Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Doorverlening vertegenwoordigingsbevoegdheden directeur Agentschap SZW (Tijdelijke [...] stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen)

Geldend van 26-04-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 april 2007, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/07/8688, houdende doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 22, eerste en derde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de uitvoering van de Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen, waaronder begrepen:

  • a. het beoordelen van en beslissen op de aanvragen voor de subsidies;

  • b. het beoordelen en vaststellen van de einddeclaraties voor de subsidies;

  • c. beslissingen in bezwaar- en beroepsprocedures, met uitzondering van de beslissing op een beroepschrift.

Artikel 2

De directeur van het Agentschap SZW kan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, onder a en b, in een door hem te bepalen omvang doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 april 2003.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

Directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand

,

J.A. van den Bos