Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2007[Regeling materieel uitgewerkt per 20-01-2008.]

Geldend van 15-07-2007 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 1 november 2006, houdende vaststelling bestemmingsheffingen ten behoeve van de varkenssector voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2007)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

a.

afzetbevorderingsfonds:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005;

b.

gezondheidszorgfonds:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005;

c.

kwaliteitsverbeteringsfonds:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het jaar 2007 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 0,13 per varken, waarvan

   € 0,06 voor het afzetbevorderingsfonds,

   € 0,04 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds, en

   € 0,03 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

  • b. € 0,13 per zeug, waarvan

   € 0,06 voor het afzetbevorderingsfonds,

   € 0,04 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds, en

   € 0,03 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

  • c. € 0,08 per big, waarvan

   € 0,01 voor het afzetbevorderingsfonds,

   € 0,04 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds, en

   € 0,03 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

 • 3 Van de in het tweede lid, onder a en b, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,04 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs. Van de in het tweede lid, onder c, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

Artikel 3

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

 • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

 • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

 • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.

Artikel 4

De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

 • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden;

 • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.

Artikel 5

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2007.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.

Zoetermeer, 1 november 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 februari 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 19 februari 2007, nr. TRCJZ/2006/3540.