Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffing fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2005

Geldend van 10-12-2006 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 juni 2005, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden in de vleeswarenindustrievoor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffing fonds sociale aangelegenhedenvleeswarenindustrie (PVV) 2005)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend, is over het kalenderjaar 2005 een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:

     

  Omzet

   

  Tarief

  Van

  € 0,–

  tot en met

  € 45.000,–

  € 58,–

  Vanaf

  € 45.001,–

  tot en met

  € 225.000,–

  € 89,–

  Vanaf

  € 225.001,–

  tot en met

  € 450.000,–

  € 110,–

  Vanaf

  € 450.001,–

  tot en met

  € 900.000,–

  € 150,–

  Vanaf

  € 900.001,–

  tot en met

  € 2.250.000,–

  € 258,–

  Vanaf

  € 2.250.001,–

  tot en met

  € 4.500.000,–

  € 406,–

  Vanaf

  € 4.500.001,–

  tot en met

  € 7.000.000,–

  € 536,–

  Vanaf

  € 7.000.001,–

  tot en met

  € 9.000.000,–

  € 641,–

  Vanaf

  € 9.000.001,–

  tot en met

  € 14.000.000,–

  € 794,–

  Vanaf

  € 14.000.001,–

  tot en met

  € 27.000.000,–

  € 1093,–

   

  € 27.000.001,–

  tot en met

  € 50.000.000,–

  € 1286,–

     

  en meer dan

  € 50.000.000,–

  € 1774,–

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2005 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,–.

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan totaal aan huishoudelijke- en bestemmingsheffingen verschuldigde bedrag voor de vleeswarenindustrie voor het kalenderjaar 2005.

 • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan huishoudelijke- en bestemmingsheffingen voor de vleeswarenindustrie, op grond van daarop betrekking hebbende heffingsverordeningen over datzelfde betrokken kalenderjaar.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.

Artikel 4

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 juni 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 maart 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 27 november 2006, nr. TRCJZ/2005/1888.