Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking aanwijzing ambtenaren Gemeente Amsterdam toezicht krachtens de Binnenschepenwet[Regeling vervallen per 01-07-2009.]

Geldend van 17-02-2007 t/m 30-06-2009

Aanwijzing van ambtenaren van de Gemeente Amsterdam voor toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Binnenschepenwet en de opsporing van overtredingen daarvan

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 28, tweede en derde lid, en 48 van de Binnenschepenwet;

Gezien het verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006 (kenmerk: 2006/4529);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De controleurs vaarwegen en de overige in dienst van de Gemeente Amsterdam werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren, voor zover zij werkzaamheden verrichten behorende tot het takenpakket van de Dienst Binnenwaterbeheer, worden aangewezen tot:

 • 2 Met betrekking tot hoofdstuk II van de Binnenschepenwet is het toezicht en de opsporing, bedoeld in het eerste lid, beperkt tot:

  • a. de aanwezigheid van het certificaat van onderzoek aan boord van een schip;

  • b. de geldigheid van het certificaat van onderzoek aan boord van een schip;

  • c. de zone of het vaargebied van een schip overeenkomstig het certificaat van onderzoek;

  • d. de inzinking van een schip in het water ten opzichte van de op dat schip aangebrachte inzinkingskenmerken;

  • e. bijzondere voorschriften voor het gebruik van een schip als vermeld in het certificaat van onderzoek.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2009]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt na vijf jaar.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K. Peijs