Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling standaardprijslijst B-segment[Regeling vervallen per 08-07-2011.]

Geldend van 18-01-2007 t/m 07-07-2011

Regeling standaardprijslijst B-segment

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op de artikelen 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. Algemeen [Vervallen per 08-07-2011]

De regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren die gerekend wordt tot het B-segment.

Artikel 2. Begripsbepaling [Vervallen per 08-07-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. De wet: de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

 • 2. Standaardprijslijst: de standaardprijslijst, zoals gedefinieerd in de artikelen 5 en 6 van deze regeling.

 • 3. Prestatie: een prestatie als bedoeld in artikel 1 sub j van de Wmg.

 • 4. DBC (Diagnose Behandeling Combinatie): typeert het geheel van prestaties van de zorgaanbieder gedurende het DBC-traject, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgaanbieder consulteert.

 • 5. B-segment: de kostenbedragen en het volume aan prestaties per DBC zijn vrij onderhandelbaar. Voor het B-segment worden door de Nederlandse Zorgautoriteit alleen prestatiebeschrijvingen en het honorariumuurtarief vastgesteld.

 • 6. Zorgaanbieder: een zorgaanbieder zoals bedoeld in artikel 1 sub c van de Wmg.

 • 7. Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, zoals bedoeld in artikel 7:446 Burgerlijk Wetboek.

 • 8. Consument: verzekeringsplichtige, verzekerde of patiënt.

 • 9. Prijs: het bedrag welke door de zorgaanbieder voor een geleverde prestatie in rekening wordt gebracht.

Artikel 3. Doel [Vervallen per 08-07-2011]

Deze regeling heeft tot doel dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, consumenten tijdig en zorgvuldig informeren over de prijzen die de zorgaanbieders voor prestaties in rekening brengen. Daarnaast geschiedt de aanlevering van de standaardprijslijst, zoals beschreven onder de artikelen 5 en 6 van deze regeling, aan de NZa ten behoeve van de marktonderzoekstaken de NZa.

Artikel 4. Bekendmaking van standaardprijslijst [Vervallen per 08-07-2011]

Zorgaanbieders zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling maken een standaardprijslijst bekend.

Artikel 5. Voorwaarden standaardprijslijst [Vervallen per 08-07-2011]

De standaardprijslijst dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • 1. De standaardprijslijst voorziet in één prijs per prestatie.

 • 2. De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties waarvoor de betreffende zorgaanbieder een prijs in rekening kan brengen.

 • 3. De prijzen op de standaardprijslijst dienen te worden uitgesplitst in een kostencomponent voor de zorgaanbieder en een totaalbedrag voor de honoraria van de bij de DBC-prestatie betrokken medisch specialistische zorg. De totaalprijs is de niet afgeronde optelling van deze beide delen.

 • 4. De standaardprijslijst bevat de meest recente prijzen en heeft een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle prijzen op de standaardprijslijst.

Artikel 6. Sjabloon [Vervallen per 08-07-2011]

Een zorgaanbieder dient bij publicatie gebruik te maken van het door de Nederlandse Zorgautoriteit meest recent vastgestelde sjabloon ‘standaardprijslijst ziekenhuiszorg’. Deze meest recente versie van het in te vullen sjabloon is gepubliceerd op de website van de NZa (www.nza.nl). Dit sjabloon ligt vanaf de inwerkingtreding van deze regeling ter inzage bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Artikel 7. Informeren van consument [Vervallen per 08-07-2011]

 • 1 Het is voor een consument mogelijk om voor aanvang van de behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze op afstand kennis te nemen van de standaardprijslijst.

 • 2 Desgevraagd informeert de zorgaanbieder een consument via de telefoon over de prijzen welke zijn genoemd op de standaardprijslijst.

 • 3 Desgevraagd doet de zorgaanbieder een consument binnen achtenveertig uur per post dan wel digitaal de gevraagde prijsinformatie toekomen.

Artikel 8. Aanlevering bij NZa [Vervallen per 08-07-2011]

De actuele standaardprijslijst dient bij vaststelling ter kennis gebracht te worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij wijzigingen in de standaardprijslijst wordt deze opnieuw aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Twee weken voor de datum van inwerkingtreding wordt de standaardprijslijst aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit via het volgende e-mail adres:

PrijslijstZiekenhuizen@NZa.nl.

Artikel 9. Slotbepaling [Vervallen per 08-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling CU/NR-100.027 beëindigd.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Mr. F.H.G. de Grave

Voorzitter Raad van bestuur

Dr. M.E. Homan

Portefeuillehouder