Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister[Regeling vervallen per 17-03-2010 met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.]

Geldend van 01-03-2007 t/m 22-02-2010

Besluit van 22 februari 2007, nr. 07.000670, houdende de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 22 februari 2007, nr. 3031082;

Gelet op de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet;

Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor de vervanging van een minister voor het geval deze tijdelijk afwezig is;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 17-03-2010]

Een Minister wordt bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de Staatssecretaris van hetzelfde ministerie voor zover en voor zolang de Minister in de gelegenheid is om de Staatssecretaris aanwijzingen dienaangaande te geven. De Staatssecretaris kan in die gevallen tevens met raadgevende stem aan de vergadering van de ministerraad deelnemen.

Artikel 2 [Vervallen per 17-03-2010]

Ten aanzien van de vervanging zoals aangegeven in het vorige artikel geldt dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt vervangen door Staatssecretaris mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart. Indien ook Staatssecretaris mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart afwezig is, wordt de Minister vervangen door Staatssecretaris mevrouw S.A.M. Dijksma.

Artikel 3 [Vervallen per 17-03-2010]

Bij gelijktijdige afwezigheid van een Minister en Staatssecretaris, alsmede bij afwezigheid van een Minister in het geval er geen Staatssecretaris van hetzelfde ministerie is, dan wel indien een Minister door ziekte of om een andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen en aanwijzingen aan de Staatssecretaris van hetzelfde ministerie te geven, wordt hij vervangen door een andere Minister met dien verstande dat:

 • a. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken wordt vervangen door drs. W.J. Bos en bij diens afwezigheid door mr. A. Rouvoet;

 • b. De Minister van Buitenlandse Zaken door mr.dr. J.P. Balkenende;

 • c. De Minister van Justitie door mevrouw dr. G. ter Horst;

 • d. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door dr. E.M.H. Hirsch Ballin;

 • e. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door dr. A. Klink;

 • f. De Minister van Financiën door mevrouw M.J.A. van der Hoeven;

 • g. De Minister van Defensie door drs. M.J.M. Verhagen;

 • h. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer door mevrouw drs. C.P. Vogelaar;

 • i. De Minister van Verkeer en Waterstaat door mevrouw dr. J.M. Cramer;

 • j. De Minister van Economische Zaken door drs. W.J. Bos;

 • k. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door mr. J.P.H. Donner;

 • l. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door mevrouw G. Verburg;

 • m. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door mr. A. Rouvoet.

Artikel 4 [Vervallen per 17-03-2010]

Indien de Minister zonder portefeuille, drs. A.G. Koenders, tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen, wordt hij vervangen door drs. M.J.M. Verhagen.

Artikel 5 [Vervallen per 17-03-2010]

Indien de Minister zonder portefeuille, mevrouw drs. C.P. Vogelaar, tijdelijk niet in de gelegenheid is haar taak uit te oefenen, wordt zij vervangen door mevrouw dr. J.M. Cramer.

Artikel 6 [Vervallen per 17-03-2010]

Indien de Minister zonder portefeuille, mr. A. Rouvoet, tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen, wordt hij vervangen door dr. A. Klink.

Artikel 7 [Vervallen per 17-03-2010]

Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens hiervoor aangewezen vervanger zal de Minister-President vervangen, bij diens afwezigheid drs. W.J. Bos, bij diens afwezigheid mr. A. Rouvoet en bij diens afwezigheid de oudst aanwezige minister in jaren.

Artikel 8 [Vervallen per 17-03-2010]

In afwijking van artikel 1 wordt ten aanzien van aangelegenheden betreffende het werkterrein van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en, voor zover het terrorismebestrijding betreft, ten aanzien van het Openbaar Ministerie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en andere onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister van Justitie of Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ressorterende diensten en instellingen, bij tijdelijke afwezigheid de Minister van Justitie vervangen door mevrouw dr. G. ter Horst en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door dr. E.M.H. Hirsch Ballin.

Artikel 9 [Vervallen per 17-03-2010]

De artikelen 3 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing voor zover het gaat om de uitoefening van de taak van een minister ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid waarbij deze tevens persoonlijk en direct betrokken kan zijn.

Artikel 10 [Vervallen per 17-03-2010]

Het koninklijk besluit van 7 juli 2006,kenmerk 06.002524, wordt ingetrokken.

Artikel 11 [Vervallen per 17-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 februari 2007.

Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

Den Haag, 22 februari 2007

Beatrix

De

Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende