Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanpassing Vaststellingsbesluit subsidiëring Azië-faciliteit voor China[Regeling vervallen per 25-04-2007.]

Geldend van 11-02-2006 t/m 24-04-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 31 januari 2006, nr. DAO-0091/06, tot conversie en actualisering van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit voor China)

Artikel I [Vervallen per 25-04-2007]

Subsidieverlening op grond van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma Azië-faciliteit voor China geschiedt tot en met 31 december 2009 met inachtneming van het Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 december 2005, nr. DAO-1018/05, tot vaststelling van een subsidieplafond en een beleidsvoornemen voor subsidiëring van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China), zoals luidend voor inwerkingtreding van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, met dien verstande dat in de bijlage, paragraaf 3.4, Doelgroep, in plaats van de volzin die aanvangt met ‘De Nederlandse onderwijs-, trainings- of onderzoeksinstelling in het consortium’ en eindigt met ‘hoofduitvoerder’ geldt: Een van de twee Nederlandse partijen in het consortium, hiertoe door de andere projectpartners gemachtigd, treedt op als indiener en hoofduitvoerder.

Artikel II [Vervallen per 25-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos