Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo[Regeling vervallen per 01-08-2009.]

Geldend van 11-05-2008 t/m 31-07-2009

Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo

Afwijkingsmogelijkheid [Vervallen per 01-08-2009]

De Minister kan op basis van de artikelen 25 en 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) een school of scholengemeenschap met vbo of Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) binnen het wettelijk kader van de WVO op aanvraag toestaan om vanaf het derde leerjaar van de inrichtings- en examenvoorschriften af te wijken. Afwijkingen worden toegestaan in verband met het aanbieden van onderwijs in het vmbo dat voldoet aan de eindtermen en kwaliteitseisen van een assistentopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder a van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

Voorwaarden [Vervallen per 01-08-2009]

Voor het toestaan van de hiervoor bedoelde afwijking aan leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • a. Het bevoegd gezag van de vmbo-school die de assistentopleiding aanbiedt heeft in een samenwerkingsovereenkomst voldoende afspraken gemaakt met de mboinstelling over:

  • het programma-aanbod

  • de examinering en diplomering

  • de rechtsbescherming van de leerling

  • de doorstroom van de leerlingen na afronding van de assistentopleiding.

  Deze afspraken moeten garanderen dat de inrichting van het onderwijs zodanig is dat wordt voldaan aan de eindtermen van een assistentopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder a, van de WEB en diplomering kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de afstemming tussen de vbo- en mbo afdelingen binnen een ROC of AOC die vastgelegd wordt in de vorm van een overzicht van afspraken.

 • b. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt naast de vereisten voor een beroepspraktijk-vormingplaats in de WEB:

  • dat deze geschikt is voor de betrokken leeftijdsgroep;

  • dat elke schoolweek in het derde en vierde leerjaar zowel binnenschools- als buitenschools onderricht in de praktijk van een beroep omvat;

  • in de praktijkovereenkomst voor deze leerlingen wordt gewaarborgd dat aan de kwaliteitseisen genoemd in art. 10b6, lid 1 a t/m k WVO wordt voldaan, en

  • het bevoegd gezag draagt voor deze leerlingen zorg voor de beschikbaarheid van een gekwalificeerde mentor of docentbegeleider die de voortgang op de praktijkplek en de integratie tussen het binnenschools- en buitenschools programma bewaakt.

 • c. Het bevoegd gezag garandeert dat de leerling die de assistentopleiding volgt in de gelegenheid wordt gesteld zonodig een daarbij behorend examen af te leggen dat voldoet aan de eindtermen op basis van de WEB, zodat diplomering door het ROC of mbo binnen het AOC kan plaatsvinden. Het bevoegd gezag neemt verder in het examenreglement op op welke wijze het examen wordt afgenomen.

 • d. Een school kan slechts die assistentopleidingen aanbieden die passen bij het programma-aanbod en intrasectorale programma’s (afdelingslicenties) van de basisberoepsgerichte leerweg dat voor die school is toegestaan.

 • e. De betrokken scholen en instellingen werken mee aan monitoring van de uitvoering van de beleidsregel door het rijk.

Indiening van de aanvraag [Vervallen per 01-08-2009]

Het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap met vbo kan voor 1 juni 2008 een aanvraag indienen om toestemming te verkrijgen af te wijken van de inrichtings- en examenvoorschriften van de WVO.

Aanvragen worden ingediend bij:

• Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

of voor wat betreft een AOC bij:

• Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag.

Toestemming voor gehonoreerde aanvragen wordt in principe verleend voor de periode van de duur van de regeling. Bij de aanvraag is gevoegd de samenwerkingsovereenkomst met het ROC of het overzicht van afstemming binnen de ROC met vbo of AOC.

Beschikkingstermijn [Vervallen per 01-08-2009]

Op de aanvraag wordt door de Minister van OCW c.q. LNV in 2008 voor 1 juli van dit jaar beschikt.

Geldigheidsduur beleidsregel [Vervallen per 01-08-2009]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van Uitleg OCW-Regelingen, waarin deze beleidsregel wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2009]

Deze beleidsregel zal met de toelichting in Uitleg OCWregelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel [Vervallen per 01-08-2009]

De beleidsregel wordt aangehaald als ”Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo”.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,
mede namens
de

minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

M.J.A. van der Hoeven

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap

drs. A.D.S.M Nijs