ras afgeleid is van een ander ras of dat een ander, bij het verzoek aan te wijzen ras, is afgeleid van het ras waarvoor het kwekersrecht is verleend. Zie ook hoofdstuk rechten en plichten van de houder van het kwekersrecht.

  Waardering: B , 5

  23.6. Het kwekersrecht

  23.6.1. Aanspraak op verlening van het kwekersrecht

  615

  Handeling: Het bij AMvB bepalen van het tijdstip voor het verlenen van kwekersrecht voor een nieuw ras

  Periode: 1967–1996

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 29

  Product: Kwekersrechtbesluit (Stb. 1967, 221); Kwekersrechtbesluit 1975 (Stb. 1975, 73); Kwekersbesluit 1990 (Stb. 1990, 262)

  Opmerking: Het tijdstip kan per gewas verschillend zijn.

  Waardering: B, 5

  616

  Handeling: Het bij AMvB stellen van eisen betreffende het onderzoek en het toezicht op de vermeerdering bij een aanvraag voor het kwekersrecht als het ras buiten Nederland is gewonnen

  Periode: 1967–1996

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 30.2

  Product: AmvB’s

  Waardering: B, 5

  618

  Handeling: Het bij AMvB geven van nadere voorschriften met betrekking tot aanvragen van het kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 39

  Product: Reglement Raad voor het Kwekersrecht/Nederlands Rassenregister, (Stb.967, 223)

  Opmerking: Het gaat hier om het tijdstip waarop de aanvragen tot verlening van kwekersrecht bij de Raad moeten worden ingediend en het horen van belanghebbenden.

  Waardering: B, 5

  23.6.2. Verlening van het kwekersrecht

  622

  Handeling: Het goedkeuren van het overdragen van het kwekersrecht van een in het Centraal Rassenregister ingeschreven ras dat op de rassenlijst is geplaatst, aan een andere kweker

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 47

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Deze goedkeuring wordt slechts verleend indien degene aan wie de overdracht van het kwekersrecht wordt beoogd, in verband met de leiding van en de inrichting van zijn bedrijf voldoende waarborgen biedt voor de instandhouding van het ras

  Waardering: V 5 jaar

  623

  Handeling: Het verlenen van kwekersrecht voor een ras dat buiten Nederland is gekweekt, ontdekt of ontwikkeld hetzij door een natuurlijk persoon die niet de Nederlandse nationaliteit beschikt, hetzij door een rechtspersoon zonder zetel in Nederland

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 30.3; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 30.3, zoals gewijzigd (Stb. 1996, 398) bij Wet tot goedkeuring van de herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten II.F

  Product: Verlening kwekersrecht buiten Nederland gewonnen rassen (Stcrt. 1970, 15; Stcrt. 1978, 33; Stcrt. 1981, 236); Verlening kwekersrecht buitenlandse rassen (Stcrt. 1975, 201; Stcrt.1978, 33; Stcrt. 1976, 21,24, 244; Stcrt. 1977, 30; Stcrt. 1979, 26,31; Stcrt. 1980, 12, 33, 112, 245; Stcrt. 1981, 93, 236; Stcrt. 1982, 165, 203; Stcrt. 1984, 203; Stcrt. 1985, 153; Stcrt. 1986, 106)

  Opmerking: De Minister kan aan de verlening voorschriften verbinden en hij kan aan de kweker ingevolge deze wet toekomende rechten in omvang beperken. In dit geval bestaat er gelijke aanspraak op verlening van kwekersrecht voor zover Nederland krachtens een internationale overeenkomst gehouden is om het kwekersrecht te verlenen.

  Waardering: V 10 jaar

  23.6.3. De inschrijving van rassen in het Nederlands Rassenregister

  624

  Handeling: Het bij of krachtens AmvB regelen van de inrichting van het Nederlands Rassenregister

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 2.1; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 4.2

  Product: Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht (Stb. 1967, 223)

  Opmerking: Vanaf 1967 gebeurt dit bij AMvB.

  Onder inrichting wort verstaan de wijze waarop de inschrijving van groepen van planten, waarvan is vastgesteld dat het rassen zijn, plaatsvindt.

  Waardering: B, 5

  626

  Handeling: Het aanwijzen van sierteeltgewassen waarvoor afwijkende voorschriften gelden ten aanzien van de inschrijvingstermijn in het Centraal rassenregister

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 15.4

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 3 jaar na vervaldatum

  627

  Handeling: Het aanwijzen van cultuurgewassen of groepen van cultuurgewassen die opgenomen worden in het Centraal rassenregister

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 2.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  628

  Handeling: Het bepalen van de wijze waarop aktes van afstand van het kwekersrecht in het Centraal rassenregister worden vermeld, alsmede de inschrijvingen, verlenging van inschrijvingen, wijzigingen en vervallenverklaringen van het kwekersrecht

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 artt. 17.2, 30

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  631

  Handeling: Het bij of krachtens AMVB geven van nadere voorschriften inzake de inschrijving in het Nederlands Rassenregister

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 21; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 27

  Product: Reglement voor het Kwekersrecht (Stb. 1967, 223)

  Opmerking: Het gaat om procedures ten aanzien van de inschrijving van rassen, het tijdstip waarop inschrijvingsverzoeken moeten worden ingediend, het horen van belanghebbenden, de verlenging van de inschrijving, de vervallenverklaring van inschrijvingen, de wijziging van de bijzondere benamingen, de nietigverklaringen, de overschrijvingen alsmede de berekening en het verhaal van de kosten van deze procedures.

  Waardering: B, 5

  632

  Handeling: Het aanwijzen van rassen van landbouwgewassen alsmede het bij AMVB aanwijzen van tuinbouwgewassen die voldoen aan de in de Zaaizaad- en plantgoedwet gestelde eisen, maar waarvoor geen kwekersrecht kan worden verleend

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 18.1b

  Product: Besluit registratie groenterassen (Stb. 1971, 402); Diverse Beschikkingen van de Minister van Landbouw t.a.v. individueel aangewezen rassen en landbouwgewassen (Stcrt. 1951, 254)

  Opmerking: Het gaat om rassen waarvan al teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, zodat het niet aan individuele belanghebbenden kan worden overgelaten te beslissen of met betrekking tot deze rassen de naamsbinding tot stand zal komen. Het gaat om eisen t.a.v. van onderscheid, homogeniteit en bestendigheid van het ras.

  Waardering: B, 5

  633

  Handeling: Het op aanvraag van de kweker bij AMvB aanwijzen van andere landbouwgewassen dan in art.18.1 bedoelde rassen waarvoor geen kwekersrecht kan worden verleend

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 18.2

  Product: Besluit houdende uitvoering art 18.2 van de Zaaizaad- en plantgoedwet (Stb. 1970,7; 1979, 759; 1988, 678)

  Opmerking: Met in lid 1 bedoelde rassen wordt bedoeld: rassen, waarvan al teeltmateriaal in het verkeer is gebracht, zodat het niet aan individuele belanghebbenden kan worden overgelaten te beslissen of met betrekking tot deze rassen de naamsbinding tot stand zal komen.

  Waardering: B, 5

  635

  Handeling: Het bepalen van de wijze waarop de Raad voor het Kwekersrecht een nog niet vastgestelde benaming bekendmaakt

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 20.1

  Product: Besluit bekendmaking benaming van nieuwe rassen (Stcrt. 1967, 98)

  Opmerking: Belanghebbenden kunnen gedurende twee maanden na de bekendmaking van de benaming bezwaar indienen.

  Waardering: V 10 jaar

  23.6.4. Rechten en verplichtingen van de houder van het kwekersrecht

  639

  Handeling: Het bepalen dat de houder van het kwekersrecht verplicht is tot betaling van een vast te stellen jaarcijns voor daartoe behorende rassen

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 16.1; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 38

  Product: Jaarcijnsbesluit Zaaizaad- en plantgoedwet (Stb. 1967, 222)

  Opmerking: Vanaf 1967 gebeurt dit door middel van een AMvB.

  Waardering: B, 5

  642

  Handeling: Het geven van nadere aanwijzingen omtrent de administratie en het beheer van de door de keuringsinstellingen ingevorderde bedragen en de afrekening daarvan met de Raad voor het Kwekersrecht

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij ter uitvoering van art. 16 van het Kwekersbesluit 1941 (Jaarcijnzenbeschikking landbouwgewassen) art. 5; Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot heffingen ten behoeve van de Raad voor het kwekersrecht en het door deze te verrichten rassenonderzoek art. 4; Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen artt. 5, 13.3

  Product: Aanwijzingen

  Waardering: B, 5

  643

  Handeling: Het in bijzondere gevallen verlenen van een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een jaarcijns

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij ter uitvoering van art. 16 van het Kwekersbesluit 1941 (Jaarcijnzenbeschikking landbouwgewassen) art. 6; Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot heffingen ten behoeve van de Raad voor het kwekersrecht en het door deze te verrichten rassenonderzoek art. 4

  Product: Ontheffingen

  Waardering: V 10 jaar

  645

  Handeling: Het in bijzondere omstandigheden het tijdstip voor het jaarlijks vaststellen van het jaarcijnstarief later te stellen

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 4.2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Secretaris-Generaal van de Landbouw

  Waardering: V 10 jaar

  650

  Handeling: Het goedkeuren en geven van aanwijzingen omtrent de omvang en voorwaarden van de aan te bieden licentie alsmede het geven van voorschriften van het openbaar aanbod tot licentieverlening die een houder van het Kwekersrecht moet doen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 45.1, zoals gewijzigd (Stb. 1996,398) bij Wet tot goedkeuring van de herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten art. II.Q

  Opmerking: Als de Minister van oordeel is dat zo’n bod noodzakelijk is voor de voorziening van de markt met teeltmateriaal van een ras.

  Waardering: B, 5

  651

  Handeling: Het uitnodigen van de houder van het kwekersrecht om binnen een maand een openbaar aanbod tot licentieverlening te doen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 45.1; Wet (Stb.1996, 398) tot goedkeuring van de herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten, art. II.Q

  Product: Schriftelijke uitnodiging met opgaaf van redenen

  Opmerking: Indien onze Minister van oordeel is dat het algemeen belang zulks vordert.

  Waardering: V 5 jaar

  653

  Handeling: Het geven van aanwijzingen aan de Raad voor het Kwekersrecht voor het aanbieden van licentieverklaring als houders van het kwekersrecht verzuimen dit te doen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 45.2

  Product: Beschikking instructie Raad voor het Kwekersrecht (Stcrt. 1974, 24); Beschikking tarieven Raad voor het Kwekersrecht (Stcrt. 1981, 26)

  Waardering: B, 5

  654

  Handeling: Het bij AMvB geven van nadere voorschriften met betrekking tot de rechten en de verplichtingen van de houder van een kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 47

  Product: Reglement Raad voor het Kwekersrecht/Nederlands Rassenregister (Stb. 1967, 223)

  Opmerking: Het gaat hier onder andere om het tijdstip waarop de verzoeken ten aanzien van deze rechten en plichten bij de Raad moeten worden ingediend en het horen van belanghebbenden.

  Waardering: B, 5

  655

  Handeling: Het bepalen dat vergoedingen toegekend kunnen worden aan deskundigen op het gebied van het kwekersrecht die bij het Rijk een bezoldigd ambt bekleden

  Periode: 1967–

  Grondslag: Beschikking vergoeding deskundigen en getuigen Raad voor het Kwekersrecht (1967) art. 2.2; Beschikking vergoeding deskundigen en getuigen Raad voor het Kwekersrecht (1978) art. 1.2; Regeling Vacatiegeld Raad voor het Kwekersrecht art. 1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  656

  Handeling: Het bij AmvB bepalen dat voor één of meer gewassen of rassen de kweker het uitsluitend recht heeft op handelingen t.a.v. producten die rechtstreeks zijn vervaardigd met gebruikmaking van geoogst materiaal van het ras waarvoor geen toestemming is verleend

  Periode: 1996–

  Grondslag: Wet (Stb. 1996, 398) tot goedkeuring van de herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten art. II.M; Zaaizaad- en plantgoedwet artt. 40.5 en 41.a zoals gewijzigd (Stb. 1996, 398)

  Product: Besluit van 20 maart 1998, houdende uitvoering van artikel 41a van de Zaaizaad- en plantgoedwet (Besluit gebruik eigen zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (Stb. 1998, 234))

  Opmerking: Tenzij de houder van het kwekersrecht redelijkerwijs zijn recht met betrekking tot het geoogst materiaal had kunnen uitoefenen. Aan deze maatregel van bestuur kunnen beperkingen of voorwaarden worden gesteld welke onder meer betrekking kunnen hebben op de maximale hoeveelheid te vermeerderen geoogst materiaal en aan de houder van een kwekersrecht toekomende vergoedingen.

  Waardering: B, 5

  658

  Handeling: Het bepalen dat de houder van het kwekersrecht geen vergoeding kan vorderen op een teler die als een kleine landbouwer dient te worden beschouwd.

  Periode: 1998–

  Grondslag: Besluit van 20 maart 1998, houdende uitvoering van artikel 41a van de Zaaizaad- en plantgoedwet (Besluit gebruik eigen zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen) art. 3.3

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Kleine landbouwers zoals bedoeld in artikel 14, van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG L 227) zijn landbouwers die niet verbouwen op een oppervlakte die groter is dan de oppervlakte die nodig zou zijn om 92 ton graan te produceren. Treedt in werking als de artikelen II, III en IV van de Uitvoeringswet UPOV 1991 in werking treedt (1998).

  Waardering: B, 5

  23.6.5. Duur van het kwekersrecht en de opeising

  659

  Handeling: Het vaststellen van voorschriften ten aanzien van het onteigenen van het kwekersrecht

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 20.2

  Product: Voorschriften

  Opmerking: Indien het belang van de bodemcultuur in Nederland dit vereist.

  Waardering: B, 5

  661

  Handeling: Het bij AmvB bepalen van de inschrijvingsduur voor de verschillende rassen van het Kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 51, zoals gewijzigd (Stb. 1991, 233)

  Product: Kwekersrechtbesluit 1967 (Stb. 221); Kwekersrechtbesluit 1975 (Stb. 73); Kwekersbesluit 1990, (Stb. 262)

  Opmerking: De duur bedraagt vanaf 28 mei 1991 ten minst twintig jaar vanaf de dagtekening van het kwekersrecht.

  Waardering: B, 5

  662

  Handeling: Het indienen van een verzoekschrift bij de Raad van het Kwekersrecht tot vernietiging van het Kwekersrecht indien het ras niet nieuw was of niet voldeed aan de gestelde eisen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 54.2, zoals gewijzigd (Stb. 1996, 398) bij Wet tot goedkeuring van de op 19 maart 1991 te Genève tot stand gekomen herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten art. II.T

  Product: Verzoekschriften

  Opmerking: De nietigverklaring kan te allen tijde door iedere belanghebbende en door of namens de Minister gevraagd worden.

  Waardering: V 10 jaar

  664

  Handeling: Het bij AMVB geven van nadere voorschriften met betrekking tot het Kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 57

  Product: Reglement Raad voor het Kwekersrecht/Nederlands Rassenregister, Stb. 967, 223

  Opmerking: Het gaat om verzoeken aan de Kwekersraad ten aanzien van de duur van het kwekersrecht en de opeising daarvan, de bepaling van het tijdstip waarop de verzoeken geacht worden bij de Raad te zijn ingediend en het horen van belanghebbenden.

  Waardering: B, 5

  23.6.6. Bezwaar en beroep

  665

  Handeling: Het instellen van een Raad van Beroep voor het kwekersrecht

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 23.1; Instellingsbesluit Raad van Beroep voor het Kwekersrecht; Reglement Raad van Beroep van de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), zoals goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 16 juni 1994 art. 2.1

  Product: Instellingsbesluit

  Opmerking: Bij deze Raad kan hoger beroep ingediend worden tegen de eindbeslissingen van de Raad voor het Kwekersrecht.

  Waardering: B, 4

  666

  Handeling: Het benoemen van de voorzitter, leden en secretaris van de Raad van Beroep

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 23.2; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 88.2f; Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.1.2j; Reglement Raad van Beroep van `de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), zoals goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij’ d.d. 16 juni 1994 art. 2.7

  Product: Benoemingen

  Opmerking: Tot 1967: tevens het regelen van de samenstelling en de werkwijze.

  Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag

  667

  Handeling: Het geven van voorschriften betreffende de procedure voor de Raad van Beroep voor het kwekersrecht, de berekening en het verhaal van de kosten van procedures

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 23.3

  Product: Voorschriften

  Waardering: B, 5

  668

  Handeling: Het geven van voorschriften inzake het beroep op beslissingen van keuringsinstellingen en de berekening en het verhaal van de beroepskosten

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 50.1

  Product: Voorschriften

  Waardering: B, 5

  669

  Handeling: Het benoemen en ontslaan van niet tot de rechterlijke macht behorende personen (raden) en hun plaatsvervangers (plaatsvervangende raad) als deskundige leden.

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 25.2,5; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 61

  Product: Benoemingen, beschikkingen

  Opmerking: Tot 1969 gebeurde dit door de Kroon.

  Waardering: V 5 jaar

  670

  Handeling: Het stellen van regels voor vergoedingen van reis- en verblijfskosten en verdere vergoedingen voor deskundigen op kwekersgebied

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 25.3

  Product: Regelingen

  Opmerking: Het gaat om deskundigen die niet tot de rechtelijke macht behoren.

  Waardering: V 10 jaar

  671

  Handeling: Het beslissen of er wijzigingen in de rassenlijst zullen worden aangebracht n.a.v. een beroep tegen de beslissing van een Commissie voor de samenstelling van rassenlijsten

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 78.2, zoals gewijzigd in de Algemene wet bestuursrecht (Stb.1995, 250)

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar na finale uitspraak van het hoogste gerechtshof

  672

  Handeling: Het bij AMvB geven van nadere voorschriften voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten en verdere vergoeding van de raden en de plaatsvervangende raden voor het kwekersrecht alsmede ten aanzien van het verhoor van getuigen en deskundigen inzake het kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht art. 14.3; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 68.2

  Product: Beschikking vergoeding deskundigen en getuigen (Stcrt. 1967, 125);

  Beschikking vergoeding deskundigen en getuigen (Stcrt. 1978, 55);

  Regeling Vacatiegeld Raad voor het Kwekersrecht (Stcrt. 1979, 197)

  Waardering: V 10 jaar

  673

  Handeling: Het bij AMvB geven van nadere voorschriften met betrekking tot beslissingen van de Raad voor het Kwekersrecht, het beroep en het beroep in cassatie

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 68.1

  Product: Reglement voor de Kamer van het Kwekersrecht (Stb. 1967, 227)

  Waardering: B, 5

  674

  Handeling: Het voorbereiden tot het verlenen van een vergunning dat indien een zwagerschap ontstaat na

  de benoeming tot (plaatsvervangend) lid van het gerechtshof te ’s-Gravenhage, ambtenaar van het openbaar Ministerie of griffier bij dit gerechtshof, zodat diegene die haar veroorzaakte, zijn ambt zal kunnen behouden

  Periode: 1967–1993

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 62.3

  Product: Beschikkingen; vergunningen

  Opmerking: Echtgenoten, bloedverwanten of aanverwanten tot de derde graad kunnen niet tezamen (plaatsvervangende) leden zijn van het gerechtshof in Den Haag, ambtenaar van het openbaar Ministerie of griffier bij dit gerechtshof.

  Waardering: V 5 jaar

  23.7. Rassenlijsten

  676

  Handeling: Het voorbereiden van de aanwijzing van cultuurgewassen of groepen daarvan die in een rassenlijst worden opgenomen, waarvan de teelt in Nederland van belang wordt geacht

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 31; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 73

  Product: Beschikking van de Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 2 October 1942, tot instelling van een rassenlijst voor landbouwgewassen (Stcrt. 1942, 192); Besluiten Aanbevelende Rassenlijst Groentegewassen (Stb. 1967, 269); Besluit aanbevelende rassenlijst Fruitgewassen (Stb. 1967, 268); Besluit Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen (Stb. 1967, 269); Besluit Aanbevelende Rassenlijst Siergewassen (Stb. 1984, 444); Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bloembollen (Stb.1967, 406); Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bosbouwgewassen (Stb. 1971, 72)

  Waardering: B, 5

  677

  Handeling: Het voorbereiden van het instellen en opheffen van de diverse commissies voor de toelating van landbouwgewassen/rassen

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 33.1; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 73; Besluit instelling Commissie toelating groenterassen art.1.1; Regeling Commissie toelating Groenterassen art. 1; Besluiten aanbevelende rassenlijsten art. 2

  Product: Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 14 september 1942, tot instelling van een Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwgewassen (Stcrt. 1942,178)

  Opmerking: De instelling en/of commissie heeft onder andere tot taak het plaatsen van rassen op, rubriceren, alsmede het afvoeren ervan van rassenlijsten.

  Waardering: B, 4

  678

  Handeling: Het geven van nadere voorschriften met betrekking tot rassenlijsten

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 33.1; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 79

  Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassingen van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht art. IX.F

  Product: Beschikking inrichting Rassenlijst Siergewassen (Stcrt. 1984, 229);

  Beschikking inrichting Rassenlijst Landbouwgewassen (Stcrt. 1967, 98);

  Beschikking inrichting Rassenlijst Groentegewassen (Stcrt. 1967, 98);

  Beschikking inrichting Rassenlijst Fruitgewassen (Stcrt. 1967, 98);

  Beschikking Inrichting Rassenlijst Bosbouwgewassen (Stcrt. 1977, 186)

  Opmerking: Het gaat om voorschriften over de inrichting, samenstelling, rubricering en

  de publicatie van een rassenlijst, alsmede betreffende de indiening van

  verzoeken voor plaatsing op de rassenlijst, het onderzoek en de openbaarmaking van de uitkomsten van het onderzoek en het afvoeren van rassen op deze lijst.

  Waardering: B, 5

  679

  Handeling: Het in bijzondere gevallen plaatsen van een ras op een rassenlijst zonder dat er aan de voorgeschreven voorwaarden is voldaan

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 34

  Product: Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 2 October 1942, tot plaatsing van rassen op de rassenlijst voor andbouwgewassen (gedeeltelijk) (Stcrt. 1942, 192)

  Opmerking: Het gaat om de voorwaarden zoals beschreven in art 31 en 32 van dit besluit.

  Waardering: B, 5

  680

  Handeling: Het stellen van algemene voorwaarden ten aan zien van voortkwekingsmateriaal van een niet op de rassenlijst geplaatst ras.

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot het in het verkeer brengen van niet op de rassenlijst geplaatste rassen van landbouwgewassen in afwijking van het bepaalde in art. 35.1 van het Kwekersbesluit 1941 art.3.1a,b, 4.1

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om voortkwekingsmateriaal hetwelk onder de aanduiding N,O of Gr voorkomt op de bijlage tot die lijst.

  Waardering: V 10 jaar

  681

  Handeling: Het vernietigen van de algemene voorwaarden die opgesteld zijn door de Rijkscommissie voor de samenstelling van rassenlijsten voor landbouwgewassen ten aan zien van voortkwekingsmateriaal van een niet op de rassenlijst geplaatst ras

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot het in het verkeer brengen van niet op de rassenlijst geplaatste rassen van landbouwgewassen in afwijking van het bepaalde in art. 35.1 van het Kwekersbesluit 1941 art. 3.1b

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om voortkwekersmateriaal hetwelk onder de aanduiding N, O of Gr voorkomt op de bijlage tot die lijst

  Waardering: V 10 jaar

  682

  Handeling: Het onder voorwaarden goedkeuren van bedingen van kwekers dat de nabouw van voortkwekingsmateriaal aan de kweker of aan door hem aan te wijzen personen zal worden afgeleverd

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 36.2-3

  Product: Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 2 October 1942, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 36.3 van het Kwekersbesluit 1941 (Stcrt. 1942, 192)

  Opmerking: Het gaat hier om voortkwekingsmateriaal van een ras van een cultuurgewas waarvoor een rassenlijst is ingesteld. Onder nabouw wordt verstaan de volgende generaties van het ras, geteeld uit het oorspronkelijke materiaal.

  Waardering: V 5 jaar

  685

  Handeling: Het benoemen van de leden, plaatsvervangende leden, adviserende leden en voorzitter van commissies voor de toelating van landbouwgewassen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Besluit aanbevelende Rassenlijst Groentegewassen art. 2.1-2; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen art. 2.1-2; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen art. 2.1-2; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Siergewassen art. 2.1-2; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bloembollen art. 2.1-2 (tot 1984); Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bloembollen, art. 2.1-2; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Siergewassen art 2.1-2; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bosbouwgewassen art. 2.1-2; Besluit instelling Commissie toelating groenterassen art.1.2; Wijziging Besluit instelling Commissie toelating groenterassen art. I.1.2

  Product: Benoemingen

  Waardering: V 2 jaar na ontslag

  686

  Handeling: Het stellen van nadere regels voor de commissies voor de toelating van landbouwgewassen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Besluit aanbevelende Rassenlijst Groentegewassen art. 2.3; Besluit Aanbevelende rassenlijst Fruitgewassen art. 2.3; Besluit Aanbevelende rassenlijst Landbouwgewassen art. 2.3; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Siergewassen art. 2.3; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bloembollen art. 2.3; Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bosbouwgewassen art. 2.3

  Product: Regelingen

  Waardering: B, 4/5

  689

  Handeling: Het besluiten tot plaatsing van groenterassen en groepen van planten van groentegewassen op rassenlijsten

  Periode: 1971–

  Grondslag: Regeling Commissie toelating Groenterassen, Stcrt. 1971, 114, gew. Stcrt. 1988, 174, art. 2; Besluit instelling Commissie toelating groenterassen art. 2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het toelaten gebeurt op advies van Commissie Toelating Groenterassen. Deze adviezen staan in relatie tot de uitvoering van de EG-richtlijn van 29 september 1970, betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Pb.L.225) namelijk dat elk lidstaat één of meer lijsten opstelt van de rassen die officieel op zijn grondgebied tot de keuring zijn toegelaten en in de handel mogen worden gebracht.

  Waardering: B, 5

  23.8. Het verkeer met teeltmateriaal

  690

  Handeling: Het verlenen van ontheffing alsmede het stellen van voorwaarden ten aanzien van het in het verkeer brengen van voortkwekingsmateriaal van een ras van een cultuurgewas

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 35.2

  Product: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 2 October 1942 met betrekking tot het in het verkeer brengen van niet op de rassenlijst geplaatste rassen van landbouwgewassen, in afwijking van het bepaalde in artikel 35.1 van het Kwekersbesluit 1941 (Stcrt. 1942, 192); Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 231 Mei 1944 met betrekking tot het in het verkeer brengen van niet op de rassenlijst geplaatste rassen van landbouwgewassen, in afwijking van het bepaalde in artikel 35.1 van het Kwekersbesluit 1941 (Stcrt. 1944, 142)

  Opmerking: Het gaat om rassen die niet geplaatst zijn op een rassenlijst.

  Waardering: B, 5

  691

  Handeling: Het bepalen dat voortkwekingsmateriaal van een ras van een cultuurgewas, waarvoor een rassenlijst is ingesteld, slechts als voortkwekingsmateriaal in het verkeer gebracht of gebruikt mag worden

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 37.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  692

  Handeling: Het vaststellen van nadere voorschriften voor het in het verkeer brengen of het gebruiken van voortkwekingsmateriaal van een ras van een cultuurgewas, waarvoor een rassenlijst is ingesteld

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 37.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  696

  Handeling: Het bepalen dat handelszaad van groenvoedergewassen niet in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd mogen worden

  Periode: 1967–

  Grondslag: Besluit Categorieën Teeltmateriaal art. 2.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  697

  Handeling: Het bepalen dat andere dan de in het eerste lid van dit besluit genoemde categorieën teeltmateriaal in het verkeer gebracht, verder verhandeld of uitgevoerd mogen worden

  Periode: 1967–

  Grondslag: Besluit Categorieën Teeltmateriaal, art. 2.3

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat hier om andere producten dan die, die zijn vermeld in art. 2.1 (prebasiszaad, basiszaad onderscheidenlijk basispootgoed, gecertificeerd zaad, onderscheidenlijk gecertificeerd pootgoed).

  Waardering: V 10 jaar

  698

  Handeling: Het bij AMVB bepalen dat teeltmateriaal mag worden verhandeld van niet-ingeschreven rassen van landbouwgewassen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 81.2

  Product: Besluit verkeer niet-ingeschreven rassen (Stb. 1967, 225)

  Waardering: B, 5

  699

  Handeling: Het bij AMVB bepalen dat ten aanzien van tuinbouwgewassen en landbouwgewassen uitsluitend teeltmateriaal van rassen of andere groepen van planten welke op de rassenlijst zijn geplaatst, in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd mogen worden

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, artt. 81.3, 83.1

  Product: Besluiten bindende rassenlijst landbouwgewassen (Stb.1967, 220; Stb. 1971, 758); Besluit registratie groenterassen (Stb. 1971, 402)

  Waardering: B, 5

  701

  Handeling: Het bepalen dat teeltmateriaal van door hem aan te wijzen groepen van planten, welke niet zijn ingeschreven, in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd mag worden

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 82

  Product: Algemene beschikking verkeer niet-ingeschreven rassen; (landbouwgewassen) 1979 (Stcrt. 82, Stcrt. 1984, 127); Beschikking toelating groenterassen (Stcrt. 1971, 125); Beschikking toelating Groenterassen 1973, (Stcrt. 93); Beschikking uitvoer ongeregi⁠streerd teeltmateriaal (Stcrt. 1970, 81; Stcrt. 1971, 80); Beschikking verkeer in teeltmateriaal van ongeregi⁠streerde rassen (Stcrt. 1972,14); Toepassing artikel 82 van de ZPW; (Stcrt. 1979, 226; Stcrt. 1980, 4, 62, 136; Stcrt.1981, 113, 132; Stcrt.1982 50, 103, 115, 2x, 206; Stcrt. 1983, 125; Stcrt.1984, 14, 17, 73, 162; Stcrt. 1985, 107, Stcrt. 1988, 160); Beschikking verkeer teeltmateriaal niet-ingeschreven rassen (Stcrt. 1967, 152, Stcrt. 1979,193); Regeling verkeer niet ingeschreven rassen 1991 (Stcrt. 51); Beschikkingen van de Minister van LNV t.a.v. individueel aangewezen gewassen (Stcrt. 1971, 254, Stcrt.1984, 14); Besluit aanbevelende rassenlijst siergewassen (Stcrt. 1979, 193); Regeling verkeer rassen met communautair kwekersrecht (Stcrt. 1998, 150)

  Opmerking: Art. 81.1: Van landbouwgewassen mag uitsluitend teeltmateriaal van daartoe behorende ingeschreven rassen in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd worden.

  Waardering: B, 5

  702

  Handeling: Het geven van nadere voorschriften voor het in het verkeer brengen en verder verhandelen van rassen en andere groepen van planten, welke in de rubriek: uitsluitend voor uitvoer bestemd’ zijn geplaatst

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 83.2

  Product: Besluit Toepassing art. 83.2 ZPW (Stcrt. 1984, 47)

  Waardering: B, 5

  703

  Handeling: Het bij of krachtens AMvB bepalen welke categorieën teeltmateriaal van rassen behorende tot een krachtens art. 87 aangewezen landbouwgewas, in verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd mogen worden

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 84.1

  Product: Besluit Categorieën Teeltmateriaal, gedeeltelijk (Stb. 1967, 224)

  Opmerking: Het gaat om categorieën teeltmateriaal van handelaren die zijn aangesloten bij een voor het cultuurgewas aangewezen keuringsinstelling.

  Bij of krachtens deze maatregel kan tevens worden bepaald dat bepaalde categorieën van teeltmateriaal uitsluitend mogen worden voortgebracht en in het verkeer gebracht door de houder van het kwekersrecht van het betreffende ras, of indien voor het ras geen kwekersrecht bestaat, door de voor het ras aangewezen instandhouders.

  Waardering: B, 5

  704

  Handeling: Het bij AMvB bepalen dat t.a.v. van gewassen, categorieën van teeltmateriaal van die rassen uitsluitend mogen worden voortgebracht en in het verkeer worden gebracht door de houder van het kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 84.2

  Product: Besluit Categorieën Teeltmateriaal, gedeeltelijk (Stb. 1967, 224); Verordening Landbouwzaaizaden 1989, PBO-blad 1990, no. 7

  Opmerking: Indien voor het ras geen kwekersrecht bestaat dan komt de voor het ras aangewezen instandhouders hiervoor in aanmerking.

  Waardering: B, 5

  706

  Handeling: Het bij of krachtens AMvB bepalen dat het bedrijfsmatig voortbrengen, bewaren en bewerken, in het verkeer brengen, verder verhandelen, invoeren, uitvoeren en ten uitvoer aanbieden van teeltmateriaal dan wel het bedrijfsmatig doen verrichten van deze handelingen uitsluitend is toegestaan aan hem, die is aangesloten bij een in de AMvB voor dat cultuurgewas aangewezen keuringsinstelling

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 87.1

  Product: AmvB’s

  Opmerking: Zie ook handelingen bij keuringsinstellingen

  Waardering: B, 5

  707

  Handeling: Het aanwijzen van buiten Nederland voortgebracht, teeltmateriaal dat niet in het verkeer gebracht, verhandeld of uitgevoerd mag worden

  Periode: 1979–

  Grondslag: Algemene beschikking verkeer niet-ingeschreven rassen (landbouwgewassen) 1979 art. 3

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om rassen die niet ingeschreven zijn in het Nederlands Rassenregister of zijn vermeld in de ‘Gemeenschappelijke Rassenlijst Voor Landbouwgewassen’ van de EG, maar die wel tot het verkeer zijn toegelaten in andere landen.

  Waardering: V 10 jaar

  708

  Handeling: Het aanwijzen van niet ingeschreven Nederlandse rassen teeltmateriaal die in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd mogen worden

  Periode: 1979–

  Grondslag: Algemene beschikking verkeer niet-ingeschreven rassen (landbouwgewassen) 1979 art. 4; Wijziging Algemene beschikking verkeer niet-ingeschreven rassen (landbouwgewassen) 1979 art. I.4; Regeling verkeer niet-ingeschreven rassen (landbouwgewassen) 1979 en verkeer soortecht teeltmateriaal art. 4

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om rassen die niet ingeschreven zijn in het Nederlands rassenregister of zijn vermeld in de ‘Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Landbouwgewassen’ van de EG. Aanwijzing van een ras vindt niet plaats indien de Minister van oordeel is dat het zich voldoende onderscheidt van een in het Nederlandse Rassenregister ingeschreven ras dan wel voor keuringsdoeleinden voldoende homogeen is.

  Waardering: V 10 jaar

  709

  Handeling: Het aanwijzen van rassen waarvan in Nederland voortgebracht teeltmateriaal onder een vermelde benaming en met het vermelde tijdstip verhandeld en uitgevoerd mag worden

  Periode: 1979–

  Grondslag: Algemene beschikking verkeer niet-ingeschreven rassen (landbouwgewassen) 1979 art. 5; Regeling verkeer niet-ingeschreven rassen (landbouwgewassen) 1979 en verkeer soortecht teeltmateriaal art. 5

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het gaat om rassen die niet ingeschreven zijn in het Nederlands rassenregister of zijn vermeld in de ‘Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Landbouwgewassen’ van de EG, maar wel tot het verkeer zijn toegelaten in andere landen. Het ras moet zich voldoende onderscheiden van een in het Nederlandse Rassenregister ingeschreven ras en moet voldoende homogeen zijn.

  Waardering: V 10 jaar

  710

  Handeling: Het beslissen dat voortbrengen van teeltmateriaal van grassen van rassen die niet zijn ingeschreven in het Nederlands rassenregister onder de vermelde benaming niet is toegestaan

  Periode: 1988–

  Grondslag: Regeling verkeer niet-ingeschreven rassen (landbouwgewassen) 1979 zoals gewijzigd (Stcrt. 1988, 160); Verkeer soortecht teeltmateriaal art 8a. 1–2

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Het beslissen gebeurt binnen drie maanden nadat de commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor landbouwgewassen is gehoord.

  Waardering: V 5 jaar

  711

  Handeling: Het besluiten dat teeltmateriaal van een ras dat niet in het Nederlandse Rassenregister is ingeschreven en dat tot het verkeer is toegelaten in een land dat geen deel uitmaakt van de EG, in Nederland in het verkeer gebracht mag worden met het oog op de uitvoer buiten het grondgebied van de EG op voorwaarde dat het ras voor keuringsdoeleinden voldoende homogeen is

  Periode: 1991–

  Grondslag: Regeling verkeer niet-ingeschreven rassen 1991 (Stcrt. 51) art. 3.1

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 5 jaar

  23.9. Handhaving en controle

  23.9.1. Instelling van keuringsinstellingen

  713

  Handeling: Het bij AMvB aanwijzen van rechtspersoonlijkheid bezittende keuringsinstellingen alsmede het intrekken van de aanwijzing

  Periode: 1942–

  Grondslag: Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed artt. 2.1 en 3.2; Kwekersbesluit 1941 artt. 48.1, 49.3; Zaaizaad- en plantgoedwet, artt. 87.1. 91.4-5

  Product: Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw

  en Visserij van 2 October 1942, tot aanwijzing van een keuringsinstelling als

  bedoeld in artikel 48.1 van het Kwekersbesluit

  1941 (Stcrt. 1942, 192); Beschikking van de secretaris-generaal van

  het Departement van Landbouw en Visserij van 31 mei 1943 ter uitvoering

  van artikel 48.7 van het Kwekersbesluit 1941 (Stcrt. 1943, 105)

  Aansluitingsbesluit NAK-S (Stb. 1952, 605; 1967, 218);

  Aansluitingsbesluit NAK-G (Stb. 1952, 607; 1967, 219);

  Aansluitingsbesluit NAK-B (Stb. 1952, 606, 1967, 216);

  Aansluitingsbesluit NAK (Stb. 1967, 217); Aansluitingsbesluit NAK-Tuinbouw (–); Vrijstellingsaansluiting NAK-B (Stcrt. 1967, 98): Vrijstellingsbeschikking aansluiting (NAK-G Stcrt. 1967, 98); Vrijstelling aansluiting NAK (Stcrt. 1967, 98)

  Opmerking: Intrekking van aanwijzing geschiedt indien keuringsinstellingen niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Hiermee is bepaald dat het bedrijfsmatig telen, bewerken, verhandelen, invoeren, uitvoeren of ten uitvoer aanbieden van voortkwekingsmateriaal van tuinbouwgewassen slechts is toegestaan aan hen die zijn aangesloten bij keuringsinstellingen.

  Waardering: B, 5

  714

  Handeling: Het aanwijzen van organisaties die de belangen van aangeslotenen bij keuringsinstellingen op het gebied van teeltmateriaal vertegenwoordigen

  Periode: 1952–1967

  Grondslag: Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.1.2d

  Product: Beschikingen

  Waardering: B, 5

  715

  Handeling: Het benoemen van de voorzitter van het bestuur van keuringsinstellingen op het gebied van voortkwekingsmateriaal

  Periode: 1952–

  Grondslag: Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.2c; Zaaizaad- en plantgoedwet art. 88.2b

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Na het bestuur van de keuringsinstelling gehoord te hebben.

  Waardering: V 10 jaar

  23.9.2. Rijkstoezicht op keuringinstellingen

  716

  Handeling: Het stellen van voorwaarden waar keuringsinstellingen op het gebied van teeltmateriaal aanmoeten voldoen alsmede aan afwijkingen in de taken van keuringsinstellingen

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 48.4, 49.3

  Product: Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 2 October 1942, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 48, lid 4, van het Kwekersbesluit 1941 (Stcrt. 1942, 192)

  Waardering: B, 5

  717

  Handeling: Het goedkeuren van statuten en algemeen geldende voorschriften van keuringsinstellingen voor teeltmateriaal alsmede wijzigingen en de intrekking daarvan

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 48.5; Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.1.2a; Zaaizaad- en plantgoedwet, artt. 88.2a en 91.5

  Product: Aansluitingsbesluit NAK-S (Stb. 1952, 605); Aansluitingsbesluit NAK-G (Stb. 1952, 607); Aansluitingsbesluit NAK-B (Stb. 1952, 606)

  Opmerking: Tot 1967: het goedkeuren van keuringsreglementen.

  Waardering: B, 4

  719

  Handeling: Het vaststellen van de vorm en inhoud van certificaten, sluitingen en plombes, merken, tekenen en bewijsstukken inzake teeltmateriaal

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 48.7; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 93

  Product: Beschikking houdende merken, certificaten, plombes en andere bewijsstukken (Stcrt. 1968, 166); Uitvoering artikel 93 Zaaizaad- en plantgoedwet (Stcrt. 1971, 243; Stcrt. 1975,81; Stcrt.1989, 42); Regeling Vaststelling merken, tekenen, bewijsstukken en plombes (Stcrt. 1991, 23)

  Waardering: B, 5

  720

  Handeling: Het geven van voorschriften inzake de inrichting en de bevoegdheden van keuringsinstellingen

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 50.1

  Product: Voorschriften

  Waardering: B, 4/5

  721

  Handeling: Het vaststellen of vernietigen van tarieven voor keuring en toezicht die door de keuringsinstellingen op het gebied van het teeltmateriaal zijn vastgesteld

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 51.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 4/5

  722

  Handeling: Het goedkeuren van de benoeming van bestuursleden en de aanstelling van personeel van keuringsinstellingen op het gebied van voortkwekingsmateriaal

  Periode: 1952–1967

  Grondslag: Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.1.2d–e

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Wat betreft het personeel gaat het om de secretaris en diegene die met de algemene technische leiding is belast.

  Waardering: V 2 jaar na ontslag

  723

  Handeling: Het goedkeuren van de begroting, de rekening en verantwoording en de tarieven van keuringsinstellingen op het gebied van voortkwekingsmateriaal

  Periode: 1952–1967

  Grondslag: Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.1.2f

  Waardering: V 7 jaar

  724

  Handeling: Het goedkeuren van wijzigingen van statuten van keuringsinstellingen op het gebied van voortkwekingsmateriaal

  Periode: 1952–1967

  Grondslag: Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.2a

  Product: Aansluitingsbesluit NAK-S (Stb. 1952, 605)

  Waardering: B, 4

  725

  Handeling: Het goedkeuren van besluiten van keuringsinstellingen tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van voorschriften die betrekking hebben op aangeslotenen bij keuringsinstellingen

  Periode: 1952–1967

  Grondslag: Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.2b

  Product: Aansluitingsbesluit NAK-S (Stb.1952, 605)

  Waardering: B, %

  726

  Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het uitoefenen van rijkstoezicht op keuringsinstellingen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, artt.88.2h, 89.1

  Product: Toezicht keuringsinstellingen Zaaizaad- en plantgoedwet (Stcrt. 1967,132;

  1968, 189); Beschikking Toezicht keuringsinstellingen Zaaizaad- en

  plantgoedwet (Stcrt. 1973, 250)

  Waardering: B, 5

  727

  Handeling: Het aanwijzen van personen die het toezicht op naleving van keuringsvoorschriften voor de uitvoer tot taak hebben

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 91.2 zoals gewijzigd Stb. 1997, 510

  Product: Benoemingen

  Opmerking: Tot 1997 ging het om het aanwijzen van andere instanties dan keuringsinstellingen zoals het Rijksproefstation voor de zaadcontrole, de Plantenziektenkundige dienst en accountantsdiensten.

  Waardering: V 10 jaar

  729

  Handeling: Het goedkeuren of schorsen van voorschriften van keuringsinstellingen op het gebied van het teeltmateriaal

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 91.3, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 510) art. 20; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Siergewassen artt. 2.1-2, 3.1; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Boomkwekerijgewassen, artt. 2.2-3, 3.1; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Groente- en Bloemgewassen artt. 2.2-3, 3.1, 7; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Landbouwgewassen artt. 2.2, 2.4, 3.1

  Product: Richtlijnen

  Opmerking: De Minister kan deze voorschriften vernietigen als ze in strijd zijn met het algemeen belang. Het gaat om schorsing voor een bepaalde tijd welke, behoudens verlenging, niet meer bedraagt dan zes maanden, dan wel worden vernietigd. Het gaat onder meer om voorschriften ten aanzien van de gezondheid, de zuiverheid, de kwaliteit, de sortering en de classificatie van het teeltmateriaal.

  Waardering: B, 5

  731

  Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren voor het uitoefenen van Rijkstoezicht op krachtens de Zaaizaad- en plantgoedwet aangewezen keuringsinstellingen

  Periode: 1973–

  Grondslag: Toezicht keuringsinstellingen ZPW art. 1

  Product: Benoemingsbesluit

  Opmerking: De PD is verantwoordelijk voor het aanwijzen van ambtenaren als het gaat om Plantenziektenkundige aangelegenheden.

  Waardering: V 10 jaar

  23.9.3. Taken van Keuringsinstellingen

  732

  Handeling: Het voorbereiden tot het stellen van regels voor het bepalen van monsterafname bij de invoer van meststoffen, zaaizaden en veevoeder

  Periode: 1920–1967

  Grondslag: Wet houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder art. 6

  Product: Reglementen

  Opmerking: Het gaat om meststoffen, zaaizaden en veevoeder die bij AMvB zijn aangewezen.

  Waardering: B, 5

  733

  Handeling: Het geven van voorschriften voor het nemen van monsters van teeltmateriaal en de verpakking, de verzegeling, de verzending, het onderzoek en het heronderzoek van deze monsters

  Periode: 1920–1967

  Grondslag: Wet houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder art. 15, zoals gewijzigd (Stb. 1955, 213) art. 6.F

  Product: Voorschriften

  Opmerking: Het nemen van monsters gebeurde in geval van het vermoeden van wetsovertreding door menging met andere stoffen.

  Waardering: B, 5

  735

  Handeling: Het stellen van voorwaarden voor het verlenen van ontheffing van de keuringseisen die door de keuringsinstellingen op het gebied van de zaaizaad zijn gesteld

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 39.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 10 jaar

  740

  Handeling: Het erkennen van buitenlandse keuringsinstellingen

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941, art. 3.1a, 3.3, 3.4, 4.3; Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 4.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 4

  758

  Handeling: Het bepalen van gevallen of groepen van gevallen waarvoor de Minister ontheffing of vrijstelling kan verlenen met betrekking tot de voorschriften die keuringsinstellingen ten aanzien van cultuurgewassen bevoegd zijn te geven

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 92.2

  Product: Regeling

  Opmerking: Het gaat om voorschriften over kwaliteitsaspecten zoals gezondheid, zuiverheid, classificatie, sortering etc. (art.91). De vrijstelling wordt verleend aan aangeslotenen van de keuringsinstellingen.

  Waardering: V 10 jaar

  759

  Handeling: Het verlenen van ontheffing of vrijstelling met betrekking tot de voorschriften die keuringsinstellingen ten aanzien van cultuurgewassen bevoegd zijn te geven

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 92.2

  Product: Beschikking

  Opmerking: Het gaat om voorschriften over kwaliteitsaspecten zoals gezondheid, zuiverheid, classificatie, sortering etc. (art.91). De vrijstelling wordt verleend aan aangeslotenen van de keuringsinstellingen.

  Waardering: V 10 jaar

  23.9.4. Merken, tekenen en bewijsstukken

  765

  Handeling: Het bepalen van aanduidingen voor voortkwekingsmateriaal

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 38

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Een voorbeeld van zo’n aanduiding is ‘nabouw’.

  Waardering: V 10 jaar

  767

  Handeling: Het verlenen van ontheffing van de eisen die door de keuringsinstellingen op het gebied van zaaizaad zijn gesteld voor de verpakking van het voortkwekingsmateriaal en de voorziening met sluitingen en plombes, merken en tekenen

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 39.2

  Product: Ontheffingen

  Waardering: V 10 jaar

  770

  Handeling: Het vaststellen van modellen van documenten waarin wordt aangegeven dat betrokken teeltmateriaal door keuringsinstellingen op het gebied van het teeltmateriaal is goedgekeurd dan wel met toestemming van deze keuringsinstellingen in het verkeer gebracht en verder verhandeld mag worden

  Periode: 1986–

  Grondslag: Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Siergewassen art.1; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Boomkwekerijgewassen art.1 wordt opgevolgd in 1994 door Besluit verhandeling teeltmateriaal bloemisterij- en boomkwekerijgewassen (Stb. 1994, 598); Besluit van 8 juli 1994, houdende wijzigingen van een aantal op de Zaaizaad- en plantgoedwet gebaseerde besluiten. Art. II.A; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Groente- en Bloemgewassen art. 1.c; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Landbouwgewassen art. 1.c.

  Waardering: B, 5

  23.9.5. Opsporing, strafbepaling

  775

  Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten van het NAK-S/NAK-B/NAK-G/NAK

  Periode: 1967–

  Grondslag: Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Siergewassen 15, art. 6; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Boomkwekerijgewassen art. 6; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Groente- en Bloemgewassen art. 6; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Landbouwgewassen art. 6

  Waardering: V 5 jaar

  776

  Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren voor het opsporen van overtredingen van de Wet houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder en van het Kwekersbesluit

  Periode: 1920–1967

  Grondslag: Wet houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder art. 10; Kwekersbesluit 1941 art. 56.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 75 jaar na geboorte

  778

  Handeling: Het geven van instructies bij opsporing van overtredingen bij of krachtens het kwekersrecht

  Periode: 1942–1955

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 56.3

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  779

  Handeling: Het vaststellen van regels voor de beëdiging van opsporingsambtenaren

  Periode: 1942–1955

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 56.3 zoals gewijzigd bij wet van 20 mei 1955, houdende wijziging van regelingen betreffende economische delicten.

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 1/5

  781

  Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Justitie inzake het aanwijzen van ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen bij of krachtens de Zaaizaad- en plantgoedwet

  Periode: 1969–1973

  Grondslag: Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren art. 1

  Waardering: V 10 jaar

  23.10. Inbreng van productschappen

  789

  Handeling: Het aanwijzen van bedrijfslichamen en andere organisaties en instellingen die betrokken zijn bij teeltmateriaal inzake het adviseren van de Minister van LNV m.b.t. de voorbereiding van de AMvB’s uit de Zaaizaad- en plantgoedwet

  Periode: 1967–1995

  Grondslag: Wet van juli 1995 (Stb.355) tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten art.13; Zaaizaad- en plantgoedwet art. 94

  Product: Beschikkingen

  Waardering: B, 5

  23.11. Genenbanken

  793

  Handeling: Het oprichten van het Centrum voor Genetische Bronnen (Genenbank)

  Periode: 1985–

  Bron: De genenbank onderweg, cpro-dlo (1995) p. 17

  Opmerking: De Genenbank is opgericht om specifieke aandacht te besteden aan bewaring, evaluatie, documentatie en introductie van teeltmateriaal.

  Waardering: B, 4

  23.12. Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen

  796

  Handeling: Het instellen van de Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen

  Periode: 1970–

  Grondslag: Instelling Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen art. 1

  Product: Instellingsbeschikking

  Waardering: B, 4

  797

  Handeling: Het benoemen van leden van de Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen

  Periode: 1970–

  Grondslag: Instelling Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen art. 3.1, zoals gewijzigd in 1976 (Stcrt. 1976, 192)

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Vanaf 1976 benoemt het Landbouwschap drie leden, voor die tijd waren dat er twee. Twee van deze leden zijn deskundig op het gebied van teeltmateriaal van akkerbouwgewassen en een lid is deskundig op het gebied van teeltmateriaal van tuinbouwgewassen. De Nederlandse Kwekersbond, Vereniging voor de handel in Landbouwzaaizaden, Nederlandse Federatie voor de handel in Pootaardappelen, Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel benoemen drie leden. De Nederlandse Vereniging voor de Teelt en de Handel in Tuinbouwzaden benoemt twee leden. Het Productschap voor Siergewassen benoemt één lid. De Minister van LNV, benoemt vanaf 1976, voor die tijd waren dat er twee.

  Waardering: V 5 jar na beëndiging of 10 jaar na overlijden

  799

  Handeling: Het aanwijzen van een ambtenaar als secretaris van de Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen

  Periode: 1970–

  Grondslag: Instelling Raad voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- en tuinbouwgewassen art. 3.2, zoals gewijzigd (Stcrt. 1976, 192) art. 3.2

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na ontslag

  23.13. Biotechnologie

  23.13.1. Algemene handelingen

  800

  Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid op het gebied van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Product: (Beleids)nota’s: o.a. Nota ‘Leven in een duurzame toekomst’, juni 1993, uitgebracht mede namens EZ, VROM, WVC, OC&W, BuZa en SZW; Nota Wetenschap- en techniekcommunicatie, april 2000, uitgebracht met OC&W en EZ; Voortgangsrapportages (evaluatie) over biotechnologie en levensmiddelen, november 1996 en april 1999, uitgebracht door de Ministeries van LNV en VWS in nauwe betrokkenheid van de Ministeries van VROM en EZ (TK 1996–1997, 25 126 nr. 1; 1998–1999, 26 407 nr. 2).

  – Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (II’95–‘96 24 400. XIV, nr. 37); Voortgangsverslag (1996) inzake Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (SPA Biodiversiteit) uitgebracht door Ministeries van LNV, VROM en BuZA, mede namens de Ministeries van V&W, OC&W en EZ (TK 1996–1997. 25 000 XIV, nr. 21)

  Opmerking: Het gaat hierbij met name om het gebruik van biotechnologie in planten en voedingsmiddelen, de voedsel- en milieuveiligheid en de informatie daarover aan de consument.

  Waardering: B, 1/4

  801

  Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving op het gebied van teeltmateriaal en (agro)biotechnologie

  Periode: 1940–

  Product: Wet, houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder (Stb. 1920, 957); Kwekersbesluit (vb, 1942, 8); Keuringswet Tuinbouwzaden- en Plantgoed (Stb. 1952, 160); Zaaizaad- en plantgoedwet (Stb. 1966, 455)

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Bijvoorbeeld: Het aanpassen van de Zaaizaad- en plantgoedwet na herziening van UPOV-conventies. Voor (agro)biotechnologie geldt ook: de implementatie van EG-regelgeving door de voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen in de vorm van formele wetten, AMvB’s, Ministeriële regelingen en verordeningen.

  Waardering: B, 1/2

  802

  Handeling: Het instellen, instrueren en opheffen van organisaties, raden, commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1940–

  Product: Instellingsbesluiten

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Voorbeelden van zo’n commissie is: Commissie van Advies voor Kwekerseigendom (1940).

  Waardering: B, 4

  803

  Handeling: Het opstellen van (periodieke) verslagen over de beleidsvorming inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Product: Jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B, 3

  804

  Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen over het beleid inzake en (agro)biotechnologie en het anderszins informeren van leden van, of commissies uit het parlement

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B, 2/3

  805

  Handeling: Het opstellen van beleidsinformatie over teeltmateriaal en t.b.v. de Memorie van Toelichting bij begrotingen

  Periode: 1977–

  Waardering: B, 2/3

  806

  Handeling: Het informeren van de Staten-Generaal betreffende het beleid voor het (agro)biotechnologiebeleid

  Periode: 1977–

  Waardering: V 10 jaar

  807

  Handeling: Het opstellen van het standpunt t.a.v. (agro)biotechnologie van het Ministerie van LNV uit te dragen op conferenties

  Periode: 1977–

  Waardering: B, 1/2

  808

  Handeling: Het organisatorisch voorbereiden van de deelname aan conferenties, werkgroepen etc m.b.t. (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Waardering: B+V

  B, voor rapporten en verslagen

  V 5 jaar voor overige neerslag

  809

  Handeling: Het geven van voorlichting betreffende het overkoepelende (agro)biotechnologiebeleid

  Periode: 1977–

  Product: Voorlichtingsmateriaal

  Waardering: B+V

  B, voor eindverslagen

  V 2 jaar voor overige neerslag

  810

  Handeling: Het informeren van de Nationale Ombudsman en parlementaire onderzoekscommissies naar aanleiding van klachten over de gevolgen of de uitvoering van het beleid inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Zie ook PIVOT-rapport Behoorlijk behandeld over de Nationale Ombudsman. Parlementair onderzoek gebeurt meestal door de Commissies voor de Verzoekschriften.

  Waardering: B, 3

  811

  Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake (Agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Product: Beschikkingen

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B+V

  B, 3 voor eindrapporten

  V 5 jaar na uitspraak

  812

  Handeling: Het voeren van verweer in beroepschriftprocedures inzake (agro)biotechnologie voor administratiefrechtelijke organen

  Periode: 1945–

  Product: Beschikkingen en verweerschriften

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Zie ook PIVOT-rapport Drie maal ’s Raads recht over de Raad van State.

  Waardering: V 10 jaar

  813

  Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen inzake het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties op het gebied van (agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Product: Internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: De belangrijkste internationale organisatie op dit gebied is de UPOV, die het Nederlandse kwekersrecht in grote mate regelt.

  Waardering: B, 1 en 2

  814

  Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V 3 jaar

  815

  Handeling: Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal op het terrein van (agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Product: Voorlichtingsmateriaal

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B+V

  B, 5 voor voorlichtingsmateriaal, eindproducten

  V 2 jaar voor overige neerslag

  816

  Handeling: Het voorbereiden van interdepartementaal overleg ten aanzien van (agro)biotechnologie en het opstellen van verslagen van de geleverde inbreng

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B+V

  B, 1 alleen de verslagen

  V 5 jaar voor overige neerslag

  817

  Handeling: Het formuleren van het onderzoeksbeleid op het gebied van (agro)biotechnologie en (agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Product: Voorstellen; nota’s

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B+V

  B, 1 en 5 voor voorstellen, nota’s etc.

  V 5 jaar voor overge neerslag

  818

  Handeling: Het geven van bijdragen aan instellingen voor landbouwkundig onderzoek op het gebied van (agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Bron: Begrotingen

  Opmerking: Voorbeelden van onderzoekcentra op het gebied van teeltmateriaal zijn; het Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie (CRZ); heet Instituut voor de veredeling van Tuinbouwgewassen Wageningen (IVT) en het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO).

  Waardering: B+V

  B, 5 voor voorstellen, nota’s etc.

  V 10 jaar voor overige neerslag

  819

  Handeling: Het beoordelen van de onderzoeksprogramma’s en de onderzoeksresultaten van de proefstations inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1945–

  Grondslag: Begrotingen

  Product: Beoordelingsverslagen

  Waardering: V 10 jaar

  820

  Handeling: Het verlenen van opdrachten betreffende het bijdragen aan de strategische ontwikkeling en totstandkoming van beleid inzake (agro)biotechnologie en het daarbij behorende instrumentarium

  Periode: 1977–

  Product: Opdrachten

  Grondslag: Mandaat directeur Biotechnologie, art. 1c

  Opmerking: De directeur Biotechnologie van het Ministerie van LNV is vanaf 1 februari 2000 gemachtigd namens de Minister van LNV te beslissen en stukken te ondertekenen

  Waardering: B, 1

  821

  Handeling: Het opstellen en wijzigen van departementale standpunten inzake de agrarische aspecten van internationale handelsbesprekingen

  Periode: 1945–

  Opmerking: Als onderdeel van de voorbereiding wordt overleg gevoerd met het

  agrarische bedrijfsleven.

  Waardering: B, 1

  822

  Handeling: Het verlenen van opdrachten betreffende het doen van onderzoek naar de gevolgen van moderne biotechnologie voor landbouw, voeding en milieu, alsmede de daaruit voortvloeiende maatschappelijke effecten

  Periode: 1977–

  Product: Opdrachten

  Grondslag: Mandaat directeur Biotechnologie, art. 1b

  Opmerking: De directeur Biotechnologie van het Ministerie van LNV is vanaf 1 februari 2000 gemachtigd namens de Minister van LNV te beslissen en stukken te ondertekenen.

  Waardering: B, 1

  23.13.2. Algemene Europese handelingen

  823

  Handeling: Het formuleren van hoofdlijnen en beginselen van het Nederlandse standpunt gericht op het EG-beleid ten aanzien van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Bron: Brief van de Ministers van LNV, VROM en OS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Vergaderjaar 1996–1997, 25 000 XIV, nr. 21

  Opmerking: Onder ander in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. In het kader van dit Verdrag was Nederland vertegenwoordigt bij conferenties over plantaardige genetische bronnen en agro- biodiversiteit

  Waardering: B, 1

  824

  Handeling: Het deelnemen aan de voorbereiding van verordeningen ter zake de (agro)biotechnologie die door de Commissie der E.E.G., later E.G. worden vastgesteld.

  Periode: 1977–

  Product: Voorstellen, nota’s en verslagen

  Waardering: B+V

  B, 5 voor voorstellen, nota’s etc.

  V 10 jaar voor overige neerslag

  825

  Handeling: Het voorbereiden van bijdragen aan expertgroepen van de Europese Commissie inzake (agro)biotechnologie en het opstellen van verslagen over de geleverde bijdrage

  Periode: 1958–

  Product: Voorstellen, nota’s en verslagen

  Opmerking: In de Europese Gemeenschap is het zaaizaadhandelsverkeer van teeltmateriaal van vrijwel alle belangrijke landbouw- en groentegewassen geregeld.

  Waardering: V 10 jaar

  826

  Handeling: Het opstellen van concept-informatiefiches over voorstellen, mededelingen en Groenboeken van de Europese Commissie op het gebied van (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Product: Concept-fiches

  Opmerking: De interdepartementale WBNC stelt de informatiefiches vast. (Zie ook Pivotonderzoek ‘Gedane Buitenlandse Zaken’.)

  Waardering: B, 1

  827

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van Raadswerkgroepen met betrekking tot (agro)biotechnologie en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Voorstellen, nota’s, agenda’s, notulen, en verslagen

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

  Waardering: B, 1

  828

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc groepen Raden/Attachés met betrekking tot (agro)biotechnologie en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Voorstellen, nota’s, agenda’s, notulen, en verslagen

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

  Waardering: B, 1

  829

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van het Coreper met betrekking tot (agro)biotechnologie en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Voorstellen, nota’s, agenda’s, notulen, en verslagen

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiger in het Coreper (de PV) worden vastgesteld in interdepartementaal overleg onder leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Waardering: B, 1

  830

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc High Level groepen met betrekking tot (agro)biotechnologie en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Voorstellen, nota’s, agenda’s, notulen, en verslagen

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven.

  Waardering: B, 1

  831

  Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake agendapunten van Raadsvergaderingen met betrekking tot (agro)biotechnologie en het opstellen van verslagen van Raadsvergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Voorstellen, nota’s, en verslagen

  Opmerking: Nationale standpunten en onderhandelingsposities inzake agendapunten van Raadsvergaderingen komen tot stand in de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo).

  Waardering: B, 1

  832

  Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake algemene en op langere termijn spelende zaken van EU-belang inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1993–

  Opmerking: Overleg hierover in de Coördinatiecommissie op Hoog Ambtelijk Niveau (CoCoHan) leidt tot algemene rapporten aan de betrokken Ministers.

  Waardering: B, 1

  833

  Handeling: Het aan de Europese Commissie rapporteren over de implementatie van Europese (of internationale) regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau op het gebied van (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Product: Rapporten

  Waardering: B, 3

  834

  Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten inzake door de Europese Commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot (agro)biotechnologie, die besproken worden in een raadgevend comité, een beheerscomité of een reglementeringscomité, en het opstellen van verslagen van vergaderingen van deze comités

  Periode: 1958–

  Product: Rapporten

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. Wanneer meerdere departementen betrokken zijn leidt het eerstverantwoordelijke Ministerie het coördinatieoverleg

  Onder deze handeling valt ook het opstellen van instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiging in de comités.

  Waardering: B, 1

  835

  Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten over door de Europese Commissie voorgenomen besluiten, maatregelen en onderhandelingen met derde landen op het gebied van (agro)biotechnologie, voorzover deze niet zijn vastgelegd in Raadsbesluiten en worden besproken in commissies en werkgroepen, en het opstellen van verslagen van vergaderingen van de commissies en werkgroepen

  Periode: 1958–

  Product: Rapporten

  Waardering: B, 1

  836

  Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanpassing van de nationale wet- en

  regelgeving ten aanzien van (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 30

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: Indien de regels betrekking hebben op een bepaling die de handel raakt verleent de Minister van Landbouw deze in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken.

  Waardering: B, 5

  837

  Handeling: Het geven van aanwijzingen aan uitvoeringsorganen over de toepassing van internationale verdragen of verordeningen inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Product: Circulaires

  Waardering: B, 5

  838

  Handeling: Het voordragen van personen voor benoeming in een raadgevend comité, beheerscomité of reglementeringscomité inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De Raad benoemt de leden van de comités.

  Waardering: V 10 jaar

  839

  Handeling: Het voordragen aan de Europese Commissie van deskundigen voor benoeming als controleur op de naleving van de bepalingen van communautaire besluiten betreffende (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Grondslag: EG-richtlijnen

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 3 jaar

  840

  Handeling: Het aanwijzen van regeringsvertegenwoordigers in commissies of werkgroepen van de Europese Unie inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Product: Beschikkingen

  Waardering: V 2 jaar na vertrek

  841

  Handeling: Het nemen van maatregelen voor de toepassing van EEG richtlijnen en de daarbijbehorende bijlagen op het gebied van (agro)biotechnologie

  Periode: 1958–

  Product: Beschikkingen

  Opmerking: De Commissie voor Europese Gemeenschappen wordt hiervan in kennis gesteld.

  Waardering: B, 5

  842

  Handeling: Het opstellen van een plan ter implementatie van een Raadsbesluit inzake (agro)biotechnologie

  Periode: 1993–

  Grondslag: Aanwijzing voor regelgeving (Stcrt. 1992, 230), nr. 334

  Product: Implementatieplan

  Opmerking: Het betreft hier plannen ter implementatie van richtlijnen en verordeningen die onderworpen zijn aan de samenwerkingsprocedure of de medebeslissingsprocedure (co-decisie) van Raad en Europees Parlement. Het implementatieplan moet binnen een maand nadat de Raad het gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld voorgelegd worden aan de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen.

  Waardering: B, 5

  23.13.3. Fundamenteel, strategisch en Toepassingsgericht onderzoek

  23.13.3.1. Innovatiegericht Onderzoeksprogramma Biotechnologie (IOP-b)

  843

  Handeling: Het gezamenlijk aangaan van projecten op het gebied van o.a. biotechnologie

  Periode: 1981–

  Bron: Instellingsbesluit Programmacommissie Biotechnologie

  Opmerking: Projectmanagement en -beoordeling worden verzorgd door het NRLO.

  Waardering: B, 5

  847

  Handeling: Het laten verrichten van (evaluatie)onderzoek naar projecten in het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Landbouwbiotechnologie (IOP-Lb)

  Periode: 1985–

  Product: Evaluatiestudie

  Bron: Beleidsinformatie jaargang 4 nummer 16, p. 5

  Opmerking: De opdracht werd uitgevoerd door: het Studiecentrum voor Technologie en Beleid van TNO, en het Centrum voor Studies en Wetenschap, Technologie en Samenleving van de Universiteit Twente

  Waardering: B+V

  B, 2/3 voor onderzoeksopdrachten en eindproducten

  V 10 jaar overige neerslag

  23.13.3.2. Biotechnologisch onderzoek bij planten

  849

  Handeling: Het opstellen van programmafinancieringsafspraken en programmavoorstellen voor het Nederlands plantenbiotechnologisch onderzoek

  Periode: 1985–

  Bron: Beleidsnota landbouwbiotechnologie p. 38; Begrotingen

  Opmerking: O.a. met DLO.

  Waardering: B, 5

  23.13.3.3. Biotechnologisch onderzoek met betrekking tot nieuwe voedingsmiddelen

  850

  Handeling: Het laten verrichten van (evaluatie)onderzoek naar ggo-vrije ketens van voedingsmiddelen

  Periode: 1997–

  Product: onderzoeksopdrachten

  Bron: Brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de vaste Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 126, nr. 5

  Opmerking: Een financiële bijdrage hiervoor kan worden verkregen op grond van de Subsidieregeling Demonstratieprojecten Markt- en Concurrentiekracht, dat een onderdeel is van het Stimuleringskader LNV. Projecten die vallen binnen het onderwerp ‘ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van herkenbare (gecertificeerde) ggo-vrije ketens’ komen in aanmerking voor subsidie. LASER voert de regeling uit.

  Waardering: B+V

  B, 5 onderzoeksopdracht en eindproduct

  V 10 jaar overige neerslag

  23.13.3.4. Financiering van het onderzoek

  854

  Handeling: Het (mede)financieren van biotechnische onderzoeksprogramma’s in de agrofoodsector

  Periode: 1977–

  Bron: Beleidsnota landbouwbiotechnologie p. 38; Begrotingen

  Opmerking: Onder de agrofoodsector zijn begrepen: landbouw (akkerbouw, tuinbouw, en veeteelt) en voedingsmiddelenindustrie. De onderzoeksprogramma’s werden o.a. uitgevoerd door DLO, LUW, en proefstations (nu samen onder Wageningen-UR) en de Associatie voor Biotechnologische Onderzoeksscholen in Nederland (ABON) en hebben betrekking op plantaardige productie, dierlijke productie, aquacultuur en landbouwproductenverwerkende industrie. Ook de Programmacommissie Landbouwbiotechnologie (PcLB) wordt door LNV gefinancierd.

  Waardering: V 5 jaar

  855

  Handeling: Het (mede)financieren van startende biotechnologie bedrijven

  Periode: 1977–

  Bron: Website LNV, oktober 2002; Subsidieregeling Zaaiprojecten life sciences

  Opmerking: In het kader van het Actieplan Life Sciences

  Waardering: V 7 jaar

  23.13.4. Toelating van genetisch gemodificeerde organismen

  23.13.4.2. Voedsel, nieuwe voedingsmiddelen

  857

  Handeling: Het voeren van overleg met het Nederlandse voedingsbedrijfsleven en maatschappelijk organisaties over verbetering van transparante etikettering van producten die met gentechnologie zijn geproduceerd

  Periode: 1996–

  Product: Agenda’s; notulen; nota’s etc.

  Bron: Beleidsnota Biotechnologie, p. 33

  Waardering: B, 1

  858

  Handeling: Het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van ggo-vrije ketens van levensmiddelen

  Periode: 1997–

  Product: Subsidieverslagen

  Bron: Brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de vaste Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 126, nr. 5

  Opmerking: Subsidie wordt verstrekt middels De Subsidieregeling Demonstratieprojecten Markt- en Concurrentiekracht, dat een onderdeel is van het Stimuleringskader LNV. Projecten die vallen binnen het onderwerp ‘ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van herkenbare (gecertificeerde) ggo-vrije ketens’ komen in aanmerking voor subsidie.

  Waardering: B+V

  B, 1 voor subsidieverslagen

  V 10 jaar voor overige neerslag

  859

  Handeling: Het (mede) beslissen over het verlenen van vergunningen voor introducties van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en op de markt

  Periode: 1993–

  Grondslag: Besluit GGO, art 6

  Opmerking: De Minister van VROM heeft hierin het primair bevoegd gezag.

  Waardering: B, 5

  23.13.4.3. Zaaizaad en plantgoed

  860

  Handeling: Het (laten) uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar de ethische aspecten van plantenbiotechnologie

  Periode: 1993–

  Product: Onderzoeksrapporten; onderzoeksopdrachten

  Bron: ?

  Waardering: B+V

  B, 1 voor rapporten

  V 5 jaar voor overige neerslag

  23.13.4.4. Intellectueel eigendom

  861

  Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet en regelgeving betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen

  Periode: 1998–

  Product: Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen

  Bron: TK 1998–1999, 26 568 (R1638), nrs. 1–2; EK 2001–2002, 26 26 568 (R 1638), nr. 435

  Opmerking: Deze wet is nog niet gepubliceerd in de staatscourant?

  Waardering: B, 1

  23.13.5. Voorlichting en het stimuleren van maatschappelijke meningsvorming

  23.13.5.1. Consumentenonderzoek en -voorlichting

  862

  Handeling: Het financieren van onderzoeksprogramma’s betreffende de sociaal-economische en voedselveiligheidsaspecten van de landbouwbiotechnologie

  Periode: 1990–

  Product: O.a. Technologische Aspecten-studies (TA-studies)

  Bron: Beleidsnota Landbouwbiotechnologie, 1993, p. 22

  Opmerking: Dit onderzoek wordt o.a. uitgevoerd door de stichting Consument en Biotechnologie.

  Waardering: V 10 jaar

  864

  Handeling: Het financieren van onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van producten van de (landbouw)biotechnologie

  Periode: 1990–

  Bron: Beleidsnota Landbouwbiotechnologie, 1993, p. 22

  Opmerking: Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA) en de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA- vanaf 1994: Rathenau Instituut).

  Waardering: V 10 jaar

  866

  Handeling: Het voeren van overleg met betrokken organisaties over de participatie vanuit deze organisaties in de aansturing van beleidsgerichte onderzoeksprogramma’s op het gebied van landbouwbiotechnologie

  Periode: 1990–

  Product: Voorstellen, nota’s, agenda’s, notulen, en verslagen

  Bron: Beleidsnota Landbouwbiotechnologie p. 22

  Opmerking: Betrokken organisaties zijn o.a. de Stichting Consument en Biotechnologie en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA).

  Waardering: V 5 jaar

  867

  Handeling: Het financieel ondersteunen van voorlichtingscampagnes op het gebied van de (landbouw)biotechnologie

  Periode: 1990–

  Bron: Beleidsnota Landbouwbiotechnologie, 1993, p. 21

  Opmerking: O.a. voorlichtingscampagnes van de Stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Technologie (PWT – in 1996 na een fusie overgegaan in Stichting WeTeN).

  Waardering: V 10 jaar

  869

  Handeling: Het beschikbaar stellen van financiële middelen om de rol van het landbouwonderwijs in de maatschappelijke meningsvormen over landbouwbiotechnologie nader te verkennen

  Periode: 1990–

  Bron: Beleidsnota Landbouwbiotechnologie, p. 22

  Opmerking: In overleg met instellingen voor landbouwonderwijs worden o.a. de organisatie van studiedagen, symposia, workshops, en open dagen over biotechnologie gefinancierd.

  Waardering: V 10 jaar

  870

  Handeling: Het geven van informatie over toelatingsprocedures en achtergronden van de gehanteerde criteria inzake biotechnologie

  Periode: 1990–

  Product: Brochure over de milieuaspecten van genetisch gemodificeerde organismen.

  Bron: Beleidsnota Landbouwbiotechnologie p. 22

  Opmerking: De brochure is opgesteld door de VCOGEM.

  Waardering: B, 3

  871

  Handeling: Het geven van opdracht tot het verrichten van onderzoek consumenten aangelegenheden in relatie tot biotechnologie

  Periode: 1993–

  Product: Rapport Consument en biotechnologie, kennis en meningsvorming van consumenten over biotechnologie; Rapport Biotechnologie: actie of reactie

  Bron: Beleidsnota Landbouwbiotechnologie, 1993, p. 22

  Opmerking: Uitgevoerd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA)

  Waardering: B+V

  B, 1 voor opdrachten

  V 10 jaar voor overige neerslag

  23.13.5.2. Maatschappelijk debat

  872

  Handeling: Het beschikbaarstellen van financiële middelen voor het organiseren van publiek debat over biotechnologie

  Periode: 1990–

  Bron: Beleidsnota Biotechnologie, p. 78

  Opmerking: O.a: Debat Genetische modificatie van Dieren (1993); Debat Klonen en Kloneren (1999); Debat Biotechnologie en voeding (2001)

  Waardering: V 10 jaar

  873

  Handeling: Het geven van opdracht tot het organiseren van publiek debat over biotechnologie

  Periode: 1993–

  Bron: Beleidsnota Biotechnologie, p. 78

  Opmerking: O.a: Debat Klonen en Kloneren (1999)

  Waardering: B, 1

  874

  Handeling: Het (mede) organiseren en coördineren van publiek debat over biotechnologie

  Periode: 1993–

  Bron: Beleidsnota Biotechnologie, p. 78

  Opmerking: NOTA heet vanaf 1994 Rathenau Instituut.

  Waardering: B, 1

  23.13.5.3. Communicatie

  875

  Handeling: Het (mede)financieren van communicatie-activiteiten op het gebied van biotechnologie

  Periode: 1993–

  Bron: Beleidsnota Biotechnologie, p. 21

  Waardering: V 10 jaar

  Deel 2. Handelingen van actoren onder de archiefzorg van de Minister van LNV

  Adviescomités van landbouwvertegenwoordigers

  458

  Handeling: Het adviseren van de Commissie van Europese Gemeenschappen inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-Verordening (2081/92)inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 15; EG-verordening (2082/92) inzake de specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art.19

  Product: Adviezen

  Opmerking: De vertegenwoordiger van de Lidstaat maakt deel uit van het comité bestaande uit vertegenwoordigers van de Lidstaten

  Waardering: B, 3

  Adviescommissie Geografische Aanduiding

  461

  Handeling: Het adviseren van de Minister van Landbouw in zaken welke betrekking hebben op de aanvraag tot en het bezwaar tegen communautaire registratie van een geografische aanduiding of oorsprongsbenaming, dan wel van de specificiteit van een landbouwproduct of levensmiddel als bedoeld in de verordeningen

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering artt. 2 en 16.1

  Opmerking: Het secretariaat stelt de aan de Minister uit te brengen adviezen op

  Waardering: B, 5

  464

  Handeling: Het benoemen van een vice-voorzitter

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 6.2

  Opmerking: De adviescommissie benoemt uit haar midden de vice-voorzitter

  Waardering: V 10 jaar

  465

  Handeling: Het aanwijzen of schorsen van leden van het dagelijks bestuur

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering artt. 6.3 en 12.2

  Opmerking: Er worden twee leden aangewezen die samen met de voorzitter en de vice-voorzitter het dagelijkse bestuur vormen. Schorsing vindt plaats indien een lid van de adviescommissie de plicht tot geheimhouding schendt.

  Waardering: V 10 jaar

  466

  Handeling: Het opstellen van verslagen van vergaderingen

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 10.3

  Product: Verslagen van vergaderingen

  Waardering: B, 5

  467

  Handeling: Het instellen van deelcommissies

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 13.2

  Opmerking: Het gaat om deelcommissies die zich specialiseren in bepaalde onderwerpen.

  Waardering: B, 4

  468

  Handeling: Het besluiten om een spoedeisend advies zelf te behandelen of te laten behandelen door een deelcommissie

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 13.3

  Opmerking: De behandeling van het advies gebeurt namens de adviescommissie.

  Waardering: V 10 jaar

  469

  Handeling: Het beslissen in de gevallen waarin dit besluit niet voorziet

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 14.1

  Waardering: V 10 jaar

  470

  Handeling: Het opstellen van een instructie voor het secretariaat

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 14.2

  Product: Instructies

  Waardering: V 10 jaar

  Adviescommissies Landbouwuitvoerwet

  71

  Handeling: Het desgevraagd of uit eigener beweging de regering van advies dienen over maatregelen ter uitvoering van de Landbouwuitvoerwet

  Periode: 1938–1950

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 15.1; Wet op de Economische delicten zoals gewijzigd Stb. 1951, 91 art. 75. V

  Waardering: B, 1 en 5

  Algemene Inspectiedienst (AID)

  282

  Handeling: Het keuren bij invoer van groenten en fruit

  Periode: 1977–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit art. 4.1

  Waardering: B, 5

  242

  Handeling: Het belasten van ambtenaren om de Rijkszuivelinspecteur te ondersteunen in de uitoefening van het Rijkstoezicht

  Periode: 1955–

  Grondslag: Aanwijzing ambtenaren tot bijstand rijkszuivelinspecteur art. 1

  Opmerking: Het gaat om rijkstoezicht op de boter- en kaascontrolestations die zich onder Rijkstoezicht hebben gesteld, en op het ZKB.

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 10 jaar

  506

  Handeling: Het houden van toezicht op naleving van de genomen maatregelen om de voedselketen te controleren naar aanleiding van crises waarbij de voedselveiligheid in gevaar wordt gebracht

  Periode: 1945–

  Grondslag: Noodmaatregelingen in verband met de radioactiviteit (melkwinning)

  Bron: Evaluatieonderzoek ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl

  Opmerking: Bijvoorbeeld n.a.v. het kernongeval in Tsjernobyl of calamiteiten zoals dioxineverontreiniging in zuivelproducten

  Waardering: B, 6

  730

  Handeling: Het opsporen van overtreding van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Zaaizaad- en plantgoedwet

  Periode: 1969–1973

  Grondslag: Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren art. 1

  Opmerking: Voor zover het gaat om overtredingen die economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten.

  Waardering: V 10 jaar

  Ambtenaren belast met het Rijkstoezicht op controle-instellingen

  249

  Handeling: Het inroepen van medewerking van het Rijks-kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten in Wageningen en andere ambtenaren bij het toezien op het naar behoren functioneren van de controle-instelling en haar onderdelen

  Periode: 1975–

  Grondslag: Regeling inzake het rijkstoezicht op controle-instellingen art. 4.2

  Waardering: V 10 jaar

  Ambtenaren belast met het Rijkstoezicht op de landbouwkwaliteit

  247

  Handeling: Het verzoeken om inzage in stukken van de controle-instelling op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1977–

  Grondslag: Beschikking rijkstoezicht op de controle-instellingen 15 augustus 1977/no. J2094 Stcrt.159 art.4.1

  Product: Verzoek

  Waardering: V 10 jaar

  Ambtenaren in dienst van de Rijkszuivelinspectie

  382

  Handeling: Het opsporen van strafbare feiten die te maken hebben met de uitvoer van zuivelproducten

  Periode: 1948–1982

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 7; Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter art. 22

  Opmerking: Zuivel-Kwaliteitscontrole Bureau Directeur, keurmeesters en controleurs.

  Waardering: B, 5

  Ambtenaren van het Rijkstoezicht

  215

  Handeling: Het controleren van kaasproducten

  Periode: 1970–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 61

  Product: Keuringsuitslagen

  Waardering: V 10 jaar

  Autoriteit (door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) aangewezen)

  133

  Handeling: Het goedkeuren van besluiten en nadere regels die door productschappen zijn vastgesteld

  Periode: 1978–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 5.3 (1978); Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art 6.3; Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden bloembollen art. 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptieaardappelen art. 4.3; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 7.3; Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees art. 4.3; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 6.3; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 7.3; Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding art. 4.3; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 7.3; Landbouwkwaliteitsbeschikking poedervormige melkproducten art. 14.1; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 3.3; Landbouwkwaliteitsbeschikking productiemethoden scharreleieren art. 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 4.4; Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden vleeswaren art. 3; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 7.3

  Opmerking: Wordt uitgevoerd door en autoriteit die dor de Minister wordt aangewezen.

  Waardering: B, 5

  183

  Handelingen: Het goedkeuren van een verleende vrijstelling die door controle-instellingen en productschappen verleend worden met betrekking tot hetgeen bij of krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten bepaald is

  Periode: 1977–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art 10.3; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 16.2; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptieaardappelen art 10.4; Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 12.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 9.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 8.2; Landbouwkwaliteitsbesluit Gemedicineerd veevoeder art 20.3; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art 13.3; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 14.2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen, ontheffingen en nadere voorschriften groenten en fruit art. 3; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 10.2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen en ontheffingen vleeswaren art. 3; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 11.4; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 16.2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen, ontheffing en nadere voorschriften bacon art 3.1

  Opmerking: Het gaat om regels die betrekking hebben op de bereiding, de bewaring, de keuring, het gebruik van toevoegingen, grond- of hulpstoffen , en het gebruik van merken voor bacon en kunnen voorschriften inhouden inzake de inrichting en het gebruik van bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen voorzover de desbetreffende regels de gezondheid niet raken.

  Waardering: V 2 jaar na afloop vrijstelling, ontheffing of na intrekking regeling

  Beheerscommissie Voedselconsumptiepeiling

  523

  Handeling: Het stimuleren en coördineren van het beheer en gebruik van de voedselconsumptiegegevens, afkomstig uit de voedselconsumptiepeiling

  Periode: 1988–

  Grondslag: Beschikking Instelling Beheerscommissie Voedselconsumptiepeiling art. 2

  Opmerking: Gegevens uit deze consumptiepeilingen zijn ondergebracht in drie gezamenlijke databestanden van de Ministeries van Volksgezondheid en Landbouw.

  Waardering: B+V

  B, ? voor voorstellen, nota’s etc.

  V 5 jaar voor overige neerslag

  Centrale Raad van Beroep voor de Botercontrolestations

  423

  Handeling: Het geven van bindend advies naar aanleiding van het indienen van beroep van aangeslotenen bij zuivelcontrolestations

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 68; Botercontrolebeschikking 1967 art. 40

  Opmerking: Het bindend advies wordt gegeven aan het zuivelcontrolestation tegen wie beroep is ingesteld door de aangeslotene.

  Waardering: V 10 jaar

  Centrale Raad van Beroep voor de Kaascontrolestations

  423

  Handeling: Het geven van bindend advies naar aanleiding van het indienen van beroep van aangeslotenen bij zuivelcontrolestations

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 68; Botercontrolebeschikking 1967 art. 40

  Opmerking: Het bindend advies wordt gegeven aan het zuivelcontrolestation tegen wie beroep is ingesteld door de aangeslotene.

  Waardering: V 10 jaar

  Centrum voor Genetische Bronnen Nederland/Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CGN-CPRO/DLO)

  794

  Handeling: Het beheren van de Nederlandse genenbank voor plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw onder mandaat van de Nederlandse overheid

  Periode: 1985–

  Bron: Nota Zaadvak p. 23

  Opmerking: Het CGN richt zich op het conserveren van biodiversiteit. Het concentreert zich daarbij op de lange termijn opslag en het toegankelijk maken van collecties, die belangrijk zijn voor de Nederlandse landbouw.

  Waardering: B+V

  B, 4 voor gegevens bank/database

  V 10 jaar voor overige neerslag

  795

  Handeling: Het evalueren en rapporteren van het CGN-beleid

  Periode: 1985–

  Bron: De genenbank onderweg, cpro-dlo (1995) p. 31

  Waardering: B, 2 en 3

  Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)

  851

  Handeling: Het verrichten van onderzoek naar de uitkruising van ggo’s naar de ggo-vrije landbouw

  Periode: 1997–

  Bron: Brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, biote02023

  Waardering: B+V

  B, 2 en 3 vootr rapporten

  V 10 jaar voor overige neerslag

  Comité bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

  458

  Handeling: Het adviseren van de Commissie van Europese Gemeenschappen inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-Verordening (2081/92)inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art. 15; EG-verordening (2082/92) inzake de specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art.19

  Opmerking: De vertegenwoordiger van de Lidstaat maakt deel uit van het comité bestaande uit vertegenwoordigers van de Lidstaten

  Waardering: B, 1

  Commissie toelating groenterassen

  684

  Handeling: Het (op verzoek van de houder van het kwekersrecht) plaatsen van rassen op, rubriceren van rassen, alsmede het afvoeren van rassen van rassenlijsten

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 75.1, 76; Besluiten inrichting rassenlijsten art. 3.5; Beschikking inrichting rassenlijst landbouwgewassen zoals gewijzigd Stcrt 1974, 24 ) art. 3a

  Opmerking: Dit gebeurt wanneer uit deskundig onderzoek, verricht door of voor de Commissie, blijkt dat het ras voldoende cultuur- of gebruikswaarde heeft is. Er wordt jaarlijks een rassenlijst met aanvullende informatie onder auspiciën van de Commissies uitgegeven. Aanvullende info betreft: voor welke grondsoort het ras geschikt is, wat de opbrengst is, voor welke ziekten het ras meer of minder gevoelig is etc. Dit onderzoek vindt ook plaats om de toelating tot het verkeer van landbouw- en bosbouwgewassen te regelen. In de wetgeving staat vermeld dat deze handeling eveneens door een door de Minister aan te wijzen instelling verricht kan worden. Er is echter nooit een instelling apart hier voor aangewezen.

  Waardering: B, 5

  688

  Handeling: Het adviseren van de Minister van LNV omtrent de toelating van groenterassen en groepen van planten van groentegewassen

  Periode: 1971–

  Grondslag: Regeling Commissie toelating Groenterassen, Stcrt. 1971, 114, gew. Stcrt. 1988, 174, art. 2; Besluit instelling Commissie toelating groenter⁠assen art. 2

  Opmerking: Deze adviezen staan in relatie tot de uitvoering van de EG-richtlijn van 29 september 1970, betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Pb.L.225) namelijk dat elk lidstaat één of meer lijsten opstelt van de rassen die officieel op zijn grondgebied tot de keuring zijn toegelaten en in de handel mogen worden gebracht.

  Waardering: V 5 jaar

  700

  Handeling: Het adviseren van de Minister van LNV in hoeverre teeltmateriaal van groepen van planten die niet ingeschreven zijn, in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd mag worden

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 82

  Opmerking: De commissie is een Ministeriële commissie waarvoor NAK-tuinbouw het secretariaat voert.

  Waardering: B+V

  B, 1 voor adviezen

  V 5 jaar voor overige neerslag

  Commissie voor de samenstelling van de rassenlijsten voor bosbouwgewassen

  684

  Handeling: Het (op verzoek van de houder van het kwekersrecht) plaatsen van rassen op, rubriceren van rassen, alsmede het afvoeren van rassen van rassenlijsten

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 75.1, 76; Besluiten inrichting rassenlijsten art. 3.5; Beschikking inrichting rassenlijst landbouwgewassen zoals gewijzigd Stcrt 1974, 24 ) art. 3a

  Opmerking: Dit gebeurt wanneer uit deskundig onderzoek, verricht door of voor de Commissie, blijkt dat het ras voldoende cultuur- of gebruikswaarde heeft is. Er wordt jaarlijks een rassenlijst met aanvullende informatie onder auspiciën van de Commissies uitgegeven. Aanvullende info betreft: voor welke grondsoort het ras geschikt is, wat de opbrengst is, voor welke ziekten het ras meer of minder gevoelig is etc. Dit onderzoek vindt ook plaats om de toelating tot het verkeer van landbouw- en bosbouwgewassen te regelen. In de wetgeving staat vermeld dat deze handeling eveneens door een door de Minister aan te wijzen instelling verricht kan worden. Er is echter nooit een instelling apart hier voor aangewezen.

  Waardering: B, 5

  Commissie voor de samenstelling van de rassenlijsten voor landbouwgewassen

  684

  Handeling: Het (op verzoek van de houder van het kwekersrecht) plaatsen van rassen op, rubriceren van rassen, alsmede het afvoeren van rassen van rassenlijsten

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 75.1, 76; Besluiten inrichting rassenlijsten art. 3.5; Beschikking inrichting rassenlijst landbouwgewassen zoals gewijzigd Stcrt

  1974, 24 ) art. 3a

  Opmerking: Dit gebeurt wanneer uit deskundig onderzoek, verricht door of voor de Commissie, blijkt dat het ras voldoende cultuur- of gebruikswaarde heeft is. Er wordt jaarlijks een rassenlijst met aanvullende informatie onder auspiciën van de Commissies uitgegeven. Aanvullende info betreft: voor welke grondsoort het ras geschikt is, wat de opbrengst is, voor welke ziekten het ras meer of minder gevoelig is etc. Dit onderzoek vindt ook plaats om de toelating tot het verkeer van landbouw- en bosbouwgewassen te regelen. In de wetgeving staat vermeld dat deze handeling eveneens door een door de Minister aan te wijzen instelling verricht kan worden. Er is echter nooit een instelling apart hier voor aangewezen.

  Waardering: B, 5

  712

  Handeling: Het adviseren van de Minister van LNV inzake teeltmateriaal van een niet in Nederland ingeschreven ras en dat tot het verkeer is toegelaten in een land dat geen deel uitmaakt van de EG, in Nederland in het verkeer gebracht mag worden met het oog op de uitvoer buiten het grondgebied van de EG op voorwaarde dat het ras voor keuringsdoeleinden voldoende homogeen is

  Periode: 1991–

  Grondslag: Regeling verkeer niet-ingeschreven rassen 1991 (Stcrt. 51) art. 3.2

  Waardering: V 5 jaar

  Coördinatie Commissie voor de metingen van Radioactiviteit en Xenonbiotische stoffen (CCRX)

  507

  Handeling: Het uitvoeren van radioactiviteitsmetingen t.b.v. ‘Tsjernobyl’

  Periode: 1945–

  Bron: Werkplan afwikkeling Tsjernobyl p. 14

  Opmerking: Aan deze werkgroep nemen alle instellingen deel die radioactiviteitmetingen t.b.v. ‘Tsjernobyl’ uitvoeren; Rijksinstituut voor Milieuhygiene, Keuringsdienst van Waren, Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, Rijks Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling.

  Waardering: B, 6

  Dienst der Nederlandse Haringcontrole

  72

  Handeling: Het vaststellen van exportvolgnummers en exportstempelmerken die worden gebruikt op formulieren en verpakkingen van haring

  Periode: 1938–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 artt.3 en 5; Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 zoals gewijzigd in 1956 (Stb. 1952, 12) art. 5; Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 zoals gewijzigd in 1956 (Stb. 1956, 78) art. 5.7

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 5 jaar

  79

  Handeling: Het verlenen van schriftelijke vergunningen tot het gebruiken van andere verpakkingen dan genoemd in het Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole

  Periode: 1956–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole zoals gewijzigd in Stb. 1956, 78 art. 1.II

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij het hoofd van de dienst.

  Waardering: V 5 jaar

  136

  Handeling: Het verlenen van vergunningen tot het gebruik van andere verpakkingen en merken dan in het Reglement genoemd

  Periode: 1945–1963

  Grondslag: Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 art.7, vernummerd naar art. 5 in Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole Stb. 1952, 12. Art. XIV; Reglement voor de Nederlandse Haringcontrole 1938 zoals gewijzigd Stb. 1956, 78 art, 1.IV.

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 5 jaar

  279

  Handeling: Het beslissen of en door wie haring opnieuw gekeurd kan worden

  Periode: 1964–1984

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 art. 4.2

  Opmerking: Herkeuring kan geschieden nadat de exporteur beroep tegen een keuringsbeslissing heeft ingesteld.

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 10 jaar

  347

  Handeling: Het vaststellen van uitvoerkwaliteitscertificaten voor haring

  Periode: 1964–1984

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 art.2

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Product: Bijlage bij Uitvoercontrolebeschikking haring (Stcrt. 1964, 102)

  Waardfering: V 5 jaar

  Dienst Landbouwvoorlichting (DLV)

  852

  Handeling: Het verrichten van onderzoek naar de traceerbaarheid en handhaafbaarheid van ggo’s

  Periode: 1997–

  Bron: Brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, biote02023

  Waardering: B+V

  B, 2/3 voor rapporten

  V 10 jaar voor overige neerslag

  Haringkeurmeesters

  268

  Handeling: Het stellen van voorschriften m.b.t. het ter keuring aanbieden van haring

  Periode: 1911–1964

  Grondslag: Besluit keuring gekaakte haring art.5

  Waardering: B, 5

  269

  Handeling: Het weigeren van de keuring van aangeboden haring

  Periode: 1911–1964

  Grondslag: Besluit keuring gekaakte haring art.7

  Waardering: V 5 jaar

  270

  Handeling: Het (her)keuren van haring

  Periode: 1911–1964

  Grondslag: Besluit keuring gekaakte haring art.9

  Waardering: V 5 jaar

  275

  Handeling: Het, op verzoek van de aanvrager van de keuring of van de koper van de gekeurde haring afgeven van een schriftelijke verklaring van de uitkomst van het onderzoek

  Periode: 1945–1964

  Grondslag: Besluit keuring gekaakte haring art.8.2

  Waardering: V 5 jaar

  Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen

  744

  Handeling: Het in samenwerking toekennen van de juiste benaming van een buitenlands landbouwgewas, de juiste benaming van het ras alsmede de juiste herkomstaanduiding

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941; Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 3.2h

  Opmerking: De formele bevoegdheid van deze handeling ligt bij de directeuren.

  Waardering: B+V

  B, 5 identiteitsmonster

  V 10 jaar verslag

  745

  Handeling: Het in onderlinge overeenstemming toestaan tot invoer van in het buitenland geteeld voortkwekingsmateriaal van een niet op de rassenlijst geplaatst ras van een landbouwgewas, dat al dan niet is voorzien van certificaten, plombes, sluitingen, merken en tekenen van een door de Secretaris Generaal erkende buitenlandse instelling en dat is bestemd voor beproeving in de praktijk

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 5.a; Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot het in het verkeer brengen van niet op de rassenlijst geplaatste rassen van landbouwgewassen in afwijking van het bepaalde in art. 35.1 van het Kwekersbesluit 1941 art. 5; Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 3.1b, 3.4a

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de directeur van het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen.

  Waardering: V 10 jaar

  748

  Handeling: Het in overeenstemming verlenen van toestemming voor de invoer van gecertificeerd voortkwekingsmateriaal van een niet op de rassenlijst of bijlage tot die lijst geplaatst ras

  Periode: 1944–1967

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 3.4a

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 10 jaar

  Klankbordgroep kwaliteitsprojecten

  50

  Handeling: Het jaarlijks de Minister van LNV van advies dienen ten aanzien van te hanteren prioriteitsstellingen en het evalueren van de wijze van uitvoering van deze regeling

  Periode: 1992–2000

  Grondslag: Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische producten en productieprocessen art. 18

  Product: (Evaluatie)verslagen en adviezen

  Waardering: B+V

  B, 2 en 3 voor evaluatieverslagen en adviezen

  V 10 jaar voor overige neerslag

  Lac stuur- en werkgroepen

  496

  Handeling: Het ondersteunen van de Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen (LAC)

  Periode: 1973–1994

  Grondslag: Beschikking Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen art. 2.5

  Opmerking: Bijvoorbeeld; Stuurgroep ‘Zuivelverontreiniging’, Stuurgroep ‘Vee, Vlees en Eieren’, Stuurgroep ‘Visverontreiniging’, Stuurgroep ‘Bodem en Gewas’, Stuurgroep ‘Voorkoming Radioactieve Besmetting van Voedingsmiddelen’, Stuurgroep ‘Natuurlijk Milieu’. Onder deze stuurgroepen ressorteerden werkgroepen voor speciale problemen.

  Waardering: B, 5

  Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen (LAC)

  493

  Handeling: Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de Minister van LNV over de verontreiniging van voedselketens met milieukritische stoffen en het signaleren, voorkomen en bestrijden ervan

  Periode: 1973–1994

  Grondslag: Beschikking Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen art. 2.1

  Waardering: B, 1

  494

  Handeling: Het, stimuleren en coördineren van de technische en operationele samenwerking van de directies, diensten en instellingen van het Ministerie van Landbouw, die op het terrein van de milieukritische stoffen werkzaam zijn

  Periode: 1973–1994

  Grondslag: Beschikking Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen art. 2.3

  Opmerking: Dit gebeurd zoveel mogelijk in overleg met het georganiseerde bedrijfsleven.

  Waardering: B, 5

  495

  Handeling: Het instellen van stuur-, werk-, of studiegroepen

  Periode: 1973–1994

  Grondslag: Beschikking Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen art. 2.5

  Opmerking: Bijvoorbeeld; Stuurgroep ‘Zuivelverontreiniging’, Stuurgroep ‘Vee, Vlees en Eieren’, Stuurgroep ‘Visverontreiniging’, Stuurgroep ‘Bodem en Gewas’, Stuurgroep ‘Voorkoming Radioactieve Besmetting van Voedingsmiddelen’, Stuurgroep ‘Natuurlijk Milieu’

  Waardering: B, 4

  Landbouwadviescommissie radioactieve stoffen

  492

  Handeling: Het adviseren van de Minister van LNV inzake de preventieve en daadwerkelijke bestrijding van de gevaren, verbonden aan besmetting met radioactieve stoffen

  Periode: 1960–1973

  Grondslag: Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij 8 januari 1960, nr. K 16 Kabinet; Opgeheven bij Beschikking Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen art. 4

  Opmerking: Het gaat om besmetting van dieren, planten en voedselvoorzieningsproducten, evenals van de aardbodem en de wateren, voor zover van belang voor de landbouw en visserij.

  Waardering: B, 1

  Landbouw Economisch Instituut -Dienst Landbouwkundig Onderzoek (LEI-DLO)

  853

  Handeling: Het verrichten van consumenten- en marktonderzoek, gericht op inzicht in het koopgedrag van de ggo-vrije consument en in de ontwikkelingen in de vraag en aanbod op de (internationale) markt van ggo-vrije producten

  Periode: 1997–

  Bron: Brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de vaste Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 126, nr. 5

  Waardering: B+V

  B, 1 en 2 voor rapporten

  V 10 jaar voor overige neerslag

  Landelijk Platform Commissie Kritische Stoffen

  498

  Handeling: Het stimuleren van de samenwerking van werkzame overheidsdiensten, organen van het georganiseerde bedrijfsleven, wetenschapsinstellingen en maatschappelijke organisaties op het gebied van het aandacht besteden aan en terugdringen van kritische stoffen die een bedreiging vormen of kunnen vormen voor agrarische producten, visserijproducten en de natuur

  Periode: 1994–

  Bron: Staatsalmanak 1995–1996

  Waardering: B+V

  B, 5 voor voorstellen, nota’s en rapporten

  V 10 jaar voor overige neerslag

  Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO)

  844

  Handeling: Het begeleiden en beoordelen van gezamenlijke projecten van de Ministers van LNV en OC&W op het gebied van o.a. biotechnologie

  Periode: 1981–

  Bron: Instellingsbesluit Programmacommissie Biotechnologie

  Waardering: B+V

  B, 4en 5 voor voorstellen, nota’s etc.

  V 5 jaar overige neerslag

  845

  Handeling: Het stimuleren van, beoordelen, en voeren van het projectmanagement van innovatiegerichte onderzoeksprogramma’s biotechnologie (IOP-b)

  Periode: 1981–

  Opmerking: In de toelichting van de Instelling Programmacommissie (Stcrt, 1981, 178) staat dat de NRLO (als uitvoerende organisatie) het biotechnologisch onderzoek in toenemende mate stimuleert. Een in ander is gebaseerd op de studie ‘Biotechnologie in het landbouwkundig onderzoek’ van de NRLO.

  Waardering: B, 5

  Organisaties door de Minister van Landbouw aangewezen

  589

  Handeling: Het adviseren van de Minister van Landbouw over de vaststelling van de vergoedingen voor kwekers

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 44.3

  Waardering: V 5 jaar

  Plantenziektenkundige Dienst (PD)

  139

  Handeling: Het verlenen van ontheffing van hetgeen is geregeld bij of krachtens de Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen

  Periode: 1955–1987

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen art. 6

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Waardering: V 1 jaar

  263

  Handeling: Het geven van voorschriften voor de wijze van bewaring van aardappelen tussen het tijdstip van het aanbieden ter keuring en het tijdstip waarop de uitgestelde keuring zal plaatsvinden

  Periode: 1955–1987

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen art. 7.2

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Waardering: V 1 jaar

  277

  Handeling: Het opdragen aan de met de keuring belaste ambtenaren tot het uitstellen van het keuren van aardappelen

  Periode: 1955–1987

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen art. 7.1

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Opmerking: Uitstel van keuring geschiedt indien er reden is om te vermoeden dat de verschijnselen van enige aantasting of beschadiging welke op het ogenblik van de aanbieding ter keuring nog niet waarneembaar zijn, binnen enkele weken tot uiting zullen komen.

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 1 jaar

  282

  Handeling: Het keuren bij invoer van groenten en fruit

  Periode: 1977–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit art. 4.1

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Waardering: B, 5

  283

  Handeling: Het keuren van in Nederland geteelde of ingevoerde groenten en fruit met bestemming buiten het verzendgebied

  Periode: 1977–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit art. 7

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Opmerking: Voor zover zendingen in het geheel bestaan uit in het buitenland geteelde groenten en fruit kan de AID bewijsstukken namens het KCB afgeven.

  Waardering: V 3 jaar

  289

  Handeling: Het besluiten tot het achterwege laten van de controle op groenten en fruit

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 art. 3.3

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Opmerking: Indien het groenten en fruit betreft waarvoor gemeenschappelijke kwaliteitsnormen bestaan en die er voor bestemd zijn om zonder verdere bewerking te worden uitgevoerd naar een derde land. Van het achterwege laten van de controle wordt mededeling gedaan aan de douane.

  Waardering: V 3 maanden

  304

  Handeling: Het geven van toestemming tot het afvoeren, verhandelen, vernietigen of vervreemden van partijen groenten en fruit uit derde landen

  Periode: 1993–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit art. 4.2-3

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Opmerking: Het gaat om partijen die niet voldoen aan de normen die gesteld zijn krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit.

  Waardering: V 1 jaar

  305

  Handeling: Het geven van aanwijzingen over keuringen van groenten en fruit aan de verantwoordelijke organen of personeelsleden van het Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB) alsmede de bepaling van de frequentie van de vastlegging

  Periode: 1993–

  Grondslag: Regeling houdende wijziging KCB-controlepersoneel als onbezoldigd ambtenaar van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees art. 3

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Opmerking: De Directeur Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees bepaalt de frequentie van de verslaglegging

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor algemene aanwijzing

  V 75 jaar voor individuele gevallen

  339

  Handeling: Het uitreiken van merken, tekenen en bewijsstukken aan aangesloten instellingen

  Periode: 1930–

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1948 kaas art. 5; Uitvoercontrolebesluit 1948 melkpoeder art. 5; Uitvoercontrolebesluit 1951 boter art. 6; Uitvoercontrolebesluit 1957 melk en melkproducten art. 6; Uitvoercontrolebesluit 1939 tuinbouwproducten art. 6b; Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten art. 9b; Uitvoercontrolebesluit 1947 boomkwekerijproducten art. 7c; Uitvoercontrolebesluit 1951 drogerijen art. 5.b; Uitvoercontrolebesluit Eieren 1962 art. 10.b; Uitvoercontrolebesluit Haring 1964, art. 10.c; Landbouwuitvoerbesluit bacon artt. 25, 26; Landbouwkwaliteitswet art.10.1 e; Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 9; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -⁠vleeswaar art. 6.1; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 9; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 8; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art.11; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art.13; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 10; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducent art. 13; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 13; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 6; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 12; Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art.7; Landbouwkwaliteitsbesluit Zuivelproducten (1998–)

  Product: Uitvoercontrolebesluit 1968 boter (Stcrt. 1968, 101); Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102); Uitvoercontrolebeschikking 1956 kaas (Stcrt. 1956, 251); Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder (Stcrt. 1948, 157); Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 13); Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 (Stcrt. 1964, 62); Statuten en keuringsreglement Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB); Keuringsreglement COZ kaasproducten (Stcrt. 1982, 105); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (Stcrt. 1977, 182); Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 (Stcrt. 1993. 60)

  In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Waardering: V 30 jaar

  445

  Handeling: Het treffen van maatregelen bij gebleken tekortkomingen van landbouwproducten of levensmiddelen aan de eisen van de productdossiers

  Periode: 1993–1998

  Grondslag: EG-verordening (2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art 10.4; EG-verordening (2082/92) inzake de specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 14.3-4

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Opmerking: Tot nu toe heeft zich dit niet voorgedaan. In voorkomende gevallen meldt het COKZ of RVV de tekortkoming aan het Ministerie van Landbouw. De maatregelen hebben tot gevolg dat de bescherming wordt ingetrokken.

  Waardering: B, 5

  728

  Handeling: Het houden van toezicht op naleving van keuringsvoorschriften voor teeltmateriaal dat voor de uitvoer bestemd is

  Periode: 1967–1997

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 91.2 zoals gewijzigd Stb. 1997, 510

  Opmerking: Het Rijksproefstation voor de Zaadcontrole en de Plantenziektenkundige Dienst verrichten deze handeling niet meer sinds 1997.

  Deze taak is in 1997 overgedragen aan de NAK.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindrapportages

  V 10 jaar overige neerslag

  731

  Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren voor het uitoefenen van Rijkstoezicht op krachtens de Zaaizaad- en plantgoedwet aangewezen keuringsinstellingen

  Periode: 1973–

  Grondslag: Toezicht keuringsinstellingen ZPW art. 1

  Opmerking: De PD is verantwoordelijk voor het aanwijzen van ambtenaren als het gaat om Plantenziektenkundige aangelegenheden.

  Waardering: V 75 jaar

  772

  Handeling: Het controleren van handelsmonsters voor land- en tuinbouw op gezondheid in verband met fytosanitaire bepalingen met grensverkeer alsmede het afleveren van het Internationaal Fytosanitair Certificaat

  Product: Vervallen/onbekend

  Bron: Nota Zaadvak p. 30

  Opmerking: Dit is niet het ISTA-certificaat dat door het RPvZ wordt afgegeven.

  Het certificaat duidt op de gezondheid van het materiaal.

  Waardering: V 5 jaar

  Programmacommissie Landbouw Biotechnologie (PcLB)

  846

  Handeling: Het opstellen van meerjarige werkplannen en stimuleringsmaatregelen en het adviseren van de Minister van LNV met betrekking tot de biotechnologie

  Periode: 1985–

  Bron: Eindverslag Innovatiegericht Onderzoeksprogramma Biotechnologie (IOP-b)

  Opmerking: Het gaat zowel om de inhoud van de onderzoeksprogramma’s als de subsidiëring daarvan, evenals om kennisoverdracht aan de agrarische industrie.

  Waardering: B, 5

  Project Biotechnologie

  820

  Handeling: Het verlenen van opdrachten betreffende het bijdragen aan de strategische ontwikkeling en totstandkoming van beleid inzake (agro)biotechnologie en het daarbij behorende instrumentarium

  Periode: 1977–

  Grondslag: Mandaat directeur Biotechnologie, art. 1c

  Opmerking: De directeur Biotechnologie van het Ministerie van LNV is vanaf 1 februari 2000 gemachtigd namens de Minister van LNV te beslissen en stukken te ondertekenen

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: B, 1

  822

  Handeling: Het verlenen van opdrachten betreffende het doen van onderzoek naar de gevolgen van moderne biotechnologie voor landbouw, voeding en milieu, alsmede de daaruit voortvloeiende maatschappelijke effecten

  Periode: 1977–

  Grondslag: Mandaat directeur Biotechnologie, art. 1b

  Opmerking: De directeur Biotechnologie van het Ministerie van LNV is vanaf 1 februari 2000 gemachtigd namens de Minister van LNV te beslissen en stukken te ondertekenen.

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: B, 1

  Raad voor het Kwekersrecht

  567

  Handeling: Het vertegenwoordigen van Nederland in de Raad van het bestuur van het CBP

  Periode: 1994–

  Grondslag: Verordening (EG) inzake het communautair kwekersrecht art. 37

  Waardering: B, 4

  568

  Handeling: Het bekleden van het voorzitterschap in de Raad van het bestuur van het communautair kwekersrecht

  Periode: 1994–

  Grondslag: Verordening (EG) inzake het communautair kwekersrecht art. 38

  Waardering: B, 4

  569

  Handeling: Het aanstellen van een Nederlandse vertegenwoordiger voor aanvraagprocedures voor het communautair kwekersrecht

  Periode: 1994–

  Grondslag: Verordening (EG) nr. 1239/95 betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen art. 2.5

  Opmerking: Het gaat hierom procedures waarin LNV zelf aan deelneemt.

  Waardering: V 10 jaar

  570

  Handeling: Het aanwijzen van een centrale instantie die belast is verzoeken om rechtshulp van het Communautair Bureau voor Plantenrassen in ontvangst te nemen en door te zenden aan de bevoegde instanties

  Periode: 1995–

  Grondslag: Verordening (EG) nr. 1239/95 (–) betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen art. 92.1

  Waardering: B, 4

  571

  Handeling: Het aanvragen van vergoedingen bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen voor deskundigen en tolken en voor de kosten van de aanvraagprocedure

  Periode: 1995–

  Grondslag: Verordening (EG) nr. 1239/95 betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen art. 92.6

  Waardering: V 5 jaar

  573

  Handeling: Het deelnemen aan werkgroepen die door de UPOV-Raad zijn ingesteld

  Periode: 1961–

  Opmerking: Deze werkgroepen hebben onder meer tot taak het voorbereiden van door de raad vast te stellen aanbevelingen, om een uniforme toepassing van het Verdrag in de verschillende lidstaten te bevorderen. De aanbevelingen zijn primair gericht tot de instanties die kwekersrechten verlenen in de UPOV-landen.

  Waardering: B, 4

  574

  Handeling: Het vertegenwoordigen van Nederland in de Raadgevende Commissie (UPOV) en de Commissie voor administratieve en juridische aangelegenheden (UPOV)

  Periode: 1961–

  Opmerking: Taken bestaan uit het bijwonen van de tweejaarlijkse vergadering in Genève en daarin het Nederlandse standpunt vertegenwoordigen.

  Waardering: B, 4

  576

  Handeling: Het verifiëren van de rekeningen van de Unie overeenkomstig de regelen bepaald in het administratief en financieel reglement

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 25

  Product: Financiële verslagen

  Opmerking: De UPOV-Raad bepaalt, met diens instemming, welke uniestaat deze taak gaat vervullen.

  Waardering: V 7 jaar

  577

  Handeling: Het leveren van financiële bijdragen aan UPOV

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 26.1,3

  Waardering: V 7 jaar

  578

  Handeling: Het aangaan van onderlinge bijzondere regelingen met andere uniestaten voor de bescherming van kweekproducten

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 29

  Product: Samenwerkingsovereenkomsten; bilaterale erkenningen van onderzoeksresultaten

  Opmerking: Voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen in het UPOV verdrag

  Samenwerkingsovereenkomsten onder meer met Oostenrijk, Japan, Zuid-Afrika. Acties die hier uit voortvloeien zijn: het opstellen van de overeenkomsten. Ondertekening hiervan gebeurt door de directeur van JZ, namens de Raad voor het Kwekersrecht.

  Waardering: B, 1

  579

  Handeling: Het opstellen van aktes van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding ten aanzien van de UPOV, alsmede het de SG schriftelijk mededelen dat deze aktes van toepassing zijn op alle of een deel van de grondgebieden aangeduid in de verklaring of kennisgeving

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 36

  Opmerking: Iedere staat die een dergelijke verklaring heeft afgelegd of een dergelijke kennisgeving heeft gedaan, kan de SG mededelen dat deze akte ophoudt van toepassing te zijn op alle of op een deel van die grondgebieden.

  Het gaat hier om de SG van het Bureau van de UPOV.

  Waardering: B, 3

  580

  Handeling: Het bekleden van het voorzitterschap van de UPOV-Raad

  Periode: 1988–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 18

  Opmerking: De Raad is een permanent orgaan van de UPOV. Nederland heeft in de periode 1988–1991 het voorzitterschap bekleed en gaat dit in de toekomst wellicht nog eens doen.

  Waardering: B, 3

  610

  Handeling: Het aan getuigen en deskundigen (kunnen) opleggen van de verplichting van geheimhouding

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet art. 14. 6

  Waardering: V 5 jaar

  612

  Handeling: Het uitvoeren van administratief onderzoek alvorens kwekersrecht te verlenen

  Periode: 1942–

  Bron: Rapport met recht gekweekt p. 73

  Opmerking: De Raad voor het Kwekersrecht onderzoekt de naam van het ras, het tijdstip en de positie van de kweker

  Waardering: B+V

  B, 5 voor ingeschreven rassen

  V 5 jaar voor ingetrokkenen afgewezen rassen

  613

  Handeling: Het aan het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek/Plant Research International (PRI)geven van opdracht tot het verrichten van kwekersonderzoek registratie/kwekersrecht- en cultuur- en gebruikswaardenonderzoek

  Periode: 1942–

  Bron: Interview

  Waardering: B, 1 en 5

  617

  Handeling: Het stellen van nadere eisen aan het teeltmateriaal en de verpakking daarvan bij het indieningverzoek voor het kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht art. 18.4

  Waardering: B, 5

  619

  Handeling: Het vaststellen van een kwekersrechtaanvraagformulier

  Periode: 1974–

  Grondslag: Beschikking instructie Raad voor het Kwekersrecht art. 3

  Opmerking: Aanvragers van het kwekersrecht dienen tenminste op het aanvraagformulier te vermelden of en zo ja waar en met welke uitkomst het betreffende ras reeds in een ander land is onderzocht

  Waardering: V 5 jaar

  620

  Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van het ter beschikking stellen van voor onderzoek voldoende hoeveelheid teeltmateriaal van het ras, waarop de aanvraag voor het kwekersrecht betrekking heeft

  Periode: 1996–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 35.3 zoals gewijzigd (Stb. 1996, 398) bij Wet tot goedkeuring van de herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten

  Waardering: B, 5

  621

  Handeling: Het beslissen over aanvragen voor verlening van het kwekersrecht

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 6.1-2; Zaaizaad- en plantgoedwet, artt. 18.3, 22.1, 35.1 en 36; Wet van 26 juni 1996 (Stb. 98) tot goedkeuring van herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten art. II.E

  Product: Aanvraagformulier + technische vragenlijst; onderzoeksrapporten; naamvoorstel; beslissingen van de Raad in verband met de aanvraag; alle andere documenten die leiden tot een aantekening in het Nederlands Rassenregister

  Opmerking: Het verlenen van kwekersrecht wordt voorafgegaan door een administratie onderzoek. Vervallen verklaren kan bijvoorbeeld in geval van wanbetaling.

  Hieronder valt ook het vaststellen en inschrijven van een voorlopige karakteriserende beschrijving.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor toegewezen aanvragen

  V 10 jaar voot niet toegewezen aanvragen

  V 2 jaar voor ingetrokken aanvragen

  625

  Handeling: Het verlengen van de inschrijvingstermijn van een ras in het Centraal rassenregister

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 15.2

  Opmerking: De inschrijving vervalt na 25 jaar en kan steeds voor de tijd van 10 jaar verlengd worden wanneer de gerechtigde 3 jaar voor het verstrijken van de termijn bij de Raad daarvoor een verzoek indient.

  Waardering: V 5 jaar

  629

  Handeling: Het nietig verklaren alsmede het overschrijven van inschrijvingen in het Nederlands rassenregister

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 19.1-2; Besluit van 5 april 1967, houdende uitvoering van art. 18, tweede lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet art. 3.1

  Opmerking: Dit gebeurt indien gebleken is dat degene op wiens naam het ras is ingeschreven, dit niet meer onder toepassing van daartoe geëigende methoden in voldoende mate in stand houdt. Tevens gebeurt dit zodra zes maanden zijn verstreken, sinds de jaarcijns verschuldigd is geworden, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden. Van de vervallen verklaring wordt aantekening gedaan in het Nederlands Rassenregister.

  Waardering: V 5 jaar

  630

  Handeling: Het vaststellen van benamingen en gewijzigde benamingen van rassen

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 18; Zaaizaad- en plantgoedwet, artt. 21.4 en 23.2

  Product: Akten van benamingen en wijzigingen van benamingen

  Opmerking: De benaming moet geschikt zijn om een ras te identificeren

  Waardering: B+V

  B, 5 voor ingeschreven rassen

  V 5 jaar voor ingetrokken en afgewezen rassen

  634

  Handeling: Het instellen van onderzoek naar de methoden van instandhouding van bepaalde rassen door diegene die het ras heeft ingeschreven in het Nederlands rassenregister

  Periode: 1967–

  Grondslag: Besluit van 5 april 1967, houdende uitvoering van art. 18, tweede lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 3.2

  Waardering: V 5 jaar

  636

  Handeling: Het beslissen op bezwaren betreffende de naamgeving van een ras

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 20.3

  Waardering: B+V

  B, 5 voor ingeschreven rassen

  V 5 jaar voor ingetrokken en afgewezen aanvragen

  638

  Handeling: Het vaststellen van modellen waarmee kan worden aangetoond dat een gemachtigde bevoegd is op te treden

  Periode: 1967–1993

  Grondslag: Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht art. 12; Zaaizaad- en plantgoedwet zoals gewijzigd in 1993 (Stb. 697) art. 1.B

  Waardering: V 5 jaar

  646

  Handeling: Het verlenen van een licentie indien de houder van het kwekersrecht dit nalaat te doen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 43.1

  Opmerking: De beslissing tot het verlenen daarvan wordt slechts gedaan als de partijen

  niet binnen een door de Raad te bepalen termijn tot overeenstemming raken.

  Waardering: V 5 jaar na afloop van het kwekersrecht

  647

  Handeling: Het inschrijven van licenties in het Nederlandse Rassenregister

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, artt. 43.4, 44.3, 46,3. 48.4

  Waardering: B, 5

  648

  Handeling: Het goedkeuren van wijzigingen die de houder van het kwekersrecht aanbrengt in de licentievoorwaarden

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 44.5

  Waardering: V 5 jaar na afloop van het kwekersrecht

  649

  Handeling: Het ambtshalve wijzigen van de licentievoorwaarden als de houder van het kwekersrecht naar het oordeel van de Raad in gebreke blijft

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 44.6

  Waardering: V 5 jaar na afloop van het kwekersrecht

  652

  Handeling: Het aanbieden van een licentieverklaring als de houder van het kwekersrecht verzuimt om dit te doen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 45.2

  Product: Bekendmaking van de Raad voor het Kwekersrecht van het openbaar aanbod tot licentieverklaring (Stcrt. 1968, 47, 174; Stcrt. 1969, 29; Stcrt. 1974, 24, 208; Stcrt. 1979, 231; Stcrt. 1981, 26, 56)

  Opmerking: Met inachtneming van de door de Minister gegeven aanwijzingen. Het aanbod wordt op kosten van de houder van het kwekersrecht in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

  Waardering: V 5 jaar na afloop van het kwekersrecht

  657

  Handeling: Het op verzoek adviseren omtrent de vraag of een ras afgeleid is van een ander ras waarvoor kwekersrecht is verleend

  Periode: 1996–

  Grondslag: Wet (Stb. 1996, 398) tot goedkeuring van de herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten, alsmede wijziging van de Zaaizaad- en plantgoedwet art. II.M; Zaaizaad- en plantgoedwet art. 41.4

  Waardering: V 5 jaar na afloop van het kwekersrecht

  660

  Handeling: Het inschrijven van akten van afstand, vervallen verklaringen, processen-verbaal en van verzoeken tot vernietiging, toewijzingen, opeisingen en intrekkingen van het kwekersrecht in het Nederlandse Rassenregister

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, artt. 49a.1, 50.1, 50.5 50.9, 52.2, 53.1, 56.1, 56.1

  Opmerking: Na inschrijving in het proces verbaal mogen aan de houder van het kwekersrecht geen licenties meer worden verleend.

  Waardering: B, 5

  663

  Handeling: Het beslissen op verzoekschriften tot vernietiging van het kwekersrecht en het toewijzen van opeisingen van het kwekersrecht

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 56.3, zoals gewijzigd (Stb. 1996, 398) bij Wet tot goedkeuring van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten art. II.T.

  Waardering: V 10 jaar

  705

  Handeling: Het aanwijzen van instandhouders van een landbouwgewas/groentegewas waarvoor geen kwekersrecht bestaat

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 84.3

  Product: Besluit Categorieën Teeltmateriaal, gedeeltelijk (Stb. 1967, 224)

  Opmerking: De richtlijnen voor de toelating tot het verkeer van landbouw- en groentegewassen (70/457/EEG) en (70/458/EEG) bepalen dat de lidstaten er voor dienen te zorgen dat bij de officiële bekendmaking van de lijst van de op hun grondgebied toegelaten rassen de naam wordt vermeld van de in hun land voor de instandhouding verantwoordelijke persoon of personen.

  Het aanwijzen van instandhouders van groentegewassen wordt in de praktijk overgelaten aan NAK-Tuinbouw omdat de procedure van toelating tot het in het verkeer brengen van groenterassen via NAK-Tuinbouw loopt. Voor andere gewassen bestaat wat dit betreft onduidelijkheid.

  Waardering: V 10 jaar

  Receptuurcommissie

  107

  Handeling: Het adviseren van de Minister van Landbouw met betrekking tot de kwaliteit van landbouwproducten en gemedicineerde diervoeders

  Periode: 1978–1986

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 11.1

  Product: Adviezen

  Opmerking: De receptuurcommissie adviseert de Minister over: het vaststellen, wijzigen en aanvullen van de lijst van gemedicineerde diervoeders en regels met betrekking tot de kwaliteit van gemedicineerde diervoeders; het stellen van regels met betrekking tot het toelaten van gemedicineerde diervoeders op de daarvoor vastgestelde lijst en het toelaten van diergeneesmiddelen bij de bereiding van diervoeders.

  Waardering: B, 5

  427

  Handeling: Het beslissen tot het verrichten van onderzoek door de bij haar aangesloten diensten of instellingen, indien de commissie dit, met het oog op een uit te brengen advies, noodzakelijk acht

  Periode: 1978–1986

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbeschikking toelatingsprocedure diergeneesmiddelen art. 7

  Waardering: V 15

  Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (RIKILT-DLO)

  34

  Handeling: Het uitvoeren van intern onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1975–

  Product: onderzoeksrapporten

  Opmerking: De handeling betreft ook wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek gebeurt door RIKILT/DLO. Voorbeeld is het onderzoek om te komen tot verlaging van het nitraatgehalte in bladgroente door middel van nieuwe teeltmethoden plantenveredeling.

  Waardering: B+V

  B, 1 en 2 eindproducten

  V 10 jaar overige neerslag

  291

  Handeling: Het goedkeuren van methoden voor monsterneming en onderzoek met betrekking tot zuigelingenvoeding

  Periode: 1994–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding 1994 art. 22

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 5 jaar na aanpassing methode

  485

  Handeling: Het beheren van de KAP-database

  Periode: 1993–

  Product: Database met meetresultaten uit monitorprogramma’s.

  Bron: Interview

  Waardering: B+V

  B, 5 voor database

  V 10 jaar voor overige neerslag

  486

  Handeling: Het door middel van onderling overleg beleidsmatig aansturen van de organisatie van de KAP-database

  Periode: 1993–

  Bron: Interview

  Opmerking: Het RIKILT beheert de database. Andere partijen (inclusief de industrie) leveren de data.

  Waardering: B, 5

  Rijksbotermerkencommissie

  350

  Handeling: Het geven van opdrachten tot; het bedrukken van etiketten met Rijksbotermerken; het aanmaken van stempels en het aanbrengen van Rijksbotermerken op wikkelpapieren

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art. 26.2; Rijksbotermerkenbeschikking 1967 zoals gewijzigd Stcrt. 1972, 98 art.29

  Waardering: V 10 jaar

  Rijkscommissie voor de samenstelling van rassenlijsten voor landbouwgewassen

  680

  Handeling: Het stellen van algemene voorwaarden ten aan zien van voortkwekingsmateriaal van een niet op de rassenlijst geplaatst ras.

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot het in het verkeer brengen van niet op de rassenlijst geplaatste rassen van landbouwgewassen in afwijking van het bepaalde in art. 35.1 van het Kwekersbesluit 1941 art.3.1a,b, 4.1

  Opmerking: Het gaat om voortkwekingsmateriaal hetwelk onder de aanduiding N,O of Gr voorkomt op de bijlage tot die lijst.

  Waardering: V 10 jaar

  683

  Handeling: Het op een door haar te bepalen wijze bekendmaken dat voortkwekingsmateriaal van een niet op de rassenlijst geplaatst ras in aanmerking komt om onder de aanduiding N of Gr. Te worden geplaatst

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot het in het verkeer brengen van niet op de rassenlijst geplaatste rassen van landbouwgewassen in afwijking van het bepaalde in art. 35.1 van het Kwekersbesluit 1941 art.2

  Opmerking: Het gaat om plaatsing op de bijlage tot de eerst verschijnende rassenlijststellen van algemene voorwaarden ten aan zien van voortkwekingsmateriaal van een niet op de rassenlijst geplaatst ras.

  Waardering: V 10 jaar

  739

  Handeling: Het in onderling overleg verlenen van toestemming voor de invoer van voortkwekingsmateriaal alsmede het stellen van bijzondere voorwaarden met betrekking tot de hoeveelheid, handel en vervoer van het voortkwekingsmateriaal

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941, art. 3.1a 3.2a, 3.3a

  Opmerking: Het gaat om voortkwekingsmateriaal dat in het buitenland is geteeld van een al dan niet op de rassenlijst geplaatst ras van een landbouwgewas dat al dan niet voorzien is van certificaten, plombes, sluitingen, merken en tekenen van een door de Secretaris Generaal erkende buitenlandse instelling.

  Waardering: V 10 jaar

  Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV)

  279

  Handeling: Het beslissen of en door wie haring opnieuw gekeurd kan worden

  Periode: 1985–

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 art. 4.2

  Opmerking: Herkeuring kan geschieden nadat de exporteur beroep tegen een keuringsbeslissing heeft ingesteld

  Waardering: V 2 jaar

  347

  Handeling: Het vaststellen van uitvoerkwaliteitscertificaten voor haring

  Periode: 1985–1998

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 art.2

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Product: Bijlage bij Uitvoercontrolebeschikking haring (Stcrt. 1964, 102)

  Waardering: V 1 jaar

  445

  Handeling: Het treffen van maatregelen bij gebleken tekortkomingen van landbouwproducten of levensmiddelen aan de eisen van de productdossiers

  Periode: 1998

  Grondslag: EG-verordening (2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art 10.4; EG-verordening (2082/92) inzake de specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 14.3-4

  Product: In 1998 overgenomen van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

  Bron: Interview

  Opmerking: Tot nu toe heeft zich dit niet voorgedaan. In voorkomende gevallen meldt het COKZ of RVV de tekortkoming aan het Ministerie van Landbouw. De maatregelen hebben tot gevolg dat de bescherming wordt ingetrokken.

  Waardering: B, 5

  506

  Handeling: Het houden van toezicht op naleving van de genomen maatregelen om de voedselketen te controleren naar aanleiding van crises waarbij de voedselveiligheid in gevaar wordt gebracht

  Periode: 1945–

  Grondslag: Noodmaatregelingen in verband met de radioactiviteit (melkwinning)

  Bron: Evaluatieonderzoek ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl.

  Interview

  Opmerking: Bijvoorbeeld n.a.v. het kernongeval in Tsjernobyl of calamiteiten zoals dioxineverontreiniging in zuivelproducten

  Waardering: B, 6

  876

  Handeling: Het houden van toezicht op de uitvoering van regels die gesteld zijn op het gebied van landbouwkwaliteit en voedselveiligheid.

  Periode: 1985–

  Bron: Interview

  Waardering: V 10 jaar

  Rijksinstituut voor Rassenonderzoek

  614

  Handeling: Het verrichten van kwekersonderzoek registratie/kwekersrecht- en cultuur- en gebruikswaardenonderzoek, alsmede het coordineren van genoemd onderzoek bij uitbesteding aan het bedrijfsleven

  Periode: 1942–

  Grondslag: UPOV-richtlijnen; Richtlijn 72/168/EEG; Richtlijn 72/180/EEG

  Product: Na 1 jaar een tussenrapport; Na 2 jaar een eind rapport met conclusie

  Bron: Nota Zaadvak p. 28/29/Rapport met recht gekweekt

  Opmerking: Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de procedure tot verlening van het kwekersrecht en in het kader van de procedure voor de toelating van gewassen tot het verkeer. Het PRI en het Rijksinstituut worden door de Raad voor het Kwekersrecht benaderd met het verzoek dit onderzoek te verrichten

  Waardering: B+V

  B, 5 eindrapportage

  V 5 jaar digitaal in REX

  Rijkslandbouwproefstation

  734

  Handeling: Het onderzoeken van ingevoerde monsters van meststoffen, zaaizaden en veevoeder

  Periode: 1920–1967

  Grondslag: Wet houdende bepalingen tot bestrijding van bedrog in de handel in meststoffen, zaaizaden en veevoeder art.8

  Opmerking: Indien de directeur van het Rijksproefstation dit wenselijk acht.

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 5 jaar

  Rijksproefstation voor Zaadonderzoek

  Rijksproefstation voor Zaadcontrole 1898–1980

  Rijksproefstation voor Zaadonderzoek 1980–1989

  728

  Handeling: Het houden van toezicht op naleving van keuringsvoorschriften voor teeltmateriaal dat voor de uitvoer bestemd is

  Periode: 1967–1989

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 91.2 zoals gewijzigd Stb. 1997, 510

  Opmerking: Het Rijksproefstation voor de Zaadcontrole en de Plantenziektenkundige Dienst verrichten deze handeling niet meer sinds 1997.

  Taak is overgenomen door het NAK

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindrapportages

  V 10 jaar voor overige neerslag

  737

  Handeling: Het publiceren van de Normaalcijfers van het Rijksproefstation

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941, art. 2.1b, 3.2.d

  Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 artt. 2.1b, 3.2 e

  Opmerking: De directeur is formeel verantwoordelijk.

  Waardering: V 10 jaar

  742

  Handeling: Het onderzoeken van monsters van buitenlands voortkwekingsmateriaal

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941, art. 3.1c; Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 3.1c

  Waardering: V 5 jaar

  744

  Handeling: Het in samenwerking toekennen van de juiste benaming van een buitenlands landbouwgewas, de juiste benaming van het ras alsmede de juiste herkomstaanduiding

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941; Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 3.2h

  Opmerking: De formele bevoegdheid van deze handeling ligt bij de directeuren.

  Waardering: B+V

  B,5 identiteitsmonster

  V 10 jaar verslag

  771

  Handeling: Het uitgeven van het Internationale ISTA-certificaat

  Periode: 1945–

  Bron: Nota Zaadvak p. 29

  Opmerking: Het Internationale ISTA-certificaat is afkomstig van de international Seed Testing Association). Het certificaat duidt op de kwaliteit van de kiemkracht van een gewas.

  Waardering: V 5 jaar

  Rijkszuivelinspecteur

  83

  Handeling: Het geven van aanwijzingen aan aangeslotenen bij botercontrolestations inzake de zuiverheid en hygiëne bij de bereiding van zuivelproducten over de eisen voor de verpakking van zuivelproducten

  Periode: 1966–1981

  Grondslag: Ontheffingsbeschikking uitvoer boter- of melkvet en gesmolten boter 1966 art. 2.4; Wijziging Ontheffingsbeschikking uitvoer boter- of melkvet en gesmolten boter 1966 (Stcrt. 1968,3) artt. C.2.4 en D.5e

  Waardering: V 20 jaar

  137

  Handeling: Het verlenen van vrijstelling en ontheffing van hetgeen bij of krachtens uitvoercontrolebeschikkingen, controlebeschikkingen en ontheffingsbeschikkingen is geregeld

  Periode: 1948–1993

  Grondslag: Beschikking verwerking grondstoffen in zuivelproducten 1976 art. 7.1; Ontheffingsbeschikking uitvoer boter- of melkvet en gesmolten boter 1966 art.3; Uitvoercontrolebeschikking 1956 kaas artt. 8, 20.3, 21; Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas artt. 9.1-3 en 21.1-2; Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art.4; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking boter 1968 art 13.h; Kaascontrolebeschikking 1970 artt. 16.2, 17.1b,51.2, 54.2b, 60.1,60.3a; Kaascontrolebeschikking 1970, zoals gewijzigd artt. 1, 60.2, 60.3.a, 60.4; Botercontrolebeschikking 1957, zoals gewijzigd art IE, 30.2; Botercontrolebeschikking 1967 art. 33.1b, 43; Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk- en melkproducten artt. 9.2, 13; Botercontrolebeschikking 1967 artt. 22.2, 23.1, 42, 43

  Opmerking: Ontheffing ten aanzien van kaas kan verleend worden op verzoek van de exporteur en hangt samen met de bestemming van de kaas, of als

  in het land van bestemming andere regels gelden inzake korstbehandeling.

  Waardering: V 5 jaar na floop of intrekking wijziging

  138

  Handeling: Het verlenen van vergunningen voor het drukken van rijksbotermerken op wikkelpapieren bij hoeveel boter van 1 kg of minder en voor rijksbotermerken op manteletiketten bij boter die verpakt is in tins

  Periode: 1951–1981

  Grondslag: Rijksbotermerkenbeschikking 1951 artt. 9 en 10; Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art. 9.1; Rijksbotermerkenbeschikking 1967 zoals gewijzigd in (Stcrt. 1972, 98) art.12

  Waardering: V 5 jaar na floop of intrekking wijziging

  141

  Handeling: Het verlenen van toestemming voor het mengen van boter door ompak-handelaren

  Periode: 1957–1967

  Grondslag: Botercontrolebeschikking 1957 art. 33.1b

  Waardering: V 5 jaar na afloop van verlening of toestemming

  145

  Handeling: Het verlenen van ontheffing van hetgeen bij of krachtens de Rijkskaasmerkenbeschikking is geregeld

  Periode: 1962–1970

  Grondslag: Rijkskaasmerkenbeschikking 1952 ; Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 artt. 22.3 art. 48.2

  Waardering: V 2 jaar na afloop ontheffing

  147

  Handeling: Het verlenen van vergunningen aan producenten van (Nederlandse) boter welke niet van een rijksbotermerk is voorzien te kopen, voorhanden te hebben, te verhandelen, te vervoeren of af te leveren

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Botercontrolebeschikking 1967 artt. 28.1, 43

  Opmerking: Het kan ook om boter gaan die door derden is bereid.

  Waardering: V 2 jaar na afloop vergunning

  148

  Handeling: Het verlenen van ontheffing op het verbod tot uitvoer van melkpoeder

  Periode: 1970–

  Grondslag: Mandaatbeschikking uitvoer V.I.B.-melkpoeder W.V.P.; Mandaatbeschikking uitvoer magere melkpoeder onder werking van Verordening (EEG) no. 1624/76

  Opmerking: Uitsluitend voor wat betreft door het Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau ten behoeve van het Wereldvoedselprogramma ter beschikking gestelde melkpoeder en voor wat betreft de uitvoer onder de werking van Verordening (EEG) no. 1624/76 van in Nederland vervaardigd melkpoeder, als zodanig of verwerkt in een mengsel.

  Waardering: V 2 jaar na afloop ontheffing

  149

  Handeling: Het verlenen van goedkeuring aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de ontheffing, door de directeur van botercontrolestations verleend, voor de bereiding van boter van in andere lidstaten van de EEG gewonnen koemelk

  Periode: 1970–1973

  Grondslag: Ontheffingsbeschikking bereiding boter uit EEG-melk art. 1.1; Ontheffingsbeschikking verwerking EEG-melk 1970 melk en melkproducten art. 1.1

  Waardering: V 5 jaar na afloop of intrekking wijziging

  152

  Handeling: Het bepalen van de gevallen waarin uitvoercontrole-instellingen ontheffing kunnen verlenen van hetgeen bij of krachtens de Beschikking verwerking grondstoffen in zuivelproducten 1976 is geregeld

  Periode: 1976–

  Grondslag: Beschikking verwerking grondstoffen in zuivelproducten 1976 art. 7.1

  Waardering: V 10 jaar

  159

  Handeling: Het aan controle-instellingen delegeren van het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van hetgeen bij of krachtens beschikkingen is geregeld

  Periode: 1975–

  Grondslag: Wijziging Kaascontrolebeschikking 1970 art. 60.2 en 60.3a Beschikking verwerking grondstoffen in zuivelproducten 1976 art. 7.1

  Opmerking: De uitvoer controle-instelling kan deze ontheffing verlenen in een door de Rijkszuivelinspecteur te bepalen gevallen.

  Waardering: B, 5

  182

  Handeling: Het goedkeuren van ontheffingen en vrijstellingen door de directeur en het bestuur van zuivelcontrolestations verleend

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 19.1, 59.3; Botercontrolebeschikking 1967 art. 25.2, 42, 43

  Waardering: V 10 jaar

  243

  Handeling: Het houden van toezicht op de keuring door het CVM, CZL en UCB

  Periode: 1961–1983

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten artt. 11.2; Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 art.10

  Product: Rapportages

  Opmerking: De directeur directie tuinbouw wordt bijgestaan door daartoe aangewezen ambtenaren van de Algemene inspectiedienst.

  Waardering: B+V

  B, 5

  V 10 jaar

  256

  Handeling: Het vaststellen van werktijdregelingen voor de bereiders van boter en margarine

  Periode: 1909–1973

  Grondslag: Besluit tot uitvoering van het bepaalde bij het 2de lid van artikel 9 der Boterwet art.9

  Opmerking: Het hoofd of de bestuurder (van een bedrijf) kan hier tegen in beroep gaan bij de Directeur Generaal van de Landbouw.

  Waardering: V 10 jaar

  301

  Handeling: Het houden van toezicht op de keuring door het ZKB

  Periode: 1948–1982

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 23.2; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 3 (Stcrt. 1961,90); Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 1.b (Stcrt. 1968,197); Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 6; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 1; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 3.2d; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. I.c (Stcrt. 1968,197); Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter art.20.2

  Product: Aanwijzing ambtenaren tot bijstand rijkszuivelinspecteur (Stcrt. 1955,79);

  Rapportages

  Opmerking: Deze wordt vanaf 1961 bijgestaan door daartoe aangewezen ambtenaren van de Algemene inspectiedienst.

  Waardering: B, 5

  302

  Handeling: Het houden van toezicht op het uitreiken en het gebruik van uitvoercertificaten door het CVM en CZL

  Periode: 1961–1983

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten art. 11.2

  Waardering: B+V

  B, 5

  V 10 jaar

  348

  Handeling: Het goedkeuren van het gebruik van herkenningsmerken van controlestations en ‘De Vereniging het controlestation voor Melkproducten’

  Periode: 1966–1981

  Grondslag: Ontheffingsbeschikking uitvoer boter- of melkvet en gesmolten boter 1966 art. 2.6.b3

  Waardering: V 10 jaar

  351

  Handeling: Het verlenen van vergunning voor het gebruik van wikkelpapieren met het Rijksbotermerk

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art. 11; Wijziging Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art.12 (Stcrt. 1972, 98)

  Opmerking: 1967–1972 was dit artikel 16

  Waardering: V 10 jaar

  357

  Handeling: Het verlenen van vergunning om in plaats van Rijksbotermerken de woorden ‘Holland’ en ‘Nederlandse Botercontrole’ op wikkelpapieren te drukken

  Periode: 1973–1982

  Grondslag: Wijziging Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art. I, 9.2 art.I (Stcrt. 1973, 64)

  Opmerking: Hij zal tevens de plaats waar de woorden op wikkelpapieren worden gedrukt goedkeuren. Aan zodanige vergunning kunnen voorwaarde of beperkingen kunnen worden verbonden.

  Waardering: B, 5

  370

  Handeling: Het houden van toezicht op het uitreiken en het gebruik van uitvoercertificaten door het ZKB, CVM en CZL

  Periode: 1948–1982

  Grondslag: Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 23.2; Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten artt. 11.2; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 3; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1958 kaas art. 1.b; Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 6; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 1; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. 3.2d; Wijziging Uitvoercontrolebeschikking 1948 melkpoeder art. I.c; Uitvoercontrolebeschikking 1952 boter art.20.2

  Product: Aanwijzing ambtenaren tot bijstand rijkszuivelinspecteur (Stcrt. 1955,79)

  Opmerking: De Rijkszuivelinspecteur en de directeur van het veeteelt en zuivelwezen worden vanaf 1961 bijgestaan door daartoe aangewezen ambtenaren van de Algemene inspectiedienst. Het COKZ voert dit in mandaat uit namens de Minister.

  Waardering: B+V

  B, 1 voor beschikkingen, regelingen en eindrapportages

  V 10 jaar voor overige neerslag

  373

  Handeling: Het houden van toezicht op drukkerijen waar etiketten en wikkelpapieren met het Rijksbotermerk en bijbehorende letters en nummers worden gedrukt

  Periode: 1967–1982

  Grondslag: Rijksbotermerkenbeschikking 1967 art. 22.1-2; Rijksbotermerkenbeschikking 1967 zoals gewijzigd (Stcrt. 1972, 98) art 29

  Waardering: V 10 jaar

  374

  Handeling: Het beslissen of Rijkskaasmerken (op grond van een ontheffing) op kaas moeten worden aangebracht, en zo ja welke

  Periode: 1970–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 16.4; Wijziging Kaascontrolebeschikking 1970, art.60.6

  Waardering: V 10 jaar

  Rijkszuivelstation te Leiden

  478

  Handeling: Het onderzoeken van zuivelproducten naar de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen

  Periode: 1970–

  Bron: Begroting 1974–1975

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindrapportages

  V ? jaar voor overige neerslag

  Rijkszuivelstation

  280

  Handeling: Het goedkeuren van methoden voor onderzoek ter beoordeling of hulpstoffen, kaas of randenkaas aan de bij of krachtens deze beschikking gestelde eisen voldoen

  Periode: 1970–1982

  Grondslag: Kaascontrolebeschikking 1970 art. 55

  De formele bevoegdheid ligt bij de directeur.

  Waardering: V 10 jaar

  Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

  515

  Handeling: Het zorgdragen voor uitbetaling van tegemoetkomingen aan gedupeerde boeren als gevolg van maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van crises en calamiteiten waarbij de voedselveiligheid in het geding was

  Periode: 1989–1989

  Grondslag: Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine art. 6.1

  Opmerking: is van de verhoogde concentraties van dioxine die zijn geconstateerd in melk.

  Waardering: V 10 jaar

  Wetenschappelijke Commissie Productveiligheid van Voedingsmiddelen

  490

  Handeling: Het gevraagd of uit eigen beweging de Minister van LNV van advies dienen over de aanpak van eventuele problemen die samenhangen met de veiligheid van levensmiddelen en met potentiële bedreigingen van de veiligheid van productieketens van voedingsmiddelen.

  Periode: 1990–

  Bron: Beleidsinformatie 1990, nummer 19, p. 5

  Waardering: B, 5

  Deel 3. Handelingen van overige actoren

  Baconcontrole-instelling

  209

  Handeling: Het beslissen over aansluiting van baconbedrijven

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: KB tot uitvoering van artikel 7, houdende bepalingen, waaraan een baconcontrole-instelling moet voldoen om onder rijkstoezicht te worden geplaatst (Landbouwuitvoerbesluit bacon) art. 18

  Opmerking: De formele bevoegdheid voor het nemen van de beslissing ligt bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen 14 dagen en kan de aansluiting weigeren zonder opgaaf van redenen.

  Waardering: V 1 jaar

  Commissie van Beroep inzake Keuringen

  773

  Handeling: Het beslissen op beroepen tegen besluiten van keuringsinstellingen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 88.g

  Waardering: V 5 jaar

  Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  502

  Handeling: Het voeren van interdepartementaal overleg over de mogelijke consequenties voor de Nederlandse landbouw door calamiteiten en crises waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1945–

  Bron: Berenschot p. 1 bijlage Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’

  Opmerking: Voorbeelden van calamiteiten zijn; dioxineverontreiniging in zuivelproducten en loodvergiftiging bij koeien. Voorbeelden van crises zijn; kernongeval Tsjernobyl. Voorbeeld van zo’n overleg is de Bestuurlijke Coördinatiegroep BCG (coördinatie door VROM).

  Waardering: B, 6

  519

  Handeling: Het voeren van onderling overleg inzake het geven van een opdracht voor een evaluatieonderzoek naar het handelen van de overheid tijdens de Tjernobylcrisis

  Periode: 1986–

  Bron: Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl p. 1

  Opmerking: Overleg vindt plaats met de Secretarissen-Generaal van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken (EZ), en van Verkeer en Waterstaat.

  Waardering: B, 6

  Minister van Buitenlandse Zaken

  575

  Handeling: Het benoemen van een vertegenwoordiger in de UPOV-Raad en een plaatsvervanger

  Periode: 1961–

  Grondslag: Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten (herzien) art. 16.2

  Waardering: V 5 jaar beëindiging of 10 jaar overlijden

  800

  Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid op het gebied van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Product: (Beleids)nota’s: o.a. Nota ‘Leven in een duurzame toekomst’, juni 1993, uitgebracht mede namens EZ, VROM, WVC, OC&W, BuZa en SZW; Nota Wetenschap- en techniekcommunicatie, april 2000, uitgebracht met OC&W en EZ; Voortgangsrapportages (evaluatie) over biotechnologie en levensmiddelen, november 1996 en april 1999, uitgebracht door de Ministeries van LNV en VWS in nauwe betrokkenheid van de Ministeries van VROM en EZ (TK 1996–1997, 25 126 nr. 1; 1998–1999, 26 407 nr. 2).

  – Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (II’95–‘96 24 400. XIV, nr. 37); Voortgangsverslag (1996) inzake Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (SPA Biodiversiteit) uitgebracht door Ministeries van LNV, VROM en BuZA, mede namens de Ministeries van V&W, OC&W en EZ (TK 1996–1997. 25 000 XIV, nr. 21)

  Opmerking: Het gaat hierbij met name om het gebruik van biotechnologie in planten en voedingsmiddelen, de voedsel- en milieuveiligheid en de informatie daarover aan de consument.

  Waardering: B, 1 en 2

  823

  Handeling: Het formuleren van hoofdlijnen en beginselen van het Nederlandse standpunt gericht op het EG-beleid ten aanzien van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Bron: Brief van de Ministers van LNV, VROM en OS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Vergaderjaar 1996–1997, 25 000 XIV, nr. 21

  Opmerking: Onder ander in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. In het kader van dit Verdrag was Nederland vertegenwoordigt bij conferenties over plantaardige genetische bronnen en agro- biodiversiteit

  Waardering: B, 1

  Minister van Financiën

  70

  Handeling: Het, in onderlinge overeenstemming aanwijzen van de plaatsen waar de ten uitvoer bestemde landbouwproducten moeten worden aangeboden

  Periode: 1938–1973

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet 1938 art. 4

  Product: Aanvulling uitvoercontrolebesluit 1948 kaas (Stb.1948, J419)

  Waardering: V 2 jaar na opheffing of aanpassing beschikking

  85

  Handeling: Het overeenstemmen met de Ministers van Landbouw, van Welzijn Volksgezondheid en Sport, van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu over de plaatsen waar de ten in- of uitvoer bestemde landbouwproducten krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten moeten worden aangeboden

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.6.1

  Waardering: V 2 jaar na opheffing of aanpassing beschikking

  Minister van Justitie

  244

  Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot het aanwijzen van de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten

  Periode: 1974–

  Grondslag: Beschikking aanwijzing ambtenaren Algemene Inspectiedienst als opsporingsambtenaren (Landbouwkwaliteitswet) van 26 februari 1974, Stcrt. (art. 1-2)

  Waardering: B, 5

  B is voorstel van Justitie

  248

  Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de staatssecretaris van Economische Zaken met betrekking tot het aanwijzen van de ambtenaren van de Keuringsdiensten van Waren belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten

  Periode: 1979–

  Grondslag: Beschikking aanwijzing ambtenaren Algemene Inspectiedienst als opsporingsambtenaren (Landbouwkwaliteitswet) van 15 mei 1979, Stcrt.115

  Opmerking: Het gaat hier om ambtenaren van de Keuringsdiensten van Waren bedoeld in de artikelen 18.1 en 33 van de Warenwet (art. 1-2) ?

  Waardering: V 5/10 jaar

  V 5 jaar na beéindiging of V 10 jaar na overlijden

  383

  Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, belasten van ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet

  Periode: 1974–

  Grondslag: Regeling aanwijzing ambtenaren Algemene Inspectiedienst als opsporingsambtenaren (Landbouwkwaliteitswet) art. 1

  Waardering: B, 5

  384

  Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de staatssecretaris van Economische Zaken, belasten van ambtenaren van de Keuringsdiensten van Waren met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten

  Periode: 1979–

  Grondslag: Regeling aanwijzing ambtenaren Keuringsdiensten van Waren (Landbouwkwaliteitswet) art. 1

  Waardering: B, 5

  385

  Handeling: Het goedkeuren van reglementen voor de tuchtrechtspraak die opgesteld zijn door de besturen van de uitvoercontrole-organen

  Periode: 1946–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 4.2; Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art.2

  Waardering: B, 5

  394

  Handeling: Het goedkeuren van het behouden van een functie in het tuchtgerecht ondanks het zwagerschap

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art. 8.4

  Waardering: V 10 jaar

  659

  Handeling: Het vaststellen van voorschriften ten aanzien van het onteigenen van het kwekersrecht

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 20.2

  Opmerking: Indien het belang van de bodemcultuur in Nederland dit vereist.

  Waardering: B, 5

  665

  Handeling: Het instellen van een Raad van Beroep voor het kwekersrecht

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 23.1; Instellingsbesluit Raad van Beroep voor het Kwekersrecht; Reglement Raad van Beroep van de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), zoals goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 16 juni 1994 art. 2.1

  Opmerking: Bij deze Raad kan hoger beroep ingediend worden tegen de eindbeslissingen van de Raad voor het Kwekersrecht.

  Waardering: B, 4

  666

  Handeling: Het benoemen van de voorzitter, leden en secretaris van de Raad van Beroep

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 23.2; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 88.2f; Keuringswet tuinbouwzaden en plantgoed art. 3.1.2j; Reglement Raad van Beroep van de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), zoals goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 16 juni 1994 art. 2.7

  Opmerking: Tot 1967: tevens het regelen van de samenstelling en de werkwijze.

  Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag

  667

  Handeling: Het geven van voorschriften betreffende de procedure voor de Raad van Beroep voor het kwekersrecht, de berekening en het verhaal van de kosten van procedures

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 23.3

  Waardering: B, 5

  669

  Handeling: Het benoemen en ontslaan van niet tot de rechterlijke macht behorende personen (raden) en hun plaatsvervangers (plaatsvervangende raad) als deskundige leden.

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 25.2,5; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 61

  Opmerking: Tot 1969 gebeurde dit door de Kroon.

  Waardering: V 5 jaar

  670

  Handeling: Het stellen van regels voor vergoedingen van reis- en verblijfskosten en verdere vergoedingen voor deskundigen op kwekersgebied

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 25.3

  Product: Na inwerkingtreding nieuwe regels

  Opmerking: Het gaat om deskundigen die niet tot de rechtelijke macht behoren.

  Waardering: V 5 jaar

  780

  Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw als ambtenaren belast met de opsporing van overtreding van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Zaaizaad- en plantgoedwet

  Periode: 1969–1973

  Grondslag: Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren art. 1

  Opmerking: Voor zover het gaat om overtredingen die economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten.

  Waardering: V 5 jaar

  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W)

  800

  Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid op het gebied van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Product: (Beleids)nota’s: o.a. Nota ‘Leven in een duurzame toekomst’, juni 1993, uitgebracht mede namens EZ, VROM, WVC, OC&W, BuZa en SZW; Nota Wetenschap- en techniekcommunicatie, april 2000, uitgebracht met OC&W en EZ; Voortgangsrapportages (evaluatie) over biotechnologie en levensmiddelen, november 1996 en april 1999, uitgebracht door de Ministeries van LNV en VWS in nauwe betrokkenheid van de Ministeries van VROM en EZ (TK 1996–1997, 25 126 nr. 1; 1998–1999, 26 407 nr. 2).

  – Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (II’95–’96 24 400. XIV, nr. 37); Voortgangsverslag (1996) inzake Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (SPA Biodiversiteit) uitgebracht door Ministeries van LNV, VROM en BuZA, mede namens de Ministeries van V&W, OC&W en EZ (TK 1996–1997. 25 000 XIV, nr. 21)

  Opmerking: Het gaat hierbij met name om het gebruik van biotechnologie in planten en voedingsmiddelen, de voedsel- en milieuveiligheid en de informatie daarover aan de consument.

  Waardering: B, 1/2

  843

  Handeling: Het gezamenlijk aangaan van projecten op het gebied van o.a. biotechnologie

  Periode: 1981–

  Bron: Instellingsbesluit Programmacommissie Biotechnologie

  Waardering: B, 5

  875

  Handeling: Het (mede)financieren van communicatie-activiteiten op het gebied van biotechnologie

  Periode: 1993–

  Bron: Beleidsnota Biotechnologie, p. 21

  Waardering: V7 jaar

  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

  99

  Handeling: Het voordragen tot vaststelling, wijziging of intrekking van AMvB’s inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.2

  Product: Landbouwkwaliteitsbesluiten

  Opmerking: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegendheid is alleen betrokken bij zaken die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van betrokken medewerkers en eventueel hulpverleners.

  Waardering: B, 1

  101

  Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Landbouw inzake diens voordracht van regels over de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag:

  Opmerking: Landbouwkwaliteitswet art.2.3

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegendheid is alleen betrokken bij zaken die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van betrokken medewerkers en eventueel hulpverleners.

  Waardering: B, 1

  130

  Handeling: Het goedkeuren van PBO-verordeningen aangaande de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1962–1975

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten art. 6.1; Wijziging van 1963 Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen, art. 1D. 3b.1; Uitvoercontrolebesluit eieren 1962 art. 7.1; Landbouwkwaliteitswet artt.4.2 en 5.3; Uitvoercontrolebesluit haring 1964 art. 7.1

  Product: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102); PBO-verordeningen

  Opmerking: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegendheid is alleen betrokken bij zaken die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van betrokken medewerkers en eventueel hulpverleners.

  Waardering: B, 5

  502

  Handeling: Het voeren van interdepartementaal overleg over de mogelijke consequenties voor de Nederlandse landbouw door calamiteiten en crises waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1945–

  Bron: Berenschot p. 1 bijlage Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’

  Opmerking: Voorbeelden van calamiteiten zijn; dioxineverontreiniging in zuivelproducten en loodvergiftiging bij koeien. Voorbeelden van crises zijn; kernongeval Tsjernobyl. Voorbeeld van zo’n overleg is de Bestuurlijke Coördinatiegroep BCG (coördinatie door VROM).

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegendheid is alleen betrokken bij zaken die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van betrokken medewerkers en eventueel hulpverleners.

  Waardering: B, 6

  519

  Handeling: Het voeren van onderling overleg inzake het geven van een opdracht voor een evaluatieonderzoek naar het handelen van de overheid tijdens de Tjernobylcrisis

  Periode: 1986–

  Bron: Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl p. 1

  Opmerking: Overleg vindt plaats met de Secretarissen-Generaal van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken (EZ), Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Waardering: B, 6

  Minister van Verkeer en Waterstaat

  502

  Handeling: Het voeren van interdepartementaal overleg over mogelijke consequenties voor de Nederlandse landbouw door calamiteiten en crises waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1945–

  Bron: Berenschot p. 1 bijlage Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’

  Opmerking: Voorbeelden van calamiteiten zijn; dioxineverontreiniging in zuivelproducten en loodvergiftiging bij koeien. Voorbeelden van crises zijn; kernongeval Tsjernobyl. Voorbeeld van zo’n overleg is de Bestuurlijke Coördinatiegroep BCG (coördinatie door VROM).

  Waardering: B, 6

  503

  Handeling: Het in onderling overleg opstellen en uitvoeren van een (gecoordineerd) onderzoek naar de lange termijn effecten van straling op mens en milieu

  Periode: 1945–

  Bron: Evaluatieonderzoek ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl, p. 14.

  Opmerking: Onderling overleg vindt plaats met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)

  Waardering: B, 6

  519

  Handeling: Het voeren van onderling overleg inzake het geven van een opdracht voor een evaluatieonderzoek naar het handelen van de overheid tijdens de Tjernobylcrisis

  Periode: 1986–

  Bron: Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl p. 1

  Opmerking: Overleg vindt plaats met de Secretarissen-Generaal van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken (EZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Waardering: B, 6

  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

  1

  Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties, …

  Opmerking: De eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de Ministerraad.

  Onder deze handeling valt ook:

  – het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het gebied van de landbouwkwaliteit

  – het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Ministerraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming betreffende de landbouwkwaliteit

  – het voeren van overleg met en het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende de landbouwkwaliteit

  – het aan externe adviescommissies verzoeken om advies over de landbouwkwaliteit

  – het informeren (voorlichten) van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het gebied van de landbouwkwaliteit

  – het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument).

  Waardering: B, 1/2

  2

  Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1945–

  Product: Boterwet; Wet op de Rijksbotermerken; Wet, houdende bepalingen betreffende het merken van kaas; Haringwet; Landbouwuitvoerwet; Landbouwkwaliteitswet

  Waardering: B, 1

  3

  Handeling: Het instellen, instrueren en opheffen van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten

  Opmerking: Een voorbeeld hiervan is het Comité van levensmiddelen toevoegingen (1961).

  Waardering: B, 4

  4

  Handeling: Het benoemen en ontslaan van leden van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V 10 jaar na onslag

  V 75 jaar na geboorte voor documenten waaruit pensioenaanspraken volgen

  5

  Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Series, jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

  Opmerking: Het betreft hier ook de verslaglegging waarvoor geen grondslag kan worden aangewezen in de voor het landbouwkwaliteits specifieke wet- en regelgeving. Wat betreft voedselveiligheid vindt rapportage plaats in geval van ernstige ongeregeldheden.

  Waardering: B, 3

  6

  Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het anderszins informeren van leden van of commissies uit het parlement

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Waardering: B, 2/3

  7

  Handeling: Het informeren van de Nationale Ombudsman en parlementaire onderzoekscommissies naar aanleiding van klachten over de gevolgen of de uitvoering van het beleid inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities, …

  Opmerking: Zie ook PIVOT-rapport Behoorlijk behandeld over de Nationale Ombudsman. Parlementair onderzoek gebeurt meestal door de Commissies voor de Verzoekschriften.

  Waardering: B, 3

  8

  Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratiefrechtelijke organen

  Periode: 1945–

  Product: Beschikkingen en verweerschriften

  Opmerking: Zie ook PIVOT-rapport Drie maal ’s Raads recht over de Raad van State.

  De Minister van VWS is verantwoordelijk voor de eindproducten Warenwet en als zodanig ook voor deze handeling als het gaat om voedselveiligheid.

  Waardering: B, 3

  9

  Handeling: Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid, inzake het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties

  Periode: 1945–

  Product: Internationale regelingen, nota’s, notities, rapporten

  Waardering: B, 1/2

  10

  Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Brieven, notities

  Waardering: V 2 jaar

  11

  Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1945–

  Product: Voorlichtingsmateriaal

  Opmerking: Voorbeelden hiervan zijn de voorlichtingscampagnes van het Voedingscentrum.

  Waardering: V 5 jaar

  12

  Handeling: Het voorbereiden van interdepartementaal overleg ten aanzien van landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van de geleverde inbreng

  Periode: 1945–

  Opmerking: Het gaat erom dat daarvoor een andere Minister primair verantwoordelijk is. Niet te verwarren met verderop in dit rapport voorkomende vergelijkbare handelingen, waarvan de neerslag wel bewaard wordt. Er is regelmatig overleg met het Ministerie van LNV

  Waardering: V 10 jaar

  13

  Handeling: Het voorbereiden van bijdragen aan expertgroepen van de Europese Commissie inzake de Landbouwkwaliteit en Voedselveiligheid en het opstellen van verslagen over de geleverde bijdrage

  Periode: 1958–

  Waardering: B, 1

  14

  Handeling: Het opstellen van concept-informatiefiches over voorstellen, mededelingen en Groenboeken van de Europese Commissie op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1958–

  Product: Concept-fiches; documentatie over het onderhandelingsproces

  Opmerking: De interdepartementale WBNC stelt de informatiefiches vast ( de handeling is opgenomen in het concept-RIO ‘Gedane Buitenlandse Zaken’.

  Waardering: V 10 jaar na vaststelling informatiefiche

  15

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van Raadswerkgroepen met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke Ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken Ministeries tot departementale standpunten.

  Waardering: B, 1

  16

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc groepen Raden/Attaches met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke Ministerie met name tot instructies; bij de overige betrokken Ministeries tot departementale standpunten.

  Waardering: B, 1

  17

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van het Coreper met betrekking tot de landbouwkwaliteit en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiger in het Coreper (de PV) worden vastgesteld in interdepartementaal overleg onder leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke Ministerie met name tot concept-instructies; bij de overige betrokken Ministeries tot departementale standpunten.

  Waardering: B, 1

  18

  Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc High Level groepen met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van deze vergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. De handeling leidt bij het eerstverantwoordelijke Ministerie met name tot concept-instructies; bij de overige betrokken Ministeries tot departementale standpunten.

  Waardering: B, 1

  19

  Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake agendapunten van Raadsvergaderingen met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van Raadsvergaderingen

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Nationale standpunten en onderhandelingsposities inzake agendapunten van Raadsvergaderingen komen tot stand in de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo). Hier wordt hier de lange termijn strategie besproken die van invloed is op het voedselveiligheidsbeleid.

  Waardering: B,1

  20

  Handeling: Het opstellen van departementale standpunten inzake algemene en op langere termijn spelende zaken van EU-belang inzake landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1993–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Overleg hierover in de Coördinatiecommissie op Hoog Ambtelijk Niveau (CoCoHan) leidt tot algemene rapporten aan de betrokken Ministers

  Waardering: B, 1

  21

  Handeling: Het rapporteren over de implementatie van Europese (of internationale) regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1940–

  Product: Rapport

  Waardering: B, 3

  22

  Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten inzake door de Europese Commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid, die besproken worden in een raadgevend comité, een beheerscomité of een reglementeringscomité, en het opstellen van verslagen van vergaderingen van deze comités

  Periode: 1958–

  Product: Documentatie over verantwoording onderhandelingsproces

  Opmerking: Als onderdeel van de departementale standpuntbepaling kan overleg gevoerd worden met maatschappelijke groeperingen, zoals het georganiseerde bedrijfsleven. Wanneer meerdere departementen betrokken zijn leidt het eerstverantwoordelijke Ministerie het coördinatieoverleg. Onder deze handeling valt ook het opstellen van instructies voor de Nederlandse vertegenwoordiging in de comités.

  Waardering: B+V

  B, 1 indien de Minister van VWS de eerst verantwoordelijke is.

  V 10 jaar in alle andere geballen

  24

  Handeling: Het geven van aanwijzingen aan uitvoeringsorganen over de toepassing van internationale verdragen of verordeningen inzake de landbouwkwaliteit

  Periode: 1940–

  Product: Circulaires

  Waardering: B, 5

  26

  Handeling: Het voordragen aan de Europese Commissie van deskundigen belast met de controle op de naleving van de bepalingen van communautaire besluiten betreffende de landbouwkwaliteit

  Periode: 1958–

  Grondslag: Richtlijnen

  Product: Besluit

  Waardering: V 10 jaar na wijziging of intrekking

  27

  Handeling: Het aanwijzen van regeringsvertegenwoordigers in commissies of werkgroepen van de Europese Unie inzake de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid

  Periode: 1958–

  Waardering: B+V

  B, 2

  V 10 jaar na onslag uit commissie of werkgroep. Op deze handeling kan het uitzonderingscriterim worden toegepast, bijvoorbeeld voor politiek belangrijke personen

  30

  Handeling: Het inwerking stellen van de nodige wettige en bestuursrechtelijke bepalingen om datgene dat bij of krachtens de EEG richtlijnen en de daarbijbehorende bijlagen op het gebied van de landbouwkwaliteit en voedselveiligheid bepaald is toe te passen

  Periode: 1968–

  Grondslag: EEG richtlijn indeling onbewerkt hout art. 7

  Opmerking: De Commissie voor Europese Gemeenschappen wordt hiervan in kennis gesteld.

  Waardering: B, 5

  31

  Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanpassing van de nationale wet- en regelgeving ten aanzien van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit onbewerkt hout art. 4.1

  Opmerking: Krachtens de EEG richtlijn 68/89. Indien de regels betrekking hebben op een bepaling die de handel raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken

  Waardering: B, 1

  84

  Handeling: Het bepalen van de plaatsen waar de ten in- of uitvoer bestemde landbouwproducten krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten moeten worden aangeboden

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.6.1

  Waardering: V 10 jaar

  99

  Handeling: Het voordragen tot vaststelling, wijziging of intrekking van AMvB’s inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.2

  Product: Landbouwkwaliteitsbesluiten

  Waardering: B, 1

  100

  Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.4.2; Landbouwkwaliteitsbesluiten; Landbouwkwaliteitsbeschikkingen

  Product: Verordeningen; landbouwkwaliteitsbeschikkingen en landbouwkwaliteitsregelingen

  Opmerking: Deze regels hebben ondermeer betrekking op de hoedanigheid, de sortering, de verzorging de aanduiding, de verpakking van landbouwproducten.

  Waardering: B, 5

  101

  Handeling: Het overeenstemmen met de Minister van Landbouw inzake diens voordracht van regels over de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.2.3

  Waardering: B, 1

  103

  Handeling: Het vaststellen van een beschikking krachtens een Landbouwkwaliteitsbesluit die de gevallen bepaalt waarin de Minister van Economische Zaken betrokken moet worden bij de vaststelling van nadere regels

  Periode: 1973–

  Grondslag: Besluit uitvoeringsregelen 13 november 1973, Stb 587, art.1

  Product: Beschikking

  Opmerking: Het gaat om de volgende regels;

  – bindende regels inhoudt voor degenen, die ondernemingen drijven op het gebied van de detailhandel of het ambacht;

  – de mededeling beperkt tussen degenen, die ondernemingen drijven op het gebied van de industrie of de handel;

  – met betrekking tot voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemde producten bindende regelen stelt, waarvan is aan te nemen dat zij in belangrijke mate van invloed zijn op de omvang of de hoedanigheid van het aanbod.

  Waardering: B, 5

  109

  Handeling: Het toelaten van bestanddelen in kaaskorstbehandelingsmiddelen

  Periode: 1982–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 25.3a

  Waardering: V 20 jaar na intrekking of vervallen verklaren

  112

  Handeling: Het verlenen van toestemming inzake het toevoegen van vitaminen in zuigelingenvoeding

  Periode: 1984–1994

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding artt. 6.1 en 21.1

  Waaredering: B, 5

  113

  Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het verhandelen van grondstoffen voor zuigelingenvoeding

  Periode: 1984–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art.6.2

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding (Stcrt.1984, 197); Landbouwkwaliteitsregeling Zuigelingenvoeding 1994 (Stcrt.1994, 116)

  Opmerking: Indien deze regels betrekking hebben op een bepaling die de gezondheid raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

  Waardering: B, 1

  127

  Handeling: Het, in onderlinge overeenstemming, aan de Ministerraad verslag uit brengen over de wenselijkheid van intrekking van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten

  Periode: 1998–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten art. 16

  Opmerking: Dit gebeurt binnen zes jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

  De formele bevoegdheid ligt bij de staatssecretaris

  Waardering: B, 3

  130

  Handeling: Het goedkeuren van PBO-verordeningen aangaande de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1962–

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten art. 6.1; Wijziging van 1963 Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen, art. 1D. 3b.1; Uitvoercontrolebesluit eieren 1962 art. 7.1; Landbouwkwaliteitswet artt.4.2 en 5.3; Uitvoercontrolebesluit haring 1964 art. 7.1

  Product: Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102); PBO-verordeningen

  Opmerking: Bij de handelingen waarbij de Minister van Volksgezondheid genoemd wordt treedt deze alleen als actor naar voren wanneer de regels de volksgezondheid raken.

  Waardering: B, 5

  134

  Handeling: Het stellen van regels of het geven van aanwijzingen ten aanzien van verordeningen van productschappen inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1978–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art.5.2; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art. 6.2; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 19.3; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding art. 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 3a.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 3.2 ; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 5.2; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 4.3; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptieaardappelen art 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art.6.2

  Opmerking: Bij de handelingen waarbij de Minister van Volksgezondheid genoemd wordt treedt deze alleen als actor naar voren wanneer de regels de volksgezondheid raken.

  Waardering: B, 5

  151

  Handeling: Het verlenen van vrijstelling en ontheffing van hetgeen bij of krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten bepaald is

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluiten; landbouwkwaliteitsregelingen

  Product: Regeling Vrijstelling aanbrengen Rijksbaconmerk (Stcrt. 1983, 209); Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode (Stb. 1992, 661); Vrijstelling Landbouwkwaliteitsbeschikking bloembollen (Stcrt. 1983, 167); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring bloembollen (Stcrt. 1981, 136); Vrijstelling verplichte aanduiding classificatie bloembollen leverbaar (Stcrt. 1984, 122); Vrijstellingsregeling Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten (Stcrt. 1986, 96); Vrijstellingsregeling boterproducten (EEG) (Stcrt. 1987, 16); Vrijstellingsregeling halfvolle boter (Stcrt. 1988, 170); Vrijstellingsregeling halfvolle roomboter (Stcrt. 1990, 196); Vrijstellingsregels boterwikkels (Stcrt. 1994, 246); Vrijstellingsregeling bak- en braadboter EEG (Stcrt. 1985, 233); Vrijstellingsregeling pure butter ghee EEG (Stcrt. 1984, 171)

  Opmerking: Indien zodanige vrijstelling of ontheffing betrekking heeft op een bepaling die de volksgezondheid raakt, verleent deze Minister slechts in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid. Indien deze nadere regels betrekking hebben op een bepaling die de handel raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken (onbewerkt hout).

  Waardering: V 10 jaar na intrekking of vervallen verklaren

  155

  Handeling: Het verlenen van vrijstelling van hetgeen bij of krachten het Landbouwkwaliteitsbesluiten is geregeld

  Periode: 1983–1983

  Grondslag: Vrijstellingsbeschikking kaasproducten 1983 art. 2; Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (EEG) artt. 1-2; Vrijstellingsregeling zuigelingenvoeding artt. 1-2; Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (proefverpakkingen) artt. 1-2

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Staatssecretaris van VWS. Deze speelt alleen een rol bij regelingen voor zuigelingenvoeding.

  Waardering: V 10 jaar na intrekking of vervallen verklaring

  157

  Handeling: Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van hetgeen dat bij of krachtens de Landbouwkwaliteitsregeling rauwe melk en zuivelbereiding is bepaald

  Periode: 1994–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling rauwe melk en zuivelbereiding artt.8 en 9

  Opmerking: De Minister van Volksgezondheid kan op basis van de Warenwet vrijstelling of ontheffing verlenen aan instellingen met een beperkte productie van melk ven geiten en ooien.

  Waardering: V 10 jaar na intrekking of vervallen verklaren

  158

  Handeling: Het aan privaatrechtelijke instellingen en productschappen delegeren van de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van hetgeen bij of krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten bepaald is geregeld

  Periode: 1962–

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluiten; landbouwkwaliteitsbesluiten

  Product: Landbouwkwaliteitsregelingen; Landbouwkwaliteitsbeschikkingen; Vrijstellingsregelingen

  Opmerking: De ontheffingen kunnen verleend worden door organisaties die nauw betrokken zijn bij de regelgeving zoals bijvoorbeeld het COKZ en SKAL.

  Waardering: B, 5

  160

  Handeling: Het delegeren van bevoegdheden aan productschappen tot het stellen van regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1979–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art. 6.1; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 7.1; Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees art. 4.1-2; Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art 10.2; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 7.1; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 7.1; Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding art. 4.1; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 3a.1; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 3.1; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 4.2; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 5.1; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 7.1

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden bloembollen (Stcrt. 1986, 97); Regeling houdende overdracht bevoegdheden scharreleieren en intrekking Landbouwkwaliteitsbeschikking productiemethoden scharreleieren (Stcrt.1989, 222); Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden vleeswaren (Stcrt. 1981, 204)

  Opmerking: De Minister kan bepalen dat voorschriften van productschappen, goedkeuring behoeven van een door hem aangewezen autoriteit

  Indien de voorschriften betrekking hebben op een bepaling die de gezondheid raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid.

  Waardering: B, 5

  225

  Handeling: Het goedkeuren van statuten en keuringsreglementen van controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit alsmede de wijzigingen en aanvullingen hiervan

  Periode: 1912–

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 8; Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 2b; Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 2.7; Landbouwuitvoerbesluit 1963 Algemene voorwaarden art. 2.g; Kaascontrolebeschikking 1970 art. 2.2; Botercontrolebeschikking 1967, art. 3.2; Rijksbotermerkenbeschikking 1951 art. 2.1; Rijkskaasmerkenbeschikking 1952; Rijkskaasmerkenbeschikking 1962 artt. 6.f en 8.2; Rijkskaasmerkenbeschikking 1970 art. 5.e; Landbouwkwaliteitswet art.10.3

  Product: Goedkeuring keuringsreglement NBC (Stcrt. 1978, 77); Goedkeuring voorlopig reglement op de Tuchtrechtspraak KCB (Stcrt. 1978, 91); Goedkeuring voorlopig Tuchtbesluit (Stcrt. 1978, 94); Goedkeuring wijziging Reglement uitreiking merken bacon (Stcrt. 1989, 147); Controlereglement biologische productiemethoden (Stcrt. 1993, 140)

  Waardering: B, 4

  264

  Handeling: Het stellen van regels voor het keuren van landbouwproducten, de methoden van monsterneming en onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art. 15.4; Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 8; Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art.5; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art.7; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art. 10-11; Landbouwkwaliteitsbesluit consumptie-aardappelen art. 6; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 7; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 10-11; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 10-11; Landbouwkwaliteitswet vis en visproducten art. 8; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 4.1; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 5; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 5; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 10-11; Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten artt. 4 en 5.1

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten (Stcrt.1982, 145, Stcrt. 1982,145 bijlage); Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten (Stcrt. 1981, 251, Stcrt. 1981, 251 bijlage); Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten (Stcrt. 1983, 200); Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding bijlage (Stcrt.1984, 197); Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding 1994 bijlage (Stcrt. 1994, 116); Landbouwkwaliteitsregeling baconkeuring en -merken (Stcrt. 1978, 63); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring bloembollen (Stcrt. 1981, 136);Landbouwkwaliteitsregeling keuring bloembollen (Stcrt. 1986, 97); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (Stcrt. 1977, 182); Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 (Stcrt. 1993. 60); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring en tekenen scharreleieren (Stcrt. 1979, 120); Landbouwkwaliteitsregeling scharreleierenkeuring en -merken (Stcrt.1993, 229); Landbouwkwaliteitsregeling vleeswarenkeuring en -merken (Stcrt. 1981, 204)

  Waardering: B, 1/5

  333

  Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het verplicht stellen van bepaalde vermeldingen op de verpakking van zuigelingenvoeding

  Periode: 1984–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art.6.3

  Product: Landbouwkwaliteitsregeling zuigelingenvoeding (Stcrt.1984, 197); Landbouwkwaliteitsregeling Zuigelingenvoeding 1994 (Stcrt.1994, 116)

  Opmerking: Indien deze regels betrekking hebben op een bepaling die de gezondheid raakt verleent de Minister van Landbouw deze alleen in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid.

  Waardering: B, 5

  429

  Handeling: Het vaststellen van een lijst van gemedicineerde voeders

  Periode: 1978–1993

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 10.1 en 10.3

  Opmerking: In deze lijst worden aard en samenstelling van de gemedicineerde voeders omschreven. Hier wordt met name vermeld: De in de diervoeders door toevoeging van diergeneesmiddelen te verwerken werkzame stoffen, aangeduid met generieke benamingen of chemische formules,

  De in de diervoeders te verwerken hoeveelheid aan werkzame stoffen.

  Waardering: B, 5

  463

  Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die vergaderingen van de adviescommissie bij kunnen wonen

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 4

  Opmerking: Deze ambtenaren hebben een raadgevende stem in de adviescommissie

  Waardering: V 10 jaar na terugtreden

  473

  Handeling: Het vastleggen van afspraken inzake de toepassing en interpretaties van regelgeving gebaseerd op de Warenwet

  Periode: 1945–

  Product: Overeenkomst

  Bron: Interview

  Opmerking: De Minister van Volksgezondheid heeft het laatste woord indien het gaat om voorschriften uit de Warenwet (interpretatiezaken) en de Minister van Landbouw indien het gaat om voorschriften uit de Landbouwkwaliteitswet.

  Waardering: B, 5

  474

  Handeling: Het deelnemen aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW) alsmede het evalueren van de gang van zaken van het overleg

  Periode: 1997–

  Grondslag: Protocol van het Regulier Overleg Warenwet artt. 3.1c, 10

  Product: Evaluatierapporten

  Opmerking: Er zijn 2 vormen van overleg; een algemeen overleg over de hoofdlijnen van het beleid en de voorgenomen regelgeving; deskundigenoverleg over specifieke of meer technische regelgeving en beleidsvragen.

  Waardering: B, 2/5

  475

  Handeling: Het in onderling overleg opstellen en vastleggen van normen over het nitraatgehalte in bladgroente

  Periode: 1982–

  Bron: Beleidsinformatie, 1992 jaargang 4 nummer 11 p. 5

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Staatssecretaris

  Waardering: B, 5

  476

  Waardering: Het vastleggen van afspraken inzake de afstemming van taken tussen de RVV en de IBG (voorheen KvW)

  Periode: 1983–

  Product: Overeenkomst

  Bron: Interview (T. de Kok, directie Visserij)

  Opmerking: IBG: Inspectie Gezondheidsbescherming van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. RVV Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. De Minister van Volksgezondheid heeft het laatste woord indien het gaat om voorschriften uit de Warenwet (interpretatiezaken) en is in staat om de RVV in deze te instrueren.

  Waardering: B, 5

  502

  Handeling: Het voeren van interdepartementaal overleg over mogelijke consequenties voor de Nederlandse landbouw door calamiteiten en crises waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1945–

  Bron: Berenschot p. 1 bijlage Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’

  Opmerking: Voorbeelden van calamiteiten zijn; dioxineverontreiniging in zuivelproducten en loodvergiftiging bij koeien. Voorbeelden van crises zijn; kernongeval Tsjernobyl. Voorbeeld van zo’n overleg is de Bestuurlijke Coördinatiegroep BCG (coördinatie door VROM).

  Waardering: B, 6

  519

  Handeling: Het voeren van onderling overleg inzake het geven van een opdracht voor een evaluatieonderzoek naar het handelen van de overheid tijdens de Tjernobylcrisis

  Periode: 1986–

  Bron: Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl p. 1

  Opmerking: Overleg vindt plaats met de Secretarissen-Generaal van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken (EZ), Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Waardering: B, 6

  520

  Handeling: Het stellen van regels inzake aanduidingen op het gebied van de voedselveiligheid, van levensmiddelen door middel van etiketten

  Periode: 1979–

  Grondslag: Geconserveerde-aardappelenbesluit art. 5

  Waardering: B, 5

  522

  Handeling: Het instellen van alsmede participeren in de Beheerscommissie Voedselconsumptiepeiling

  Periode: 1988–

  Grondslag: Beschikking Instelling Beheerscommissie Voedselconsumptiepeiling

  Art. 1

  Opmerking: De commissie is ingesteld op 2 februari 1989 met terugwerkende kracht tot 1 december 1988. Beide Ministers financieren het beheer en zijn vertegenwoordigd in de commissie.

  Waardering: B, 4/5

  800

  Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid op het gebied van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Product: (Beleids)nota’s: o.a. Nota ‘Leven in een duurzame toekomst’, juni 1993, uitgebracht mede namens EZ, VROM, WVC, OC&W, BuZa en SZW; Nota Wetenschap- en techniekcommunicatie, april 2000, uitgebracht met OC&W en EZ; Voortgangsrapportages (evaluatie) over biotechnologie en levensmiddelen, november 1996 en april 1999, uitgebracht door de Ministeries van LNV en VWS in nauwe betrokkenheid van de Ministeries van VROM en EZ (TK 1996–1997, 25 126 nr. 1; 1998–1999, 26 407 nr. 2).

  – Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (II’95–‘96 24 400. XIV, nr. 37); Voortgangsverslag (1996) inzake Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (SPA Biodiversiteit) uitgebracht door Ministeries van LNV, VROM en BuZA, mede namens de Ministeries van V&W, OC&W en EZ (TK 1996–1997. 25 000 XIV, nr. 21)

  Opmerking: Het gaat hierbij met name om het gebruik van biotechnologie in planten en voedingsmiddelen, de voedsel- en milieuveiligheid en de informatie daarover aan de consument.

  Waardering: B, 1/2

  823

  Handeling: Het formuleren van hoofdlijnen en beginselen van het Nederlandse standpunt gericht op het EG-beleid ten aanzien van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Bron: Brief van de Ministers van LNV, VROM en OS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Vergaderjaar 1996–1997, 25 000 XIV, nr. 21

  Opmerking: Onder ander in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. In het kader van dit Verdrag was Nederland vertegenwoordigt bij conferenties over plantaardige genetische bronnen en agro-biodiversiteit

  Waardering: B, 1

  850

  Handeling: Het laten verrichten van (evaluatie)onderzoek naar ggo-vrije ketens van voedingsmiddelen

  Periode: 1997–

  Product: Onderzoeksopdracht en eindproduct

  Bron: Brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de vaste Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 126, nr. 5

  Opmerking: Een financiële bijdrage

  hiervoor kan worden verkregen op grond van de Subsidieregeling Demonstratieprojecten Markt- en Concurrentiekracht, dat een onderdeel is van het Stimuleringskader LNV. Projecten die vallen binnen het onderwerp ‘ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van herkenbare (gecertificeerde) ggo-vrije ketens’ komen in aanmerking voor subsidie. LASER voert de regeling uit. Zie hiervoor het Pivot-rapport Landbouwstructuurbeleid

  Waardering: B+V

  B, 5 voor onderzoeksopdracht en eindproduct

  V 10 jaar voor overige neerslag

  852

  Handeling: Het verrichten van onderzoek naar de traceerbaarheid en handhaafbaarheid van ggo’s

  Periode: 1997–

  Bron: Brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, biote02023

  Waardering: B+V

  B, 2/3 onderzoeksopdracht en eindrapport

  V 10 jaar voor overige neerslag

  857

  Handeling: Het voeren van overleg met het Nederlandse voedingsbedrijfsleven en maatschappelijk organisaties over verbetering van transparante etikettering van producten die met gentechnologie zijn geproduceerd

  Periode: 1996–

  Bron: Beleidsnota Biotechnologie, p. 33

  Waardering: B, 1

  858

  Handeling: Het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van ggo-vrije ketens van levensmiddelen

  Periode: 1997–

  Bron: Brief van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de vaste Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 126, nr. 5

  Opmerking: Subsidie wordt verstrekt middels De Subsidieregeling Demonstratieprojecten Markt- en Concurrentiekracht, dat een onderdeel is van het Stimuleringskader LNV. Projecten die vallen binnen het onderwerp ‘ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van herkenbare (gecertificeerde) ggo-vrije ketens’ komen in aanmerking voor subsidie.

  Waardering: B+V

  B, 1 voor subsidieregeling en verslagen

  V 10 jaar voor overige neerslag

  870

  Handeling: Het geven van voorlichting over toelatingsprocedures en achtergronden van de gehanteerde criteria inzake biotechnologie

  Periode: 1990–

  Product: Brochure over de milieuaspecten van genetisch gemodificeerde organismen.

  N.B. Van het gedrukte voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd.

  Bron: Beleidsnota Landbouwbiotechnologie p. 22

  Opmerking: De brochure is opgesteld door de VCOGEM.

  Waardering: B+V

  B, 3

  V 5 jaar na afronding

  873

  Handeling: Het geven van opdracht tot het organiseren van publiek debat over biotechnologie

  Periode: 1993–

  Bron: Beleidsnota Biotechnologie, p. 78

  Opmerking: O.a: Debat Klonen en Kloneren (1999)

  Waardering: B, 1

  Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)

  12

  Handeling: Het voorbereiden van interdepartementaal overleg ten aanzien van landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en het opstellen van verslagen van de geleverde inbreng

  Periode: 1986–

  Opmerking: Voor dit overleg is een andere Minister primair verantwoordelijk. Er is regelmatig overleg met het Ministerie van LNV

  Waardering: V 5 jaar

  502

  Handeling: Het voeren van interdepartementaal overleg over mogelijke consequenties voor de Nederlandse landbouw door calamiteiten en crises waarbij de voedselveiligheid in het geding is

  Periode: 1986–

  Bron: Berenschot p. 1 bijlage Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’

  Opmerking: Voorbeelden van calamiteiten zijn; dioxineverontreiniging in zuivelproducten en loodvergiftiging bij koeien. Voorbeelden van crises zijn; kernongeval Tsjernobyl. Voorbeeld van zo’n overleg is de Bestuurlijke Coördinatiegroep BCG (coördinatie door VROM).

  Waardering: B, 6

  503

  Handeling: Het in onderling overleg opstellen en uitvoeren van een (gecoordineerd) onderzoek naar de lange termijn effecten van straling op mens en milieu

  Periode: 1986–

  Bron: Evaluatieonderzoek ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl, p. 14.

  Opmerking: Onderling overleg vindt plaats met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en de Minister van Verkeer en Waterstaat

  Waardering: B, 6

  519

  Handeling: Het voeren van onderling overleg inzake het geven van een opdracht voor een evaluatieonderzoek naar het handelen van de overheid tijdens de Tjernobylcrisis

  Periode: 1986–1990

  Bron: Evaluatierapport ‘Tsjernobyl’: rapport inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl p. 1

  Opmerking: Overleg vindt plaats met de Secretarissen-Generaal van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken (EZ), Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Waardering: B, 6

  800

  Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid op het gebied van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Product: (Beleids)nota’s: o.a. Nota ‘Leven in een duurzame toekomst’, juni 1993, uitgebracht mede namens EZ, VROM, WVC, OC&W, BuZa en SZW; Nota Wetenschap- en techniekcommunicatie, april 2000, uitgebracht met OC&W en EZ; Voortgangsrapportages (evaluatie) over biotechnologie en levensmiddelen, november 1996 en april 1999, uitgebracht door de Ministeries van LNV en VWS in nauwe betrokkenheid van de Ministeries van VROM en EZ (TK 1996–1997, 25 126 nr. 1; 1998–1999, 26 407 nr. 2).

  – Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (II’95–’96 24 400. XIV, nr. 37); Voortgangsverslag (1996) inzake Strategisch Plan van Aanpak Biologische Diversiteit (SPA Biodiversiteit) uitgebracht door Ministeries van LNV, VROM en BuZA, mede namens de Ministeries van V&W, OC&W en EZ (TK 1996–1997. 25 000 XIV, nr. 21)

  Opmerking: Het gaat hierbij met name om het gebruik van biotechnologie in planten en voedingsmiddelen, de voedsel- en milieuveiligheid en de informatie daarover aan de consument.

  Waardering: B, 1/2

  823

  Handeling: Het formuleren van hoofdlijnen en beginselen van het Nederlandse standpunt gericht op het EG-beleid ten aanzien van de (agro)biotechnologie

  Periode: 1977–

  Bron: Brief van de Ministers van LNV, VROM en OS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Vergaderjaar 1996–1997, 25 000 XIV, nr. 21

  Opmerking: Onder ander in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. In het kader van dit Verdrag was Nederland vertegenwoordigt bij conferenties over plantaardige genetische bronnen en agro- biodiversiteit

  Waardering: B, 1

  859

  Handeling: Het (mede) beslissen over het verlenen van vergunningen voor introducties van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en op de markt

  Periode: 1993–

  Grondslag: Besluit GGO, art 6

  Opmerking: De Minister van VROM heeft hierin het primair bevoegd gezag.

  Waardering: B, 5

  Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed (NAK)

  Voorheen Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK) 1932–1967

  582

  Handeling: Het al dan niet uitbetalen van een kwekersvergoeding

  Periode: 1944–1967

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij ter uitvoering van art. 16 van het Kwekersbesluit 1941 (Jaarcijnzenbeschikking landbouwgewassen) art. 4.3

  Waardering: V 1 jaar

  594

  Handeling: Het de Secretaris-generaal van de Landbouw op de hoogte brengen van de stand van ieder kwekersvergoedingenfonds

  Periode: 1944–1967

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 8.1

  Opmerking: Dit gebeurt drie maal per jaar.

  Waardering: B+V

  B, 3 alleen de medelingen aan de SG

  V 1 jaar voor overige neerslag

  596

  Handeling: Het stellen van regelen omtrent de vorm en inhoud van de vergoedingen alsmede omtrent de tijdstippen waarop deze al dan niet worden uitbetaald

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 11.2

  Waardering: B, 5

  597

  Handeling: Het oordelen over de rekening en de verantwoording van het boekjaar van het kwekersvergoedingenfonds

  Periode: 1944–1967

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 13.5

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij de Commissie van kwekersaangelegenheden van de NAK.

  Waardering: V 1 jaar

  640

  Handeling: Het namens de Raad voor het Kwekersrecht invorderen van de jaarcijnzen

  Periode: 1944–1967

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij ter uitvoering van art. 16 van het Kwekersbesluit 1941 (Jaarcijnzenbeschikking landbouwgewassen) art. 4.1

  Waardering: V 1 jaar

  644

  Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het jaarcijnstarief

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking betreffende het beheer van kwekersvergoedingenfondsen voor landbouwgewassen art. 4.1

  Opmerking: Jaarlijks voor 15 juli.

  Waardering: B, 5

  718

  Handeling: Het geven van voorschriften met betrekking tot de keuring van teeltmateriaal

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 48.5; Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 91.1

  Opmerking: Tot 1967: het vaststellen van keuringsreglementen. Deze voorschriften hebben betrekking op de gezondheid, de zuiverheid, de kwaliteit van teeltmateriaal, de sortering, de classificatie, de verzorging, de verpakking, de verlading en de aanduiding van het teeltmateriaal, het gebruik van de op het teeltmateriaal betrekking hebbende bescheiden en kentekenen, de technische inrichting en administratie van het bedrijf alsmede de technische bedrijfsvoering, het toezicht op de naleving van deze voorschriften en de keuring van het teeltmateriaal.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor reglement + goedkeuring Minister

  V 5 jaar overige neerslag

  728

  Handeling: Het houden van toezicht op naleving van keuringsvoorschriften voor teeltmateriaal dat voor de uitvoer bestemd is

  Periode: 1997–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 91.2 zoals gewijzigd Stb. 1997, 510

  Opmerking: Het Rijksproefstation voor de Zaadcontrole en de Plantenziektenkundige Dienst verrichten deze handeling niet meer sinds 1989

  Waardering: B+V

  B, 5 voor eindrapportages

  V 5 jaar voor overige neerslag

  738

  Handeling: Het verlenen van toestemming tot aflevering van zowel in het binnenland als het buitenland geteeld voortkwekingsmateriaal van rassen alsmede het bepalen van de hoeveelheden hiervan en het stellen van voorwaarden hiervoor

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941, art. 2.2.a 5.b, 4.2; Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 artt. 2.2a, 3.5b, 4.2

  Opmerking: Het gaat om zowel in Nederland als in het buitenland geteeld voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen die al dan niet op de rassenlijst zijn geplaatst en die al dan niet bestemd zijn voor beproeving in de praktijk al dan niet gecertificeerd.

  Waardering: V 5 jaar

  741

  Handeling: Het nemen van monsters van buitenlands voortkwekingsmateriaal

  Periode: 1942–1967

  Grondslag: Beschikking van de secretaris generaal van het Departement van Landbouw en visserij met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941, art. 3.1b, 3.2.c; Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 3.1c

  Waardering: V 5 jaar

  746

  Handeling: Het bepalen van voorschriften ten aanzien van het afleveren van in Nederland geteeld

  voortkwekingsmateriaal van een landbouwgewas dat bestemd is voor

  beproeving in de praktijk

  Periode: 1944–

  Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 28 februari 1944 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit 1941 art. 2.2b. Zaaizaad en plantgoedwet art.86

  Waardering: V 5 jaar

  749

  Handeling: Het keuren van teeltmateriaal

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 39.1; Verordening (Productschap voor Landbouwzaaizaden) zaden van groenvoedergewassen en suikerbietenzaad 1958 art. 5.1b,c, 5.2, 7.1b,c; Zaaizaadverordening 1958 (Productschap voor Landbouwzaaizaden) art. 4.1a , 4.1B,9; Ontheffingsbesluit Zaaigraanexport België 1967 art. 1

  Product: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij van 2 October 1942 met betrekking tot het verlenen van ontheffing van de keuring van voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen, krachtens artikel 39.2 van het Kwekersbesluit

  Kwekersbesluit 1941 (gedeeltelijk) (Stcrt. 1942, 192)

  Opmerking: De Stichting Nederlandse Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed keurt alleen grassen waarvoor een rassenlijst is ingesteld. Goedgekeurd voortkwekingsmateriaal wordt voorzien van certificaten. Met het opheffen van de NAK-S in 1994 is ook het aansluitingsbesluit komen te vervallen.

  Waardering: V 2 jaar minimum met een verlenging van 7 jaar

  750

  Handeling: Het vaststellen van tarieven voor keuring van en toezicht op kweekmateriaal

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 51.1; NAK statuten

  Product: Deze tarieven moeten na vaststelling aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van LNV worden voorgelegd.

  Waardering: V 5 jaar

  756

  Handeling: Het jaarlijks, op verzoek verstrekken, aan de houder van het kwekersrecht van opgaven van aangeslotenen, die teeltmateriaal van zijn ras hebben voortgebracht en het desgevraagd verlenen van medewerking bij de inning van de licentierechten

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 89.2

  Opmerking: Met het opheffen van de NAK-S in 1994 is ook het aansluitingsbesluit komen te vervallen.

  Waardering: V 5 jaar

  757

  Handeling: Het weigeren aan een bij haar aangeslotene de toelating tot het verkeer en het verbieden van verdere verhandeling van teeltmateriaal

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 92.1

  Opmerking: Het gaat om teeltmateriaal waarvan de keuringsinstelling heeft vastgesteld dat het niet behoort tot een groep van planten, als hoedanig het wordt aangeboden, of dat het niet voldoet aan de voorschriften zoals beschreven in ZPW art. 91.

  Waardering: V 5 jaar

  760

  Handeling: Het opschorten van de keuring van teeltmateriaal bij aangeslotenen

  Periode: 1967–

  Grondslag: Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 92.3

  Opmerking: Het gaat om een opschorting voor ten hoogste drie jaar, en vindt plaats indien op grond van de door een aangeslotene gevolgde werkwijze en de resultaten daarvan gebleken is, dat voortbrenging, bewaring en bewerking van teeltmateriaal niet op voldoende vakkundige wijze geschiedt.

  Waardering: V 5 jaar

  761

  Handeling: Het goedkeuren van overeenkomsten tussen een niet bij het NAK-G of NAK aangesloten koper teeltmateriaal van een wel bij de NAK-G/NAK aangesloten kweker

  Periode: 1967–

  Grondslag: Vrijstelling aansluiting NAK-G art. 2; Vrijstelling aansluiting NAK Wageningen art. 1

  Opmerking: Indien deze zaden in gesloten verpakking geleverd worden en verder worden verhandeld op naam van de aangeslotenen. Vanaf 2000 is NAK-G, Naktuinbouw.

  Waardering: 7 jaar

  763

  Handeling: Het goedkeuren en waarmerken van zaden als prebasiszaad of gecertificeerd zaad, alsmede van pootgoed als basispootgoed of gecertificeerd pootgoed en van handelszaad

  Periode: 1967–

  Grondslag: Besluit Categorieën Teeltmateriaal, art. 1.2

  Opmerking: Het gaat om zaad dat is voortgebracht onder de verantwoordelijkheid van de kweker door middel van stelselmatige instandhouding met betrekking tot het ras en bestemd is voor de voortbrenging van prebasiszaad dan wel basiszaad. Basiszaad: van vlas, bieten, maïs en overige krachtens art 87 van de ZPW aangewezen rassen. Basispootgoed: knollen van aardappel. Gecertificeerd pootgoed: knollen van aardappel. Gecertificeerd zaad: van gerst, haver, tarwe, lupine, wikke, kapucijner, landbouwerwt, veldboon, olievlas, vezelvlas, bieten en overige krachtens art 87 van de ZPW aangewezen rassen.

  Waardering: V 5 jaar

  764

  Handeling: Het opstellen van de voorschriften m.b.t. de gezondheid, rasechtheid, raszuiverheid, kwaliteit, sortering, classificering, verpakking en van de keuringen van teeltmateriaal

  Periode: 1967–

  Grondslag: Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Siergewassen artt. 2.2, 3.1; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Boomkwekerijgewassen artt. 2.2, 3.1; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Groente- en Bloemgewassen artt. 2.2,

  3.1, 7; Besluit Verhandeling Teeltmateriaal Landbouwgewassen artt. 2.1-2, 3.1, 7

  Product: Keuringsreglementen

  Opmerking: Het bezit met het oog op verkoop, het aanbieden voor verkoop, het bedrijfsmatig in het verkeer brengen, verder verhandelen, invoeren, uitvoeren en ter uitvoer aanbieden van teeltmateriaal afkomstig van landbouwgewassen en tuinbouwgewassen is verboden, tenzij het materiaal voldoet aan de hier gestelde eisen.

  Waardering: B, 5

  766

  Handeling: Het stellen van eisen voor de verpakking van het voortkwekingsmateriaal het voorschrijven van merken, etiketten, certificaten, sluitingen, plombes en andere bewijsstukken

  Periode: 1942–

  Grondslag: Kwekersbesluit 1941 art. 39.1; Beschikking houdende merken, certificaten, plombes en andere bewijsstukken art. 1968, 166; Uitvoering artikel 93 Zaaizaad- en plantgoedwet art. 2.1

  Product: Keuringsreglementen

  Waardering: B, 5

  Productschappen van Vee, Vlees en EIeren

  62

  Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van de kwaliteit van landbouwproducten die voor de uitvoer bestemd zijn

  Periode: 1954–1982

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 11; Botercontrolebeschikking 1957 art. 17; Botercontrolebeschikking 1967 art. 17; Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten artt. 2 en 3; Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen zoals gewijzigd in , 1963 (Stb.405) aardappelen, art. 3; Uitvoercontrolebesluit haring 1964 art.3

  Product: Verordeningen; Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Opmerking: De regels kunnen betrekking op de bereiding, kwaliteit, sortering en verpakking van landbouwproducten alsmede op het tijdstip van uitvoer.

  De regels kunnen verschillend zijn naar gelang van de soort of bestemming van de landbouwproducten, alsmede van het land van invoer.

  Waardering: B, 5

  90

  Handeling: Het adviseren van de Minister van landbouw inzake het stellen van regels voor de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1956–

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet (1938); Landbouwuitvoerbesluiten; Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsbesluiten; Landbouwkwaliteitsregelingen

  Waardering: B, 1

  100

  Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.4.2; Landbouwkwaliteitsbesluiten; Landbouwkwaliteitsbeschikkingen

  Product: Verordeningen; landbouwkwaliteitsbeschikkingen en landbouwkwaliteitsregelingen

  Opmerking: Deze regels hebben ondermeer betrekking op de hoedanigheid, de sortering, de verzorging de aanduiding, de verpakking van landbouwproducten.

  Waardering: B, 5

  104

  Handeling: Het geven van nadere voorschriften omtrent hetgeen bij of krachtens landbouwkwaliteitsverordeningen is bepaald

  Periode: 1977–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsverordeningen

  Opmerking: Deze regels hebben betrekking op de bereiding, de bewaring van vleeswaren en het gebruik van toevoegingen, grond- of hulpstoffen en kunnen voorschriften inhouden inzake de inrichting en het gebruik van bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen. Deze regels mogen alleen gesteld worden voorzover zij de gezondheid niet raken. (opmerking vleeswaren).

  Waardering: B, 5

  105

  Handeling: Het stellen van regels inzake de indeling van bacon in een kwaliteitsklasse alsmede de aanvullende eisen waaraan bacon met een merk moet voldoen

  Periode: 1978–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit Bacon artt. 4.1-2 en 5.1

  Product: Landbouwkwaliteitsverordening baconcuts en prepacked bacon (Vb.Bo 1978-afl 12).

  Opmerking: Bacon krijgt een merk na indeling in een kwaliteitsklasse. De aanvullende eisen hebben betrekking op de bereiding, de sortering en indeling, de vorm, de verpakking en de aanduidingen van kwaliteit en aard van het product. Deze regels hebben betrekking op de bereiding en bewaring van bacon en op het gebruik van toevoegingen, grond- of hulpstoffen. Ze kunnen ook voorschriften inhouden inzake de inrichting en het gebruik van bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen.

  Waardering: B, 5

  106

  Handeling: Het geven van nadere voorschriften omtrent de kwaliteitseisen van baconcuts en prepacked bacon

  Periode: 1978–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsverordening baconcuts en prepacked bacon 1978 art.4

  Product: Uitvoeringsbesluit baconpekels, baconcuts en prepacked bacon 1979 (Vb.bo1979-19); Uitvoeringsbesluit Landbouwkwaliteitsverordening baconcuts en prepacked bacon 1986 (procesregistratie) (Vb.bo1987-18)

  Opmerking: De wettelijke bevoegdheid ligt bij de voorzitter.

  Waardering: B, 5

  116

  Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de aanduiding en de productiewijze van scharreleieren

  Periode: 1989–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling productiemethoden scharreleieren art. 2

  Opmerking: Deze regels hebben betrekking op de hoedanigheid, de sortering, de verzorging de aanduiding, de verpakking van scharreleieren alsmede op de inrichting en het gebruik van de ruimte bestemd voor kippen, die deze eieren voortbrengen als de voeding, drenking en verzorging van de kippen.

  Waardering: B, 5

  129

  Handeling: Het vorderen van de medewerking van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren tot het stellen van regels voor de kwaliteit van eieren voor de uitvoer bestemd

  Periode: 1962–1969

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit Eieren 1962 art. 6.2

  Waardering: B, 5

  132

  Handeling: Het adviseren van de Minister van LNV en overige Ministers die bemoeienis hebben met de kwaliteit van landbouwproducten over de regels ter bevordering van de afzet betreffende de kwaliteit van producten

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art. 2.3

  Opmerking: Het gaat om productschappen, bedrijfschappen en andere organisaties die bij de te regelen materie betrokken zijn.

  Waardering: B, 5

  172

  Handeling: Het mededelen aan de Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de besluiten tot het verlenen van ontheffingen

  Periode: 1978–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling vrijstelling en ontheffing vleeswaren 1978 art. 3.2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstelling en ontheffing vleeswaren 1981 art. 3.2

  Waardering: V 10 jaar

  173

  Handeling: Het verlenen of intrekken van vrijstellingen en ontheffingen van hetgeen bij of krachtens landbouwkwaliteitsbesluiten en verordeningen bepaald is

  Periode: 1978–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen, ontheffing en nadere voorschriften bacon art. 2; Landbouwkwaliteitsverordening baconcuts en prepacked bacon 1978 art. 4; Vrijstelling Landbouwkwaliteitsbeschikking bloembollen artt. 1 en 2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstelling en ontheffing vleeswaren art. 2; Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden bloembollen art. 3; Verordening PVS kwaliteitsvoorschriften bloembollen art. 3; Verordening Vvr gemedicineerd voeder art. 10; Landbouwkwaliteitsbeschikking ontheffingen gemedicineerd voeder artt. 2 en 3; Landbouwkwaliteitsbeschikking vrijstelling bepaalde keuringsvoorschriften groenten en fruit art. 2; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen, ontheffingen en nadere voorschriften groenten en fruit art. 2; Verordening P.G.F. 1977. Kwaliteitsvoorschriften groenten en fruit art. 4; Landbouwkwaliteitsverordening PGF. 1991 groenten en fruit art. 4; Landbouwkwaliteitsregeling overdracht bevoegdheden bloembollen art. 3; Zuivelverordening 1993, inrichtingseisen zuivelbereiding art. 8; Landbouwkwaliteitsverordening 1994, uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit art.3.2; Landbouwkwaliteitsverordening 1994, uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit art. 14; Landbouwkwaliteitsregeling productiemethoden scharreleieren art.3; Landbouwkwaliteitsregeling scharreleierenkeuring en -merken art. 4; Landbouwkwaliteitsregeling vrijstellingen en ontheffingen vleeswaren art. 2; Landbouwkwaliteitsverordening rookworst art. 4; Landbouwkwaliteitsregeling uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit art. 3.

  Opmerking: Deze vrijstellingen en ontheffingen gelden alleen voor zover zij de gezondheid niet raken. De vrijstellingen en ontheffingen hebben betrekking op de vaststelling van merken, tekenen en bewijsstukken, de presentatie, de indeling in kwaliteitsklassen, de sortering, de oorsprong, het gewicht, de soort, de aanduiding, de verpakking en de bewerkingswijze.

  Waardering: V 5 jaar na vervaldatum vrijstelling/ontheffing. Voor zocver geen precedenten werking

  179

  Handeling: Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van hetgeen dat bij of krachtens de Vrijstelling Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren is bepaald met betrekking tot het bezigen van kwaliteitsmerken, tekenen en bewijsstukken

  Periode: 1992–

  Grondslag: Vrijstelling Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art.1.1

  Waardering: V 5 jaar na vervaldatum vrijstelling/ontheffing. Voor zocver geen precedenten werking

  325

  Handeling: Het vaststellen van onderscheidingen, aanduidingen en eisen van hoedanigheid en herkomst van eieren voor de uitvoer bestemd

  Periode: 1962–1969

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit Eieren 1962 art. 6.2-3

  Product: Verordeningen

  Opmerking: Het bedrijfschap stelt deze vast na overleg met het Landbouwschap en het Productschap voor Pluimvee en Eieren.

  Waardering: B, 5

  462

  Handeling: Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Geografische Aanduidingen

  Periode: 1994–

  Grondslag: Besluit Akk adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering art. 3.1

  Opmerking: De genoemde organisaties benoemen ieder één lid voor de adviescommissie. Het gaat om de Productschappen voor: Bier, Groenten en Fruit, Margarine, Vetten en Oliën, Pluimvee en Eieren, Vee en Vlees, Vis en Visproducten, Zuivel

  Waardering: V 10 jaar

  Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK)

  62

  Handeling: Het stellen van eisen ten aanzien van de kwaliteit van landbouwproducten die voor de uitvoer bestemd zijn

  Periode: 1930–1982

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 11; Botercontrolebeschikking 1957 art. 17; Botercontrolebeschikking 1967 art. 17; Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten artt. 2 en 3; Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen zoals gewijzigd in , 1963 (Stb.405) aardappelen, art. 3; Uitvoercontrolebesluit haring 1964 art.3

  Product: Verordeningen; Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Opmerking: De regels kunnen betrekking op de bereiding, kwaliteit, sortering en verpakking van landbouwproducten alsmede op het tijdstip van uitvoer. De regels kunnen verschillend zijn naar gelang van de soort of bestemming van de landbouwproducten, alsmede van het land van invoer.

  Waardering: B, 5

  90

  Handeling: Het adviseren van de Minister van landbouw inzake het stellen van regels voor de kwaliteit van landbouwproducten

  Periode: 1981–

  Grondslag: Landbouwuitvoerwet (1938); Landbouwuitvoerbesluiten; Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsbesluiten; Landbouwkwaliteitsregelingen

  Waardering: B, 1

  211

  Handeling: Het stellen van regels inzake zekerheidsstellingen ten aanzien van de juiste naleving van de uit de Landbouwuitvoerwet 1938 voortvloeiende verplichtingen

  Periode: 1946–1964

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 13.1

  Waardering: B+V

  B, 5 voor alle eindrapportages

  V 5 jaar voor alle overige producten

  216

  Handeling: Het voordragen voor benoeming van voorzitters van controle-instellingen op het gebied van de landbouwkwaliteit aan de Minister van Landbouw

  Periode: 1981–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit Bacon art. 10.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art .9.2; Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art. 9.2; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art 12.2; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art 14.2; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 12.2; Statuten en keuringsreglement Kwaliteits-Controlebureau voor Groenten en Fruit art. 14.1; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducten art. 14.2; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 14.2; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 7.2; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 13.2; Landbouwkwaliteitsbesluit gemedicineerd voeder art. 18.2

  Waardering: V 2 jaar

  223

  Handeling: Het opstellen van jaarverslagen

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Botermerkenbesluit 1912 art. 26; Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 14

  Product: Jaarverslagen

  Waardering: B, 3

  229

  Handeling: Het aan ambtenaren toekennen van bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de controle van landbouwproducten

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 9

  Opmerking: Het gaat om ambtenaren belast met het Rijkstoezicht.

  Waardering: V 5 jaar

  231

  Handeling: Het aan de Minister meedelen van de namen van de aangeslotenen en van diegene van wie de aansluiting geweigerd of geschorst is

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: KB tot uitvoering van artikel 7, houdende bepalingen, waaraan een baconcontrole-instelling moet voldoen om onder rijkstoezicht te worden geplaatst (Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 19)

  Opmerking: De formele bevoegdheid ligt bij het bestuur.

  Waardering: V 5 jaar

  246

  Handeling: Het verlenen van medewerking aan ambtenaren bij hun uitoefening van het rijkstoezicht

  Periode: 1981–

  Grondslag: Beschikking rijkstoezicht op de controle-instellingen 15 augustus 1977/no. J2094 Stcrt.159 art.3

  Product: Mededelingen, inlichtingen, stukken welke bestemd zijn voor het bestuur of het dagelijks bestuur van de controle-instelling.

  Waardering: V 2 jaar

  271

  Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van de keuring van bacon

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: KB tot uitvoering van art. 7 houdende bepalingen, waaraan een baconcontrole-instelling moet voldoen om onder rijkstoezicht te worden gesteld, (Landbouwuitvoerbesluit bacon) art. 12

  Waardering: B, 1/5

  272

  Handeling: Het vaststellen van bedragen voor de kosten van toezicht en keuring en het daarbij regelen van de wijze van de inning

  Periode: 1981–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 15; Uitvoercontrolebesluit 1949 late consumptieaardappelen art. 9; Uitvoercontrolebesluit 1954 aardappelen art. 7; Uitvoercontrolebesluit haring 1964, art. 11; Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 12; Landbouwkwaliteitswet art.11.1

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen (Stcrt. 1955. 246); Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102)

  Waardering: V 5 jaar

  274

  Handeling: Het keuren van landbouwproducten die al dan niet voor de uitvoer bestemd zijn

  Periode: 1940–

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluiten; Landbouwkwaliteitswet; landbouwkwaliteitsbesluiten

  Product: Uitvoercontrolebeschikking 1955 aardappelen (Stcrt. 1955, 246); Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102); Uitvoercontrolebeschikking 1956 kaas (Stcrt. 1956, 251); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (Stcrt. 1977, 182); Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 (Stcrt. 1993. 60); Landbouwkwaliteitsregelingen

  Opmerking: Het keuringsreglement van SKAL voorziet in de onderwerpen, genoemd in bijlage III van de EEG verordening 2092/91 inzake de biologische productiemethoden en aanduidingen.

  Waardering: B+V

  B, 5 voor alle eindrapportages

  V 2 jaar voor alle overige producten

  332

  Handeling: Het verbinden, wijzigen en intrekken van nadere voorwaarden aan de door de stichting te verlenen toestemming tot het aanbrengen van het Rijksbaconmerk

  Periode: 1983–

  Grondslag: Vrijstelling aanbrenging Rijksbaconmerk art.2

  Waardering: V 5 jaar

  339

  Handeling: Het uitreiken van merken, tekenen en bewijsstukken aan aangesloten instellingen

  Periode: 1981–

  Grondslag: Uitvoercontrolebesluit 1948 kaas art. 5; Uitvoercontrolebesluit 1948 melkpoeder art. 5; Uitvoercontrolebesluit 1951 boter art. 6; Uitvoercontrolebesluit 1957 melk en melkproducten art. 6; Uitvoercontrolebesluit 1939 tuinbouwproducten art. 6b; Uitvoercontrolebesluit 1963 tuinbouwproducten art. 9b; Uitvoercontrolebesluit 1947 boomkwekerijproducten art. 7c; Uitvoercontrolebesluit 1951 drogerijen art. 5.b; Uitvoercontrolebesluit Eieren 1962 art. 10.b; Uitvoercontrolebesluit Haring 1964, art. 10.c; Landbouwuitvoerbesluit bacon artt. 25, 26; Landbouwkwaliteitswet art.10.1 e; Landbouwkwaliteitsbesluit bacon art. 9; Landbouwkwaliteitsbesluit scharrelvarkensvlees en -vleeswaar art. 6.1; Landbouwkwaliteitsbesluit vis en visproducten art. 9; Landbouwkwaliteitsbesluit vleeswaren art. 8; Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen art.11; Landbouwkwaliteitsbesluit boterproducten art.13; Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit art. 10; Landbouwkwaliteitsbesluit kaasproducent art. 13; Landbouwkwaliteitsbesluit poedervormige melkproducten art. 13; Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren art. 6; Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding art. 12; Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode art.7; Landbouwkwaliteitsbesluit Zuivelproducten (1998–)

  Product: Uitvoercontrolebesluit 1968 boter (Stcrt. 1968, 101); Uitvoercontrolebeschikking haring 1964 (Stcrt. 1964, 102); Uitvoercontrolebeschikking 1956 kaas (Stcrt. 1956, 251); Uitvoercontrolebeschikking melkpoeder (Stcrt. 1948, 157); Uitvoercontrolebeschikking 1960 melk en melkproducten (Stcrt. 1961, 13); Uitvoeringsbeschikking uitvoercontrole tuinbouwproducten 1964 (Stcrt. 1964, 62); Statuten en keuringsreglement Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB); Keuringsreglement COZ kaasproducten (Stcrt. 1982, 105); Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (Stcrt. 1977, 182); Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 (Stcrt. 1993. 60)

  Waardering: V 5 jaar

  358

  Handeling: Het verlenen en intrekken van het recht tot het aanbrengen van kwaliteitsmerken op vleesproducten

  Periode: 1981–1998

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling baconkeuring en -merken art. 5;Landbouwkwaliteitsregeling vleeswarenkeuring en -merken art. 4

  Opmerking: Zij treft daarbij alle nodige maatregelen ten einde te voorkomen dat de merken door anderen dan aangeslotenen op vleeswaren zouden kunnen worden aangebracht. Dit recht wordt alleen verleend aan aangeslotenen bij de stichting.

  Waardering: B, 5

  359

  Handeling: Het treffen van maatregelen om te voorkomen dat kwaliteitsmerken onbevoegd of onterecht op landbouwproducten worden aangebracht

  Periode: 1981–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsregeling boterproducten art. 20; Landbouwkwaliteitsbeschikking controle groenten en fruit art. 15b; Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit art. 7; Landbouwkwaliteitsregeling kaasproducten art. 17; Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten art. 19; Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring en tekenen scharreleieren art. 9.1; Landbouwkwaliteitsregeling scharreleierenkeuring en -merken art. 8; Landbouwkwaliteitsregeling vleeswarenkeuring en -merken art 4.1

  Opmerking: Het gaat om maatregelen om te voorkomen dat rijksmerken en andere vermeldingen worden aangebracht of gehandhaafd op landbouwproducten of verpakkingen van landbouwproducten, welke ingevolge het bepaalde in landbouwkwaliteitsbesluiten of landbouwkwaliteitsregelingen niet van zodanige merken mag zijn voorzien.

  Waardering: B, 5

  363

  Handeling: Het verlenen en intrekken van toestemming tot het aanbrengen van kwaliteitsmerken op in Nederland bereide bacon die in het Verenigd Koninkrijk wordt verpakt

  Periode: 1983–1998

  Grondslag: Vrijstelling aanbrenging Rijksbaconmerk art 1

  Opmerking: Dit onder voorwaarde dat de oorspronkelijke verpakking van die bacon bij verzending vanuit Nederland overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften is voorzien van het merk voor de kwaliteitsklasse Extra.Aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden verbonden worden.

  Waardering: V 5 jaar

  386

  Handeling: Het vaststellen van reglementen voor de tuchtrechtspraak

  Periode: 1981–

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 4.2; Landbouwkwaliteitswet art. 13.3

  Product: Tuchtreglementen; Tuchtrechtreglement SKAL (Stcrt. 1993, 73)

  Opmerking: Het betreft de samenstelling en de bevoegdheid van haar organen die de tuchtrechtspraak uitoefenen en de rechtsgang van het tuchtrechtelijk geding. In het Tuchtreglement COKZ is vastgelegd dat een zaak binnen vier maanden na constatering van de tenlaste gelegde overtreding door of namens het centraal bestuur bij het tuchtgerecht aanhangig wordt gemaakt. In de praktijk vindt de aanhangigmaking plaats door de directeur van het COKZ.

  Waardering: B, 5

  388

  Handeling: Het instellen van een of meer tuchtgerechten en eventueel een centraal-tuchtgerecht op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1991–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art.3.1-2

  Opmerking: Een centraal-tuchtgerecht wordt ingesteld bij twee of meer tuchtgerechten.

  Waardering: B, 4

  389

  Handeling: Het regelen van de bevoegdheid van het tuchtgerecht met betrekking tot het oordelen over de overtredingen van landbouwkwaliteitsbesluiten, door aangeslotenen begaan alsmede de bevoegdheid om maatregelen op te leggen

  Periode: 1981–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art 6.1 en 11

  Opmerking: De controle-instelling maakt binnen een redelijk termijn na de constatering van de overtreding de zaak aanhangig. Alleen na overleg met de Officier van Justitie wordt besloten een besluit niet aanhangig te maken.

  Waardering: B, 5

  390

  Handeling: Het bepalen van de plaats, waar het tuchtgerecht, onderscheidenlijk het centraal tuchtgerecht zitting houdt

  Periode: 1981–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet, art. 7

  Waardering: V 5 jaar

  392

  Handeling: Het bepalen van het aantal leden alsmede het regelen van de benoeming en ontslag van de voorzitter, de vice-voorzitters, de andere leden, de secretaris en de adjunct-secretarissen van het tuchtgerecht en eventueel het centraal tuchtgerecht, alsmede tijd, gedurende welke zij hun functie vervullen of waarin zij op non-actief kunnen worden gesteld

  Periode: 1981–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet artt. 8.1en 9

  Waardering: V 5 jaar

  395

  Handeling: Het binnen een redelijk termijn na de constatering van de overtreding aanhangig maken van een zaak

  Periode: 1981–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art. 11.1-2

  Product: Schriftelijke verklaring (met alle relevante feiten).

  Waardering: V 5 jaar

  396

  Handeling: Het niet aanhangig maken van een zaak

  Periode: 1981–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art. 11.3

  Product: Besluit

  Opmerking: Alleen na overleg met de Officier van Justitie.

  Waardering: V 5 jaar

  403

  Handeling: Het schrappen, schorsen en beboeten van aangeslotenen bij controle-instellingen

  Periode: 1930–1982

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 4; Botercontrolebeschikking 1957 art.38.1

  Opmerking: Schrappen kan geschieden indien een aangeslotene niet meer voldoet aan de voor aansluiting gestelde eisen of in ernstige mate de belangen van de controle heeft geschaad. De formele bevoegdheid bij de Vereeniging Nederlandsche Baconcontrole ligt bij het bestuur.

  Waardering: V 5 jaar

  405

  Handeling: Het opleggen van strafmaatregelen bij overtredingen van het bepaalde bij of krachtens een Landbouwkwaliteitsbesluit

  Periode: 1981–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art. 13.1

  Opmerking: Het gaat om de volgende maatregelen; berisping, geldboete tot ten hoogste 10.000 gulden, het stellen van de aangeslotene onder verscherpte controle op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren, openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de aangesloten. De maatregelen kunnen alleen toegepast worden op aangeslotenen bij de controle-instelling.

  Waardering: V 5 jaar

  406

  Handeling: Het geven van een bijzondere bestemming aan de opbrengsten van de geldboeten

  Periode: 1981–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art. 13.2

  Waardering: B, 5

  409

  Handeling: Het adviseren van de Minister inzake de aanwijzing van de leden en plaatsvervangende leden voor de Raad van Beroep

  Periode: 1930–1978

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit bacon art. 28

  Waardering: V 5 jaar

  412

  Handeling: Het voordragen voor benoeming van leden en plaatsvervangers van de Raad van Beroep

  Periode: 1946–1963

  Grondslag: Landbouwuitvoerbesluit 1946 Algemene voorwaarden art. 5.1

  Waardering: V 5 jaar

  413

  Handeling: Het vaststellen van termijnen waarbinnen beroep kan worden ingesteld

  Periode: 1981–

  Grondslag: Statuten van uitvoercontrolestations; Botercontrolebeschikking 1957 art. 37.3

  Waardering: V 5 jaar

  425

  Handeling: Het behandelen van bezwaren tegen bij de keuring genomen beslissingen.

  Periode: 1973–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitswet art.10.1 e

  Product: Keuringsreglement COZ kaasproducten (Stcrt. 1982, 105)

  Waardering: V ? jaar

  460

  Handeling: Het uitvoeren van controles met betrekking tot het voldoen van landbouwproducten of levensmiddelen aan de eisen van de productdossiers

  Periode: 1993–

  Grondslag: EG-verordening(2081/92) inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen art 10.1; Verordening inzake de specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen art. 14.1; Landbouwkwaliteitsregeling kaas art. 15

  Waardering: V 5 jaar

  472

  Handeling: Het keuren van producten die een beschermde geografische aanduiding of beschermde oorsprongsbenaming dan wel een specificiteitscertificering hebben

  Periode: 1994–

  Grondslag: Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduiding art. 7

  Opmerking: De controle-instellingen KCB en CPE zijn nog niet aangewezen.

  Waardering: V 5 jaar

  Tuchtgerecht op het gebied van de landbouwkwaliteit

  391

  Handeling: Het bepalen van de dag en het uur van de zitting waarvoor de aangeslotene, bij de controle-instelling op het gebied van de landbouwkwaliteit wordt opgeroepen

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art. 14

  Product: Oproep met aangetekende brief inclusief schriftelijke verklaring met alle relevante feiten betreffende de gemaakte overtreding

  Opmerking: De oproep houdt in: de namen, het beroep en de woonplaats van eventuele getuigen en deskundigen; de mededeling dat de aangeslotene bevoegd is getuigen en deskundige naar de zitting mee te brengen.

  Waardering: V 5 jaar

  398

  Handeling: Het bepalen van de dag en het uur van de zitting waarvoor de aangeslotene, bij de controle-instelling op het gebied van de landbouwkwaliteit wordt opgeroepen

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art. 14.1-2

  Product: Oproep met aangetekende brief inclusief schriftelijke verklaring met alle relevante feiten betreffende de gemaakte overtreding

  Opmerking: De oproep houdt in: de namen, het beroep en de woonplaats van eventuele getuigen en deskundigen; de mededeling dat de aangeslotene bevoegd is getuigen en deskundige naar de zitting mee te brengen. Het gaat om het tuchtgerecht dat is ingesteld door de onderstaande controle-instellingen. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ); de Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouwproducten (SKAL); De Vereniging Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB); de Stichting voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten (CPE) en deStichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK).

  Waardering: V 10 jaar

  399

  Handeling: Het verlenen van verstek tegen de aangeslotene bij de controle-instelling op het gebied van de landbouwkwaliteit

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art. 15

  Opmerking: Het verstek wordt verleend indien de gedaagde niet op de zitting is verschenen of dat zijn persoonlijke aanwezigheid niet is bevolen. De behandeling wordt daarna voortgezet. Het gaat om het tuchtgerecht dat is ingesteld door de onderstaande controle-instellingen. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ); de Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouwproducten (SKAL); De Vereniging Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB); de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten (CPE) en deStichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK).

  Waardering: V 10 jaar

  400

  Handeling: Het schorsen van een behandeling alsmede het vaststellen van het tijdstip van hervatting van de zitting

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet 16.1-3

  Product: Besluit van schorsing met opgaaf van reden

  Aangetekende brief vergezeld van alle op de zaak betrekking hebbende stukken

  Opmerking: Het gaat om het tuchtgerecht dat is ingesteld door de onderstaande controle-instellingen. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ); de Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouwproducten (SKAL); De Vereniging Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB) (KCB); de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten (CPE) en deStichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK).

  Waardering: V 10 jaar

  401

  Handeling: Het niet openbaar maken van de tuchtzitting

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet art.18.1

  Product: Besluit

  Opmerking: Als hier na het oordeel van de voorzitter dringende redenen voor zijn. Het gaat om het tuchtgerecht dat is ingesteld door de onderstaande controle-instellingen. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ); de Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouwproducten (SKAL); De Vereniging Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB); de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten (CPE) en de Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK).

  Waardering: V 5 jaar

  402

  Handeling: Het bekendmaken van de tuchtbeschikking of het bepalen van een nadere datum voor de bekendmaking van de tuchtbeschikking, alsmede het bekendmaken dat tegen deze beschikking voorziening als bedoeld in Titel IV van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie beroep openstaat indien er geen sprake is van een centraal tuchtgerecht

  Periode: 1979–

  Grondslag: Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet artt.18.2 en 19

  Opmerking: Het gaat om het tuchtgerecht dat is ingesteld door de onderstaande controle-instellingen. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ); de Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouwproducten (SKAL); De Vereniging Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB); de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten (CPE) en deStichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK).

  Waardering: V 5 jaar