Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2007[Regeling materieel uitgewerkt per 24-02-2008.]

Geldend van 22-04-2007 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 1 november 2006, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de runder- en kalversector voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2007)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

a.

afzetbevorderingsfonds:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005;

b.

gezondheidszorgfonds:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005;

c.

kwaliteitsverbeteringsfonds:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005;

d.

blank kalf:

kalf dat op het SKV-certificaat niet als rosé-kalf of startkalf staat vermeld, dan wel een kalf dat is geclassificeerd in de kleurklasse 1 tot en met 10 als bedoeld in bijlage III van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003, dan wel een kalf dat hoofdzakelijk met melk of een melkvervangend preparaat wordt gevoederd.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het jaar 2007 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 0,42 per rund, waarvan

   € 0,20 voor het afzetbevorderingsfonds,

   € 0,10 voor het gezondheidszorgfonds, en

   € 0,12 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds is bestemd.

  • b. € 0,19 per kalf, waarvan

   € 0,09 voor het afzetbevorderingsfonds,

   € 0,05 voor het gezondheidszorgfonds, en

   € 0,05 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds is bestemd.

  • c. € 0,49 per kalf, waarvan niet ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat het een blank kalf betreft, waarvan

   € 0,09 voor het afzetbevorderingsfonds,

   € 0,05 voor het gezondheidszorgfonds, en

   € 0,35 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds is bestemd.

  • d. € 0,12 per jong kalf, waarvan

   € 0,02 voor het afzetbevorderingsfonds,

   € 0,05 voor het gezondheidszorgfonds, en

   € 0,05 voor het kwaliteitsverbeteringfonds is bestemd.

 • 3 Van de in het tweede lid, onder a, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,10 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

 • 4 Van de in het tweede lid, onder b en c, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,06 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

 • 5 Van de in het tweede lid, onder d, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

Artikel 3

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

 • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

 • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

 • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.

Artikel 4

De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

 • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan drie maanden;

 • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan drie maanden.

Artikel 5

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2007.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.

Zoetermeer, 1 november 2006

J .J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 februari 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 3 april 2007, nr. TRCJZ/2006/3538.