Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaste boekenprijs

Geldend van 16-04-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 12 april 2007, nr. MLB/JZ/2007/10.574, houdende nadere regels ter uitvoering van de Wet op de vaste boekenprijs en het Besluit vaste boekenprijs (Regeling vaste boekenprijs)

Artikel 1. Mededeling van prijzen

 • 1 De uitgever en de importeur doen van de vaste prijs, de boekenclubprijs, de bijzondere prijs, alsmede van de aanpassing of opheffing daarvan ten minste een week vóór de ingangsdatum mededeling aan het Commissariaat voor de Media.

 • 2 De mededeling bevat in elk geval de volgende gegevens;

  • a. naam van de uitgever of importeur en, indien aanwezig, imprint;

  • b. titel en verschijningsvorm van het boek of de muziekuitgave;

  • c. indien aanwezig: ISB-nummer, ISM-nummer of ander registratienummer;

  • d. voor zover aanwezig: de naamsgegevens van de auteur, componist, co-auteur of co-componist;

  • e. de prijs en de ingangsdatum en, indien van toepassing, de einddatum daarvan;

  • f. bij prijsaanpassing tevens de aangepaste prijs en de ingangsdatum en, indien van toepassing, de einddatum daarvan;

  • g. bij opheffing tevens de ingangsdatum van de opheffing.

 • 3 De mededeling geschiedt via de daartoe door het Commissariaat aangewezen website of schriftelijk.

 • 4 Het Commissariaat kan voor de mededeling elektronische en papieren formulieren vaststellen.

 • 5 Het Commissariaat maakt de gegevens van de mededeling landelijk bekend via de in het derde lid bedoelde website.

Artikel 2. Jaarafname eindafnemer

Het bedrag, bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit vaste boekenprijs, is € 17.500,– per kalenderjaar.

Artikel 3. Waardebon

De minimale waarde van een waardebon als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Besluit vaste boekenprijs, bedraagt € 20,–.

Artikel 4. Welkomstaanbieding

De maximale waarde van een eenmalige welkomstaanbieding als bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Besluit vaste boekenprijs, wordt als volgt vastgesteld: het verschil tussen de boekenclubprijs van de boeken die aangewezen zijn als eenmalige welkomstaanbieding gezamenlijk en de vaste prijs van die boeken gezamenlijk bedraagt niet meer dan € 75,–.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 april 2007.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaste boekenprijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk