Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007[Regeling vervalt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 9 april 2007 houdende aanwijzing van categorieën niet-geldelijke betalingen en ontvangsten als bedoeld in artikel 30, eerste lid, Comptabiliteitswet 2001 (Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Na overleg met de Algemene Rekenkamer (brief van 20 februari 2007, kenmerk 6007579R);

Besluit:

Artikel 1

De navolgende niet-geldelijke transacties worden als geldelijke betalingen en ontvangsten in de departementale begrotingsadministratie van het Rijk verwerkt:

  • a. transacties, inhoudende een vergelijking van een schuld met een vordering;

  • b. inruil- en soortgelijke transacties.

Artikel 2

In bijzondere gevallen kan met de instemming van de Minister van Financiën worden afgeweken van de bepaling van deze regeling.

Artikel 3

  • 1 De Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2004 wordt ingetrokken.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007.

  • 3 Zij treedt in werking met ingang van 1 mei 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos