Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, enz.

Geldend van 08-05-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 april 2007, nr. WJZ 7054690, houdende wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit en de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 in verband met uitgifte van garanties van oorsprong en WKK-certificaten voor afzonderlijke productie-installaties achter een aansluiting

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 31, negende lid, en 77c van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998.]

Artikel III

Indien een producent vóór de inwerkingtreding van deze regeling de netbeheerder heeft verzocht om een vaststelling, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h, van de wet te verrichten, is de betreffende installatie na de inwerkingtreding van deze regeling een productie-installatie in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel s, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit dan wel artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Regeling certificaten voor warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 8 mei 2007.

Artikel V

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Utrechtseweg 310, Arnhem.

Den Haag, 30 april 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven