Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging [...] (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Geldend van 03-02-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,ende Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 december 2006, arc-2006.03350/3); 4 april 2006, arc-2006.02834/2);

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 januari 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris Archiefachterstanden PWAA

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

project directeur Project Wegwerken

,

A. van der Kooij