Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijk besluit delegatie subsidiebevoegdheid aan Stichting Koppeling en Stichting Opleiding Maatschappij en Gezondheid[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 03-02-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 januari 2007, nr. DWJZ-2746510, houdende tijdelijke delegatie van subsidiebevoegdheden aan de Stichting Koppeling en de Stichting Opleiding Maatschappij en Gezondheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 De bevoegdheid tot het nemen van subsidiebesluiten met betrekking tot de gelden die daartoe door de Minister aan de organisaties worden verstrekt, wordt gedelegeerd aan:

    • a. de Stichting Koppeling, te Amsterdam, voor zover het besluiten betreft met betrekking tot het verstrekken van subsidie aan door de stichting daartoe aangewezen instellingen voor het vergoeden van aanmerkelijke inkomensschade van zorgverleners ten gevolge van het door hen verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan personen als bedoeld in artikel 10 van de Vreemdelingenwet 2000, waarvan de kosten niet of niet volledig op de betrokken personen kunnen worden verhaald;

    • b. de Stichting Opleiding Maatschappij en Gezondheid, te Utrecht, voor zover het besluiten betreft met betrekking tot het verstrekken van subsidie aan werkgevers van artsen ter bekostiging van de instroom van die artsen in de deelopleidingen collectieve preventie in de jaren 2006 en 2007.

  • 2 Het nemen van subsidiebesluiten door de organisaties geschiedt met inachtneming van het door de Minister goedgekeurde activiteitenplan en de door de Minister goedgekeurde begroting.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

De subsidies worden verstrekt op de door de Minister goedgekeurde wijze en onder de door de Minister goedgekeurde voorwaarden.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008. Artikel 2, eerste lid, werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit delegatie subsidiebevoegdheid aan Stichting Koppeling en Stichting Opleiding Maatschappij en Gezondheid.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst