Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling opschorting overleg Regionale Commissies, Commissie KLPD, Commissie bijzondere ambtenaren van politie, commissie LSOP en Commissie ITO[Regeling vervallen per 23-06-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017.]

Geldend van 19-01-2007 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot opschorting van het overleg met de Regionale Commissies, de Commissie KLPD, de Commissie bijzondere ambtenaren van politie, de commissie LSOP en de Commissie ITO, bedoeld in het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 63 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 23-06-2017]

  • 1 De overleggen met respectievelijk de Regionale commissies, de Commissie Korps landelijke politiediensten, de Commissie bijzondere ambtenaren van politie, de Commissie LSOP en de Commissie ITO, worden met ingang van 1 januari 2007 opgeschort.

  • 2 In afwijking van het eerste lid is tot 1 maart 2007 overleg met de in het eerste lid bedoelde commissies mogelijk, indien en voor zover het overleg dient ter nadere uitwerking van de aangelegenheden waarover vóór 1 januari 2007 na overleg dan wel in overeenstemming met bedoelde commissies besluiten zijn genomen.

  • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is na 1 maart 2007 overleg met de in het eerste lid bedoelde commissies mogelijk indien vóór 1 maart 2007, met toepassing van Afdeling 5 van hoofdstuk II van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994, een geschil aanhangig is gemaakt bij de Advies- en Arbitragecommissie, indien en voor zover dat overleg noodzakelijk is voor de afwikkeling van het geschil.

Artikel 2 [Vervallen per 23-06-2017]

De Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken, bedoeld in artikel 2 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994, voert met ingang van 1 januari 2007, overeenkomstig Afdeling 1 van hoofdstuk II van genoemd besluit, het overleg over de in de afdelingen 2, 3, 4, 4A en 4B van hoofdstuk II van genoemd besluit bedoelde aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren.

Artikel 3 [Vervallen per 23-06-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes