Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)

Geldend van 31-12-2007 t/m heden

Wet van 14 december 2006 houdende wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van de vermindering van de administratieve lasten wenselijk is administratieve lasten en de daarmee samenhangende irritaties te verminderen op het terrein van de loonheffing en enkele andere belastingwetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel VIII

Voor de toepassing van artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2007 op de bedragen, genoemd in artikel 8.11, tweede lid, tweede volzin, onderdeel a, en derde volzin, alsmede het derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt de in genoemd artikel 10.1 bedoelde tabelcorrectiefactor verlaagd met 0,0052.

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XII

  • 1 Voorzover op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel V, onderdeel B, voor een personenauto, een bestelauto of een autobus het tijdvak waarover de belasting is betaald nog niet is verstreken of nog niet is ingegaan, wordt teruggaaf verleend van het bedrag waarmee de belasting is vermeerderd ingevolge hoofdstuk IV van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, zoals dat hoofdstuk tot dat tijdstip luidde.

  • 2 Bedragen van € 5 en minder worden niet terugbetaald.

Artikel XIII

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel V, onderdeel A, in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

’s-Gravenhage, 14 december 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin