Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Geldend van 10-01-2007 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 2006, nr. DDE-1026/2006, tot verlening van een mandaat en tot wijziging van beleidsregels en van een subsidieplafond met het oog op subsidiƫring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)

Artikel I

  • 1 Aan de Projectdirecteur ORET van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

  • 2 De Projectdirecteur ORET van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten.

  • 3 De Projectdirecteur ORET kan van zijn bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, ondermandaat en machtiging verlenen aan functionarissen van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. en Ecorys Nederland B.V. (Ecorys).

Artikel II

[Red: Wijzigt het Vaststellingsbesluit beleidsregels subsidiƫring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET).]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling Subsidieplafond ORET 2007.]

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt wat betreft de artikelen I en II terug tot en met 1 januari 2007.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven