Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 Warenwet (inspectieambtenaren Staatstoezicht op de Mijnen)

Geldend van 21-04-2007 t/m heden

Besluit houdende aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder b, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Warenwet worden aangewezen de inspectieambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 april 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven