Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2006

Geldend van 17-02-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 januari 2007, nr. RS-2007-27, houdende verhoging van subsidieplafonds op grond van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2006 (Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9 van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2006;

Besluit:

Artikel 1

De subsidieplafonds, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder c, d en e, van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2006 worden vastgesteld op:

  • a. € 7.100.000 voor kastelen en landhuizen;

  • b. € 3.500.000 voor molens en gemalen; en

  • c. € 5.400.000 voor overige monumenten.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven