Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2007)

Geldend van 02-02-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 januari 2007, nr. AV/A&Z/2007/2614, tot wijziging van de Subsidieregeling kinderopvang in verband met de vaststelling van een aanvraagtijdvak, de beleidsvoornemens en subsidieplafonds voor subsidiëring in het jaar 2007

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling kinderopvang.]

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 januari 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus