Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding[Regeling vervallen per 05-10-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2010.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 30-09-2010

Instellingsbesluit baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 05-10-2011]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding.

  • 3 De baten-lastendienst ressorteert onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2 [Vervallen per 05-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3 [Vervallen per 05-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm