Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling bijdrage verdragsgerechtigden)[Regeling materieel uitgewerkt per 15-04-2009.]

Geldend van 15-04-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 april 2007, nr. Z/VV-2751070, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de vaststelling van de bijdrage van verdragsgerechtigden door het College zorgverzekeringen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, en artikel 88, vierde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling zorgverzekering.]

Artikel II

In afwijking van het bepaalde in artikel 6.3.3, vierde lid, wordt over het jaar 2006 geen rente in rekening gebracht.

Artikel III

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink