Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Geldend op 04-03-2012


 • Artikel 81. Vergunning tot toepassing

  • 1.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel of biocide of een gebruik als bedoeld in artikel 80, eerste lid, alleen is toegestaan na ontheffing, vergunning of vrijstelling door Onze Minister of nadat van vorenbedoelde toepassing of gebruik melding is gedaan aan Onze Minister.

  • 2.Aan vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden.

  • 3.Vergunningen kunnen onder beperkingen worden verleend.

  • 4.Het bepaalde in het tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op ontheffingen, vrijstellingen of meldingen als bedoeld in het eerste lid.