Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2007[Regeling vervallen per 21-02-2008.]

Geldend van 04-03-2007 t/m 20-02-2008

Besluit van de Minister van Justitie van 26 februari 2007, nr. 5470959/07/CBK, houdende aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Verispect B.V. (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2007)

Artikel 1 [Vervallen per 21-02-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

  • b. Verispect B.V.: Verispect B.V., groepsmaatschappij van NMi B.V.

Artikel 2 [Vervallen per 21-02-2008]

Maximaal 55 personen, werkzaam bij Verispect B.V., aangesteld als toezichtsmedewerker Metrologiewet, toezichtsmedewerker Waarborgwet 1986 en als controleur Wet op de Kansspelen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 21-02-2008]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4 [Vervallen per 21-02-2008]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Den Haag.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 5 [Vervallen per 21-02-2008]

De directeur van Verispect B.V. brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij Verispect B.V.;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6 [Vervallen per 21-02-2008]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect bv 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 21-02-2008]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden te zijn, afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8 [Vervallen per 21-02-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 9 [Vervallen per 21-02-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V. 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 februari 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

wnd. hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

H.C.L. Vreugdenhil