Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV[Regeling vervallen per 16-07-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-05-2009

Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV

De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,

Gelet op artikel 21 sub i van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen waarin is bepaald dat aan de Centrale organisatie werk en inkomen bij of krachtens deze of enige andere wet taken kunnen worden opgedragen; Gelet op artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin is bepaald dat een werkgever voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming behoeft van de Centrale organisatie werk en inkomen en dat de Centrale organisatie werk en inkomen derhalve uitvoerder is van de wettelijke ontslagtaak ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945; Gelet op artikel 6, derde en vierde lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin is bepaald dat bij ministeriƫle regeling regels worden gesteld met betrekking tot voornoemde toestemming, welke regeling is neergelegd in het Ontslagbesluit (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Arbeidsverhoudingen, 7 december 1998, Nr. AV/RV/98/38505, Stcrt. 1998, nr. 238, p. 12, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2003, nr. 49, p. 24); Overwegende dat het wenselijk is om bekendheid te geven aan de na de invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen uitgevaardigde instructies en nieuw ontwikkelde uitvoeringsnotities, welke betrekking hebben op de wettelijke ontslagtaak, heeft de Centrale organisatie werk en inkomen deze integraal vastgesteld; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheid om als bestuursorgaan beleidsregels vast te stellen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-07-2009]

Bij de uitvoering van de in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 opgenomen taak past de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het beleid toe dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde publicatie Beleidsregels Ontslagtaak UWV 2005.

Artikel 2 [Vervallen per 16-07-2009]

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen belast met de uitvoering van de in artikel 1 genoemde taak.

Artikel 3 [Vervallen per 16-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels Ontslagtaak UWV.

Artikel 4 [Vervallen per 16-07-2009]

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2005.

Amsterdam, 6 september 2005

R. de Groot

voorzitter Raad van bestuur

Bijlage Beleidsregels Ontslagtaak UWV [Vervallen per 16-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Juridische Zaken van de Centrale organisatie werk en inkomen en is gepubliceerd op www.werk.nl.]