Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)

Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet aan te passen aan Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Auteurswet 1912.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de naburige rechten.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Databankenwet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Handelsnaamwet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.]

Artikel VIIIa

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IX

Deze wet is niet van toepassing op procedures waarvan de dagvaarding of het verzoekschrift vóór of op de dag van inwerkingtreding ervan is uitgebracht.

Artikel X

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 maart 2007

Beatrix

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin