Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidieplafonds Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 2007

Geldend van 20-09-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2006, nr. DJZ2006339088, houdende vaststelling van de subsidieplafonds, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen;

Besluit:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius