Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2007[Regeling vervallen per 30-01-2012.]

Geldend van 10-06-2010 t/m 29-01-2012

Besluit van de Minister van Justitie van 11 januari 2007, kenmerk 5463065/Justis/07, strekkende tot aanwijzing van de buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaat;

Gelezen het verzoek van de directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland van 10 oktober 2006 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Haarlem en de korpschef van het regiopolitiekorps Kennemerland;

Gelet op:

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 30-01-2012]

De ambtenaren werkzaam als (milieu-)inspecteur bij de Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 30-01-2012]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 30-01-2012]

 • 1 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 70 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 30-01-2012]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Kennemerland.

Artikel 6 [Vervallen per 30-01-2012]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen de functie waarin hij is aangesteld.

Artikel 7 [Vervallen per 30-01-2012]

 • 1 De directeur van de Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren waarop dit besluit ziet;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in dat jaar voor de Citotoets zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, Dienst Justis, afdeling BTR, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 30-01-2012]

Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Milieubeheer en bodemsanering van de provincie Noord-Holland 2002, nr. 5404809/Justis/06, d.d. 20 februari 2006, wordt ingetrokken.

Artikel 9 [Vervallen per 30-01-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 11 januari 2007, nr. 5463065/Justis/07, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10 [Vervallen per 30-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 januari 2007 en vervalt op 30 januari 2012.

Artikel 11 [Vervallen per 30-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 januari 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator buitengewoon opsporingsambtenaar

,

G.V.A. van Raaij