Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel [...] en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)

Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Besluit van 23 februari 2007, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs in verband met wijziging van de Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 9 januari 2007, nr. AP/PSW/2006/49035 (B51), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 38a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2007, nr. W05.07.0004/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 februari 2007, nr. AP/PSW/2007/5138 (B51), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsregeling Wet wijziging WW-stelsel

  • 5 De uitkeringen, bedoeld in het derde en vierde lid, worden beschouwd als een aansluitende uitkering.

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit, met uitzondering van artikel I, onderdelen I en J, treedt in werking met ingang de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006. De onderdelen I en J van artikel I treden in werking met ingang van 1 april 2007.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 2007

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

R. H. A. Plasterk

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

Uitgegeven de twintigste maart 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin