Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen [...] betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix

Geldend van 17-02-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en het Algemeen Bestuur van NWO van 26 maart 2007, nr. WJZ 7039443, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan algemeen directeur van SenterNovem en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix

De Minister van Economische Zaken en het Algemeen Bestuur van NWO,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van 22 maart 2007 van de algemeen directeur van SenterNovem en de schriftelijke instemming van 20 maart 2007 van het Algemeen Bestuur en de algemeen directeur van NWO;

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Aan de algemeen directeur Agentschap NL en de algemeen directeur van NWO wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend om zelfstandig namens de Minister van Economische Zaken en het Algemeen Bestuur van NWO besluiten te nemen met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van de Subsidieregeling Smart Mix.

Artikel 3

 • 1 Aan de algemeen directeur Agentschap NL en de algemeen directeur van NWO wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend om zelfstandig namens de Minister van Economische Zaken en het Algemeen Bestuur van NWO financiële verplichtingen aan te gaan met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix.

 • 2 Aan de algemeen directeur Agentschap NL en de algemeen directeur van NWO wordt voorts, ieder voor zich, machtiging verleend om zelfstandig namens de Minister van Economische Zaken en het Algemeen Bestuur van NWO handelingen te verrichten ten aanzien van de volgende aangelegenheden:

  • a. het beheer van de gehonoreerde programma’s op grond van de Subsidieregeling Smart Mix;

  • b. het voeren van het financiële secretariaat ten aanzien van de onder a genoemde activiteiten;

  • c. overige werkzaamheden ten aanzien van de Subsidieregeling Smart Mix en het Smart Mix-programma.

 • 3 De algemeen directeur Agentschap NL en de algemeen directeur van NWO maken werkafspraken ten aanzien van het Smart Mix-secretariaat.

Artikel 4

 • 1 De algemeen directeur Agentschap NL en de algemeen directeur van NWO kan, ieder voor zich, voor de in artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2 In uitzondering op het eerste lid is het verlenen van volmacht aan de functionarissen ressorterend onder de algemeen directeur Agentschap NL en de algemeen directeur van NWO om uitvoeringsverplichtingen aan te gaan beperkt tot een bedrag van € 10.000 per verplichting.

Artikel 5

 • 1 Aan het Algemeen Bestuur van NWO wordt mandaat en machtiging verleend voor het mede namens de Minister van Economische Zaken behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

 • 2 Aan het Algemeen Bestuur van NWO wordt machtiging verleend voor het mede namens de Minister van Economische Zaken voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die door het Algemeen Besluit van NWO mede namens de Minister van Economische Zaken is genomen.

 • 3 Het Algemeen Bestuur van NWO kan voor de in het eerste en tweede lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 6

 • 1 Externe correspondentie wordt vastgelegd op briefpapier van het Smart Mix-secretariaat, waarop verwezen wordt naar NWO/Agentschap NL.

 • 2 Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

  De Minister van Economische Zaken en het Algemeen Bestuur van NWO,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 maart 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

het

Algemeen Bestuur van NWO

,
namens deze:
de

voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO

,

P. Nijkamp