Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit erkenning geschilleninstantie Wet op het financieel toezicht[Regeling vervallen per 09-07-2015.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 08-07-2015

Besluit tot erkenning als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onder b, van de Wet op het financieel toezicht

De Minister van Financiën,

Gelet op:

– de aanvraag van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag van 20 december 2006 tot erkenning als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 37, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet financiële dienstverlening;

– het feit dat de genoemde bepaling thans is opgenomen in artikel 4:17, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht;

– de in § 7.2 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) geregelde aanvraagprocedure voor een erkenning als geschilleninstantie;

– de in artikel 45 van het Bgfo gestelde eisen aan het reglement van een erkende geschilleninstantie en de in de artikelen 44, 46, 47 en 48 van het Bgfo aan een erkende geschilleninstantie gestelde overige eisen;

– de bij de aanvraag gevoegde afschriften van:

• het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, en

• het Reglement Ombudsman Financiële Dienstverlening;

Overwegende dat:

– de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening geschillen beslecht ten aanzien van diverse soorten financiële producten die door consumenten worden afgenomen;

– de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is ontstaan door het samengaan van diverse reeds bestaande professionele geschilleninstanties;

– de geschillencommissie en de Ombudsman Financiële Dienstverlening (Ombudsman) zich laten bijstaan door een professionele ondersteuning, verzorgd door de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken;

– elke financiële onderneming die verklaart het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en het Reglement Ombudsman Financiële Dienstverlening na te leven, zich kan aansluiten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening;

– de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening de Ombudsman heeft ingesteld als voorportaal van de Geschillencommissie;

– de binnen de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening werkzame Ombudsman en leden van de geschillencommissie voldoen aan de in artikel 44 van het Bgfo gestelde eisen;

– het Reglement van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening voldoet aan de in artikel 45 van het Bgfo gestelde eisen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 09-07-2015]

de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening wordt erkend als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2 [Vervallen per 09-07-2015]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm